Менеджмент

 

НАУКОВІ ЖУРНАЛИ

Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» містить статті, які є результатами наукових досліджень працівників, докторантів та аспірантів як Національного університету «Львівська політехніка», так й інших українських та зарубіжних науково-навчальних та виробничо-господарських організацій, які відображають проблеми та перспективні напрями розвитку менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, особливості управління національним господарством, механізми підвищення ефективності управління науково-освітянською діяльністю тощо.

 

«Маркетинг і менеджмент інновацій» – журнал, що висвітлює актуальні питання з маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти інноваційних трансформацій в економіці.

 

«Менеджмент» – рецензований науковий журнал з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей. Тематична спрямованість його – менеджмент, економіка, міжнародні економічні відносини, проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні та світі, публічне управління та адміністрування, маркетинг, торгівля та біржова діяльність, фінанси, банківська справа та страхування, туризм, готельно-ресторанний бізнес.

 

МОНОГРАФІЇ

 

Ловінська Л. Г. Управління бюджетними витратами на послуги вищої освіти: методологія, організація, інформаційно-аналітичне забезпечення : монографія / Л. Г. Ловінська, І. М. Парасій-Вергуненко, Л. П. Коритник ; за ред. Л. Г. Ловінської ; ДННУ «Акад. фін. управління». – Київ, 2019. – 460 с.

У монографії розкрито теоретичні засади і науково-методичні підходи до формування цілісної концепції управління витратами на послуги вищої освіти на основі впровадження управлінського обліку в закладах вищої освіти (ЗВО) та базових транспарентних принципів універсальної системи розрахунку економічно обґрунтованої та збалансованої вартості освітніх послуг. Доведено, що застосування зазначеної концепції на практиці сприятиме впровадженню сучасного механізму ціноутворення на ринку платних освітніх послуг та реформуванню процесу розподілу обсягів державного фінансування між ЗВО відповідно до пріоритетів розвитку і потреб суспільства та держави загалом. Удосконалено понятійно-термінологічний апарат щодо сутності освітніх послуг, розкрито нові методичні підходи до розрахунку вартості підготовки одного бакалавра, магістра, аспіранта, докторанта та запропоновано інноваційно методико такого розрахунку з урахуванням положень НП(С)БОДС 135 «Витрати». Висвітлено організаційно-методичні аспекти впровадження управлінського обліку у ЗВО: визначено організаційні етапи його впровадження; запропоновано формати бюджетів доходів та витрат для центрів відповідальності та ЗВО в цілому; розроблено інноваційну методику калькулювання собівартості освітніх послуг; внесено пропозиції щодо удосконалення плану рахунків бухгалтерського обліку для інформаційної підтримки управлінського обліку у ЗВО; обґрунтовано напрями модернізації форм фінансової звітності з урахуванням вимог НП(С)БОДС 135 «Витрати»; запропоновано методичні положення економічного та стратегічного аналізу витрат ЗВО.

 

Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : монографія / О. М. Ляшенко. – 2-ге вид., перероб. – Київ : НІСД, 2015. – 348 с.

Досліджено економічну безпеку підприємства як об’єкт управління. Вивчено морфологію та продемонстровано логіку керованості економічної безпеки підприємства. Представлено тріаду цілей управління економічною безпекою підприємства. Розглянуто гармонізацію як підґрунтя забезпечення результативності управління економічною безпекою підприємства та розроблено інструментарій оцінювання такої результативності.

 

Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами : монографія / за заг. ред В. О. Тімофєєва, І. В. Чумаченко – Харків : ФОП Панов А. М., 2018. – 314 с.

В монографії представлені доробки українських науковців щодо управління підприємствами, використання економіко-математичного моделювання, інформаційних технологій, технологій управління та технічних засобів в галузі функціонування та розвитку підприємств й управління проектами на підприємствах.

 

Островська Н. С. Контролінг ризиків у банку: теорія і практика / Н. С. Островська. – Київ, 2019. – 305 с.

