Відомий дослідник іхтіофауни: до 100-річчя з дня народження Ф. С. Замбриборща

  • 0

Відомий дослідник іхтіофауни: до 100-річчя з дня народження Ф. С. Замбриборща

Виставка присвячена Федору Сергіойвичу Замбриборщу (1913–1998)  відомому гідробіологу, доктору біологічних наук, професору Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Випускник ОДУ, він майже 65 років свого життя пов’язав з рідним університетом. В різні роки він керував кафедрою зоології та гідробіології, потім кафедрою гідробіології та загальної екології, був  заступником декана та деканом біологічного факультету. В університеті Ф. С. Замбриборщ очолював комплексні дослідження з гідробіології, фітозоопланктона та іхтіопланктона в різних районах північно-західної частини Чорного моря. Дослідження під його керівництвом проводились одночасно за темами: порівняльна характеристика біологічної структури і продуктивності лиманів, заток північно-західній частині Чорного моря (1966–1970); біологічні основи відтворення раціонального використання та охорони рибних та інших ресурсів пониззя річок, приморських водойм і північно-західній частині Чорного моря (1971–1975); біологічні індикатори антропогенного забруднення, охорона та шляхи підвищення продуктивності прибережних біоценозів і розробка основ їх стійкого функціонування (1981–1986).

Завдяки Ф. С. Замбриборщу виник новий напрям в науці, пов’язаний з експериментальними дослідженнями водної токсикології. Ф. С. Замбриборщ був одним з ініціаторів проведення на кафедрі Всесоюзної наукової конференції «Перспективи розвитку рибного господарства на Чорному морі». Ф. С.  Замбриборщ  особисто або з співавторами надрукував близько 110 робіт. В експозиції представлені роботи, які висвітлюють внесок ученого у розвиток гідробіологічної науки.

Замбриборщ Ф. С. Рыбы низовьев рек и приморских водоемов северо-западной части Черного моря и условия их существования : автореф. дис… д-ра биол. наук / Ф. С. Замбриборщ. – Одесса, 1965. – 46 с.   Реф/33442

Докторська дисертація була захищена автором у січні 1966 р. В ній розглядається екологічний фон і розподілення іхтіофауністичних комплексів, а також і морфологія, біологія та промисли цінних або найбільш масових видових риб північно-західної частини Чорного моря.

До наукових інтересів вченого можна віднести дослідження особливості деяких систем організму та морфологічні схожості та відмінності риб північно-західної частини Чорного моря. Розглянуто вплив спадковості та екологічних чинників на утворення внутрішньо популяційних форм.

Замбриборщ Ф. С. Про час появи молодої кефалі та про видовий її склад біля берегів північно-західної частини Чорного моря / Ф. С. Замбриборщ. – [Одеса], 1949. – С. 75-78. – Отд. отт. из «Пр. Одес. держ. ун-ту ім. І. І. Мечникова» (т. 4).  130/3077
 Замбриборщ Ф. С. Морфологические различия молоди черноморских кефалей / Ф. С. Замбриборщ. – [Одеса], 1950. – С. 23-32. – Отд. отт. из «Пр. Одес. держ. ун-ту ім. І. І. Мечникова» (т. 3, вып. 3).       130/3076
Замбриборщ Ф. С. О морфологическом сходстве близких видов скумбрии и биологических различиях в пределах вида Scomber Scombrus L. / Ф. С. Замбриборщ.  –  [Одеса], 1955. – С. 861-868. – Отд. отт. из «Зоол. журн.» (т. 34, вып. 4).      130/3074
Замбриборщ Ф. С. Приспособительные черты глотки толстолобика Hypophthalmichthys molitrix (val.) к питанию фитопланктоном / Ф. С. Замбриборщ. –  [Одеса], 1955. – С. 376-379. – Отд. отт. из «Докл. Акад. наук СССР» (т. 105, № 2). 130/3070
Замбриборщ Ф. С. Материалы по морфологической изменчивости некоторых рыб северо-западной части Черного моря. –  [Одеса], 1955. – С. 197-208. – Отд. отт. из «Тр. Одес. гос. ун-та. Сер. биол. наук» (т. 145).      130/2819

 

У деяких роботах Ф. С. Замбриборща  висвітлюється становлення та розвиток морфологічних досліджень тварин в Одеському (Новоросійському) університеті. Автор виділяє три періоди: порівняльно-ембріологічний (О. Ковалевський, В. Заленський), порівняльно-анатомо-гістологічний (Д. Третяков, В. Гурська) та еколого-морфологічний (І. Пузанов, Т. Богачик).

