Правила користування

Правила користування

Науковою бібліотекою

ОНУ імені І. І. Мечникова

 

  1. Загальні положення

1.1. Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету і забезпечує друкованими виданнями та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси ВНЗ.

1.2. На основі «Типових правил користування бібліотекою вищого навчального закладу» Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова розробляє власні Правила користування з урахуванням спеціалізації вищого навчального закладу, контингенту користувачів, та специфіки їх обслуговування.

1.4. Правила користування Науковою бібліотекою ухвалюються методичною радою бібліотеки та затверджуються керівником вищого навчального закладу.

1.5. Фонди Наукової бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави. Для рідкісних і цінних документів, історичних колекцій, унікальних архівних пам’яток з фонду бібліотеки, встановлюється особливий порядок надання їх користувачам, передбачений чинним законодавством України, положеннями та інструкціями, що регламентують використання окремих видів документів.

  1. Порядок запису користувачів до Наукової бібліотеки

2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів університету.

2.2. Право користування бібліотекою мають учні ліцеїв, коледжів та гімназій, що мають угоду про співробітництво з університетом. Студенти 4 курсів вищих навчальних закладів м. Одеси, професорсько-викладацький склад інших ВНЗ, співробітники наукових та державних установ обслуговуються в  читальних залах.

2.3. Для запису до бібліотеки необхідно подати паспорт (для всіх категорій читачів), посвідчення з ВК (для співробітників ОНУ), довідку з аспірантури (для аспірантів), студентський квиток (для студентів), клопотання з установи (для міських читачів).

2.4. Обслуговування іноземних громадян відбувається на підставі Наказу ОНУ ім. І. І. Мечникова “Про прийом іноземних фахівців” № 2514-18 від 09.09.2009 р.

2.5. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

2.6. На підставі поданих документів користувачу видається ключ-картка та заповнюється електронний формуляр. Представникам різних підприємств, організацій та установ, а також користувачам інших ВНЗ ключ-картка видається на 3 роки зі щорічною перереєстрацією.

2.7. При електронній реєстрації користувачів та електронному обліку видачі документів штрих-код вважається еквівалентом підпису користувача.

2.8. Передавати ключ-картки іншим особам заборонено.

2.9. Втрата ключ-картки не знімає відповідальності за всю літературу, що під неї взято.

2.10. У разі втрати ключ-картки користувач повинен повідомити про це до бібліотеки, відшкодувати її вартість в розмірі, що відповідає витратам на її виготовлення, отримати дублікат ключ-картки.

2.11. Перед записом до бібліотеки користувач повинен ознайомитись з Правилами користування бібліотекою і зобов’язатись їх виконувати. Після цього видається ключ-картка.

  1. Порядок користування ресурсами бібліотеки

Обслуговування користувачів Наукової бібліотеки здійснюється при наявності реєстраційного документа. Замовлення, видача та повернення матеріалів з фондів бібліотеки здійснюється через АБІС на основі електронного персонального формуляра користувача.

Для роботи з рідкісними і цінними виданнями, а також з архівними фондами НБ ОНУ необхідне клопотання наукового або навчального закладу:

–        студентам та аспірантам ОНУ – на літературу до 1830 року видання;

–        міським читачам – до 1945 року видання;

–        всім категоріям читачів для роботи з іменними колекціями і архівними фондами.

3.2. Обслуговування користувачів на абонементі

3.2.1. При електронній видачі документів користувач має можливість контролювати зміст власного електронного формуляру у присутності бібліотекаря, або інтерактивно.

3.2.2. На прохання користувача термін користування літературою може бути подовжено, якщо на неї немає читацького попиту.

3.2.3. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам, програмам і можливостям бібліотеки.

3.2.4. Наукова література видається на абонемент у кількості 5 примірників на період до 1-го місяця.

3.2.5. Художня література видається у кількості не більше 3-х примірників на період 15-ти днів.

3.3. Обслуговування користувачів у читальному залі

3.3.1. При одержанні літератури в читальному залі користувач віддає черговому бібліотекарю ключ-картку. Після здачі літератури ключ-картку йому повертають.

3.3.2. Особливо цінні та унікальні документи: довідники, енциклопедії, дисертації, газети, книги (до 1946 року), а також книги із дарчих колекцій та одиничні примірники видаються тільки у читальних залах.

3.3.3. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії та інші довідкові видання, а також одиничні примірники, книжки підвищеного попиту, неопубліковані матеріали, книжки з підсобних фондів, видання на електронних носіях, видаються лише в читальних залах.

3.3.4. Користуватись книжковими виданнями ХVІІІ-ХІХ ст. й рукописними матеріалами дозволяється тільки в читальних залах бібліотеки за наявності листа-клопотання з місця навчання або роботи з визначенням теми і мети наукового дослідження. Видання ХV-ХVІІ ст. видаються тільки для проведення спільних досліджень науковця зі співробітниками відділу рідкісної книги Наукової бібліотеки, за умови укладання відповідного договору наукового закладу з Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова.

3.3.5. Не підлягають копіюванню, скануванню, фотографуванню:

–        Книжкові пам’ятки до 1945 р. (згідно ст. 22 Закону України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.93р.);

–        Дисертації і дипломні роботи (ст. 41, 54 Конституції України, Розд. ІV ЦК України (Право інтелектуальної власності), ст. 22 Закону України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.93р.).

3.3.6. При видачі й поверненні літератури кожний примірник уважно переглядається співробітниками бібліотеки в присутності читача. Книги, які знаходяться у задовільному стані, читачам не видаються.

3.3.7. Література, видана в читальні зали з основного книгосховища, може бути закріплена за користувачем на необхідний для нього термін. У випадку, якщо читач не користується літературою  протягом 3 днів – вона повертається до книгосховища.

