ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНИГО ОПИСУ ДОКУМЕНТІВ ЗА ДСТУ 7.1:2006 «БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС»

Книги з 1 автором

Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920–1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту : монографія / В. В. Левченко ; відп. ред. В. М. Хмарський ; наук. ред. Т. М. Попова. – Одеса : ТЕС, 2010. – 428 с.

Музичко О. Є. Історик Федір Іванович Леонтович (1833–1910): життя та наукова діяльність / О. Є. Музичко ; наук. ред. В. М. Хмарський. – Одеса : Астропринт, 2005. – 206 с.

Книги з 2 авторами

Павлишин В. І. Мінералогія. Короткий курс для бакалаврів : підручник / В. І. Павлишин, Ю. В. Ворошилов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2017. – 527 с.

Книги з 3 авторами

Рудько Г. І. Геологія і геолого-економічна оцінка родовищ каоліну України / Г. І. Рудько, В. М. Озерко, І. В. Шепель ; за ред. Г. І. Рудька. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2015. – 335 с.

Файнзільберг Л. С. Теорія прийняття рішень : підруч. для студентів, які навч. за спец. «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спец. «Інформаційні технології в біології та медицині» / Л. С. Файнзільберг, О. А. Жуковська, В. С. Якимчук ; відп. ред. О. К. Носовець ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського». – Київ : Освіта України, 2018. – 246 с.

Книги з 4 авторами

Запобігання корупції : до 215-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого : підручник / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Новіков, К. А. Автухов ; за заг. ред. Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2019. – 291 с.

Мікробні поверхнево-активні речовини у природоохоронних технологіях / Т. П. Пирог, Г. О. Іутинська, А. П. Софілканич, А. Д. Конон. – Київ : Наук. думка, 2016. – 278 с. – (Проект «Наукова книга»).

Книги з 5 авторами та більше

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / Укр. НДІ продуктивності АПК М-ва аграр. політики України ; В. В. Вітвіцький, М. Ф. Кисляченко, I. В. Лобастов [та ін.]. – Київ : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с.

Основи глікобіології : монографія / Н. О. Сибірна, А. І. Шевцова, Г. О. Ушакова [та ін.] ; за ред. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 491 с. – (Біологічні Студії).

Без автора

Австралія : навч. посіб. до курсу «Країнознавство» / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; уклад.: Н. М. Жилко, В. П. Коваленко. – Ніжин : НДУ, 2006. – 144 с.

Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / авт. тексту В. Клос. – Київ : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу).

Словники

Європейський Союз : словник-довідник / ред.-упоряд. М. Марченко. – 2-ге вид. – Київ : К.І.С., 2006. – 138 с.

Полюга Л. М. Словник антонімів української мови / Л. М. Полюга ; за ред. Л. С. Паламарчука. – Вид. 2-е, допов. і випр. – Київ : Довіра, 1999. – 275 с. – (Словники України).

Біобібліографічні покажчики

Єрьоменко С. В. Полтавчук Василь Григорович : біобібліогр. покажч. / С. В. Єрьоменко, Л. В. Строченко. – Одеса : Астропринт, 2009. – 40 с.

Дмитро Павлович Урсу : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка, Іст. ф-т ; упоряд.: Г. П. Бахчиванжи, В. В. Самодурова. – Одеса : Астропринт, 2006. – 72 с. – (Біобібліографія вчених Одеського (Новоросійського) університету ; вип. : Історики).

 

Нормативно-законодавчі матеріали

Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. : офіц. вид. / Верхов. Рада України. – Київ : Парлам вид-во, 2006. – 207 с. – (Б-ка офіц. видань).

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України : станом на 1 верес. 2011 р. / С. Б. Булеца, Ю. Ф. Іванов, О. В. Ієвіня [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Богатиря. – Київ : Професіонал, 2011. – 427 с.

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України : станом на 1 січ. 2012 р. / В. В. Забарський, В. В. Богатир, Т. А. Стоянова [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Богатир. – Київ : Професіонал, 2012. – 751 с.

Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 1556-VII від 01.07.2014 : зі змінами від 25.07.2018 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 30.11.2018). – Назва з екрана.

Про внесення змін до законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень : Закон України № 2617-VIIІ від 22.11.2018 // Голос України. – 2017. – 24 квіт. (№ 79). – С. 11–14.

Про Державний бюджет України на 2019 рік : Закон України № 2629-VIIІ від 23.11.2018 // Відом. Верхов. Ради України : офіц. вид. – 2018. – № 50. – 216 с.

