Гуманітарні науки

 1. Александров, Олександр Васильович. Старокиївська агіографічна проза ХІ-першої третини ХIII ст.: монографія /О. В. Александров; відп. ред. О. В. Мишанич; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. – 271 с.

 

 1. Балей, Степан Володимирович. Зібрання праць: у 5-ти т. / С. В. Балей; уклад., заг. ред.: М. М. Верников; НАН України [та ін.]. – Львів; Одеса: Cogito, 2002. – Т.1 : . – 2002. – 486 с.: рис.

 

 1. Балей, Степан Володимирович. Зібрання праць : у 5-ти т. / С. В. Балей; уклад., заг. ред.: М. М. Верников; НАН України [та ін.]. – Львів; Одеса: Cogito, 2002. – Т.2 : . – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 511 с.: рис., табл.

 

 1. Бачинська, Олена Анатоліївна. Українське населення Придунайських земель XVIII – початок XX ст. (Заселення й економічне освоєння) / О. А. Бачинська; відп. ред.: З. В. Першина. – Одеса: Астропринт, 2002. – 327 с.: рис., табл.

 

 1. Белявский, Илья Григорьевич. Лекции по исторической психологии / И. Г. Белявский; науч. ред. В. Е. Круглов. – Одесса: Астропринт, 2004. – 447 с.

 

 1. Белявский, Илья Григорьевич. Одесские, отнюдь не Тэвистокские лекции / И. Г. Белявский. – Одесса: Астропринт, 2000. – 410 с.

 

 1. Брусиловська, Ольга Іллівна. Системні трансформації посткомуністичних країн Європи. 1989-2009: навч. посібник для студ. вузів / О. І. Брусиловська; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ІСН, Каф. міжнар. відносин. – Одеса: Астропринт, 2011. – 444 с.

 

 1. Брусиловська, Ольга Іллівна. Навчально-методичний посібник з курсу: “Історія міжнародних відносин 1640-1914 рр.”: для студ., які навч. за спец. “Міжнародні відносини” / О. І. Брусиловська; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ІСН, Каф. міжнар. відносин. – Одеса: Астропринт, 2005. – 110 с.

 

 1. Вектори розвитку сучасного літературного процесу: збірник наукових праць: присвяч. пам’яті В.Г. Зінченка / відп. ред.: В. І. Силантьєва; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т РГФ, Каф. зарубіжної літ. – Одеса: Астропринт, 2011. – 349 с.

 

 1. Вєрніков, Марат Миколайович. Львівсько-Варшавська філософська школа: хрестоматія: у 2 ч. / М. М. Вєрніков; відп. ред.: О. В. Чайковський; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філос. ф-т, [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2010. – Ч. 2. – 2010. – 333 с.

 

 1. Грєбцова, Ірена Світозарівна. Навчальний посібник для студентів історичного факультету зі спецкурсу “Центральна і регіональна преса російської імперії XVIII – початку ХХ ст. як історичне джерело” / І. С. Грєбцова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2004. – 197 с.

 

 1. Гребцова, Ирэна Светозаровна. Новороссийский университет в развитии благотворительности в Одессе (вторая половина XIX-начало XX ст.); Благотворительность и меценатство в Новороссийском университете: библиогр. указ. / И. С. Гребцова; сост. В. В. Самодурова; библиогр. ред. М. А. Подрезова; ОНУ им. И. И. Мечникова, Ист. фак., Каф., Научная б-ка. – Одесса: Астропринт, 2009. – 504 с.: ил.

 

 1. Гребцова, Ирэна Светозаровна. Очерки развития женского благотворительного движения на юге Российской империи: первая половина ХІХ в. / И. С. Гребцова, С. А. Накаева. – Одесса: Астропринт, 2007. – 279 с., 4 л. ил.: ил., табл.

