ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНИГО ОПИСУ ДОКУМЕНТІВ ЗА ДСТУ 7.1:2006 «БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС»

Книги з 1 автором

Музичко О. Є. Історик Федір Іванович Леонтович (1833–1910): життя та наукова діяльність / О. Є. Музичко ; наук. ред. В. М. Хмарський. – Одеса : Астропринт, 2005. – 206 с.

Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920–1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту : монографія / В. В. Левченко ; відп. ред. В. М. Хмарський ; наук. ред. Т. М. Попова. – Одеса : ТЕС, 2010. – 428 с.

Книги з 2 авторами

Павлов П. В. Физика твердого тела : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / П. В. Павлов, А. Ф. Хохлов. – Изд. 3-е, стер. – М. : Высш. шк., 2000. – 494 с.

Бокань В. А. Історія культури України : навч. посіб. / В. А. Бокань, Л. П. Польовий. – 2-ге вид., допов. – Київ : МАУП, 2001. – 256 с.

Книги з 3 авторами

Рудько Г. І. Геологія і геолого-економічна оцінка родовищ каоліну України / Г. І. Рудько, В. М. Озерко, І. В. Шепель ; за ред. Г. І. Рудька. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2015. – 335 с.

Книги з 4 авторами

Мікробні поверхнево-активні речовини у природоохоронних технологіях / Т. П. Пирог, Г. О. Іутинська, А. П. Софілканич, А. Д. Конон. – Київ : Наук. думка, 2016. – 278 с. – (Проект «Наукова книга»).
Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : підруч. для учнів проф.-тех. навч. закл. / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – Київ : Вищи школа, 2006. – 478 с.

Книги з 5 авторами та більше

Основи глікобіології : монографія / Н. О. Сибірна, А. І. Шевцова, Г. О. Ушакова [та ін.] ; за ред. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 491 с. – (Біологічні Студії).

Словники

Полюга Л. М. Словник антонімів української мови / Л. М. Полюга ; за ред. Л. С. Паламарчука. – Вид. 2-е, допов. і випр. – Київ : Довіра, 1999. – 275 с. – (Словники України).

Біобібліографічні покажчики

Єрьоменко С. В. Полтавчук Василь Григорович : біобібліогр. покажч. / С. В. Єрьоменко, Л. В. Строченко. – Одеса : Астропринт, 2009. – 40 с.

Дмитро Павлович Урсу : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка, Іст. ф-т ; упоряд.: Г. П. Бахчиванжи, В. В. Самодурова. – Одеса : Астропринт, 2006. – 72 с. – (Біобібліографія вчених Одеського (Новоросійського) університету ; вип. : Історики).

Нормативно-законодавчі матеріали

Закон України «Про авторське право і суміжні права» // Відом. Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64. – Елекрон. аналог друк. вид. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 (дата звернення: 03.04.2018). – Загол. з екрана.

Закон України «Про освіту» // Відом. Верховної Ради України. – 2017. – № 38–39. – Ст. 380 – Елекрон. аналог друк. вид. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 3.04.2018). – Загол. з екрана.

ДСТУ 8302-2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання : офіц. вид. / Книжкова палата України імені Івана Федорова. – Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – IV, 16 с. (Інформація та документація).

Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Парлам вид-во, 2006. – 207 с. – (Б-ка офіц. видань).

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України : станом на 1 верес. 2011 р. / за заг. ред. В. В. Богатиря ; С. Б. Булеца, Ю. Ф. Іванов, О. В. Ієвіня [та ін.]. – Київ : Професіонал, 2011. – 427 с.

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України : станом на 1 січ. 2012 р. / за заг. ред. В. В. Богатир ; В. В. Забарський, В. В. Богатир, Т. А. Стоянова [та ін.]. – Київ : Професіонал, 2012. – 751 с.

Архівні матеріали

Державний архів Одеської області (ДАОО). – Ф. 44 (Рішельєвський ліцей). – Оп. 3 (1857). – Спр. 33. – Арк. 5.

Дисертації

Томбулатова І. І. Гео Шкурупій – футурист. Літературна критика та художня практика : дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 : захищена 15.02.17 : затв. 27.04.17 / І. І. Томбулатова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2016. – 207 с.

Автореферати

Нахапетова О. В. Номени на позначення родинних стосунків у сучасній українській мові: психолінгвистичний і етнолінгвістичний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. В. Нахапетова. – Одеса, 2017. – 20 с.

Багатотомні видання – документ в цілому

Ілюстрована енциклопедія історії України : у 3 т. / наук. ред. Л. Д. Федорова. – Вид. перероб., допов. – Київ : Спалах, 2004.

Багатотомні видання – окремий том

Ілюстрована енциклопедія історії України : у 3 т. Т. 1 : Від найдавнішого часу до кінця 18 ст. / наук. ред. Л. Д. Федорова. – Київ : Спалах, 2004. – 216 с.
ЧИ
Ілюстрована енциклопедія історії України : у 3 т. / наук. ред. Л. Д. Федорова. – Київ : Спалах, 2004. – Т. 1 : Від найдавнішого часу до кінця 18 ст. – 216 с.

