Факультет математики, фізики та інформаційних технологій

Інформаційні технології

2024

 1. Алгоритмізація та програмування [Електронний ресурс] : електрон. метод. вказівки до лаб. робіт для студентів ф-ту математики, фізики та інформ. технологій першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 122 Комп’ютерні науки / уклад.: Л. А. Косирева, К. С. Палій., О. А. Недєва. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – 84 с. – 1,6 МБ.
 2. Архітектура комп’ютерів та низькорівневе програмування : метод. вказівки до виконання курс. проєкту для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 123 Комп’ютерна інженерія / уклад.: Ю. О. Гунченко, І. В. Шаріпова, Ю. М. Берков. – Одеса : Олді+, 2024. – 40 с.
 3. Експертні системи : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 122 Комп’ютерні науки / уклад. І. В. Шаріпова. – Одеса : Олді+, 2024. – 56 с.
 4. Кiчмаренко О. Д. Дослiдження операцiй : навч. посiб. для здобувачів першого (бакалавр.) рiвня вищ. освiти спец. 111 Математика, 113 Прикладна математика, 122 Комп’ютернi науки, 126 Iнформ. системи i технологiї / О. Д. Кiчмаренко, А. О. Стехун, А. Т. Яровий. – Одеса : Одес. нац. ун-т. iм. I. I. Мечникова, 2024. – 172 c.
 5. Об’єктно-орієнтоване програмування [Електронний ресурс] : електрон. метод. посіб. до лекц. та лаб. занять для студентів ф-ту математики, фізики та інформ. технологій першого (бакалавр.) рівня освіти спец. 122 Комп’ютерні науки / уклад.: А. Л. Рачинська, О. А. Недєва, К. С. Палій. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – 338 с. – 11,4 МБ.

2023

 1. Комп’ютерний зір та навігація робототехнічних систем : Змістовний модуль 1 “Навігація мобільних роботів” : метод. вказівки до лаб. занять для студентів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти галузі знань 12 Інформ. технології / уклад.: І. В. Шаріпова. –Одеса : Олді+, 2023. – 40 с.
 2. Комп’ютерний зір та навігація робототехнічних систем : Змістовний модуль 2 “Системи технічного зору”: метод. вказівки до лаб. занять для студентів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти галузі 12 Інформ. технології / уклад.: І. В. Шаріпова. – Одеса : Олді+, 2023. – 44 с.
 3. Комп’ютерні мережі. Частина 1 : метод. вказівки для виконання лаб. робіт для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 123 – Комп’ютерна інженерія / уклад.: Л. А. Волощук, Н. Ф. Трубіна – Одеса : Олді+, 2023. – 60 с.
 4. Комп’ютерні мережі. Частина 2 : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 123 – Комп’ютерна інженерія / уклад.: Л. А. Волощук, О. С. Антоненко, І. М. Шпінарева ‒ Одеса : Олді+, 2023. – 62 с.
 5. Навчальна практика : метод. вказівки до навчальної практики студентів факультету математики, фізики та інформаційних технологій першого (бакалавр.) рівня освіти, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / уклад.: Г. В. Коренкова, Л. Я. Мартинович, О. А. Недєва. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 34 с.
 6. Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі 12 – Інформаційні технології / уклад.: Є. В. Малахов, Ю. О. Гунченко, Л. А. Волощук, О. І. Розновець, Н. Ф. Трубіна. – Одеса : ОЛДІ+, 2023. – 40 с.
 7. Операційні системи і середовища : метод. вказівки до виконання лаб. робіт студентів ф-ту математики, фізики та інформ. технологій першого (бакалавр.) рівня освіти, спец. 126 «Інформ. системи та технології» / уклад.: О. І. Розновець, Н. Ф. Трубіна, – Одеса : Олді+, 2023. – 84 с.
 8. Проектування інформаційних систем : метод. вказівки до курс. проектування студентів ф-ту математики, фізики та інформ. технологій першого (бакалавр.) рівня освіти, спец. 126 «Інформ. системи та технології» / уклад.: Є. В. Малахов, О. І. Розновець, – Одеса : Олді+, 2023. – 54 с.
 9. Системне програмування : метод. вказівки до виконання лаб. робіт здобувачами  першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти, спец. 123 – Комп’ютерна iнженерiя / уклад.: Н. Ф. Трубіна, І. М. Лiсiцина. – Одеса : Олді+, 2023. – 86 с.
 10. Теорія алгоритмів : метод. вказівки до лаб. робіт студентів факультету математики, фізики та інформаційних технологій першого (бакалавр.) рівня освіти, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / уклад.: Г. В. Коренкова, Л. Я. Мартинович, О. М. Зуй. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 71 с.
 11. Чисельні методи. Модуль 1. Елементарні обчислення [Електронний ресурс] : електрон. метод. посіб. до лаб. робіт студентів ф-ту математики, фізики та інформац. технологій першого (бакалавр.) рівня освіти, спец. 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформац. системи і технології» / уклад.: О. П. Царенко, О. А. Недєва, – Одеса : Одес. нац.. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 259 с. – 8,3 МБ. 

2022

 1. Нечітке моделювання в інформаційних технологіях: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Уклад.: Михайленко В.С., Гунченко Ю.О., Мартинович Л.Я. – 2022. – 60 с.
 2. Технології проектування комп’ютерних систем: Метод. вказівки до виконання курсового проекту / Уклад.: Мартинович Л.Я., Гунченко Ю.О., Коренкова Г.В., Шугайло Ю.Б. 2022. – 26 с.