 

 1. Гребцова, Ирэна Светозаровна. Становление государственного попечительства и общественной благотворительности в Одессе в конце ХVIII – 60-е гг. ХІХ ст. (В аспекте проблемы: центр – регион) / И. С. Гребцова, В. В. Гребцов. – Одесса: Астропринт, 2006. – 318 с.: ил.

 

 1. Діалог душ: Збірник наук. статей за матеріалами конф., присвяч. пам’яті професора В.В. Фащенка; Одеса, 29 червня – 1 липня 2000 року / ОНУім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. новітньої літератури та журналістики; відп. ред.: О. В. Александров. – Одеса: Астропринт, 2001. – 175 с.

 

 1. Дружинець, Марія Львівн. Українське усне мовлення: психо- та соціофонетичний аспекти: монографія [до захисту дис … д-ра філол. наук]/ М. Л. Дружинець; ОНУ ім. І. І. Мечникова; наук. ред. Т. Ю. Ковалевська. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2019. – 579 с.: табл.

 

 1. Економіко-правовий факультет Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1998-2007 рр.): бібліогр. покажч. друк. пр. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка; упоряд. та наук. ред. І. С. Канзафарова; авт. вступ. ст. В. І. Труба; відп. бібліогр. ред. М. О. Подрезова; бібліогр. ред.: В. В. Самодурова, О. С. Мурашко. – Одеса: Астропринт, 2009. – 373 с.: портр., іл. – (Праці вчених Одеського (Новоросійського) університету. Правознавці)

 

 1. Жаборюк, Ірина Анатоліївна. Мовний та мовленнєвий аспекти англійської структури be+ -ed: Посібник з граматики сучасної англійської мови / І. А. Жаборюк, О. А. Жаборюк; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Б.м. Астропринт, 2007. – 134 с.: іл., 2л. іл.

 

 1. Жаборюк, Анатолій Андрійович. Про літературу, малярство і українську національну ідею: (статті й есе різних років) / А. А. Жаборюк. – Одеса: Астропринт, 2008. – 206 с.: іл.

 

 1. Жаборюк, Анатолій Андрійович. Малярська творчість Тараса Шевченка / А. А. Жаборюк. – Одеса: Астропринт, 2000. – 119 с.: іл.

 

 1. “З його духа печаттю…”. Шевченкознавчі студії: збірка статей /ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. укр. мови; відп. ред.  Є. М. Прісовський. – Одеса: Астропринт, 2004. – 150 с.

 

 1. Виктор Георгиевич Зинченко. Научное наследие литературоведа. Воспоминания / науч. ред. В. И. Силантьева; сост.: Н. В. Абабина [и др.]. – Одесса: Астропринт, 2017. – 490 с.: 1 л. портр.

 

 1. Іванова, Олена Андріївна. Сад літератури в журнальній оптиці сучасності. Медіакомунікації з, для і про літературу / О. А. Іванова; наук. ред. О. В. Александров. – Одеса: Астропринт, 2009. – 133 с.

 

 1. Ісаєнко, Любов Миколаївна. Пам’ять і слово: Українознавча філологічна сторінка Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова / Л. М. Ісаєнко; ред.: О. Г. Шупта-В’язовська. – Одеса: Астропринт, 2004. – 246 с.: 12 арк. іл.

 

 1. Історична психологія та мультикультурність: збірник статей ІІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки», 1 лютого-1 березня 2016 року: присвяч. 25 річниці заснування наук. шк. іст. психол. в ОНУ імені І.І. Мечникова / Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова [та ін.]; редкол.: Л. М. Дунаєва [та ін.]. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2016. – 350 с.: рис., табл.

 

 1. Історія кафедри української літератури Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: персоналії і факти: у 2 т. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б‑ка, ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т; авт. вступ. ст. та ідеї В. П. Саєнко; упоряд. та бібліогр. ред.: В. П. Пружина, Т. С. Кара; гол. ред. І. М. Коваль; наук. ред. Є. М. Черноіваненко; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2018. – (Розвиток науки в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова; вип. Філологія).-Т. 1: Біобібліографічний покажчик. – 2018. – 604 с.: іл.

