Навчальні та навчально-методичні видання з фонду НБ ОНУ імені І. І. Мечникова за темою «Фармація»

Александрова О. І. Методичні вказівки до лабораторних робіт «Способи введення лікарських препаратів» : для студ., які навч. за спец. «Фармацевтична хімія» / О. І. Александрова, Г. І. Сівко ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Хім. ф-т, Каф. фарм. хімії. – Одеса : Удача, 2015. – 32 с.

224/7751

 

Аналитическая химия : учеб. пособие для студ. фарм. вузов и фак. III–IV уровней аккредитации / В. В. Болотов [и др.] ; под общ. ред. В. В. Болотов ; Нац. фармацевт. акад. Украины. – Харьков : Золотые страницы, 2001. – 454 с.

127/9069

 

Аналітична хімія. Якісний та кількісний аналіз : навч. посіб. для студентів 2 курсу ф-ту хімії та фармації, спец. 226 «Фармація, промислова фармація» / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації ; Т. М. Щербакова, О. М. Гузенко, О. М. Рахлицька, Д. В. Снігур. – Одеса : ОНУ, 2022. – 291 с. – Доступна електрон. версія вид.:  http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34411 (дата звернення: 26.01.2024).

127/9383

 

Англійська мова для фармацевтів = English for pharmacists : підручник / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; Л. Я. Аврахова [та ін.] ; за ред. Л. Я. Аврахової. – 2-е вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 367 с.

18/10495

 

Андронати С. А. Медицинская химия. Структура, свойства, молекулярные механизмы действия биологически активных веществ : учеб. пособ. / С. А. Андронати. – Одесса : Астропринт, 2006. – 131 с.

131/14660

 

Білоконь С. В. Основи біоетики та біобезпеки : навч. посіб. / С. В. Білоконь ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2017. – 154 с.

12/7666

 

Біохімія : метод. вказівки для виконання лаб. робіт для студентів спец. 014 «Середня освіта (Хімія)» та 102 «Хімія» ден. та заоч. форм навч. ф-ту хімії та фармації / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації, Каф. фармакології та технології ліків ; уклад.: А. О. Кобернік, Л. В. Еберле, О. І. Грицук. – Одеса : Фенікс, 2021. – 49 с.

131/15250

 

Бобрівник Л. Д. Органічна хімія : (за новою хімічною номенклатурою) : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Л. Д. Бобрівник, В. М. Руденко, Г. О. Лезенко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2002. – 543 с.

126-б/4318

 

Богомолова Л. И. Методическая разработка по латинскому языку для студ.-иностранцев фармацевтического отделения химического факультета / Л. И. Богомолова, Л. А. Миронова ; отв. ред. М. З. Яций ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2002. – 55 с.

39/816

 

Булах І. Є. Комп’ютерне моделювання у фармації : навч. посіб. для студентів фарм. ф-тів ВНЗ / І. Є. Булах, Л. П. Войтенко, І. П. Кривенко. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 207 с.

224/7809

 

Ваксман Ю. Ф. Оптичні методи дослідження в біомедичній і фармацевтичній практиці : навч. посіб. / Ю. Ф. Ваксман ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т мат., фіз. та інформ. технологій. – Одеса : ОНУ, 2022. – 138 с.

Ф. 1

 

Васецька Л. В. Органічна хімія : посіб. для розв’язування задач : навч.-метод. посіб. / Л. В. Васецька. – Харків : Основа, 2014. – 94 с.

126-б/4387

 

Введение в фармацию. Практические занятия в аптеке по технологии лекарств : метод. указания для выполнения лаб. работ : рабочая тетрадь для соиск. высш. образования спец. 226 «Фармация. Промышленная фармация» / Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Фак. химии и фармации, Каф. фармакологии и технологии лекарств ; сост.: А. А. Коберник, Л. В. Эберле. – Одесса : Принт Бистро, 2020. – 37 с. – Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30419 (дата звернення: 26.01.2024).

224/7850

 

Взаємодія та побічна дія ліків : метод. вказівки для проведення лаб. занять з курсу за спец. 226 «Фармація. Промислова фармація» та 102 «Хімія» / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації ; уклад.: Л. В. Еберле, А. О. Кобернік, І. І. Романовська. – Одеса : ОНУ, 2021. – 36 с. – Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31788 (дата звернення: 26.01.2024).