2019

 1. Звичайні диференціальні рівняння та системи звичайних диференціальних рівнянь : навч.-метод. посіб. / Г. Є. Самкова, Н. В. Шарай, О. П. Мойсєєнок. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 112 с.

2017

 1. Гришин В. А. Методические указания к выполнению индивидуальных заданий №2 по теории вероятностей и математической статистике [Электронный ресурс] : для студ. спец. 123 «Компьютерная инженерия» направления / В. А. Гришин ; ОНУ им. И.И. Мечникова, ИМЭМ, Каф. методов мат. физики . – Электрон. кн. – Одесса, 2017 . – 38 с. (Доступ тільки з електронних читальних залів бібліотеки)

2016

 1. Гришин В.А. Методические указания к выполнению индивидуальных заданий №1 по теории вероятностей и математической статистике : для студ. направления подготовки «Компьютерная инженерия» / В.А. Гришин. Одесса, 2016. – 34с. (Доступ тільки з електронних читальних залів бібліотеки)

2015

 1. Белозёров Г. С. Криптология в задачах и теоремах [Электронный ресурс] : метод. пособ. для студ. III – V курсов напр. подгот. «Компьютерная инженерия» и «Прикладная математика» / Г. С. Белозёров, П. Д. Варбанец . – Текст. дан. (1,09 МВ) . – Одесса, 2015 . (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 2. Ефимова Г. А. Методы оптимизации и исследование операций : метод. указ. для самостоятельной работы к разд. “Дробно-линейное программирование”, “Сепарабельное программирование”, “Квадратичное программирование” : для студ. спец. “Прикладная математика” / Г. А. Ефимова, Е. М. Страхов. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – 35 с.
 3. Ефимова Г. А. Целочисленное программирование: метод. указания и варианты заданий для самостоятельной работы студ. напр. подготовки “Математика”, “Прикладная математика” / Г. А. Ефимова, Е. М. Страхов. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – 39 с.

2014

 1. Баландина Н. Н. Элементы теории множеств : метод. указания для студ. 1 курса напр. подгот. “Прикладная математика” и “Компьютерная инженерия” / Н. Н. Баландина, И. Г. Симонова, С. В. Федоровский . – Одесса, 2014 . – 69 с.
 2. Ефимова Г. А. Целочисленное программирование / Г. А. Ефимова, Е. М. Страхов. – Одесса, 2014 . – 39 с.
 3. Крапивный Ю. Н. Элементы программирования СЧПУ для модели робота-манипулятора (МРМ) / Ю. Н. Крапивный. – Одесса, 2014 . – 44 c.

2013

 1. Арсирий А. В.  Сетевые модели : методические указания и варианты заданий для самостоятельной работы / А. В. Арсирий, Б. Ф. Трофимов, Е. М. Страхов . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2013 . – 42 с.
 2. Белозёров Г. С. Теория информации и кодирования / Г. С. Белозёров, П. Д. Варбанец, О. А. Гунявый.- Одесса, 2013. – 61 с.
 3. Варбанец П. Д. Линейная алгебра : методические указания для студ. 1 курса спец. “Прикладная математика” и “Компьютерная инженерия”. Ч. 1 / П. Д. Варбанец, О. В. Савастру. – Одесса, 2013. – 130 с.
 4. Федоровский С. В. Алгебраические системы в алгоритмике : метод. указания для студ. 3 курса напр. подготовки “Компьютерная инженерия” / С. В. Федоровский . – Одесса, 2013 . – 65 с.
 5. Федоровский С. В. Элементы теории графов : метод. указания для студ. 1 курса напр. подготовки “Компьютерная инженерия” / С. В. Федоровский. – Одесса, 2013 . – 43 с.
 6. Федоровский С. В. Булевы функции. Нормальные формы алгебры логики : метод. указания для студ. I курса напр. подготовки “Компьютерная инженерия” / С. В. Федоровский . – Одесса, 2013 . – 60 с.
 7. Федоровский С. В. Булевы функции. Полные системы булевых функций : метод. указ. для студ. 1 курса напр. подготовки “Компьютерная инженерия” / С. В. Федоровский . – Одесса, 2013 . – 31 с.

2011

 1. Пенко В. Г. Программное обеспечение ЭВМ: метод. пособ. для студ. отд. прикладной математики и фак. информационных технологий 2-3 курсов дневного/заочного отд-ние. / В. Г. Пенко, Е. А. Пенко . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2010 . – Ч. 1. – 2011 . – 62 с.
 2. Петрушина Т. И. Методическое пособие по курсу “Базы данных и информационные системы” / Т. И. Петрушина, Д. В. Коломиец. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2011 . – 43 с.
 3. Практикум по курсу об’єктно-орієнтоване програмування на мові C #
 4. Трубіна Н. Ф. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи з дисципліни «Системне програмування» : для студ. 3 курсу заочної форми навчання напрям. підгот. «Комп’ютерна інженерія» / Н. Ф. Трубіна. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2011. – 97 с.

2010

 1. Геренко О. А. Методическое пособие по курсу “Язык разметки XML” для студ. спец. “Компьютерные системы и сети” 4 курса дневного/заочного отделений. Ч. 1 / О. А. Геренко, О. И. Розновец, Е. А. Пенко. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2010. – 62 с.
 2. Петрушина Т. И. Программирование : пособие по учебной практике для студ. 1-го курса спец. «Прикладная математика» / Т. И. Петрушина, И. Н. Лисицина . – Одесса: Одесский нац. ун-т, 2010. – 49 с.
 3. Шпінарева І. М. Методичний посібник з курсу «Захист інформації в комп’ютерних системах» для студентів 4 курсу спеціальності «Комп’ютерні системи і мережі» / І. М. Шпінарева, О. А. Геренко. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2010. – 36 с.

