Геолого-географічний факультет

2022

 1. Геопросторова цілісність земної оболонки: методологія дослідження: навч. посіб. / О. Г. Топчієв, К. В. Коломієць, В. А. Сич, В. В. Яворська, – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 304 с.
 2. Мелконян Д.В. Методологія наукового пізнання. Геологічні науки: метод. рекомендації до самостійної роботи для здобувачів віщої освіти ступеня магістра спец. 103 «Науки про Землю». – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2022. – 23 с.
 3. Педан Г.С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Гідрогеологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 103 «Науки про Землю» денної та заочної форм навчання / Г.С. Педан, Г.А. Опріц. – Одеса: Апрель, 2022. – 72 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки) 
 4. Приходько З. В. Підприємництво в туризмі: навч.-метод. посіб. / З. В. Приходько, В. А. Хомутов, О. В. Григор’єв. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 149 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки) 
 5. Стоян О. О. Підготовка та захист курсових робіт студентами спеціальності 106 Географія : метод. вказівки / О. О. Стоян, О. Б. Муркалов, А. В. П’яткова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 30 с.

2021

 1. Вихованець Г.В. Фізична географія материків і океанів: навч.-метод. посіб. / Г.В. Вихованець, Л.В. Гижко, Л.В. Орган. – Одеса ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Кафедра фізичної географії, природокористування і геоінформаційних технологій. – Одеса: ОНУ, 2021. – 208 с.
 2. Мелконян Д. В. Статистика в туризмі : навч. посіб. / Д. В. Мелконян, В. В. Яворська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 195 с.
 3. Методичні рекомендації з виконання дипломних робіт для першого (бакалавр.) рівня вищої освіти спец. 014.07 Середня освіта (Географія) : метод. посіб. / М. В. Адобовська, А. О. Буяновський, Є. Н. Красєха та ін. – Одеса : ОНУ, 2021. – 80 с.
 4. П’яткова А. В. ГІС-технології у географії та природокористуванні : методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 106 Географія / А. В. П’яткова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 52 с.

2020

 1. Ландшафтознавство: прикладні аспекти : навчально-методичний посібник / А. В. П’яткова, Н. О. Роскос. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2020. – 122 с.
 2. Прикладне ерозієзнавство : навч. посіб. / О. О. Світличний, А. В. П’яткова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 136 с.

2019

 1. Комплексна географічна практика : навч.-метод. посіб. / А. В. П’яткова, Л. В. Гижко, А. О. Буяновський, Я. М. Біланчин; за ред. Я. М. Біланчина; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Геолого-геогр. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 153 с. : рис., табл.
 2. Мелконян Д. В. Фізико-механічні властивості ґрунтів: метод. вказівки до практик. занять з дисципліни “Ґрунтознавство” для студ. III курсу спец. 103 “Науки про Землю” спеціалізм. “Інженерна геологія та гідрогеологія”. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – 24 с.
 3. Методологічні засади географії : підручник / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова та ін. – Одеса : Одеськ. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 352 с.; іл., табл.
 4. Оформлення та представлення до захисту курсової і дипломних робіт : навч.-метод. посіб. / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, М. Й. Тортик, В. І. Тригуб; за ред. Я. М. Біланчина; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Геолого-геогр. ф-т. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 88 с.  (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 5. Узун, Ю. В. Геополітика : метод. вказівки та завдання до навч. курсу для здобувачів 4 курсу спец. 052 “Політологія” ф-ту міжнар. відносин, політології та соціології ОНУ імені І. І. Мечникова / Ю. В. Узун; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнар. відносин, політології та соціології. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 152 с.
 6. Узун, Ю. В. Політична географія : метод. вказівки та завдання до навч. курсу для здобувачів 1 курсу спец. 052 “Політологія” ф-ту міжнар. відносин, політології та соціології ОНУ імені І. І. Мечникова / Ю. В. Узун; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнар. відносин, політології та соціології, Каф. міжнар. відносин. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 139 с. 