Замбриборщ Ф. С. Роль вчених Одеського (Новоросійського) університету в розвитку морфології тварин / Ф. С. Замбриборщ // Ювілейна наукова сесія, присвячена 100-річчю Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова (18-19 трав. 1965 р.). Біол. та хім. науки : тези доп. – Одеса, 1965. – С. 11-13.    216/1242

Замбриборщ Ф. С. Кефальные хозяйства Измаильской области и пути увеличения их рыбопродуктивности / Ф. С. Замбриборщ. – [Одеса],  [1952]. – С. 85-105. –  Отд. отт. из «Материалы по гидробиологии и рыболовству лиманов северо-западного Причерноморья  : сб. науч. ст.» (вып. 2).      130/3071

Ф. С. Замбриборщ у своїх роботах намагався дослідити історію вивчення лиманів Бессарабії, розглядав питання підвищення рибопродуктивності кефальних господарств Ізмаїльської області. Аналізуючи вікові та вагові зміни, харчування, умови росту кефалі в лиманах, вчений робить висновки, що можна збільшити видобуток кефалі до довоєнних уловів. При цьому пропонував використовувати метод активної пересадки риб з моря до лиманів.

 Замбриборщ Ф. С. Про «солонуватоводність» північно-західної частини Чорного моря та риб, що її населюють / Ф. С. Замбриборщ // Тези доповідей  республіканської конференції Всесоюзного гідробіологічного товариства. – К., 1964. – С. 11-12.      131/3664

У доповідях на  конференціях  Замбриборщ Ф. С. доводив, що північна-західна частина Чорного моря, яка вважається солонуватоводною, більшу частину року є летальною для прісноводних та неприємною для деяких солонуватоводних риб, та що різні температури та солоність ділянок моря не сприяє адаптації багатьох видів. Вчений перераховував ті види риб, що змогли пристосуватись до існуючих умов.

Замбриборщ Ф. С. Изменение фаунистических комплексов на границе река-море / Ф. С. Замбриборщ // 4-я межвуз. зоогеогр. конф. (26-30 сент. 1966 г.) : тез. докл. / под ред. Ф. С. Замбриборща, Л. Ф. Назаренко.  – Одесса, 1966. – С. 102-103.    129/1882

 Продовжуючи вивчення фауни дельти Дунаю, що відрізняється солонуватоводністю та високою динамікою гідробіологічного режиму, Ф. С. Замбриборщ встановив, що солоність та температура води визначають, у великій мірі, склад іхтіофауни приморських водойм.

Замбриборщ Ф. С. К систематике бычков Черного и Азовского морей / Ф. С. Замбриборщ // Вестн. зоологии. – 1968. –  № 1. –  С. 37-44.      130-а/362

 На основі проведених досліджень вченим була розроблена систематика бичків (Gobiidae) в Чорному та Азовському морях та створена нова таблиця, що охоплює 24 види цих представників іхтіофауни.

Замбриборщ Ф. С. Уродства как тест ненормального состояния рыб шельфовой зоны / Ф. С. Замбриборщ, С. Е. Дятлов // 2-я Всесоюз. конф. по биологии шельфа (Севастополь, 1978 г.) : тез. докл. – Киев, 1978. – Ч. 2 : Вопросы прикладной и региональной экологии шельфа. – С. 46-47.    131/8660

 Аналіз критичного екологічного стану шельфових вод дав можливість автору написати роботу, присвячену дослідженню риб з вадами розвитку та причинам, які  сприяють  вродженню цих дефектів. Ф. С. Замбриборщ при дослідженні Чорного моря та Тилігульського лиману робить припущення про механізми морфологічних змін. Забруднення та постійна дія концентрацій токсинів порушує нормальний розвиток риб. Найбільш яскраво це відображають вади розвитку ембріонів.

