ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ ЗА ДСТУ 8302:2015

«БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ»

Загальні положення

 • у заголовку 1, 2, 3 та більше авторів; за / не повторюються (але відомості про організацію треба наводити за /)
 • «. –» замінити на «.»;
 • запозичені відомості без [];
 • не зазначати загальне позначення матеріалу [Текст] [Електронний ресурс];
 • дозволено не наводити ім’я видавця;
 • дозволено не наводити відомостей про серію;
 • Режим доступу замінити на URL, але обов’язково: дата звернення.

Текст цитовано не за першоджерелом – на початку підрядкового бібліографічного посилання наводять пояснювальні слова: «Наведено за:», «Цит. за:» («Цитовано за») і зазначають джерело, з якого запозичено текст.

Відомості про згадуваний документ, опублікований іншою мовою, у бібліографічних посиланнях наводять мовою оригіналу.

 На складник документа у формі аналітичного бібліографічного опису розділовий знак «дві навскісні риски» («//») можна замінювати крапкою, а відомості про документ (його назву), в якому розміщено складник, виділяти шрифтом (наприклад, курсивом).

 Приклад!  Національна доктрина розвитку освіти: затв. Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347. Освіта. 2002. 24 квіт. С. 2—4.

 Знаки виноски: *, арабські цифри, літери.

Внутрішньотекстове бібліографічне посилання:

 • використовується, якщо значну частину відомостей про публікації внесено до тексту документа
 • розміщується безпосередньо в тексті
 • наводиться в круглих дужках.

 (Вступ до медичної геології. Київ, 2011. Т. 2. С. 422);
(Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 2 (29). С. 67–78);
(Грушевський М. С. Історія України – Руси. Київ, 1995. Т. 2. С. 72.);
(Книжкова палата України : офіц. сайт. URL: http://www.ukrbook.net (дата звернення: 04.04.2018)).

Підрядкове бібліографічне посилання:

 • використовується, якщо всередині тексту розмістити неможливо, щоб не переобтяжувати текст.
 • розміщується в нижній частині сторінки, відмежовуючи від основного тексту горизонтальною рискою.
 • пов’язують з текстом за допомогою знаків виноски (відокремлюють від тексту пробілом).

Повна форма:

12 Тиводар М. Етнологія : навч. посіб. Львів : Світ. 2004. С. 520–525.
5 Ковба Ж., Корогодський Ю. Євреї України під час Другої світової війни: голокост та опір. Нариси з історії та культури євреїв України. Київ, 2009. С. 182–205.
9 Україна в цифрах. 2007 : стат. зб. / Держ. ком. статистики України. Київ : Консультант, 2008. С. 185–191.

Коротка форма:
12 Тиводар М. Етнологія. Львів. 2004. С. 520–525.
5 Ковба Ж. Євреї України під час Другої світової війни: голокост та опір. Нариси з історії та культури євреїв України. Київ, 2009. С. 182–205.
9 Україна в цифрах. 2007. Київ, 2008. С. 185–191.
 

Електронне видання
У тексті:
2 Маніфест ІФЛА про Internet: прийнято Сесією Ради ІФЛА 23 серпня 2002 р.
У підрядковому посиланні:
2 URL: http://library.kr.ua/internet/mi.html (дата звернення: 05.06.2018).

Позатекстове бібліографічне посилання:

 • використовують у наукових виданнях у разі багаторазових посилань на одні й ті самі документи задля уникнення повторного подання однакових бібліографічних записів;
 • розміщується в кінці основного тексту як перелік бібліографічних записів, називаючи «Список бібліографічних посилань»;
 • нумерація наскрізна арабськими цифрами в межах усього документа або окремих глав;
 • не є бібліографічним списком.

У тексті:
[12, с. 214]
У позатекстовому посиланні:
12 Тиводар М. Етнологія : навч. посіб. Львів : Світ. 2004. 640 с.

У тексті:
[Фудин, Вагин]
У позатекстовому посиланні:
Фудин Н. А., Вагин Ю. Е. Системная организация спортивной деятельности. Вестн. экономики, права и социологии. 2012. № 4. С. 125–126.

У тексті:
[Управління персоналом в умовах економіки знань].
У позатекстовому посиланні:
Управління персоналом в умовах економіки знань : монографія / Г. М. Азаренкова, Н. А. Фудин, Ю. Є. Вагин та ін. Київ, 2011. 406 с.