2018

 1. Шуйський, Ю. Д. Основні риси рельєфу дна світового океану : посіб. до практичних занять з курсу “Загальна океанологія” / Ю. Д. Шуйський; ОДУ ім. І.І. Мечникова, Геол.-геогр. ф-т. – Одесса : Астропринт, 2018. – 86 с.

2016

 1. П’яткова А. В. Меліоративна географія: метод. вказівки для виконання лаб. робіт для студ. 4-го курсу напрямку підготовки 6.040104 “Географія” / А. В. П’яткова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Геолого-геогр. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 33 с. : рис., табл. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 2.   Медінець С. В. Грунтово-екологічний моніторинг. Технологія вимірювань емісії  окремих парникових газів (CO2 та H2O) за допомогою автоматичної системи Едді   Коваріанс : метод. посіб. / С. В. Медінець, В. І. Медінець, Я. М. Біланчин ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Геолого-геогр. ф-т. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2016. – 36 с. : рис., табл. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)

2015

 1. Тимчук А.Ф. Методичні вказівки для студентів геолого-географічного та біологічного факультетів з фізколоїдної хімії. Модуль 1. «Хімічна термодинаміка» / А.Ф. Тимчук, М.А. Кожемяк, Л.О. Сінькова. – Одеса : Удача, 2015. – 37 с.
 2. Топчієв О. Г. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики : навч. посіб. для студ. геогр. та екон. спец. ВНЗ / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська. – Херсон : Олді-Плюс, 2015. – 370 с.

2014

 1. Федорончук Н. О. Навчально-методичний посібник з навчальної літологічної практики : для студ. напряму підготовки “Геологія” / Н. О. Федорончук, І. О. Сучков, Н. В. Тюлєнєва. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 27 с.
 2. Шуйський Ю. Д. Географія корисних копалин Світового Океану: походження, формування, поширення : текст лекцій / Ю. Д. Шуйський, О. О. Стоян. – Одеса : Фенікс, 2014. – 146 с.

2012

 1. Педан Г. С. Геоморфологія з основами четвертинної геології : методичні вказівки до практичних занять для студ. III курсу денної форми навчання (напрям “Геологія”) / Г. С. Педан. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. – 40 с.

2009

 1. Світличний О. О. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни “ГІС-технології в географії і природокористуванні” / О. О. Світличний, А. В. П’яткова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2009. – 58 с.

2006

 1. Шуйский Ю. Д. Программа и природная характеристика объектов учебной зональной физико-географической практики : для студ. II курса дневного отд. / Ю. Д. Шуйский, Г. В. Выхованец; ОНУ им. И.И. Мечникова, Геолог.-географ. фак. , Каф. физ. географии и природопользования. – Одесса : Фенікс, 2006. – 65 с.

2005

 1. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисциплін “Основи землеробства та рослинництва” (для студ. III курсу) та “Раціональне використання земельних ресурсів” (для студ. IV-V курсів) спец. “Фізична географія та геоекологія”. Ч.3 / ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – 29 с.
 2. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Основи землеробства та рослинництва” (теоретична частина) для студ. III курсу ГГФ спец. “Фізична географія та геоекологія”. – Одеса, 2005. – 21 с.

2004

 1. Шуйский Ю.Д. Зарождение и развитие географической науки в античном мире : учеб. пособие / Ю. Д. Шуйский; ОНУ им. И.И. Мечникова, Геол.-геогр. фак. – Электрон. кн. – Одесса : Фенікс, 2004. – 89 с.

1999

 1. Шуйський, Ю. Д. Походження та історія розвитку Світового океану : навч. посіб. для студ. геогр. спец. ун-тів, ін-тів, коледжів / Ю. Д. Шуйський; ОДУ ім. І.І. Мечникова, Геол.-геогр. ф-т. – Одеса : Астропринт, 1999. – 198 с. 

Пошук по сайту

Календар

Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829