224/7893

 

Використання тест-системи на основі гепатоцитів у вивченні ефективності біологічно активних речовин : метод. реком. / Укр. центр наук. мед. інформ. роботи ; уклад.: В. П. Черних [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2005. – 22 с.

СМЫНТЫНА/456

 

Виробнича практика з фармацевтичної хімії : метод. вказівки для здобувачів ф-ту хімії та фармації другого (магістер.) рівня освіти спец. 226 «Фармація, промислова фармація» / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації, Каф. органіч. та фарм. хімії ; уклад.: Н. Ф. Федько, В. В. Ведута. – Одеса : Олді-Плюс, 2023. – 16 с. – Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36939 (дата звернення: 26.01.2024).

224/7910

 

Вступ у фармацію. Практичні заняття в аптеці з технології ліків : метод. вказівки для виконання лаб. робіт : роб. зошит для здобувачів вищ. освіти спец. 226 «Фармація. Промислова фармація» / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації, Каф. фармакології та техн. ліків ; уклад.: А. О. Цісак (Кобернік), Л. В. Еберле. – Одеса : Прінт-Бистро, 2020. – 37 с. – Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30418 (дата звернення: 26.01.2024).

224/7851

 

Глубіш П. А. Органічна хімія : навч. посіб. для студ. хім.-технол. спец. вищ. навч. закл. Ч. 1 : Аліфатичні і ароматичні вуглеводні / П. А. Глубіш. – Київ : Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, 2002. – 295 с.

126-б/4308

 

Годован В. В. Фармакологія в рисунках і схемах / В. В. Годован ; за ред. В. Й. Кресюна ; Одес. нац. мед. ун-т . – Вінниця : Нова книга, 2019. – 462 с. – (Pubushers).

224/7828

 

Галатенко Н. А. Биологически активные полимерные материалы для медицины / Н. А. Галатенко, Р. А. Рожнова ; отв. ред. Е. В. Лебедев ; НАН Украины. – Киев : Наук. думка, 2013. – 210 с. – (Проект «Наукова книга»).

149/6623

Губський Ю. І. Біоорганічна хімія : підручник для студ. вищ. мед. та фармацевт. закладів освіти III – IV акредитації / Ю. І. Губський. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 458 с.

Ф. 1

 

Державна Фармакопея України : введено в дію з 1 жовтня 2001 року / Держ. департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів мед. призначення. – Київ : РІРЕГ, 2001. – 531 с.

224/7389

 

Егорова А. В. Методическое пособие к решению задач по курсу «Стандартизация и контроль качества лекарственных средств» : для иностр. студ., обуч. по спец. «Фармацевтическая химия» / А. В. Егорова, О. И. Теслюк ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Хим. фак., Каф. фармацевт. химии. – Одесса : Астропринт, 2002. – 59 с.

149/6530

 

Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів. Українсько-латинсько-російсько-англійський : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Нац. фарм. ун-т ; уклад.: І. М. Перцев [та ін.] ; за ред. В. П. Черних. – Вінниця : Нова книга, 2014. – 820 с.

21-б/4379

 

 

Єгорова А. В. Методичні вказівки до контрольних завдань за курсом «Стандартизація і контроль якості лікарських засобів» : для студ. заочної форми навчання / А. В. Єгорова, О. І. Теслюк ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – [Б. м.] : Астропринт, 2002. – 36 с.

149/6534

 

Загальна та неорганічна хімія : підруч. для студентів ВНЗ / О. І. Карнаухов [та ін.]. – Київ : Фенікс, 2003. – 750 с.

126/7460

 

Іванова І. В. Методичні вказівки з курсу «Перша долікарська допомога» для студ. денної та заочної форми навчання (тестові та ситуаційні завданя) / І. В. Іванова, О. І. Бурденюк, Л. М. Поліщук ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. мед. знань та безпеки життєдіяльності. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2011. – 27 с.

