Статті

Публікації:

 

2018

 1. АлексеенкоМ. В. Ружаны – Вильно – Одесса : из истории бытования книг из собрания рода Сапег / М. В. Алексеенко // Берасцейскія кнігазборы : праблемы і перспектывы даследавання : матэрыялы і даклады IV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Брэст, 22–25 мая 2018 г.) / Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага ; [склад. А. М. Мяснянкіна] ; пад агул. рэд. М. В. Нікалаева. – Мінск : БудМедыяПраект, 2018. (0,4 друк. арк., у друку)
 2. Алєксєєнко М. В. Одеські вчені у Стамбулі : завдання досліджень та враження (за матеріалами звітів ХІХ – початку ХХ ст.) / М. В. Алєксєєнко, О. А. Бачинська // Східний світ. – 2018. – № 3. – С. 5–10. (0,43 друк. арк., робота співробітника НБ ОНУ – 0,2 друк. арк.).
 3. Великодная А. В. Архивариус и библиофил Антоний Мучковский / А. В. Великодная // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2018. – Т. 23, вип. 1. – С. 149–158. (0,67 друк. арк.)
 4. Кара Т. С. Минуле і сьогодення літературознавства ОНУ імені І. І. Мечникова: крізь призму наукового доробку кафедралів [Електронний ресурс] / Т. С. Кара // Biblio-Колегіум. – 2018. – № 12. – Електрон. журн. – Режим доступу: https://bit.ly/31rk9UF (дата звернення: 12.06.2019). – Загол. з екрану. (0,4 друк. арк.)
 5. Кара Т. С. Система персонажів княжої доби української історичної повісті першої половини ХХ століття / Т. С. Кара // Проблеми сучасного літературознавства. – 2018. – Вип. 26. – С. 129–137. (0,49 друк. арк.)
 6. Ложешник А. С. Історіографічний аспект вивчення історії Гетьманщини одеськими дослідниками ХІХ – першої третини ХХ ст. (за матеріалами фондів Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова) / А. С. Ложешник // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2018. – Т. 23, вип. 2 (20). – С. 98–114. (1,2 друк. арк.)
 7. Ложешник А. С. Козацька старшина Бузького війська: особливості етнічного та соціального складу / А. С. Ложешник, О. С. Ложешник // Краєзнавство. – 2018. – № 1. – С. 174–185. (1,2 друк. арк.)
 8. Ложешник А. С. Село Йосипівка Захарівської волості Тираспольського повіту у володінні роду князів Аргутивських-Долгоруких / А. С. Ложешник, Н. О. Ложешник // Південний захід. Одесика : іст.-краєзнав. наук. альм. – Одеса, 2018. – Вип. 24. – С. 40–50. (0,5 друк. арк.)
 9. Ложешник О. С. Чорноморське козацьке військо в межиріччі Південного Бугу та Дністра: проблема земельної власності та землекористування / А. С. Ложешник, О. С. Ложешник // Українське порто-франко : наук. студ. пр. з вітчизн. історії. – Одеса, 2018. – Вип. 6. – С. 25–35. (0,4 друк. арк.)
 10. Мурашко О. С. Юдаїка в Науковій бібліотеці ОНУ імені І. І. Мечникова: створення бібліографічного покажчика [Електронний ресурс] / О. С. Мурашко // Biblio-Колегіум. – 2018. – № 12. – Електрон. журн. – Режим доступу: https://bit.ly/2wL5A00 (дата звернення: 12.06.2019). – Загол. з екрану. (0,4 друк. арк.)
 11. Подрезова М. А. Тенденции публикационной активности учёных ОНУ на основе данных Scopus и Web of Science / М. А. Подрезова // Науково-комунікаційний простір бібліотеки ЗВО: вимоги часу та реалії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Миколаїв, 1–2 листоп. 2018 р.). – Миколаїв, 2018. – С. 58–62.