Математичні науки

2024

 1. Кiчмаренко О. Д. Дослiдження операцiй : навч. посiб. для здобувачів першого (бакалавр.) рiвня вищ. освiти спец. 111 Математика, 113 Прикладна математика, 122 Комп’ютернi науки, 126 Iнформ. системи i технологiї / О. Д. Кiчмаренко, А. О. Стехун, А. Т. Яровий. – Одеса : Одес. нац. ун-т. iм. I. I. Мечникова, 2024. – 172 c.
 2. Кореновський А. О. Математичний аналiз (елементарний курс) : навч. посiб. / А. О. Кореновський. – Одеса : Одес. нац. ун-т iм. I. I. Мечникова, 2024. – 197 с.

2023

 1. Кореновський А. О. Диференціальні властивості функцій дійсної змінної: навчально-методичний посібник / А. О. Кореновський. – Одеса : Одеськ. нац. унів. ім. І. І. Мечникова, 2023. – 88 с.
 2. Методи обчислень. Ч. I. : метод. вказiвки до лаб. робiт для здобувачiв першого (бакалавр.) рiвня вищ. освiти спец. 113 Прикладна математика / уклад.: В. В. Вербіцький, Є. В. Платонова. – Одеса : Олді+, 2023. – 52 с.
 3. Методичні рекомендації до оформлення та захисту курсових та кваліфікаційних робіт [Електронний ресурс] : електр. метод. рек. для студентів спец. 111 «Математика», третє вид., перероб. / уклад.: В. М. Євтухов, Н. В. Шарай, Є. М. Страхов. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 39 с. – 0,8 МБ.
 4. Паралельне програмування з використанням технології MPI [Електронний ресурс] : електрон. метод. вказівки до лаб. робіт студентів ф-ту математики, фізики та інформац. технологій / уклад.: В. В. Вербіцький, А. Л. Максимов. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 37 с. – 0,7 МБ.
 5. Процеров Ю. С. Математична статистика : навч.-метод. посіб. для студентів ф-ту математики, фізики та інформ. технологій спец. 113 Прикладна математика / Ю. С. Процеров. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 132 с.
 6. Процеров Ю. С. Теорія ймовірностей : навч.-метод. посіб. для студентів ф-ту математики, фізики та інформ. технологій спец. 113 Прикладна математика та 111 Математика / Ю. С. Процеров. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 186 с.
 7. Теорія керування. Частина І : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 113 Прикладна математика / уклад.: О. Д. Кічмаренко, Н. В. Скрипник, А. О. Стехун. – Одеса : Олді+, 2023. – 67 с.
 8. Шарай Н. В. Вища математика в прикладах і задачах. Теорія ймовірності : навч.-метод. посіб. для студентів ф-ту хімії та фармації спец. 102 «Хімія», «Фармацевт. хімія» та спец. 226 «Фармація, пром. фармація» / Н. В. Шарай, М. О. Білозерова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 122 с.
 9. Якімова Н. А. Дискретна математика. Частина 2. Булеві функції : курс лекцій / Н. А. Якімова. – Одес. нац. ун-т ім І. І. Мечнікова. – Одеса, 2023. – 127 с.
 10. Якімова Н. А. Елементи теорії множин : навч.-метод. посіб. / Н. А. Якімова. – Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2023. – 85 с.

2022

 1. Вартанян Г. М. Диференціальні рівняння та кратні інтеграли : розрахунково- графічна робота з вищої математики і методичні вказівки до її виконання для студентів 1 курсу спеціальності 051 Економіка, ІІ семестр / Г. М. Вартанян. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 32 с. 
 2. Вербіцький В. В. Бази даних та інформаційні системи : метод. вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів II курсу спец. 113 «Прикладна математика» / В. В. Вербіцький. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022 – 81 с.
 3. Вербіцький В. В. Паралельне програмування з використанням технології OpenMP : метод. вказівки / В. В. Вербіцький, А. Л. Максимов. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022 – 48 с.
 4. Коваленко Л. Г. Ряди: методичні вказівки до проведення практичних занять з вищої математики (частина 2) для студентів 1 курсу спеціальності 123 комп’ютерна інженерія / Уклад.: Л. Г. Коваленко. – Одеса: – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022. – 39 с.  (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 5. Коляда В. I. Аналіз Фур’є у вправах : практикум / В. I. Коляда, А. О. Кореновський, Р. В. Шанін. – Одеса: – Одеський національний університет імені I. I. Мечникова, 2021. – 116 с.
 6. Лисенко З. М. Функцiональний аналiз. Частина I: Метричнi простори. Конспект лекцiй / З. М. Лисенко, Р. В. Шанiн. — Одеса: Одеський нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова, 2022. — 78 с.
 7. Процеров Ю. С. Випадкові процеси : навч.-метод. посіб. / Ю. С. Процеров. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 108 с.
 8. Таірова М. С. Мова програмування Python для наукових обчислень. Частина 1 : навч. посіб. з дисципліни «Програмні засоби наукових обчислень» / М. С. Таірова, З. Ю. Журавльова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. − 260 c.
 9. Шанiн Р. В. Невизначений iнтеграл та методи його обчислення. Методичнi вказiвки для студентiв 1 курсу спецiальностi 111 «Математика» / Р. В. Шанiн. — Одеса: Одеський нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова, 2022. — 46 с.
 10. Якімова Н. А. Дискретна математика. Частина 1. Теорія множин. Теорія графів: курс лекцій / Н. А. Якімова. – Одес. нац. ун-т ім І. І. Мечнікова. – Одеса, 2022. – 101 с.