 

 1. Історія кафедри української літератури Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: персоналії і факти: у 2 т. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б‑ка, ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т; авт. вступ. ст. та ідеї В. П. Саєнко; упоряд. та бібліогр. ред.: В. П. Пружина, Т. С. Кара; гол. ред. І. М. Коваль; наук. ред. Є. М. Черноіваненко; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2018. – (Розвиток науки в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова; вип. Філологія).- Т. 2: Антологія. – 2018. – 616 с.

 

 1. Історія Одеси / В. П. Ващенко [та ін.]; гол. редкол. В. Н. Станко; ОНУ ім. І.І. Мечникова [та ін.]. – Одеса: Друк, 2002. – 558 с.: іл.

 

 1. Історія та сучасність християнства. Матеріали наук. конф., присвяч. 2000 річчю Різдва Христового (Одеса, 25-26 грудня 2000 р.) / відп. ред.: О. В. Александров; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2001. – 186 с.

 

 1. Історія філологічного факультету [ОНУ ім. І.І. Мечникова] : збірка документально – художніх нарисів / Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; відп. ред. Є. М. Черноіваненко. – Одеса : Астропринт, 2012. – 119 с. : іл.

 

 1. Кириченко, Станислав Михайлович. О языках и народностях Киевской Руси / С. М. Кириченко. – Одесса: Друк, 2009. – 59с.

 

 1. Країни Європи і Америки у спогадах сучасників: (від початку ХХст. до Другої світової війни): для студенів, які навч. за спец. “Міжнар. відносини” / уклад. О.І. Войтович; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ІСН, Каф. міжнар. відносин. – Одеса: Астропринт, 2003. – 463 с.

 

 1. Кухаренко, Валерія Андріївна. Інтерпретація тексту: Підручник для студ. старш. курсів філол. спец. /В.А. Кухаренко. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 261 с.

 

 1. Макро- і мікросоціальна інженерія: Соціоінженерний практикум: Зб. практич. та тестових завдань: Навч. посібник для студ. вузів / В. І. Подшивалкіна [та ін.]; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ІСН; заг. ред.: Н. П. Лукашевич, В. І. Подшивалкіна. – Одеса: Астропринт, 2001. – 234 с.

 

 1. Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференціїОНУ імені І. І. Мечникова, 25-27 квітня 2017 р. Секція: Історичні науки / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Іст. ф-т; за заг. ред.: В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2017. – 354 с.

 

 1. Матеріали конференцій студентів-філософів – VI-XII наукових читань пам’яті Георгія Флоровського / відп. ред.: О. С. Петриківська; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. загального та слов’янського мовознавства. – Одеса: Астропринт, 2010. – 261 с.

 

 1. Мисечко, Анатолій Іванович. Українська діаспора: навч.-метод. посіб. для студентів іст. ф-ту / А. І. Мисечко; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії України. – Одеса: Астропринт, 2002. – 66 с.: іл.

 

 1. Мігдальська, Вікторія Іванівна. Збірник японських газетних термінів: Японсько-український, українсько‑японський / В. І. Мігдальська, Д. І. Мігдальський; за ред.: О. І. Мігдальський, В. І. Мігдальський; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ІСН, Каф. міжнар. відносин. – Одеса: Астропринт, 2006. – 80 с.

 

 1. Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки / Є. В. Багацький [та ін.]; за заг. ред.: І. М. Коваль, О. І. Брусиловська; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ІСН. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2016. – 408 с.: іл.

 

 1. Мовна екологія як чинник гармонійного розвитку суспільства: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 12-13 листоп. 2002 р.) / Одеська обл. держ. адміністрація, Управління по справах національностей та міграції [та ін.]; відп. ред. М. О. Подрезова; редкол.: О. І. Бондар [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2003. – 151 с.: табл.