У монографії сформована методологія контролінгу банківських ризиків та дослідження взаємозв’язків банківських ризиків і фінансових результатів роботи банків. Запропонована система вдосконалення управління банківськими ризиками, яка формує передумови гнучкості та ефективності оперативного та стратегічного управління банківськими установами.

 

Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку : монографія / В. М. Бабаєв, М. М. Новікова, С. І. Чернов [та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Друк. Мадрид, 2019. – 238 с.

Монографія присвячена розробці практичних рекомендацій щодо публічного управління та адміністрування в контексті сталого розвитку в умовах глобальних викликів на регіональному, міському рівнях і рівні суб’єктів господарювання на основі забезпечення ефективної взаємодії з органами державної влади та реформування системи місцевого самоврядування.

Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і  зарубіжний досвід : монографія / за заг. ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха ; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2016. – 606 с.

У монографії представлено концептуальний аналіз публічного управління та адміністрування, предметом вивчення якого є аналіз економічних, соціальних та політичних процесів, що відбуваються в публічній сфері, а об’єктом теоретико-методологічні і методичні основи управління в публічній сфері. У монографії представлено вітчизняний і зарубіжний досвід публічного управління та адміністрування, представлений досвідом європеїзації публічного управління та адміністрування посткомуністичних країн Центральної та Східної Європи, а також вплив цього процесу на публічне управлінням та адміністрування в Україні. У монографії представлено досвід Литви, яка демонструє європейський рівень публічного управління та адміністрування на основі реалізації на практиці принципів «доброго управління», що є ефективним досвідом публічного управління та адміністрування.

 

Система ризик-менеджменту в банках: теоретичні та методологічні аспекти : монографія / за ред. В. В. Коваленко. – Одеса : ОНЕУ, 2017. – 304 с.

Монографія підготовлена за результатами проведеного комплексного дослідження щодо розвитку теоретико-методологічних положень системи ризик-менеджменту в банках. У монографії визначено економічну сутність, функції та завдання системи ризик-менеджменту в банках на сучасному етапі розвитку банківського бізнесу. Охарактеризовано міжнародні стандарти організації ризик-менеджменту. Визначено сучасні підходи до управління банківськими ризиками на засадах забезпечення сталого розвитку. Проаналізовано нові види банківських ризиків, існування яких пов’язані з дестабілізаційними процесами на фінансовому ринку та визначено основні напрями удосконалення системи ризик-менеджменту в банках України. Розраховано на працівників банківських та фінансових установ, науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів та всіх, кого цікавлять проблеми розвитку банків, методи та інструменти, які вони використовують для запобігання та нівелювання ризиків, пов’язаних з їх професійною діяльністю.

 

Системне забезпечення економічної активності та сталого розвитку суб’єктів підприємницької діяльності : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Б. Кащеної, Т. О. Ставерської ; Харків. держ. ун-т харч. та торг. – Харків : Вид. Іванченко І. С., 2020. – 390 с.

В колективній монографії відображено результати науково-дослідної роботи «Організаційно-методологічні аспекти удосконалення фінансових механізмів забезпечення сталого розвитку підприємств торгівлі (державний реєстраційний номер 0118U007223). Монографія представляє авторський підхід колективу науковців до вирішення актуальних питань системного забезпечення економічної активності та сталого розвитку суб’єктів підприємницької діяльності. Обґрунтовано концептуальні засади системного забезпечення активізації економічної діяльності та розвитку підприємницьких структур; здійснено моніторинг сучасних проблем їх економічного зростання; розвинуто підходи до удосконалення управлінського інструментарію та правового регулювання систем забезпечення економічної активності та сталого розвитку підприємств; визначено стратегічні орієнтири активізації економічної діяльності та розвитку суб’єктів підприємницької діяльності.

 

Спіцина Н. В. Обліково-аналітичне забезпечення системи управління розрахунками за товарними операціями : монографія / Н. В. Спіцина, Т. В. Момот, Н. С. Акімова. – Харків : Вид. Іванченка І. С., 2019. – 281 с.