Стандарти

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання : ДСТУ 8302-2015 : офіц. вид. / Кн. палата України ім. І. Федорова. – Чинний від 2016-07-01. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – IV, 16 с. – (Інформація та документація).

Видання. Вихідні відомості : ДСТУ 4861:2007 : офіц. вид. – На заміну ГОСТ 7.4-86 ; чинний від 2009-01.01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – 45 с. – (Національні стандарти України).

Архівні матеріали

Державний архів Одеської області (ДАОО). – Ф. 44 (Рішельєвський ліцей). – Оп. 3 (1857). – Спр. 33. – 85 арк.

Дисертації

Томбулатова І. І. Гео Шкурупій – футурист. Літературна критика та художня практика : дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 : захищена 15.02.17 : затв. 27.04.17 / І. І. Томбулатова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2016. – 207 с.

Автореферати

Нахапетова О. В. Номени на позначення родинних стосунків у сучасній українській мові: психолінгвистичний і етнолінгвістичний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / О. В. Нахапетова. – Одеса, 2017. – 20 с.

Багатотомні видання – документ в цілому

Антологія української юридичної думки : в 10 т. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – Київ : Юрид. книга, 2002–2004.

Реабілітовані історією. Миколаївська область / Укр.культур.-просвітн. т-во “Меморіал” ім. В. Стуса ; голова редкол. О. М. Гаркуша. – Київ ; Миколаїв : Світогляд, 2007. – Кн. 3. – 655 с. – (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією» : у 27 т. / голова редкол. П. Т. Тронько).

Багатотомні видання – окремий том

Ілюстрована енциклопедія історії України : у 3 т. Т. 1 : Від найдавнішого часу до кінця XVIII ст. / наук. ред. Л. Д. Федорова. – Київ : Спалах, 2004. – 216 с.

Ілюстрована енциклопедія історії України : у 3 т. / наук. ред. Л. Д. Федорова. – Київ : Спалах, 2004. – Т. 1 : Від найдавнішого часу до кінця XVIII ст. – 216 с.

Серійні видання

доповнити

Патенти

Пат. 83323 Україна, А61Р 43/00 на корисну модель. Спосіб фармакологічної корекції закритої черепно-мозкової травми комплексною сполукою на основі германію і діетилентриамінопентаоцтової кислоти з натрієм / В. Д. Лук’янчук, О. І. Ніженковський, В. С. Федорова, Д. С. Кравець, І. Й. Сейфулліна, О. Е. Марцинко, О. Г. Песарогло. – Заявл. 03.09.2012 ; опубл. 10.09.2013, Бюл. № 17. – 6 с.

Пат. на винахід №112912, Україна, МПК(2016.01) А61К 31/19, A61P31/16, C07F 7/30, C07F 1/10, C07C 59/265. Протигрипозний засіб аргентум біс(цитрато)германат / І. Й. Сейфулліна, О. Е. Марцинко, О. А. Чебаненко, Т. Л. Гридіна, Л. М. Мудрик, А. С. Федчук. – № a201502141 ; заявл. 11.03.2015 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21. – 4 с.

Періодичні видання в цілому

Мікробіологія і біотехнологія = Mіcrobіology & Bіotechnology : наук. журн. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В. О. Іваниця. – 2019. – № 1(45). – 79 с.

Слово і Час : наук.-теорет. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – 2011. – № 12. – 128 с.

Видання, що продовжуються, в цілому

Записки історичного факультету : зб. наук. пр. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голова ред. В. Г. Кушнір. – Одеса, 2004. – Вип. 15. – 565 с.

Матеріали конференцій

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників «Молодь України і аграрна реформа» (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; гол. редкол. В. М. Нагаєв. – Харків, 2000. – 167 с.

Одіссос. Актуальні проблеми всесвітньої історії : матеріали 6-ї Міжнар. конф. «Одеські читання – 2017» (Одеса, 20–21 жовт. 2017 р.) / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Іст. ф-т ; гол. редкол. О. Б. Дьомін. – Одеса : Удача, 2017. – 270 с.

Картографічні видання

доповнити

Електронний ресурс віддаленого доступу

Державний архів Запорізької області. – Ф. 24. – Оп. 1. – Спр. 281 (Отчёт Александровской городской общественной библиотеки за 1911 год). – Арк. 54–59. – Відомості доступні також через Інтернет: https://bit.ly/2TPC7Qp (дата звернення: 31.05.2019).

Ізюмова Л. Ф. Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека [Електронний ресурс] / Л. Ф. Ізюмова // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. дані. – Україна, 2017, 20 верес. – Режим доступу: https://bit.ly/2CxqG5c (дата звернення: 31.05.2019). – Загол. з екрана.