 12. Подрезова М. О. Інформаційний центр сучасності: нова реальність, нові погляди / М. О. Подрезова // Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали 3-ї Міжнар. наук.-практ. конф. бібліотек ЗВО (Одеса, 4–6 лип. 2018 р.). – Одеса, 2018. – С. 154–172.
 13. Полевщикова Е. В Книжные знаки в собрании Ромуальда Губе в фондах Научной библиотеки ОНУ / Е. В. Полевщикова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 159–176. (1,1 печ л.).
 14. Полевщикова Е. В. Переплёты французских мастеров XVII – первой половины XVIII вв. в книжных собраниях Воронцовых / Е. В. Полевщикава // Творческий вклад в мировую культуру семьи Рерихов и деятелей искусства и науки : материалы 16-ї Междунар. науч.-практ. конф. (Одесса, 17–18 нояб. 2017 г.) – Одесса, 2018. – С. 107–122. (0,7 печ. л.).
 15. Полевщикова Е. В. Три поколения читателей Н. М. Карамзина в семье Воронцовых / Е. В. Полевщикова // Воронцовский сб. – Одесса, 2018. – Вып. 8. – С. 57–66. (0,7 печ. л.).
 16. Ревенко Д. В. Видання української фольклористики у колекції UCRAINICA (за матеріалами наукової бібліотеки одеського національного університету імені І. І. Мечникова) / Д. В. Ревенко // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2018. – Т. 24, № 2 (20). – С. 183–194 (0,6 друк. арк.)
 17. Самодурова В. В. Архівний фонд наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: питання історії, теорії та практики [Електронний ресурс] / В. В. Самодурова // Biblio-Колегіум. – 2018. – № 12. – Електрон. журн. – Режим доступу: https://bit.ly/2Raf3Hs (дата звернення: 12.06.2019). – Загол. з екрану. (0,4 друк. арк.)
 18. Самодурова В. В. Маловідомий Михайло Григорович: бібліотекар, редактор, український військовий публіцист / В. В. Самодурова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 107–132. (1,3 друк. арк.)
 19. Самодурова В. В. Здание университетской библиотеки: штрихи к портрету Городского сада / В. В. Самодурова // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 13–14 верес. 2018) / Одес. держ. акад. будівництва та архітектури, Одес. міська рада, Нац. акад. наук України [та ін.]. – Одеса, 2018. – С. 218–224. (0,4 друк. арк.)
 20. Шершун Т. М. Педагогічні студії М. М. Ланге (за матеріалами особового архівного фонду) : до 160-річчя від дня народження вченого / Т. М. Шершун // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 133–143. (0, 74 др. арк.)
 21. Шершун Т. М. Науковий архів Бориса Олександровича Лупанова (1887–1959) у фондах Наукової бібліотеки імені І. І. Мечникова / Т. М. Шершун // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2018. – Т. 24, вип. 2 (20). – С. 162–179. (0, 98 др. арк.)
 22. Шершун Т. М. Архівний фонд Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: питання історії, теорії та практики [Електронний ресурс] / Т.М. Шершен // Бібліо-Колегіум. – 2018. – Вип. 12. – Електрон. журн. – Режим доступу: https://bit.ly/2ZmxmMB (дата звернення: 12.06.2019). – Загол. з екрану. (0,7 др. арк.)