224/7635

 

Історія фармації : курс лекцій з дисципліни «Вступ у фармацію» для студ. 1 курсу ден. та заоч. форм навч. спец. 226 «Фармація. Промислова фармація» ф-ту хімії та фармації / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації ; уклад.: А. О. Кобернік, О. І. Грицук, Л. В. Еберле, І. М. Радаєва. – Одеса : Фенікс, 2021. – 118 с. – Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30433 (дата звернення: 26.01.2024).

224/7857

 

Інформаційні технології у фармації : підруч. для студентів вищ. фарм. навч. закл. і фарм. ф-тів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / І. Є. Булах [та ін.]; за ред. І. Є. Булах. – Київ : Медицина, 2008. – 222 с.

224/7808

 

Кириченко І. М. Наскрізна програма виробничих і переддипломних практик студентів, що спеціалізуються на кафедрі фармацевтичної хімії, та методичні вказівки з її виконання / І. М. Кириченко, Г. І. Сівко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2009. – 33 с.

149/6608

 

Кіосе Т. О. Неорганічна хімія. Елементи ІІІА-VІІІА груп : метод. посіб. для самост. та аудитор. роботи студентів, що навч. за спец. 226 «Фармація, промислова фармація» / Т. О. Кіосе ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації, Каф. неорган. хімії та хім. екології. – Одеса : Удача, 2020. – 37 с.

126/7681

 

Кіосе Т. О. Неорганічна хімія : практикум до лаб. робіт для студентів І курсу ф-ту хімії та фармації за спец. 226 «Фармація, промислова фармація» / Т. О. Кіосе, Л. А. Раскола ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації. – Одеса : ОНУ, 2022. – 109 с. – Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34392  (дата звернення: 26.081.2024).

126/7718

 

Клінічна фармакологія антибактеріальних та хіміотерапевтичних засобів: принципи раціонального вибору, безпека використання та особливості клінічної фармації : навч. посіб. / Н. В. Хомяк [та ін.]. – Дніпро : Журфонд, 2023. – 316 с.

Ф. 1

 

Кожемяк М. А. Екологія людини : метод. вказівки до практ. робіт для студентів ІІІ курсу ф-ту хімії та фармації першого (бакалавр.) рівня освіти спец. 014 «Середня освіта (Хімія)» / М. А. Кожемяк ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Европрінт, 2019. – 41 с. – Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/27751 (дата звернення: 26.01.2024).

127/9308

 

Кононський О. І. Органічна хімія : підручник / О. І. Кононський. – Київ : Дакор, 2003. – 567 с.

186-б/4323

 

Кононський О. І. Фізична і колоїдна хімія : підручник для студ. аграр. вузів II–IV рівнів акредитації за напрямами 1305-ветеринарна медицина та 1302-зооінженерія / О. І. Кононський. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – Київ : Центр учбової літ. (ЦУЛ), 2009. – 311 с.

127/9126

 

Контроль якості лікарських препаратів : термінол. слов. для студентів ф-ту хімії та фармації спец. 226 «Фармація, промислова фармація» / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації ; О. М. Рахлицька, Т. М. Щербакова, О. М. Гузенко, Р. Є. Хома. – Одеса : ОНУ, 2022. – 49 с. – Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34463 (дата звернення: 26.01.2024).

224/7902

 

Кравченко И. А. Биотехнология в фармации и медицине : учеб. пособие / И. А. Кравченко. – Одесса : Астропринт, 1999. – 91 с.

149/6516

 

Кравченко І. А. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Метаболізм і фармакогенетика лікарських препаратів» : для студ. [хім. ф-ту] спец. «Фармацевтична хімія» очної та заочної форми навчання / І. А. Кравченко, А. О. Цісак (Кобернік), М. В. Нестеркіна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Хім. ф-т, Каф. фарм. хімії. – Одеса : ОНУ, 2015. – 48 с.

224/7749

 

Краковецька Г. О. Латинська мова: Рецептура. Клінічна термінологія : підручник для студ. вищ. мед. закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації / Г. О. Краковецька, В. М. Бобирьов, О. М. Бєляєва. – Київ : Здоров’я, 1999. – 356 с.
39/792

 

Курсова робота з фармацевтичної хімії : метод. вказівки до написання та оформлення курсової роботи для здобувачів ф-ту хімії та фармації другого (магістер.) рівня освіти спец. 226 «Фармація, промислова фармація» / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації, Каф. органіч. та фарм. хімії ; уклад.: Н. Ф. Федько, О. М. Гузенко, В. В. Ведута. – Одеса : Олді-Плюс, 2023. – 16 с. – Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36936 (дата звернення: 26.01.2024).