Серійні видання

Лосев А. Ф. Платон. Аристотель / А. Ф. Лосев, А. А. Тахо-Годи. – 2-е изд., испр. и доп . – М. : Мол. гвардия, 2000. – 392 с. : 16 л. ил. – (Жизнь замечательных людей ; вып. № 777).

Патенти

Пат. 83323 Україна, А61Р 43/00 на корисну модель. Спосіб фармакологічної корекції закритої черепно-мозкової травми комплексною сполукою на основі германію і діетилентриамінопентаоцтової кислоти з натрієм / Лук’янчук В. Д., Ніженковський О.І., Федорова В.С., Кравець Д.С., Сейфулліна І. Й., Марцинко О. Е., Песарогло О. Г. ; заявл. 03.09.2012 ; опубл. 10.09.2013, Бюл. № 17. – 6 с.

Періодичні видання в цілом

Слово і час : наук.-теорет. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – 128 с.

Продовжувані видання в цілому

Записки історичного факультету = Записки исторического факультета / ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2004. – Вип. 15. – 565 с.

Матеріали конференцій

Одіссос. Актуальні проблеми всесвітньої історії : матеріали VІ-ї Міжнародноїконференції «Одеські читання – 2017» (Одеса, 20–21 жовт. 2017 р.) / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Іст. фак. – Одеса : Удача, 2017. – 270 с.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження (Життєвий цикл електронного документа)» (Київ, 11–12 жовт. 2012 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Держ. архів. служба України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства, Центр. держ. електрон. архів України. – Київ, 2012. – 131 с.

Картографічні видання

Мир. Политическая карта мира [Карты] : полит. устройство на 1 янв. 2012 г. / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2012 г. ; гл. ред. Н. Н. Полункина ; ред.: О. И. Иванцова, Н. Р. Монахова ; рук. проекта М. Ю. Орлов. – 1 : 25 000 000 ; поликон. Пр-ция ЦНИИГАИК. – М. : ПКО «Картография», 2012. – 1 к. (2 л.) : цв. ; 98х71 см. – 250 экз.

Електронний ресурс віддаленого доступу

Романюк С. Туристична галузь України: руїна чи низький старт? / С. Романюк // Новости турбизнеса : портал для профессионалов. – Електр. дан. – Режим доступу: https://clck.ru/D7FMS (дата звернення: 03.04.2018). – Загол. з екрана.

Малютіна Наталя Павлівна : [Електронний ресурс] // Вчені ОНУ : інформ. ресурс / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Електрон. дан. (1 PDF файл). – Ukraine, 2010–2018. – Режим доступу:: http://bit.ly/2ixLBKA (дата звернення: 06.11.2017). – Назва з екрану.

Електронні ресурс, що мають носій

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Элекстронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прклад. прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. Энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см +рук. Пользователя (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. Требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. Зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см.

Електронні видання

Ковальчук Г. В. Історія й особливості Соловецького театру в науковому дискурсі професора Н. Б. Кузякіної / Г. В. Ковальчук // Контекст. Інтертекст. Філологічні науки : наук. електрон. журн. – 2017. – № 2. – Режим доступу: https://text-intertext.in.ua/pdf/n022017/kovalchuk_halyna_02_2017%20.pdf (дата звернення: 31.05.2018). – Загол. з екрану.

Аналітичний опис

Частина книги
Першина З. В. Шляхами історії / З. В. Першина // Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова: іст. нарис : до 185-річчя заснування / відп. ред. В. А. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2002. – С. 9–33.

Розділ, глава
Ярхо В. Н. Ахилл, Ахиллес / В. Н. Ярхо // Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. – 2-е изд. – М., 1991. – Т. 1. – С. 137–145.

Андронати С. А. О комплексном плане исследований и разработок на острове Змеиный, учреждённом НАН Украины / С. А. Андронати // Про перспективи комплексу наукових досліджень на острові Зміїний : матеріали наук.-практ. конф.-наради (Київ, 22 лют. 2003 р.). / НАН України, Укр. реєстрове козацтво. – Запоріжжя, 2003. – С. 25–29.

Стаття з періодичного видання
Довгань П. М. Епіграфічні матеріали з городища літописного Бужська / П. М. Довгань, І. Л. Ціхоцький // Вісн. Ін-ту археології. – 2016. – Вип. 11. – С. 111–122.

Марушкевич А. А. Стильові особливості управління навчальним закладом / А. А. Марушкевич // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія: Педагогіка. – 2015. – Вип. 2. – С. 54–56.

Стаття зі збірки наукових праць
Гнатюк Л. Тарас Шевченко і староукраїнська книжна традиція / Л. Гнатюк // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. – Київ, 2014. – Вип. 17 : До 200-річчя від дня народження. – С. 257–265.

Стаття з газети
Німкеня В. Василева доля / Влада Німкеня // Одеські вісті. – 2017. – 29 серп. (№ 63). – С. 8.

Рецензії
Кучумов И. В. Этнический вопрос / И. В. Кучумов // Этнографическое обозрение. – 2017. – № 1. – С. 196–198. – Рец. на кн.: Об этнической истории Волго-Уральского региона в эпоху средневековья / Антонов И. В. – М. : Новое лит. Обозрение, 2008. – 592 с.


Пошук по сайту

Календар

Травень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Кві    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031