2021

 1. Варбанець П. Д., Якімова Н. А. Лінгвостатистика : навчальний посібник / П. Д. Варбанець, Н. А. Якімова ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 182 с. 
 2. Щоголев С. А. Математичні проблеми нелінійної механіки. Частина 1 : конспект лекцій / С. А. Щоголев. – Одеса : «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2021. – 102 с.

2020

 1. Пічугіна, Ю. В. Віртуальна економіка : метод. вказ. до практ. занять та самост. роботи студентів спец. 111 «Математика» / Ю. В. Пічугіна, Ю. О. Максимова; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ, Каф. економіки та підприємництва. – Одеса : Чорномор’я, 2020. – 39 с. : рис., табл.

2019

 1. Матриці та системи лінійних рівнянь : навч. посіб. / О. В. Савастру, С. В. Драганюк, О. М. Болдарєва; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 121 с.
 2. Основи фінансової математики : метод. вказівки до самост. роботи з спецкурсу “Основи фінансової математики” для студентів 3 курсу денної форми навч. спец. 113 Прикладна математика / О. Б. Васильєв, Н. С. Васильєва; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т мат., фіз. та інформ. технологій. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 34 с.
 3. Чисельні методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь: методичні вказівки та варіанти завдань для контрольних і самостійних робіт з дисципліни «Методи обчислень» / М. С. Таірова, З. Ю. Журавльова. – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019. − 82 c.
 4. Якімова, Н. А. Логічна алгебра : метод. посіб. / Н. А. Якімова; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т мат., фіз. та інформ. технологій. – Електрон. кн. – Одеса : Освіта України, 2019. – 39 с.

2018

 1. Вайсфельд Н. Д. Рівняння математичної фізики : навч.-метод. посібн. для студ. спец. «Прикладна математика» / Н. Д. Вайсфельд, В. В. Реут. – Одеса : Одеськ. нац.. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 194 с.  
 2. Щоголев, С. А. Основи вищої математики : навч. посіб. : у 2 т. / С. А. Щоголев, А. О. Кореновський; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ. – Одеса, 2018. – Т. 1, ч. 1 : . – 2018. – 268 с. (Доступ только из читальных залов Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова)
 3. Щоголев, С. А. Основи вищої математики : навч. посіб. : у 2 т. / С. А. Щоголев, А. О. Кореновський; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ. – Одеса, 2018. – Т. 1, ч. 2 : . – 2018. – 237 с. (Доступ только из читальных залов Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова)

2017

 1. Васильєв, О. Б. Математичні моделі і методи оцінки фінансових інвестицій : метод. вказівки та завдання до самостійної роботи з спецкурсу «Математичні методи в інвестуванні та аналізі фінансових ризиків» для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спец. 113 “Прикладна математика” / О. Б. Васильєв ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 27 с.
 2. Васильєв, О. Б. Методи розв’язування задач багатокритерiальної оптимiзацiї : метод. вказiвки та завдання до самостiйної роботи для студ. IV курсу денної форми навч. напрямiв пiдгот. 6.040301 “Прикладна математика” та 6.040201 “Математика” / О. Б. Васильєв, Н. С. Васильєва, О. Д. Кічмаренко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ . – Одеса, 2017 . – 49 с. 
 3. Шанін, Р. В. Невизначений iнтеграл  : метод. вказiвки до розв’язання задач з мат. аналiзу / Р. В. Шанін; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. математичного аналізу. – Електрон. кн. – Одеса, 2017. – 33 с.
 4. Яровий, А. Т. Економетрія : навч.-метод. посіб. для студ. мат. та екон. спец. / А. Т. Яровий, Є. М. Страхов . – Одеса : Освіта України, 2017 . – 129 с.
 5. Яровий, А. Т. Методи оптимізації та варіаційне числення : навч.- метод. посіб. для студ. спец. “Математика” / А. Т. Яровий, Є. М. Страхов ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ . – Одеса : Освіта України, 2017 . – 153 с.

2016

 1. Курбатова І. М. Теорія ймовірностей і математична статистика : метод. вказівки для студ. напрямів підгот. “Менеджмент”, “Облік і аудит”. Ч. 1 / І. М. Курбатова . – Одеса : Одеський нац. ун-т. – 2016 . – 34 с.  (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 2. Таірова, М. С. Елементи теорії похибок та наближення функцій : метод. вказівки та варіанти завдань для контрольних і самостійних робіт з дисц. “Методи обчислень” : для студ. 4 курсу напр. підготовки 6.040201 “Математика” / М. С. Таірова, З. Ю. Журавльова ; ОДУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 76 с.  (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 3. Щоголев С. А. Аналітична геометрія на площині : навч.-метод. посіб. / С. А. Щоголев, А. О. Кореновський; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 74 с.(Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова).
 4. Щоголев С. А. Векторна алгебра і аналітична геометрія у просторі: навч.-метод. посіб. / С. А. Щоголев, А. О. Кореновський ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 72 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова).
 5. Щоголев С. А. Ряди та інтеграл Фур’є : навч.-метод. посіб. / С. А. Щоголев; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 40 с. : рис.  (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова).