 

 1. Музичко, Олександр Євгенович. Книга та слово: історик І. А. Лінниченко у культурному та громадському житті України кінця ХІХ- першої чверті ХХ ст. / О. Є. Музичко; наук. ред. В. М. Хмарський. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2016. – 425 с.: іл.

 

 1. Мусий, Валентина Борисовна. Легенды и мифы народов мира: Учеб. пособие для студ. филол. спец. вузов / В.Б. Мусий; ОНУ им. И. И. Мечникова, Филол. фак., Каф. мировой литературы. – Одесса: Астропринт, 2004. – 431 с.

 

 1. Мусий, Валентина Борисовна. Миф в художественном освоении мировосприятия человека литературной эпохи предромантизма и романтизма / В. Б. Мусий. – Одесса: Астропринт, 2006. – 431 с.

 

 1. Наконечна, Оксана Василівна. Основи сценічного мовлення: навчальний посібник / О. В. Наконечна; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2010. – 133 с.

 

 1. Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога – професора Миколи Яковича Грота (1883‑1886)/В.І. Подшивалкіна, І. В. Голубович, М. О. Подрезова,  В. М.Хмарський, О. Є. Музичко; упоряд.: В. В. Самодурова, О. С. Мурашко; авт. вступ. ст. І. М. Коваль; наук. ред. В. М. Хмарський; відп. ред. М. О. Подрезова; бібліогр. ред. Г. П. Бахчиванжи; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2016. – 454 с.: іл. – (Розвиток науки в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова / І. М.Коваль; вип. Психологія. Філософія)

 

 1. Научное наследие Н. Н. Ланге в университетской библиотеке: монография / ОНУ им. И. И. Мечникова; авт.-сост.: В. И. Подшивалкина [и др.]; отв. ред. М. А. Подрезова; библиогр. ред. В. В. Самодурова. – Одесса: Астропринт, 2010. – 350 с.: ил., 8 л. ил. – (Развитие науки в Одесском (Новороссийском) университете. Вып. Психология)

 

 1. Национально-культурный компонент в текстах мировой литературы: учеб. пособие для студентов филол. спец. вузов / отв. ред. Н. М. Раковская; ОНУ им. И. И. Мечникова, Филол. фак., Каф. мировой литературы. – Одесса: Астропринт, 2004. – Ч. 1. – – 194 с.

 

 1. Национально-культурный компонент в текстах мировой литературы: учеб. пособие для студентов филол. спец. вузов / отв. ред. Н. М. Раковская; ОНУ им. И. И. Мечникова, Филол. фак., Каф. мировой литературы. – Одесса: Астропринт, 2004. – Ч. 2: Авторская модель мира. – 2006. – 285 с.

 

 1. Неизбежность творчества: сборник поэзии и прозы студентов филологического факультета к 145-летию Одесского нац. университета им. И. И. Мечникова / шеф‑ред.: Е. М. Черноиваненко; гл. ред.: С. Остапенко. – Одесса: Ред.-издат. центр ОНУ им. И.И. Мечникова, 2010. – 121 с. : ил.

 

 1. Одесса: страницы литературной истории. Краеведческий дискурс: учебное пособие / отв. ред.: Н. М. Раковская. – Одесса: Астропринт, 2012. – 184 с.

 

 1. Острів Зміїний. Історія та археологiя = Zmiinyi Island. History and archaelogy / В. А. Сминтина [та ін.]; відп. ред.: О. В. Сминтина; ОНУ ім.І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008. – 175 с.: рис., 10л. рис.

 

 1. Параметрическая общая теория систем и ее применения: сб. тр., посвящ. 80‑летию проф. А. И. Уёмова /Н. В. Бородина [и др.]; под ред. А. Ю. Цофнаса; ОНУ им. И.И. Мечникова. – Одесса: Астропринт, 2008. – 244 с.: рис., табл.