224/7913

 

Ластухін Ю. О. Органічна хімія : підручник для студ. хім.-технол. спец. втузів / Ю. О. Ластухін, С. А. Воронов. – Львів : Центр Європи, 2000. – 863 с.

126-б/4300

 

Ластухін Ю. О. Органічна хімія : підручник для студ. хім.-технол. спец. техніч. вузів / Ю. О. Ластухін, С. А. Ворон. – 3-те вид. стереотип. – Львів : Центр Європи, 2006. – 867 с.

126/7509

 

Малахова Н. М. Фармацевтические термины : глоссарий : справ. информация к спецкурсу «Методы аналитического контроля качества лекарственных форм» для иностр. студ. хим. фак. / Н. М. Малахова ; отв. ред.: М. В. Шестакова; ОНУ им. И. И. Мечникова, Хим. фак., Каф. аналит. химии. – Одесса, 2006. – 24 с.

224/7683

 

Марінцова Н. Г. Біологічна хімія : підруч. для студ. напряму «Фармація» / Н. Г. Марінцова, С. В. Половкович, В. П. Новіков ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 334 с.

131/15103

 

Методичні вказівки до лабораторних робіт з аптечної технології ліків. М’які лікарські форми : для студ., що навч. за фахом «Фармацевтична хімія» / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; уклад.: Г. М. Турянська, Л. В. Грищук. – Одеса : Астропринт, 2000. – 24 с.

224/7217

 

Методичні вказівки до лабораторних робіт з аптечної технології ліків. Тверді лікарські форми / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; уклад.: А. М. Турянська . – Одеса : Астропринт, 2000. – 23 с.

Ф. 1

 

Новейший справочник лекарственных препаратов : медицинский справочник / сост.: В. А. Георгиянц, И. Н. Владимирова. – Харьков ; Белгород : Кн. клуб сем. досуга, 2010. – 590 с.

224/6458

 

Общая и неорганическая химия : учеб.-метод. пособие для студ. заоч. обуч. спец. естеств.-науч. напр. / Приднестров. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Естеств.- геогр. фак ;  сост.: Т. В. Щука [и др.]. – Тирасполь : Полиграфист, 2010. – 136 с.

126/7557

 

Організація та економіка фармації : метод. рек. для вивч. навч. дисципліни для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти освітньо-проф. програми «Фармація» спец. 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» / Одесю нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, ЕПФ, Каф. цив.-прав. дисциплін, Каф. обліку і фінансів, Каф. економіки та підприємництва ; уклад.: І. А. Ломачинська, Н. С. Василевська, О. Г. Дроздова. – Одеса ; Дніпро : Вахмістров О. Є., 2023. – 47 с. – Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36948 (дата звернення: 26.01.2024).

195/23914

 

Організація та економіка фармації : нац. підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Нац. фарм. ун-т ; А. С. Немченко [та ін.] ; за ред. А. С. Немченко. – Харків : Золоті сторінки, 2016. – (Нац. підручник).

Ч. 2 : Системи обліку в фармації. – 2016. – 415 с.

Ч. 3 : Основи економіки фармації. – 2017. – 271 с.

Ф. 1

 

Органічна хімія : зб. задач та вправ для самост. та аудит. роботи студ. ф-ту хімії та фармації першого (бакалавр.) рівня освіти спец. 102 «Хімія» та 014 «Середня освіта. Хімія» / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації ; уклад.: Ю. В. Ішков, В. В. Ведута. – Одеса : Олді-Плюс, 2023. – 128 с. – Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/37027 (дата звернення: 26.01.2024).

Ф. 1

 

Органічна хімія : електрон. метод. посіб. для самост. підгот. студентів, що навч. за спец. 226 «Фармація, промислова фармація», до інтегров. тестового іспиту КРОК 1 / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації, Каф. органіч. та фарм. Хімії ; уклад.: О. В. Шевченко, К. В. Буренкова. – Одеса : ОНУ, 2023.