2015

 1. Баландіна Н. М. Матричне числення : метод. вказівки для студ. першого курсу напряму підготовки “Психологія” / Н. М. Баландіна, С. В. Федоровський . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 39 с.
 2. Вербицкий В. В. Введение в численные методы алгебры : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. “Прикладная математика” / В. В. Вербицкий, В. В. Реут. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – 165 с.
 3. Kolyada I. Introduction to Fourier analysis : textbook / V. I. Kolyada, A. A. Korenovskyi. – Odessa : Odessa І.І. Mechnikov national univ., 2015 . – 137 p.
 4. Процеров Ю. С. Методические указания к курсу «Асимптотические методы в анализе» для студентов специальности «Прикладная математика» / Ю. С. Процеров. – Одесса, 2015. – 57 с.
 5. Процеров Ю. С. Методичні вказівки до курсу «Математичне моделювання деяких задач механіки і техніки» для студентів 3 курсу спеціальности «Прикладна математика» / Ю. С. Процеров, О. П. Мойсєєнок. – Одесса, 2015. – 61 с.
 6. Устимчик Г. В. Теорія ймовірностей та математична статистика : метод. вказівки для студ. напряму “Математика” / Г. В. Устимчик, Л. В. Матвіюк, Г. М. Вартанян. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 134 с.
 7. Щоголев С. А. Інтегральне числення функцій багатьох змінних : навч.-метод. посіб. [з дисципліни “Математичний аналіз”] / С. А. Щоголев. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 111 с.
 8. Щоголев С. А. Комплексні числа : навч.-метод. посіб. / С. А. Щоголев. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 43 с.
 9. Щеголев С. А. Метод малого параметра А. Пуанкаре в теории нелинейных колебаний : учеб.-метод. пособ. для студ. 3-го курса ИМЭМ спец. “Математика” / С. А. Щеголев. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – 147 с.
 10. Щоголев С. А. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : навч.- метод. посіб. / С. А. Щоголев. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 202 с.
 11. Щоголев С. А. Теорія рядів : навч.-метод. посіб. / С. А. Щоголев . – : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 74 с.
 12. Щеголев С. А. Философия математики : конспект лекций : для студ. гуманит. спец. / С. А. Щеголев. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – 112 с.

2014

 1. Варбанець П. Д. Лінгвостатистика : метод. посіб. для практ. занять / П. Д. Варбанец, Н. А. Якімова. – Одесса, 2014. – 40 с.
 2. Драган Г. С. Элементы алгебры высказываний и логики предикатов : учебно-метод. пособ. для студ. первого курса направления “Прикладная математика / Г. С. Драган, С. В. Федоровский. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2014 . – 98 с.
 3. Коляда В. И. Введение в анализ Фурье : учеб. пособ. / В. И. Коляда, А. А. Кореновский. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2014 . – 138 с.
 4. Лысенко, З.М. “Методические указания к практическим занятиям по функциональному анализу к разделу «Интегральные операторы»” для студентов III курса дневной формы обучения направления 6.040201 “Математика” / З.М.Лысенко. – Одесса, 2014. – 62 с.
 5. Савастру О. В. Збірник тестових завдань з вищої алгебри : для студ. 1 курса [всіх] напрямів підготовки / О. В. Савастру .– Одеса, 2014 . – 57 с.

2013

 1. Вайсфельд Н. Д. Навчальний посібник з курсу “Рівняння математичної фізики” : (для студ. спец. “Прикладна математика” і “Механіка”) / Н. Д. Вайсфельд, Г. Я. Попов, В. В. Реут . – Одеса, 2013 . – 215 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 2. Варбанец С. П. Аналитическая теория чисел в задачах и теоремах / С. П. Варбанец. – Одесса, 2013. – 33 с.
 3. Варбанец С. П. Теория кодирования / С. П. Варбанец. – Одесса, 2013. – 43 с.
 4. Варбанець П. Д. Лінгвостатистика : курс лекцій / П. Д. Варбанец, Н. А. Якімова. – Одесса, 2013. – 41 с.
 5. Косирева Л. А. Завдання та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Комп’ютерна математика” : для студ. І курсу напряму підготовки “Механіка” / Л. А. Косирева. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013 . – 42 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 6. Савастру О. В. Методические указания по выполнению контрольных и самостоятельных работ по курсу «Высшая математика» : для студ. 1 курса напр. подгот. «Компьютерная инженерия» / О. В. Савастру. – Одесса, 2013. – 42 с.

2011

 1. Варбанец П. Д. Практикум по спецкурсу “Аналітична теорія чисел” : метод. посіб. для студ. 5 курсу ф-ту математики та механіки / П. Д. Варбанец, О. В. Савастру. – Одесса, 2011. – 29 с.
 2. Леончик Е. Ю. Кластерный анализ. Терминология, методы, задачи / Е. Ю. Леончик. – Изд. 2-ое, перераб. и доп. – Одесса, 2011. – 67 с.

2010

 1. Коляда В. И. Курс лекций по математическому анализу: : в 2 ч. Ч. 1 / В. И. Коляда, А. А. Кореновский . – Одесса : Астропринт, 2010 . – 367 с. (Доступ до документу тільки в електронних читальних залах НБ)
 2. Коляда В. И. Курс лекций по математическому анализу: в 2 ч. Ч. 2 / В. И. Коляда, А. А. Кореновский. – Одесса: Астропринт, – 291 с. (Доступ до документу тільки в електронних читальних залах НБ)
 3. Рівняння математичної фізики. Метод ортогональних многочленів : навч. посіб. для студ. вузів, які навч. за напрямами підготовки “Прикладна математика”, “Механіка” / Г. Я. Попов [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2010 . – 115 с.
 4. Теорія ймовірностей та математична статистика. Теорія стохастичних процесів : навч.-метод. посіб. для студ. спеціальностей “Прикладна математика” та “Комп’ютерні системи та мережі” / І. Г. Лободзинська [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2010 . – 67 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова).