У тексті:
[Розвиток обліково-аналітичних…, с. 86]
У позатекстовому посиланні:
Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні : монографія / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2010. 447 с.

У тексті:
[Грушевський, т. 2. С. 76–77.]
У позатекстовому посиланні:
Грушевський М. С. Історія України – Руси. Київ, 1995. Т. 2. 460 с.

Повторне бібліографічне посилання:

 • наводять у скороченій формі;
 • вказують заголовок, основну назву та номер сторінки;
 • дозволено скорочувати дуже довгі назви, використовуючи … замість видалених слів;
 • якщо первинне і вторинне бібліографічні посилання розміщені один за одним, текст повторного посилання замінюють словами «Там само» («Там же» – рос. мовою, «Ibid» – латин. мовою).

Внутрішньотекстове бібліографічне посилання:

Первинне:
(Вступ до медичної геології. Київ, 2011. С. 422);
Повторне:
(Вступ до медичної геології. С. 305);

Первинне:
(Управління персоналом в умовах економіки знань : монографія / Г. М. Азаренкова, Н. А. Фудин, Ю. Є. Вагин та ін. Київ, 2011. 406 с.);
Повторне:
(Управління персоналом в умовах економіки знань. С. 315);

Первинне:
(Державне управління та місцеве самоврядування. Дніпро, 2016. Вип. 2 (29). С. 67–78);
Повторне:
(Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 2 (29). С. 67).

Первинне:
(Грушевський М. С. Історія України – Руси. Київ, 1995. Т. 2. С. 72.).
Повторне:
(Там само. С. 156).

 Підрядкове бібліографічне посилання:

Первинне:
12 Тиводар М. Етнологія: навч. посіб. Львів: Світ. 2004. С. 520–525.
Повторне:
15 Тиводар М. Етнологія. С. 520.

Первинне:
*Цит. за: Грушевським М. С. Історія України – Руси. Київ, 1995. Т. 2. С. 76–77.
Повторне:
*Цит. за: Грушевським М. С. Історія України – Руси. Т. 2. С. 78.

Первинне:
16 ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2015. 16 с. (Інформація та документація).
Повторне:
25 ДСТУ 8302:2015. С. 9.

Первинне:
5 Ковба Ж. Корогодський Ю. Євреї України під час Другої світової війни: голокост та опір. Нариси з історії та культури євреїв України. Київ, 2009. С. 182–205.
Повторне:
6 Там само. С. 205.

Первинне:
9 Криворучко О. Ю. Сучасна архітектура : термінол. слов. / Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів, 2008. С. 87.
Повторне:
15 Криворучко О. Ю. Зазнач. твір. С. 87.

Позатекстове бібліографічне посилання:

Первинне:
10 Тиводар М. Етнологія: навч. посіб. Львів: Світ. 2004. С. 640.
Повторне:
16 Тиводар М. Етнологія. С. 520–525.

Первинне:
2 Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні: монографія / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2010. 447 с.
Повторне:
12 Розвиток обліково-аналітичних систем … . С. 290.

Первинне:
3 ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилення. Загальні положення та правила складання. Київ, 2015. 16 с. (Інформація та документація).
Повторне:
20 ДСТУ 8302:2015. С. 6.

Первинне:
10 Грушевський М. С. Історія України – Руси. Київ, 1995. Т. 2. 460 с.
Повторне:
11 Там само. С. 156.

Первинне:
13 Роман В. Досвід децентралізації та деконцентрації влади країн ЄС // Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 2 (29). С. 51.
Повторне:
15 Прилипчук О. Європейський адміністративний простір: принципи та засади // Там само. С. 46.

Комплексне бібліографічне посилання:

 • якщо в бібліографічному посиланні використано кілька об’єктів посилання, їх об’єднують в комплексне посилання;
 • подають в абетковому чи хронологічному порядку або за абеткою назв мов;
 • розділяють між собою знаком «;
 • якщо кілька бібліографічних посилань у складі комплексного посилання мають ідентичні заголовки, у другому й наступних посиланнях ці заголовки можна замінити словами: «Його ж», «Її ж», «Ее же», «Их же» – рос. мовою або «Idem», «Eadem», «ibidem» – латин. Мовою).