У монографії здійснено теоретичне узагальнення існуючих підходів до обліку та аудиту розрахунків з дебіторами так кредиторами, а також запропоновано шляхи вирішення актуальних та проблемних питань обліку розрахунків за товарними операціями.

 

Управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств : монографія / В. М. Селютін, Л. М. Яцун, Г. В. Андрієнко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – 255 с.

У монографії розглянуто теоретичні засади та надано методичні і практичні рекомендації з управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств, сформовано систему управління інноваційною діяльністю, систематизовано показники результативності управління та розроблено інноваційно орієнтований продуктовий портфель туристичного підприємства.

 

Управлінський контролінг : кол. моногр. / Г. О. Швиданенко, О. Б. Бутнік-Сіверський, І. А. Павленко [та ін.] ;за заг. ред. Г. О. Швиданенко. – Київ : КНЕУ, 2015. – 156 с.

В монографії розкриті історичні передумови формування теорії контролінгу та економічні процеси, що поштовхом до широкого розповсюдження концепції контролінгу на підприємствах США та Європи. Значну увагу приділено генезису сучасних концептуальних засад контролінгу та становленню його американської, німецької та японської наукових шкіл. Системно і послідовно розкрито особливості та складові управлінського контролінгу на підприємстві, деталізовано до рівня конкретних процедур процеси контролінгу як механізм координації управлінської діяльності підприємств. Центральне місце в монографії займає вирішення проблеми ефективного управління підприємствами на засадах контролінгу. Системно викладено переваги, недоліки та особливості практичного застосування новітніх систем контролінгових індикаторів. Розкрито організаційно-економічні засади функціонування служби контролінгу в контексті виконання управлінських задач стратегічного рівня, зокрема нарощення та використання потенціалу конкурентоспроможності підприємства.

В третьому розділі монографії – глибокий аналіз методичного інструментарію управлінського контролінгу, акцент на системній взаємодії стратегічного та оперативного контролінгу, деталізація останнього на рівні оцінювання статусу та прогнозування результатів інвестиційних проектів. Особливе місце посідає висвітлення принципів контролінгової діяльності в сфері управління репутацією підприємств.

Методологія забезпечення зростання прибутковості на основі управлінського контролінгу розкривається через використання маржинального аналізу в управлінні підприємствами, моделі управління неповною собівартістю, особливості прийняття управлінських рішень за умов обмежених ресурсів з використанням інструментів контролінгу.

 

Фінансові механізми антикризового управління: сучасні реалії та стратегічні орієнтири : кол. моногр. / за заг. ред. А. С. Крутової. – Харків : Вид. Іванченко І. С., 2018. – 281 с.

В колективній монографії відображено результати науково-дослідної роботи «методологія та організація антикризового управління підприємством в умовах глобалізації» (№ держреєстрації 0116U008449). монографія представляє комплексний підхід колективу авторів до вирішення теоретичних та прикладних питань управління підприємством в умовах кризи. в роботі удосконалено теоретично-методичний базис антикризового управління, визначено ефективні методи та важелі фінансового механізму антикризового управління, сформульовано стратегічні орієнтири антикризового управління.

 

Яцун Л.М. Управління підприємствами сфери харчування: теорія, методологія, практика : монографія / Л. М. Яцун ; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2015. – 334 с.

У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади і практичні рекомендації з управління підприємствами сфери харчування. Обґрунтовано категорію «сфери харчування» як природно-соціально-економічну систему, визначено склад суб’єктів та функції підприємств, цілі управління підприємствами сфери харчування в соціально-економічних стратегіях суспільства. Запропоновано категорію харчової поведінки споживачів. Розроблено методологічні підходи до формування систем управління підприємствами сфери харчування, проектування цільової, функціональної, лінійної та ресурсної підсистем і формування механізму структурно-функціонального синтезу завдань управління.


Пошук по сайту

Календар

Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829