3.3.8. Виносити книжки з читальних залів не дозволяється. Читач повинен повернути замовлену літературу черговому бібліотекарю, якщо виходить на тривалий час.

  1. Права, обов’язки та відповідальність користувачів

Користувач має право:

4.1. Читачі мають право отримувати на тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах, у філіях та інших пунктах видачі літератури; користуватись усіма видами довідково-бібліографічних послуг, іншими послугами, що надаються бібліотекою.

4.2. Безкоштовно отримувати основні види бібліотечно-бібліографічних та інформаційних послуг, що надаються бібліотекою; заносити до читальних залів не бібліотечні книги та матеріали, необхідні для навчальної і наукової роботи, користуватись власними технічними засобами, а також користуватись іншими видами послуг, у тому числі на платній основі, згідно з переліком платних послуг, визначених бібліотекою і затверджених керівництвом навчального закладу.

4.3. Користуватись усіма фондами та ресурсами бібліотеки на абонементах і в читальних залах. Подовжувати термін користування літературою в установленому бібліотекою порядку.

4.4. Отримувати консультативну допомогу щодо оволодіння навичками самостійного користування довідково-пошуковим апаратом бібліотеки та всіма видами інформаційно-пошукових систем.

4.5. Брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

4.6. Надавати бібліотеці практичну та спонсорську допомогу, робити благодійні внески, дарувати книги та обладнання особисто та від імені організацій і об’єднань.

4.7. Вимагати виконання Закону України «Про захист персональних даних», дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користувався.

4.8. Мати доступ до інформації про роботу бібліотеки та її ресурсів.

4.9. Подавати адміністрації бібліотеки та навчального закладу зауваження і пропозиції щодо роботи бібліотеки.

Користувач зобов’язаний:

4.10. Якщо змінюється адреса та інші персональні дані, користувач повинен вчасно попередити бібліотеку про це.

4.11. При отриманні літератури користувач має перевірити її кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

4.12. Користувачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших друкованих видань, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу, якщо вона не записана в жодному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек; не порушувати порядок розташування книг у фонді відкритого доступу.

4.13. Користувачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших документів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів (ст. 23 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”). Заміна втраченої чи пошкодженої користувачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами користувача й бібліотекаря, що приймає заміну.

4.14. На початку кожного навчального року користувач повинен переєструватись, показати наявну в нього літературу та подовжити (при потребі) термін користування нею.

4.15. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані документів.

4.16. Випускники університету, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист.

4.17. Іноземні громадяни, під час роботи з фондами бібліотеки, у службових приміщеннях на території організації зобов’язані знаходитися тільки у супроводі працівника бібліотеки (згідно Постанові КМ України від 19.07.06 № 1000 про “Деякі питання обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави”).

4.18. Користувачі повинні дотримуватись основних правил поведінки у громадських місцях, а також дотримуватись тиші в приміщеннях бібліотеки.

Користувач бібліотеки несе відповідальність:

4.19. Користувачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно законодавства України (ст. 23 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”).

4.20. Користувачі несуть відповідальність за несанкційне використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

4.21. За порушення Правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користування всіма пунктами видачі літератури на термін від 3-х до 6-ти місяців і більше.

4.22. За пошкодження програмно-технічних засобів користувачі притягаються до відповідальності у відповідності з чинним законодавством.

  1. Права та обов’язки бібліотеки

Бібліотека зобов’язана:

5.1. Формувати свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи університету.

5.2. Створювати максимально комфортні умови для роботи в бібліотеці, впроваджувати сучасні інформаційні технології з метою оперативного задоволення запитів читачів, надавати допомогу в доборі необхідних документів та пошуку інформації.

5.3. Запроваджувати нові автоматизовані технології бібліотечного обслуговування, брати участь у створенні регіональних, загальнодержавних баз даних і надавати до них доступ своїм користувачам.

5.4. Проводити для користувачів заняття з оволодіння загальними знаннями з бібліотекознавства і бібліографії, інформаційної культури тощо.

5.5. Вивчати інформаційні потреби та здійснювати оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів університету, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації.

5.6. З метою диференційного задоволення потреб користувачів, удосконалення бібліотечного сервісу проводити маркетингові дослідження.

5.7. Не використовувати персональні дані користувачів та їх читацькі інтереси з будь-якою метою та без їх згоди, окрім наукових цілей та організації бібліотечного обслуговування.

5.8. На початку кожного року проводити перереєстрацію користувачів.

5.9. Організовувати книжкові виставки, інформаційні дні, літературно-музичні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.

5.10. Дотримуватися належних санітарно-технічних умов роботи. У читальних залах організовувати щоденне прибирання, провітрювання приміщень, раз на місяць в бібліотеці проводити обезпилювання фонду (санітарний день).

5.11. Узгоджувати режим роботи бібліотеки з вимогами та режимом роботи вищого навчального закладу.

Бібліотека має право:

5.12. Інформувати адміністрацію ВНЗ про порушення користувачами Правил користування бібліотекою.

5.13 Вирішувати з керівництвом ВНЗ питання про дії щодо злісних порушників Правил користування бібліотекою.

5.14 Встановлювати контингент користувачів з інших ВНЗ та визначати умови їх обслуговування.

5.15 Встановлювати правила одержання користувачами інформації щодо електронних ресурсів (відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права).

5.16 Брати участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

5.17 Видавати користувачу літературу тільки після повернення взятої раніше, термін користування якою закінчився.

5.18 Через 15 днів після закінчення терміну користування книгами та іншими друкованими виданнями бібліотекар нагадує користувачам про необхідність повернення документів у визначений термін. Якщо користувач ігнорує нагадування бібліотеки, вона передає відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно чинного законодавства.


Пошук по сайту

Календар

Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031