 

 1. Плесская-Зебольд, Эльвира Германовна. Одесские немцы, 1830-1920 / Э. Г. Плесская-Зебольд; Ин-т германских и восточноевропейских исследований. – Одесса: ТЭС, 1999. – 520 с.: ил.

 

 1. Попечительный Комитет об иностранных поселенцах Южного края России, 1799‑1876 / Государственный архив Одесской обл., Ин-т германских и восточноевропейских исследований; отв. ред. О. В. Коновалова. – Одесса: ТЭС, 1998. – Т. 4: Аннотированная опись дел 1834-1835 гг. / сост.: О. В. Коновалова [и др.]. – Б.м. Астропринт, 2001. – 309 с.

 

 1. Попечительный Комитет об иностранных поселенцах Южного края России, 1799‑1876 /Государственный архив Одесской обл., Ин-т германских и восточноевропейских исследований; отв. ред. О. В. Коновалова. – Одесса: ТЭС, 1998. – Т. 6: Аннотированная опись дел 1840-1841 гг. / сост.: О. В. Коновалова [и др.]. – Б.м. Астропринт, 2005. – 360 с.

 

 1. Попков, Василий Васильевич. Н.Бердяев: От революции социальной к революции духа / В. В. Попков. – Одесса: Астропринт, 2002. – 173 с.

 

 1. Попова, Ирина Марковна. 1989-1991, диагноз времени: (Одесситы о себе и о переменах в обществе): Историко‑социологические очерки / И. М. Попова. – Одесса: Астропринт, 2006. – 228 с.: рис., табл.

 

 1. Попова, Татьяна Николаевна. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах: Из истории Новороссийского университета: к 75-летию Исторического ф-та /Т. Н. Попова; ОНУ им. И. И. Мечникова. – Одесса: Астропринт, 2007. – 533 с.

 

 1. Проблемы научных исследований “Психологии времени” в трудах ученых Одесского университета: традиции и перспективы: сб. науч. тр., посвящ. 65‑летию проф. Б. И. Цуканова и 20-летию отд. психологии ОНУ им. И. И. Мечникова / Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова; под общ. ред. З. А. Киреева. – Одесса: Одесский нац. ун-т, 2012. – 183 с.: рис., табл., портр.

 

 1. Розинский, Эдуард Станиславович. От Одессы до Майями: киноповесть, рассказы, эссе / Э. С. Розинский. – Одесса: Одесский нац. ун-т, 2020. – 302 с.: портр. – (Вони родом із університету)

 

 1. Романченко, Алла Петрівна. Елітарна мовна особистість у просторі наукового дискурсу: комунікативні аспекти : монографія [до захисту дис … д-ра філол. наук] / А. П. Романченко; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2019. – 541 с.: рис., табл.

 

 1. Рыжих, Владимир Иванович. Глагольная система арабского литературного языка: в 2 кн. / В. И. Рыжих; НАН Украины, Ин-т востоковедения им. А.Е. Крымского [и др.]. – Одесса: Астропринт, 2002. – Кн.1: Сильные глаголы: (На основе арабской дидактической традиции). – 2002. – 422с.

 

 1. Рыжих, Владимир Иванович. Учитесь читать и писать по-арабски: Вводно-фонетический и каллиграфический курс арабского языка: Учебное пособие для студ. І курса / В. И. Рыжих; ОНУ им. И.И. Мечникова, ИСН, Каф. междунар. отношений. – Одесса: Астропринт, 2006. – 117 с.

 

 1. Саєнко, Валентина Павлівна. Українська модерна поезія 20-х років ХХ століття: Ренесансні параметри: наук.-навч. посіб. для студентів філол. спец. вузів : до 140-річчя ОНУ ім. І.І. Мечникова: компедиум / В. П. Саєнко; відп. ред. В. Г. Дончик; заст. відп. ред. М. О. Подрезова; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2004. – 251 с.: рис., 10 арк. іл.