2008

 1. Варбанец П. Д. Линейная алгебра (решение типовых задач) : методические указания для студ. 1 курса / П. Д. Варбанец, О. В. Савастру . – Одесса, 2007 . – Ч. 2. – 2008. – 51 с.

2007

 1. Варбанец П. Д. Линейная алгебра (решение типовых задач) : методические указания для студ. 1 курса. Ч. 1 / П. Д. Варбанец, О. В. Савастру. – Одесса, 2007. – 57 с.
 2. Самкова Г. Є. Диференціальні рівняння : навч. посіб. для студ. 2 курсу. Ч. 2 / Г. Є. Самкова, О. А. Тінгаєв, Н. В. Шарай. – Одеса, 2007 . – 51 с. 

2006

 1. Затовський О. В. Лекції з курсу “Класична механіка”. Ч. 2 : Рух твердого тіла. Основні принципи механіки Гамільтона. Механіка суцільних середовищ / О. В. Затовський, В. П. Олєйнік. – Одеса, 2006 . – 89 с.  

2005

 1. Кореновский А. А. Теория функций действительного переменного : (текст лекций) / А. А. Кореновский . – Одесса, 2005 . – 93 с.
 2. Попов Г. Я. Навчальний посібник з курсу “Рівняння математичної фізики. Метод інтегральних перетворень” : для студ. техн. спец. ВНЗ / Г. Я. Попов, В. В. Реут, Н. Д. Вайсфельд. – Одеса : Астропринт, 2005 . – 183 с.

2000

 1. Круглов В. Є. Методичний посібник до курсу “Функціональний аналіз” : для студ. ф-ту прикладної математики та механіки / В. Є. Круглов, І. Г. Лободзинська, Ю. С. Процеров. – Одеса, 2000 . – 76 с.

1998

 1. Кореновский А. А. Весовые оценки для максимального оператора Харди-Литтлвуда : курс лекций / А. А. Кореновский . – Одесса, 1998 . – 50 с.

1997

 1. Кореновский А. А. Дифференциальные свойства функций действительной переменной : (курс лекций) / А. А. Кореновский .– Одесса, 1997 . – 79 с.

Фізичні науки

2023

 1. Орловська С. Г. Оптика : практикум / С. Г. Орловська. – Одеса : Олді+, 2023. – 70 с.
 2. Орловська С. Г. Основи метрології, стандартизації і сертифікації. Частина 2. Вимірювання фізичних величин : навч. посіб. / С. Г. Орловська. – Одеса : Олді+, 2023. – 266 с.
 3. Кваліфікаційна робота [Електронний ресурс]: електрон. метод. вказівки до кваліфікац. роботи для здобувачів першого (бакалавр) спец. 104 Фізика та астрономія та другого (магістр) рівнів вищ. освіти спец. 104 Фізика та астрономія і 105 Прикладна фізика та наноматеріали / уклад. Ю. Ф. Ваксман. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 21 с. – 0,7 МБ.
 4. Фізика напівпровідників. Ч. V. Визначення параметрів напівпровідників за допомогою оптичного збудження : навч.-метод. посіб. до спец. курсу лекцій «Фізика напівпровідників» / А. П. Чебаненко, Ю. Ф. Ваксман, Н. В. Конопельська, Ю. М. Каракіс. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 86 с.
 5. Чебаненко А. П. Фізика напівпровідників. Ч. IV. Домішкова фотопровідність; рух носіїв заряду : навч.-метод. посіб. до спец. курсу лекцій «Фізика напівпровідників» / А. П. Чебаненко, Ю. М. Каракіс. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 64 с.
 6. Чебаненко А. П. Фізика напівпровідників. Ч. VI. Визначення параметрів напівпровідників без участі оптичного збудження : навч.-метод. посіб. до спец. курсу лекцій «Фізика напівпровідників» / А. П. Чебаненко, Ю. М. Каракіс. – Одеса; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 90 с.

2022

 1. Андрієвський С. М. Ядерна астрофізика: навч. посіб. / С. М.  Андрієвський, С. Г. Кузьменков. – Одеса: Одеськ. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2022. – 120 с.
 2. Ваксман Ю. Ф. Оптичні методи дослідження в біомедичній і фармацевтичній практиці: навч. посіб. / Ю. Ф. Ваксман. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 139 с.  (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 3. Черненко О. С. Біофізика неіонізуючих випромінювань : курс лекцій . / О. С. Черненко. – Одеса : Одес. нац. ун-т. ім. І. І. Мечникова, 2022. – 122 с.
 4. Черненко О. С. Лабораторний практикум з фізики в умовах дистанційного навчання : метод. посіб. до лабораторних робіт з курсу загальної фізики / О. С. Черненко. – Одеса : Одес. нац. ун-т. ім. І. І. Мечникова, 2022. – 104 с.

2021

 1. Чебаненко А. П. Фізика напівпровідників. Ч. 3. Процеси захоплення носіїв заряду : навч.-метод. посіб. до спец. курсу лекцій “Фізика напівпровідників” / А. П. Чебаненко, Ю. М. Каракіс. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 60 с.

2020

 1. Чебаненко А. П. Фізика напівпровідників. Ч2. Рекомбінація носіїв заряду: навч.-метод. посібник до спеціального курсу лекцій “Фізика напівпровідників” / А. П. Чебаненко, Ю. М. Каракіс – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 68 с.

