Факультет журналістики, реклами та видавничої справи

  1. Джиджора, Є. В. Літературний стиль: метод. вказівки та завдання для студ. 1 курсу здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спец. 061 “Журналістика” / Є. В. Джиджора, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи, Каф. журналістики . – Електрон. кн. – Одеса, 2017. – 34 с.

  2. Джиджора, Є. В. Методичні рекомендації для підготовки та захисту курсових і дипломних робіт / Є. В. Джиджора, І. В. Сидун, Н. О. Стеблина ; відп. ред. О. А. Іванова ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи . – Одеса : ПолиПринт, 2016 . – 37 с.

  3. Лiсневська А. Мистецтво телевізійного репортажу: навч.-метод. посіб. для студ. за напрямом підготовки “Кіно-, телемистецтво” та “Тележурналістика” / А. Лiсневська, Т. Коженовська; Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ: Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2013. – 189 с.

  4. Мацишина, І. В. Спеціалізація. Технології інформаційних війн [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завдання для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузізнань 0303 “Журналістика та інформація” напряму підгот. 6.030301 “Журналістика” / І. В. Мацишина, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи, Каф. видавничої справи та редагування . – Електрон. кн. – Одеса, 2017 . – 17 с. (Доступ лише в електронних читальних залах бібліотеки)

  5. Сидун, І. В. Теорія та історія документаційно-інформаційних наук [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завдання для студ. 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спец. 061 “Журналістика” / І. В. Сидун, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи, Каф. реклами та зв’язків з громадськістю . – Електрон. кн. – Одеса, 2017 . – 26 с. 

  6. Сидун, І. В. Документознавство та архівознавство : метод. рекомендації та завдання для студ. I курсу освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спец. “Журналістика” / І. В. Сидун ; відп. ред. О. В. Александров ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи, Каф. реклами та зв’язків з громадськістю . – Одеса, 2015 . – 25 с.

  7. Стеблина Н. О. Етика у сфері соціальних комунікацій. Професійні стандарти у журналістиці, рекламі та PR : навч.-метод. посіб. / Н. О. Стеблина ; наук. ред.: О. А. Іванова. – Львів : ПАІС, 2014. – 227 с.

  8. Стеблина, Н. О. Інтернет : метод. вказівки та завдання для студ. 1 курсу спец. “Журналістика” / Н. О. Стеблина, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи, Каф. реклами та зв’язків з громадськістю . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 35 с.