 Підрядкове комплексне посилання

*Скальковский А. Адмирал Де-Рибас и завоевание Хаджибея, 1764–1797 гг. Одесса, 1889. С. 20 ; Його ж. Первое тридцатилетие истории города Одессы, 1793–1823 гг. Одесса, 1837. С. 296.

Позатекстове комплексне посилання

Скальковский А. А.: 1) Адмирал Де-Рибас и завоевание Хаджибея, 1764–1797 гг. Одесса, 1889. С. 20 ; 2) Первое тридцатилетие истории города Одессы, 1793–1823 гг. Одесса, 1837. С. 296.

Бібліографічне посилання на електронний ресурс:

 • електронні ресурси поділяють на електронні ресурси локального та віддаленого доступу;
 • за видом інформації розрізняють: електронні дані, електронні програми, електронні дані та програми;
 • основним джерелом інформації є титульний екран;
 • бібліографічне посилання складають як на електронні ресурси, так і на їхні складники
 • якщо є зміни в змісті електронного ресурсу, то у бібліографічному посиланні наводять ці відомості;
 • дозволено не подавати відомості про вид електронних даних чи програм;
 • на електронний ресурс локального доступу після вихідних даних подають відомості про кількість фізичних одиниць (араб. цифрами) та вид носія інформації.

 Підрядкове бібліографічне посилання:

11 Кожухівський А. Д. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування [Електронний ресурс] : практикум / Черкас. держ. технол. ун-т. Електрон. текст. дані. Черкаси, 2009. 1 електрон. опт. диск (CD-R).

13 Колесникова Т. О., Миргородська А. І. Науково-видавнича модель «Library Publishing» в університетських бібліотеках України та світу // Вісн. Книжк. палати. 2015. № 3. С. 24–28. URL: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3811 (дата звернення: 05.09.2017).

 Позатекстове бібліографічне посилання:

 1. Про відзначення 150-річчя з дня народження видатного вченого Володимира Івановича Вернадського [Електронний ресурс] : проект постанови Верховної Ради України. Документ не було опубліковано. Доступ із інформ.-правової системи «ЛІГА- ЗАКОН».
 2. Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» (зі змінами й доповненнями). База даних «Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 18.07.2017).

Бібліографічне посилання на архівний документ:

 • складають за загальними правилами;
 • іж елементами пошукових даних ставлять знак «крапка»;
 • відомості про об’єкт посилання відокремлюють від пошукових даних знаком «дві навскісні риски» (« // ») з проміжками до та після нього;
 • використовують скорочення: «Ф.» (Фонд), «Оп.» (Опис), «К.» (Картон), «Спр.» (Справа), «Од. зб.» (Одиниця зберігання), «Арк.» (Аркуш);
 • якщо текст архівного документа розміщено на зворотному боці аркуша, у пошукових даних зазначають слово «зворот» у скороченій формі «зв.»;
 • посилання на архівні документи зарубіжних архівів подають мовою певної країни згідно з прийнятими в цій країні та і цьому архіві правилами скорочення.

Внутрішньотекстове бібліографічне посилання:

(ЦДІАК України. Ф. 4703. Оп. 3. Спр. 23. Арк. 45–49).

Підрядкове бібліографічне посилання:

3 Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки // ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія ; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3.

 Позатекстове бібліографічне посилання:

 • назву архіву подають у вигляді абревіатури чи скорочення, які прийнято в архівній галузі; розшифрування абревіатури наводять у списку скорочень (якщо списку скорочень немає, назву архіву подають повністю, використовуючи стандарти скорочень);
 • номер архівного фонду наводять після назви архіву, після номера в круглий дужках може зазначити назву фонду;
 • якщо номеру немає, то подають в називному відмінку назву фонду;
 • якщо потрібно зазначити автора та назву справи, в якій зберігається архівний документ, ці відомості подають після пошукових даних у квадратних дужках
 1. ЦДНТА України. Ф. Р-72. Оп. 2. Спр. 1. 10 арк.

ЧИ

 1. Центр. держ. наук.-техн. архів України. Ф. Р-72. Оп. 2. Спр. 1. 10 арк.
 2. ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 19. 284 арк. (Праці П. К. Грімстед).

Повторне бібліографічне посилання на архівний документ

 • назву архіву наводять у вигляді абревіатури або в скороченій формі

Пошук по сайту

Календар

Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031