 

Ф. С.  Замбриборщ був членом Наукової ради АН СРСР з проблем гідробіології, іхтіології і використання біологічних ресурсів водойм, членом Іхтіологічної комісії Мінрибгоспу СРСР, Міжвідомчої ради Мінрибгоспу і Мінвузу, пленуму Всесоюзного морського біологічного товариства АН СРСР, біосферної секції Південного наукового центру та керівником методологічного семінару співробітників біологічного факультету. Найважливіші праці, які містять в собі результати комплексних гідробіологічних досліджень другої половини 60-х – першої половини 70-х рр. ХХ ст., увійшли у виробництво. Праці цього періоду присвячені дослідженню північно-західної частини Чорного моря, зокрема дельти Дунаю. Вони доповнюють відомості про склад  і структуру біоценозів Чорного моря, його  рибопродуктивність у придунайському районі. Автором висунута ідея побудови дунайського осетриного заводу. Вчений цікавився у своїх дослідженнях гідробіологічним режимом заток північно-західної частини Чорного моря у зв’язку з антропогенним впливом на них.

 

Замбриборщ Ф. С. Гидробиологии приустьевого взморья Дуная / Ф. С. Замбриборщ, М. А. Винникова, Л. В. Воробьева и др. // 11-я конференция по Дунаю СССР (сент. 1967 г.) : тез. докл. – Киев, 1967. – С. 70-72.       131/4586
Замбриборщ Ф. С. Сравнительные исследования донных биоценозов приустьевых и смежных с ними акваторий северо-западной части Черного моря / Ф. С. Замбриборщ, С. Б. Гринбарт, М. М. Джуртубаев // Материалы Всесоюз. симпозиума по изученности Черного и Средиземного морей, использования и охране их ресурсов (Севастополь, окт. 1973 г.). – Киев, 1973. – Ч. 3 : Биологическая продуктивность и пути ее рационального использования. – С. 40-46.         131/6618
Замбриборщ Ф. С. Современное состояние запасов осетровых и перспективы их воспроизводства в северо-западной части Черного моря / Ф. С. Замбриборщ, М. М. Кирилюк  // Там само. – С. 47-51.       131/6618
Замбриборщ Ф. С. Исследование ската личинок сельди в низовье Дуная и распределение их на взморье / Ф. С. Замбрибощ, Нгуен Тан Чинь  // Там само. – С. 52-57.           131/6618
Замбриборщ Ф. С. Влияние низких концентраций хлорофоса на плодовитость гуппи – Lebistes Reticulatus Peters / Ф. С. Замбриборщ, С. Е. Дятлов // Гидробиол. журн. – 1981. – Т. 17. – С. 70-74.       132/1439
Замбриборщ Ф. С. Влияние свала грунта в море на донные биоценозы / Ф. С. Замбриборщ, А. В. Чернявский, О. Л. Соловьева // Гидробиол. журн. – 1982. – Т. 18, № 1. – С. 29-36.      132/1439

Ф. С.  Замбриборщ проводив велику наукову роботу, пов’язану з рибними господарствами причорноморських лиманів, річок та придунайських водоймищ. У працях, присвячених лиманам північного Причорномор’я, вчений надає данні про динаміку іхтіофауни, улову та рибопродуктивності Дніпровсько-Бугського та Дністровського (Березанського, Тилігульського лиманів) лимано-гирлових комплексів. Гідробіологічні дослідження Ф. С. Замбриборща стосувалися характеристики продуктивності лиманів та річок північно-західної частини Чорного моря. А також раціонального використання та охорони рибних та інших ресурсів водоймищ, перспективи розвитку рибогосподарської діяльності.

Замбриборщ Ф. С. Состояние запасов основных промысловых рыб дельты Днестра и Днестровского лимана и пути их воспроизводства / Ф. С. Замбриборщ. – [Б. м., 1953]. – С. 103-135. – Отд. отт. из «Материалы по гидробиологии и рыболовству лиманов северо-западного Причерноморья  : сб. науч. ст.» (вып. 2).             130/3073
 Замбриборщ Ф. С. Сравнительные исследования размерного, возрастного состава и роста рыб низовьев рек и лиманов северо-западной части Черного моря / Ф. С. Замбриборщ // Вопросы гидробиологии : тез. докл.  І  съезда  Всесоюз. гидробиол. о-ва (1-6 февр. 1965 г.). –   М. , 1965. – С. 164.        131/3669
Лиманно-устьевые комплексы Причерноморья : географические основы хозяйственного освоения. – Л. : Наука, 1988. – 303 с.      102/5975
 Замбриборщ Ф. С. Ихтиофауна лиманов и их рыбохозяйственное использование / Ф. С. Замбриборщ // Лиманы Северного Причерноморья / отв.  ред. Миронов О. Г. – К., 1990. – С. 170-185.      102/6321

За час роботи в університеті на кафедрі гідробіології Ф. С. Замбриборщ читав курси лекцій, зокрема гістології, загальної іхтіології і систематики, екології і біології риб та ін. Для кращого засвоєння студентами матеріалу, видавав методичні посібники.