 

 1. Самойлов, Федор Александрович. “Крепость эта такова, что к ней ни с какой стороны не подступиться…”. Белгород Днестровский и его окрестности в воспоминаниях современников /Ф. А. Самойлов; Одесская обл. гос. администрация. – Одесса: Астропринт, 2002. – 99 с.: ил.

 

 1. Самойлов, Федір Олександрович. Нариси з історії російської культури кінця ХІХ – початку ХХ ст.: навч. посібник з додатком програми спецкурсу за вимогами кредитно-модульної системи / Ф.О. Самойлов; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008. – 166 с.

 

 1. Силантьева, Валентина Ивановна. Моё насмешливое счастье: стихи / В. И. Силантьева. – Одесса: Астропринт, 2003. – 118 с.: ил.

 

 1. Силантьева, Валентина Ивановна. Провинциалка Soveticus: повесть / В. И. Силантьева. – Одесса: Астропринт, 2013. – 252 с.: ил.

 

 1. Силантьева, Валентина Ивановна. Художественное мышление переходного времени (литература и живопись):А. П. Чехов, И. И. Левитан, В. А. Серов, К. А. Коровин / В. И. Силантьева. – Одесса: Астропринт, 2000. – 400 с.: ил.

 

 1. Словник українських говорів Одещини: близько 5000 слів / ОНУ ім.І. І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. укр. мови; за ред. О. І. Бондаря. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2011. – 222 с.

 

 1. Слюсарь Арнольд Алексеевич. Memoria / отв. ред.: Н. М. Раковская; ОНУ им.И. И. Мечникова, Филол. фак., Каф. мировой литературы. – Одесса: Астропринт, 2009. – 583 с.: 6 л. ил., порт.

 

 1. Сминтина, Олена Валентинівна. Теоретичні питання дослідження екології давньої людини /О. В. Сминтина. – Одеса: Астропринт, 2004. – 103 с.

 

 1. Смольская, Аделаида Константиновна. Славянские студии: сб. ст. / А. К. Смольская; ОНУ им. И. И. Мечникова, Филол. фак., Каф. русского языка. – Одесса: Астропринт, 2001. – 227 с.
 2. Соціокультурні чинники трансформації політичної реальності у XXI столітті / О.Г. Григор’єв, О. В. Дяченко, П. О. Колотвін, І. С. Мілов, М. І. Мілова [та ін.]; наук. кер. В. В. Попков; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т міжнар. відносин, політології та соціології. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2020. – 294 с.

 

 1. Степанов, Євгеній Миколайович. Російське мовлення Одеси / Є. М. Степанов; відп. ред.: Ю. О. Карпенко; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2004. – 495 с.

 

 1. Стратегічна культура та зовнішня політика України = Strategic culture and foreign policy of Ukraine / О. І. Брусиловська [та ін.]; за заг. ред.: І. М. Коваль [та ін.]; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ІСН. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2017. – 263, 260 с. – Кн. перекрутка

 

 1. Уёмов, Авенир Иванович. Метафизика: учеб. пособ. / А. И. Уёмов. – Одесса: Астропринт, 2010. – 260 с.

 

 1. Українська ментальність: діалог світів: Матеріали наук.-практ. конференції 2-3 жовтня 2003 року / відп. ред.: О. І. Бондар; Одеська обл. держ. адміністрація, ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. теорії літератури та компаративістики. – Одесса: Астропринт, 2003. – Ч. – 2003. – 296 с.

 

 1. Урсу, Дмитрий Павлович. Факультет: воспоминания, разыскания, размышления / Д. П. Урсу. – Одесса: Optimum, 2006. – 305 с.

 

 1. Ушакова, Клара Викторовна. Введение в историю зарубежной культуры: учеб.-метод. пособ. / К. В. Ушакова,Ю. А. Ушакова; ОНУ им. И. И. Мечникова, Филос. фак. – Одесса: Одесский нац. ун-т, 2015. – 175 с.: ил.