Ч. 1. – 42 с. – Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35175 (дата звернення: 26.01.2024).

Ч. 2. – 57 с. – Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35176 (дата звернення: 26.01.2024).

 

Органічна хімія : підруч. для студ. хім. спец. ВНЗ / В. Я. Чирва [та ін.]. – Львів : БаК, 2009. – 991 с.

126-б/4392

 

Пирог Т. П. Загальна мікробіологія : підручник для студ. біол. спец. вузів / Т. П. Пирог. – 2-ге вид., доп. й перероб. – Київ : Нац. ун-т харчових технологій, 2010. – 631 с.

131/14866

 

Протченко П. З. Загальна мікробіологія, вірусологія та імунологія : вибр. Лекції ; навч. посібник для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ–IV рівнів акредитації / П. З. Протченко. – Одеса : Одеський мед. ун-т, 2002. – 297 с.

131/14430

 

Романова Н. В. Загальна та неорганічна хімія : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Н. В. Романова. – Київ : Ірпінь, 1998. – 479 с.

126/7317

 

Світлична Є. І.  Латинська мова : підручник / Є. І. Світлична, І. О. Толок ; Нац. фармацев. акад. України. – Електрон. кн. – Київ : Центр учбової літ. (ЦУЛ), 2011. – 437 с.

 

Світлична Є. І. Фахова мова фармацевта : базовий підруч. для студ. вищ. фарм. навч. закл. (фарм. ф-тів) IV рівня акредитації / Є. І. Світлична, А. А. Берестова, О. О. Тєлєжкіна ; Нац. фарм. ун-т. – 2-ге вид., випр. та допов. – Харків : Нац. фарм. ун-т ; Золоті сторінки, 2017. – 311 с. – (Нац. підручник).

28-в/2862

 

Сейфулліна І. Й. Металоорганічна хімія : метод. вказівки до практ. занять рівень вищ. освіти другий (магістр.) 102 «Хімія» освітня програма «Фармацевтична хімія» / І. Й. Сейфулліна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Гельветика, 2022. – 52 с

126-б/4432

 

Сейфулліна І. Й. Теоретичні аспекти біокоординаційної хімії : метод. вказівки до курсу «Біокоординаційна хімія» рівень вищ. освіти другий (магістр) : спец. 102 “Хімія” освітня програма “Фармацевтична хімія”, 226 «Фармація, промислова фармація» / І. Й. Сейфулліна, Н. В. Шматкова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Гельветика, 2021. – 55 с.

127/9356

 

Сидоров Ю. І. Процеси і апарати хіміко – фармацевтичної промисловості : навч. посіб. для студ. фарм. і хім. спец. ВНЗ / Ю. І. Сидоров, В. І. Чуєшов, В. П. Новіков. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 817 с.

149/6666

 

Синюк Н. А. Латинсько-український словник для студентів фармацевтичного відділення хімічного факультету / Н. А. Синюк, Л. А. Миронова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Хім. ф-т. – Одеса : Удача, 2012. – 31 с.

39/850

 

Снігур Д. В. Метрологічні основи хімічного аналізу : курс лекцій для самост. роботи студентів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти : спец. 102 «Хімія», 014 «Середня освіта. Хімія», 226 «Фармація. Промислова фармація» / Д. В. Снігур, О. М. Чеботарьов ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації. – Одеса : ОНУ, 2021. – 104 с. – Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32276 (дата звернення: 26.01.2024).

127/9348

 

Стеблянко М. И. Лирическая ботаника : учеб. пособие для студ. вузов и учителей школ / М. И. Стеблянко, А. М. Стеблянко, М. Н. Шнуренко. – Сумы : Унив. кн., 2001. – 130 с.

140/3695

 

Стрельцова О. О. Колоїдна хімія : навч.-метод. посіб. для студентів спец. 226 «Фармація; Промислова фармація» / О. О. Стрельцова, А. Ф. Тимчук, К. М. Менчук ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації. – Одеса : ОНУ, 2021. – 127 с. –

Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34407  (дата звернення: 26.01.2024).