2019

 1. Калінчак В. В.Фізика медичних аерозолів: навч. посіб. / В. В. Калінчак, О. С. Черненко, С. М. Контуш. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 222 с.
 2. Каретников В. Г. Многоцветная астрофотометрия : учеб. пособие для студентов физ. фак. Специальности «Астрономия» / В. Г. Каретников ; Одес. нацю. ун-т им. И. И. Мечникова, Физ. фак.., Каф. астрономии. – Одесса : Астропринт, 2013. – 168 с.
 3. Поліщук Д. Д. Основи фізичного експерименту. Частина 2. Молекулярна фізика : навч.-метод. посіб. / Д. Д. Поліщук, О. Є. Сидоров. ˗ Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. ˗ 110 с.
 4. Чебаненко А. П. Фізика напівпровідників. Ч1. Параметри і статистика носіїв заряду: навч.-метод. посібник до спеціального курсу лекцій “Фізика напівпровідників”/ А. П. Чебаненко, Ю. М. Каракіс – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 68 с.

2018

 1. Мурніков, Б. О. Визначення густини потоку залишків спалахів наднових у радіодіапазоні : метод. вказівки для студ. фіз. ф-ту спец. “Астрономія” / Б. О. Мурніков, Т. І. Кабанова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Фіз. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018 . – 35 с.  (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 2. Мурніков, Б. О. Обробка радіоастрономічних спостережень : метод. рек. для студ. фіз. ф-ту спец. “Астрономія” / Б. О. Мурніков, Т. І. Кабанова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Фіз. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018 . – 19 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 3. Орловська, С. Г. Основи метрології, стандартизації і сертифікації : навч. посіб. для студентів природн. ф-тів ВНЗ / С. Г. Орловська; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т,2018. – Ч. 1. – 141 с.(Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 4. Панько, О. О. Зоряне небо та небесна сфера: завдання для самостійної роботи. Методичні рекомендації щодо виконання завдань для самостійної роботи. – Одеса, 2018. – 31 c.
 5. Панько, О. О. Кінематика та фізика тіл Сонячної системи. Методичні рекомендації щодо виконання завдань для самостійної роботи. – Одеса, 2018. – 31 с.
 6. Панько О. О. Основи астрофізики. Методичні рекомендації щодо виконання завдань для самостійної роботи. – Одеса. – 2018. –29 с.
 7. Сминтина В. А. Фотоелектронні та фотоелектричні процеси у напівпровідниках : підручник / В. А. Сминтина. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 220 с.

2017

 1. Ницук, Ю. А. Физические основы ядерной медицины : учеб. пособ. / Ю. А. Ницук ; ОНУ им. И.И. Мечникова . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2017 . – 146 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 2. Орловська, С. Г. Фізичні аспекти екології : навч. посіб. для студ. фіз. ф-ту / С. Г. Орловська, В. В. Калінчак ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 143 с.
 3. Пастернак В. А. Кинетические явления в полупроводниках : метод. указ. к лабораторным работам по спецпрактикуму “Кинетические явления в полупроводниках” / В. А. Пастернак, Ю. Н. Каракис ; ОНУ им. И.И. Мечникова, Физ. фак. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2017 . – 71 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 4. Рябов М. І. Словник термінів з радіоастрономії / М. І. Рябов, Б. О. Мурніков, Т. І. Кабанова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 137 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)

2016

 1. Адамян В. М., Завальнюк В.В. Теоретичні основи наноелектроніки: конспект лекцій / В.М. Адамян, В.В. Завальнюк. – Одеса, 2016. – 60 с.
 2. Медицинская оптика: учеб. пособие для студентов физ. ф-та спец. “Медицинская физика” / сост. Ю. Ф. Ваксман; ОНУ им. И. И. Мечникова, Каф. эксперимент. физики, Учеб.-науч. центр мед. и биол. физики. – Одесса, 2016. – 94 с.
 3. Сминтина В. А. Поверхневі явища в напівпровідниках : підручник / В. А. Сминтина ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 223 с. : рис. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)

2015

 1. Прикладная физика аэрозолей : учеб.-метод. пособ. по курсу “Физика аэрозолей”, предназнач. для студ. направления “Физика” / В. В. Калинчак [и др.] . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – 128 с.
 2. Чебаненко А. П. Методические указания к лабораторным работам по спецпрактикуму “Физика полупроводниковых приборов”. / А. П. Чебаненко, С. В. Зубрицкий, Ю. Н. Каракис ; ОНУ им. И.И. Мечникова, Физ. фак. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – Ч. 1 : Полупроводниковые диоды . – 2015 . – 59 с. : рис., табл.
 3. Чебаненко А. П. Методические указания к лабораторным работам по спецпрактикуму “Физика полупроводниковых приборов”. / А. П. Чебаненко, С. В. Зубрицкий, Ю. Н. Каракис ; ОНУ им. И.И. Мечникова, Физ. фак. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – Ч. 2 : Термисторы, варисторы, транзисторы. – 2016 . – 46 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)

2014

 1. Сергеева А. Е. Электростатика. Законы постоянного тока. Электромагнетизм: конспект лекций для студ. заочного отделения биол. фак. / А. Е. Сергеева, В. В. Головко . – Одесса, 2014 . – 52 с. 

2013

 1. Механика жидкости и газа / Сост.: В.В.  Калинчак, А.С. Черненко – Одесса, 2013. – 104 с.
 2. Основи фізичного експерименту : навчально-методичний посібник за курсом загальної фізики. Ч.1 : Механіка / Я. І. Вовчук [та ін.] . – Одеса, 2013 . – 136 с.