 

 1. Философия науки: системный аспект: учеб. пособие для преподавателей, аспирантов, магистров филос. и нефилос. спец. / А. И. Уёмов [и др.]. – Одесса: Астропринт, 2010. – 359 с.: табл., схемы

 

 1. Філологічний факультет Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Бібліографія, 1991-2001 / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т, ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка; відп. ред. Н. М. Шляхова; заст. відп. ред.: М. О. Подрезова, В. Г. Полтавчук; бібліогр. ред. І. В. Шепельська. – Одеса: Астропринт, 2003. – 245 с.: портр. – (Праці вчених Одеського (Новоросійського) університету)

 

 1. Філологічні дослідження: збірник наукових праць з нагоди 80-річчя члена‑кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Юрія Олександровича Карпенка / відп. ред.: О. І. Бондар. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2009. – 275 с.: табл.

 

 1. Фомин, Борис Николаевич. Lingua latina: учеб. для студ. вузов / Б. Н. Фомин; под ред.: Л. Н. Голубенко; ОНУ им. И. И. Мечникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Одесса: Астропринт, 2005. – 295 с.: ил

 

 1. Хмарський, Вадим Михайлович. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей / В. М. Хмарський; відп. ред.: П. С. Сохань; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії України. – Одеса: Астропринт, 2002. – 399 с.

 

 1. Чорноморський регіон у світовій політиці: актори, чинники, сценарії майбутнього = Black Sea region in world policy: actors, factors, and scenarios of the future: монографія / ОНУ ім. І. І. Мечникова; заг. ред.: О. І. Брусиловська, В. А. Дубовик, І. М. Коваль. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2020. – 175, 166 с. зустріч. паг. – Кн. перекрутка

 

 1. Шабашов, Андрей Васильевич. Гагаузы: система терминов родства и происхождение народа / А. В. Шабашов; гл. ред.: В. Н. Станко; ОНУ им. И. И. Мечникова, Ист. фак. – Одесса: Астропринт, 2002. – 740 с.: 12 л. ил. – (Материалы и исследования по этнографии балканских этнических общностей Украины)

 

 1. Нонна Михайлівна Шляхова: біобібліогр. покажчик /ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. теорії літератури та компаративістики, ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка; відп. ред.: В. А. Сминтина; наук. ред., авт. вступ. ст.: Є. М. Черноіваненко; уклад. І. В. Шепельська; бібліогр. ред. М. О. Подрезова. – Одеса: Астропринт, 2003. – 25 с.: іл.

 

 1. Шляхова, Нонна Михайлівна. Життя порізнені листочки: літературно-критичні статті / Н. М. Шляхова. – Одеса: Астропринт, 2003. – 231 с.

 

 1. Яремчук, Оксана Василівна. Інновації в соціальній роботі: навч.-метод. посібник / О. В. Яремчук; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2015. – 261 с.: рис., табл.

 

 1. Яценко, Анатолій Миколайович. Організаційно-культурні ресурси і механізми соціального управління. (Соціологічний аналіз) / А. М. Яценко; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ІСН, Каф. соціології. – Одеса: Астропринт, 2003. – 205 с.: табл.

 

 1. Curriculum vitae: сб. науч. тр. – Одесса: Астропринт, 2011. – Вып. 2: Творчество П. М. Бицилли и феномен гуманитарной традиции Одесского университета / А. П. Бахчиванжи [и др.]; отв. ред. О. А. Довгополова. – 2011. – 286 с.: портр.

 

 1. Nicevich Alejandro Argentino Alexeyevich. Prácticas estilísticas en Español / A. A. A.  Nicevich – Одесcа: Астропринт, 2004. – 279 с. (В Абсотек: Ніцевич, Алехандро Архентино Олексійович. Практикум зі стилістики іспанської мови/А. А. О. Ніцевич. – Одеса: Астропринт, 2004.)

Пошук по сайту

Календар

Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930