 

2017

 1. Алексєєнко М. В. Бібліотека Рішельєвського ліцею (1817–1865) / М. В. Алексєєнко // Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 : [монографія]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 12–
 2. Алексеенко М. В. Организация каталогов в библиотеке одесского Ришельевского лицея (1817–1865) / М. В. Алексеенко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. акад. наук Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Межд. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров. – Киев : НБУВ, 2017. – Вып. 15. – С. 98–107. (0,6друк. арк.)
 3. Алексеенко М. В. Развитие библиотечного дела на юге Украины в 30–40-е гг. ХІХвека: деятельность библиотечных комитетов в одесском Ришельевском лицее / М. В. Алексеенко // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – С. 29–37. (0,6 друк. арк.)
 4. Алєксєєнко М. В. Структура бібліотеки Рішельєвського ліцею (1817–1865) в Одесі / М. В. Алєксєєнко // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 42–55. (1,1 друк. арк.)
 5. Бикова Т. М. Відділ наукової обробки документів та організації каталогів НБ ОНУ імені І. І. Мечникова: історія та досягнення / Т. М. Бикова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – С. 38–54.
 6. Великодная А. В. Дарственные надписи в книжном фонде А. Г. Готалова-Готлиба (на материале одесских изданий) / А. В. Великодная // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – С. 127–145. (1,1 друк. арк.)
 7. Великодна Г. В. Книжкові знаки європейських бібліофілів: з досвіду підготовки альбому-каталогу / Г. В. Великодна // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 143–151. (0,61 друк. арк.)
 8. Великодная А. В. Особенности подготовки каталога книжных знаков университетской библиотеки [Електронний ресурс] // Biblio-Колегіум. – 2017. – Вип. 11. – Електрон. журн. – Режим доступу: https://bit.ly/2F3APb2 (дата звернення: 12.06.2019). – Загол. з екрану. (0,4 друк. арк.)
 9. Ложешник А. С. Старшина Бузького козацького війська за 1793 р. / А. С. Ложешник // Південний захід. Одесика : іст.-краєзнав. наук. альм. – Одеса, 2017. – Вип. 22. – С. 43–53. (1,5 друк. арк.)
 10. Ложешник А. С. Роль козацько-старшинського роду Іловайських (Катеринославське військо) в культурному та духовному розвитку регіону / А. С. Ложешник // Інтелектуальна історія та духовна спадщина України ХІХ ст. : зб. наук. пр. / Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, Іст. ф-т, каф. історії України ; відп. ред. О. А. Бачинська. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 134–140. (2,4 др. арк.)
 11. Мерзлякова С. А. Становление каталогов библиотеки Новороссийского университета // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – С. 54–64.
 12. Подрезова М. О. Вузівська бібліотека в Проекті сприяння академічної доброчесності: досвід роботи / М. О. Подрезова // Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікативних технологій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Миколаїв, 27–28 квіт. 2017 р.) / УБА, Нац. ун-т кораблебудування імені адмірала Макарова, Наук. б-ка. – Миколаїв : НУК, 2017. – С. 107–114. (0,49 друк. арк.)
 13. Подрезова М. О. Погляд крізь століття: Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. [Ч. 1] / М. О. Подрезова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2017. – Т. 22, вип. 1. – С. 9–28. (2,51 друк. арк.)
 14. Подрезова М. О. Погляд крізь століття : Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. [Ч. 2] / М. О. Подрезова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2017. – Т. 22, вип. 2. – С. 13–34. (1,44 друк. арк.)
 15. Подрезова М. О. Університетська бібліотека в період незалежної України (1991–2017) / М. О. Подрезова // Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 : [монографія]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 205–224.
 16. Полевщикова Е. В. «Королевский альманах» из библиотек наследников французского финансиста Самюэля Бернара в книжном собрании М. С. Воронцова [Електронний ресурс] / Е. В. Полевщикова // Biblio-Колегіум. – 2017. – Вип. 11. – Електрон. журн. – Режим доступу: https://bit.ly/2WvCwE5 (дата звернення: 12.06.2019). – Загол. з екрану.
 17. Полевщикова Е. В. «Королевский альманах» в книжном собрании М. С. Воронцова / Е. В. Полевщикова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2017. – Т. 22, вип. 2. – С. 187–209. (1,4 друк. арк.)
 18. Пружина В. П. Бібліотека в період реформування вищої освіти (1920–1933) / В. П. Пружина, О. В. Полевщикова, В. В. Самодурова // Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 131–166.
 19. Пружина В. П. Бібліотека Одеського державного університету в період 1933–1991 рр. / В. П. Пружина, В. В. Самодурова // Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017. – Одеса : ОНУ , 2017. – С. 179–187.
 20. Пружина В. П. Заради пам’яті, заради майбутнього [Електронний ресурс] / В. П. Пружина // Biblio­Колегіум. – 2017. – Вип. 11. – Електрон. журн. – Режим доступу: https://bit.ly/2Wz3k6r (дата звернення: 12.06.2019). – Загол. з екрану.
 21. Ревенко Д. В. Фонд «Ucrainica» в Одеській Центральній науковій бібліотеці [Електронний ресурс] / Д. В. Ревенко // Biblio-Колегіум. – 2017. – Вип. 11. – Електрон. журн. – Режим доступу: https://bit.ly/2R9Lnu9 (дата звернення: 12.06.2019). – Загол. з екрану. (0,48 друк. арк.)
 22. Самодурова В. В. Бібліотека в період реформування вищої освіти / В. В. Самодурова, О. В. Полевщикова, В. П. Пружина // Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 : [монографія]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 131–178. (1,29 друк. арк.)
 23. Самодурова В. В. Бібліотека Новоросійського університету / В. В. Самодурова, О. В. Полевщикова // Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 : [монографія]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 55–130. (4,82 друк. арк.)
 24. Самодурова В. В. Бібліотека Одеського державного університету в період 1933–1991 рр. / В. В. Самодурова, В. П. Пружина // Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 : [монографія]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 179–204. (0,52 друк. арк.)
 25. Самодурова В. В. Два века издательской деятельности Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (1817–2017) / В. В. Самодурова // Biblio-Колегіум. – 2017. – № 11. – Електрон. журн. – Режим доступу: https://bit.ly/2KcyqPN (дата звернення: 12.06.2019). – Загол. з екрану. (0,74 друк. арк.)
 26. Шершун Т. М. Особові архівні фонди в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2017. – Т. 22, вип. 1. – С. 146–159. (1,1 друк. арк.)
 27. Шершун Т. М. Формування архівного фонду Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: питання історії, теорії та методики // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2017. – Т. 22, вип. 2. – С. 210–222. (0,9 друк. арк.)

 


Пошук по сайту

Календар

Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031