2012

 1. Астрономія : навч. посіб. / І. А. Климишин [та ін.] . – Одеса : Астропринт, 2012 . – 351 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 2. Калінчак В. В. Методичні вказівки “Оптичні методи вимірювання температур” до спецкурсів “Теплопередача”, “Газодинаміка горіння” та спецпрактикуму “Високотемпературні процеси в дисперсних системах” / В. В. Калінчак, С. Г. Орловська, Ф. Ф. Карімова. – Одеса, 2012 . – 25 с. 
 3. Калінчак В. В. Механіка і молекулярна фізика : методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу загальної фізики для студ. хім. фак. / В. В. Калінчак, С. Г. Орловська, О. С. Черненко. – Одеса, 2012 . – 56 с. 
 4. Калінчак В. В. Фізика теплопровідності та експериментальні методи визначення коефіцієнту теплопровідності речовин / В. В. Калінчак, С. Г. Орловська, О. С. Черненко. – Одеса, 2012 . – 52 с. 
 5. Курс загальної фізики : підруч. для студ. ВНЗ : у 6 т. / ОНУ ім. І.І. Мечникова; за заг. ред. В. А. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2011. – Т.4 : Оптика / В. А. Сминтина, Ю. Ф. Ваксман. – 2012. – 275 с.
 6. Курс загальної фізики : підруч. для студ. ВНЗ : у 6 т. / ОНУ ім. І.І. Мечникова; за заг. ред. В. А. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2011. – Т.5 : Атомна фізика / І. Р. Яцунський. – 2012. – 239 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 7. Курс загальної фізики : підруч. для студ. ВНЗ : у 6 т. / ОНУ ім. І.І. Мечникова; за заг. ред. В. А. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2011. – Т.6 : Ядерна фізика / Ю. А. Ніцук. – 2012. – 194 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 8. Прикладная физика аэрозолей / В. В. Калинчак [и др.]; ОНУ им. И.И. Мечникова, Физ. фак. – Одесса, 2012. – 112 с.

2011

 1. Гарбузов Г. О. Використання способу найменьших квадратів при обробці астрономічних спостережень : методичні вказівки для студ. фіз. ф-ту спец. “Астрономія” / Г. О. Гарбузов, Б. О. Мурніков, Т. І. Кабанова . – Одеса : Астропринт, 2011 . – 12 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 2. Гарбузов Г. О. Розрахунок прецесії за допомогою таблиць : методичні вказівки для студ. фіз. ф-ту спец. “Астрономія” / Г. О. Гарбузов, Б. О. Мурніков, Т. І. Кабанова . – Одеса : Астропринт, 2011 . – 20 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 3. Курс загальної фізики : підруч. для студ. ВНЗ : у 6 т. / ОНУ ім. І.І. Мечникова; за заг. ред. В. А. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2011. – Т.1 : Механіка / С. В. Козицький, Д. Д. Поліщук. – 2011. – 471 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 4. Курс загальної фізики : підруч. для студ. ВНЗ : у 6 т. / ОНУ ім. І.І. Мечникова; за заг. ред. В. А. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2011. – Т.2 : Молекулярна фізика / С. В. Козицький, А. Н. Золотко. – 2011. – 343 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 5. Методические указания к лабораторным работам по циклу “Гидромеханика” / В. В. Головко [и др.] . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2011 . – 46 с. 
 6. Пастернак В. А. Методическое пособие к спецкурсу “Кинетические явления в полупроводниках” для студентов V, VI курсов физического факультета / В. А. Пастернак. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2011 . – 67 с. 
 7. Фащевский Н. Н. Оптические телескопы и астрономическая оптика. Будущему астроному об оптике: [учеб. пособ.] / Н. Н. Фащевский . – Одесса : Астропринт, 2011 . – 198 с.  (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова)
 8. Чемересюк Г. Г. Методические указания к лабораторным работам по спецпрактикуму ” Фотоэлектрические процессы в полупроводниках” для студ. IV курса стационара и V курса заочного отд. физ. фак. Ч. 1 / Г. Г. Чемересюк, Ю. Н. Каракис . – Одесса : Ред.-издат. Центр ОНУ им. И.И. Мечникова, 2011 . – 2011 . – 59 с.

2010

 1. Андрієвський С. М. Курс загальної астрономії : підручник для студ. ВНЗ / С. М. Андрієвський, Д. О. Климишин . – Одеса : Астропринт, 2010 . – 475 с. 
 2. Поліщук Д. Д. Конспект лекційних демонстрацій для середньої школи : для студ. фізичного факультету / Д. Д. Поліщук, С. А. Шіндер. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2010 . – 80 с. 

2009

 1. Бекшаєв О. Я. Робоча програма навчальної дисципліни фізичної основи ЕОМ та системи керування базами даних : для студ. спец.: «Фізика» (науково-виробниче відділення) / О. Я. Бекшаєв . – Одеса, 2009 . (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)

2007

 1. Гоцульський В. Я. Методичні вказівки до розв’язання задач по темі “Кінематика, поступальний рух” / В. Я. Гоцульський, Е. М. Кондратьєв, Д. Д. Поліщук . – Одеса, 2007 . – 56 с.

2006

 1. Флорко А. В. Спектральные методы исследования высокотемпературных систем : учеб. пособ. / А. В. Флорко, В. Г. Шевчук . – Одеса, 2006 . – 146 с. 


Пошук по сайту

Календар

Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031