127/9376

 

Теслюк О. И. Методическое пособие к выполнению лабораторных работ по курсу «Фармацевтическая химия»: Общие методы исследования доброкачественности лекарственных препаратов. Анализ неорганических лекарственных препаратов : для иностр. студ., обуч. по спец. «Фармацевт. химия» / О. И. Теслюк ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Хим. фак., Каф. фармацевт. химии. – Одесса : Астропринт, 2003. – 99 с.

149/6548

Теслюк О. І. Методичний посібник до виконання лабораторних робіт з курсу «Фармацевтична хімія» : аналіз неорганічних лікарських препаратів : для студ., що навч. за фахом «Фармацевтична хімія» / О. І. Теслюк ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2005. – 98 с.

149/6569

 

Технологічне обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості : підруч. для студ. ВНЗ III–IV рівнів акредитації / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Нац. фарм. ун-т ; М. В. Стасевич [та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – 409 с.

149/6668

 

Технологія ліків : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. мед., фарм. навч. закл. спец. 226 «Фармація» / Держ. установа «Центр. метод. кабінет підготовки мол. спец.» ; Житомир. базовий фарм. коледж. ; Н. М. Косяченко [та ін.]. – Київ : Медицина, 2017. – 463 с. 224/7824

 

Тимчук А. Ф. Фізична хімія : навч.-метод. посіб. : для студ. 2 курсу спец. 226 «Фармація, промислова фармація» / А. Ф. Тимчук, В. В. Менчук ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації. – Одеса : ОНУ, 2021. – 117 с. – Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/37069 (дата звернення: 26.01.2024).

127/9335

 

Тихонов О. І. Аптечна технологія ліків : підруч. для студентів ВНЗ / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних ; пер. укр. Л. Я. Шутова ; за ред. О. І. Тихонова ; Нац. фарм. ун-т. – Вид. 4-те, випр. та допов. – Вінниця : Нова книга, 2016. – 535 с.

224/7829

 

Токсикологическая химия и токсикология : метод. указания к выполнению лаб. и практ. работ для студ., обуч. по спец. «Фармацевтическая химия» / И. И. Романовская [и др.] ; ОНУ им. И. И. Мечникова, Хим. фак., Каф. фарм. химии. – Одесса : Удача, 2014. – 56 с. 224/7705

 

Турянська Г. М. Збірник задач з аптечної технології ліків : для студ., що навч. за фахом «Фармацевтична хімія» / Г. М. Турянська, Л. В. Грищук ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Хім. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2011. – 56 с.

224/7650

 

Турянська А. М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з аптечної технології ліків. Рідкі лікарські форми : для студ., що навч. за фахом «Фармацевтична хімія» / А. М. Турянська, Л. В. Грищук. – Одеса : Астропринт, 2000. – 27 с.

Ф. 1

 

Турянська Г. М. Технологія лікарських форм промислового виробництва. Рідкі лікарські форми : навч.-метод. посіб. для студ., що навч.за фахом «Фармацевтична хімія» / Г. М. Турянська, Л. В. Грищук ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Хім. ф-т, Каф. фарм. хімії. – Одеса : Фенікс, 2008. – 51 с.

149/6633

 

Турянська Г. М. Технологія лікарських форм промислового виробництва. Стерильні та асептично приготовлювані лікарські форми : навч.- метод. посіб. для студ., що навч. за фахом «Фармацевтична хімія» / Г. М. Турянська, Л. В. Грищук ; Одесс. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Хім. ф-т, Каф. фарм. хімії. – Одеса : Фенікс, 2008. – 98 с.

149/6631

 

Турянська Г. М. Технологія лікарських форм промислового виробництва. Тверді лікарські форми : навч.-метод. посіб. для студ., що навч. за фахом «Фармацевтична хімія» / Г. М. Турянська, Л. В. Грищук ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Хім. ф-т, Каф. фарм. хімії. – Одеса : Фенікс, 2008. – 88 с.

149/6635

 

Фармакогнозия : баз. учеб. для студ. высш. фарм. учеб. заведения (фарм. фак) IV уровня аккредитации : [авториз. пер. с укр. яз.] / Нац. фарм. ун-т ; В. С. Кисличенко [и др.] ; под ред. В. С. Кисличенко. – Изд. дораб. и доп. – Харьков : Нац. фарм. ун-т : Золотые страницы, 2017. – 774 с.