Кіреєва Зоя Олександрівна [Електронний ресурс] // Вчені ОНУ : інформ. ресурс / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Електрон. дані. – Одеса, 2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2vfyEMu (дата звернення: 22.04.2019). – Загол. з екрана.

Борис Олександрович Лупанов (1887–1959) : до 130 річчя від дня народження : [віртуальна виставка] / Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова ; уклад.: Д. В. Ревенко, Т. М. Шершун. – Електрон. текст. дан. – Одеса, 2017. – Режим доступу: http://liber.onu.edu.ua/pdf/vistavki/lupanov_130.pdf (дата звернення: 03.06.2019). – Загол. з тит. екрана.

Яскрава діяльність непересічної особистості: до 85-річчя з дня народження А. Д. Бачинського [Електронний ресурс] : [віртуальна виставка] / уклад. А. С. Ложешник // You Tube. Одес. нац. ун-т, Наук. б-ка (http://lib.onu.edu.ua). – Електрон. відеодані (1 файл : 31:29 хв.). – [Одеса], 21 трав. 2018. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=YqONDusSmSM (дата перегляду: 03.06.2019). – Назва з тит. екрана. – Укр.

Електронні ресурси, що мають носій

Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2001. – Електрон. дані. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) ; 12 см. – (Бібліотека студента-медика). – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з екрана.

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – Київ : Інфодиск, 2004. – Електрон. дані. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукраїнський перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Windows 95/NT/2000/ХР ; Pentium-266, 32 Mb RAM ; CD-ROM. – Назва з тит. екрана.

Електронні видання

Ковальчук Г. В. Історія й особливості Соловецького театру в науковому дискурсі професора Н. Б. Кузякіної [Електронний ресурс] / Г. В. Ковальчук // Контекст. Інтертекст. Філологічні науки. – 2017. – № 2. – Електрон. журн. – Режим доступу: https://text-intertext.in.ua/pdf/n022017/kovalchuk_halyna_02_2017%20.pdf (дата звернення: 03.05.2019). – Загол. з екрану.

Аналітичний опис

Частина книги

Зеров М. Поетична діяльність Куліша / М. Зеров // Зеров М. Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : нариси з новіт. укр. письменства : статті. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.

Першина З. В. Шляхами історії / З. В. Першина // Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова: історичний нарис : до 185-річчя заснування / відп. ред. В. А. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2002. – С. 9–33.

Розділ, глава
Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець XIX – початок XX ст.) / Д. М. Чорний. – Xарків, 2007. – Розд. 3. – С. 137–202.

Стаття з періодичного видання

Довгань П. М. Епіграфічні матеріали з городища літописного Бужська / П. М. Довгань, І. Л. Ціхоцький // Вісн. Ін-ту археології. – 2016. – Вип. 11. – С. 111–122.

Марушкевич А. А. Стильові особливості управління навчальним закладом / А. А. Марушкевич // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія: Педагогіка. – 2015. – Вип. 2. – С. 54–56.

Стаття зі збірки наукових праць

Ахмід С. С. Роль В. В. Капніста та Є. Є. Келлерау справі охорони археологічних пам’яток Півдня України / С. С. Ахмід // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Вип. 22. – С. 6–11.

Гнатюк Л. Тарас Шевченко і староукраїнська книжна традиція / Л. Гнатюк // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. – Київ, 2014. – Вип. 17 : До 200-річчя від дня народження. – С. 257–265.

Стаття з газети
Німкеня В. Василева доля / В. Німкеня // Одес. вісті. – 2017. – 29 серп. (№ 63). – С. 8.

Матеріали конференцій
Андронати С. А. О комплексном плане исследований и разработок на острове Змеиный, учреждённом НАН Украины / С. А. Андронати // Про перспективи комплексу наукових досліджень на острові Зміїний : матеріали наук.-практ. конф.-наради (Київ, 22 лют. 2003 р.) / НАН України, Укр. реєстрове козацтво. – Запоріжжя, 2003. – С. 25–29.

Бойко Г. Електронна мережа архівів Київщини / Г. Бойко // Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження: життєвий цикл електронного документа : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 11–12 жовт. 2012 р.). – Київ, 2012. – С. 27–29.

Жиленко Г. Зовнішня політика Амасіса ІІ / Г. Жиленко // Одіссос. Актуальні проблеми всесвітньої історії : матеріали 6-ї Міжнар. конф. «Одеські читання – 2017» (Одеса, 20–21 жовт. 2017 р.). – Одеса : Удача, 2017. – С. 27–30.

Рецензії

доповнити


Пошук по сайту

Календар

Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031