Замбриборщ Ф. С. Систематика, экология и хозяйственное значение рыбообразных, хрящевых и низших костяных рыб : метод. указ. по изучению частной ихтиологии / Ф. С. Замбриборщ ; отв. ред. В.  Д. Севастьянов. –  Одесса : ОГУ, 1987. – 40 с.       129/6408

Одним із напрямів наукової діяльності Ф. С. Замбриборща було написання біографічних праць та спогадів про видатних вчених ОНУ, зокрема про своїх вчителів та наставників: С. М. Моріна, О. О. Браунера та Д. К. Третьякова, які визначили його шлях на науковій ниві. Крім того у своїх працях автор аналізував спогади своїх учителів про видатного вченого біолога та ембріолога професора О. О. Ковалевського.

Замбриборщ Ф. С. Из воспоминаний об А. О. Ковалевском  С. М. Морина и Д. К. Третьякова / Ф. С. Замбриборщ // Одесская областная научная конференция, посвященная 150-летию со дня рождения А. О. Ковалевского (10-12 мая 1990 г.) : тез. докл. – Одесса, 1990. – С. 16-18.        129/6841
Замбриборщ Ф. С. Воспоминания о профессоре А. А. Браунере / Е. А. Волянская, Ф. С. Замбриборщ // Памяти профессора Александра Александровича Браунера (1857-1941) : сб. воспоминаний и науч. трудов. – Одесса, 1997. – С. 27-30.      129/7234
Замбриборщ Ф. С. Профессор Дмитрий Константинович Третьяков / Ф. С. Замбриборщ // Развитие зоологических исследований в Одесском университете. Академик Д. К. Третьяков и его научная школа : сб. воспоминаний и науч. тр. – Одесса, 1999. – С. 77-84.  129/7124 
 Замбриборщ Ф. С. Те ж саме // Видные ученые Одессы : по воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса, 1992. – С. 15-20.      ФЕЛЬДМАН/474

 

Ф. С.  Замбриборщ  пройшов складний шлях людини-фронтовика. Під час Великої Вітчизняної війни він воював на Південно-Західному фронті. Потім – у складі Третього Українського фронту, приймав участь у боях на Дніпровському плацдармі, визволенні країн Східної Європи.  Був нагороджений орденом Вітчизняної війни другого ступеню, медаллю «За бойові заслуги», «За взяття Будапешту», «За взяття Відня», «За Перемогу над Німеччиною». Він залишив спогади про цей період свого життя.

Замбриборщ Ф. С. Федор Сергеевич Замбриборщ (1913-1998 гг.) : автобиография / Ф. С. Замбриборщ // Известия Музейного фонда им. А. А. Браунера. – Одесса, 2010. – Т. 7, № 2. – С. 1-2.
Винникова М. А. Влюбленный в природу / М. А. Винникова // Времена и годы : воспоминания ветеранов войны и труда Одесского университета. – Одесса : Астропринт, 1999. – С. 47-50.
Дьяков В. А. Замбриборщ Федір Сергійович / В. А. Дьяков // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. – 2-е вид., доп. – Одеса, 2005. – Т. 2 : А-І. – С. 457-462. 15/10452

 Винникова М. А. Ученик Д. К. Третьякова – профессор Федор Сергеевич Замбриборщ (1913-1988) / М. А. Винникова // Развитие зоологических исследований в Одесском университете. Академик Д. К. Третьяков и его научная школа : сб. воспоминаний и науч. тр. – Одесса, 1999. – С. 23-28.           129/7124

Ф. С.  Замбриборщ  був талановитим педагогом, досконало володів методикою викладання дисципліни, підготував сотні спеціалістів для середніх шкіл, іхтіологів і гідробіологів для народного господарства. Під керівництвом Ф. С. Замбриборща були написані та захищені 19 кандидатських робіт. Загалом науковий доробок одеських науковців став важливою складовою українських гідробіологічних та іхтіологічних досліджень.

Повний перелік книг, які були представлені на виставці


Leave a Reply

Пошук по сайту

Календар

Березень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031