224/7813

 

Фармакологія : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. мед., фарм. навч. закл. спец. 226 «Фармація» / Держ. установа «Центр. метод. кабінет підготовки мол. спец.», Житомир. базовий фарм. коледж ; І. В. Луцак [та ін.]. – Київ : Медицина, 2018. – 243 с.

224/7845

 

Фармацевтична опіка : практ. посіб. / Нац. фарм. ун-т ; І. А. Зупанець [та ін.] ; за ред.: І. А. Зупанець, В. П. Черних. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Фармацевт Практик, 2018. – 216 с.

Ф. 1

 

Фармацевтична хімія. Лікарські засоби органічної природи. Тести : метод. вказівки для здобувачів ф-ту хімії та фармації другого (магістер.) рівня освіти спец. 226 «Фармація, промислова фармація» / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації, Каф. органіч. та фарм. хімії ; уклад.: Н. Ф. Федько, В. В. Ведута. – Одеса : Олді-Плюс, 2023. – 107 с. – Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36938 (дата звернення: 26.01.2024).

224/7912

 

Фармацевтична хімія. Лікарські засоби органічної природи : метод. вказівки до лаб. занять для здобувачів ф-ту хімії та фармації другого (магістер.) рівня освіти спец. 226 «Фармація, промислова фармація» / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації, Каф. органіч. та фарм. хімії ; уклад.: Н. Ф. Федько, В. В. Ведута. – Одеса : Олді-Плюс, 2023. – 103 с. – Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36937 (дата звернення: 21.12.2021).

224/7911

 

Фармацевтична хімія : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. мед., фарм. навч. закл. спец. 226 «Фармація» / Держ. установа «Центр. метод. кабінет підготовки мол. спец.», Житомир. базовий фарм. коледж. ; В. О. Хранівська [та ін.]. – Київ : Медицина, 2017. – 114 с.

149/6691

 

Фармацевтична хімія : підруч. для студ. вищ. фарм. навч. закл. і фарм. ф-тів вищ. мед. навч. закл. ІІІ–ІV рівнів акредитації / Нац. фарм. ун-т ; П. О. Безуглий [та ін.] ; за заг. ред. П. О. Безуглого. –3-є вид., випр., доопрац. – Вінниця : Нова книга, 2017. – 455 с. – (Pubushers).

149/6690

 

Федько Н. Ф. Органічна хімія : метод. вказівки до лаб. практикуму для здобувачів першого (бакалавр.) рівня освіти за спец. 091 «Біологія» ; 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Н. Ф. Федько, В. В. Ведута ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2021. – 56 с. – Доступна електрон. версія вид.:  http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32277 (дата звернення: 20.01.2024).

126-б/4424

 

Фізична та колоїдна хімія: : навч. посіб. для студ. біол. і мед. спец. ВНЗ / М. В. Бондарєв [та ін.] ; під ред. М. В. Бондарєва. – Вид. 2-ге, випр., перероб. – Харків : Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2008. – 320 с.

127/9124

 

Хімічні методи кількісного аналізу : практикум з дисципліни «Аналітична хімія» для студ. ф-ту хімії та фармації І (бакалавр.) рівня освіти / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації ; О. М. Чеботарьов, О. М. Рахлицька, О. М. Гузенко, Т. М. Щербакова, Д. В. Снігур, Р. Є. Хома. – Одеса : ОНУ, 2021. – 100 с. – Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34410 (дата звернення: 25.01.2024).

127/9373

 

Хома Р. Є. Методи збору, обробки та аналізу екологічних даних : метод. вказівки до лаб. робіт для студ. 4 курсу (ден. від-ня) та 5 курсу (заоч. від-ня) ф-ту хімії та фармації за спец. 014 «Середня освіта (Хімія)» / Р. Є. Хома, О. М. Чеботарьов ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації. – Одеса : ОНУ, 2021. – 58 с. – Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31337 (дата звернення: 26.01.2024).

127/9347

 

Чекман І. С. Квантова фармакологія / І. С. Чекман ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ : Наук. думка, 2012. – 181 с. – (Проект «Наукова книга»).

224/7674

 

Черних В. П. Органічна хімія : у 3 кн. : підручник для студ. фармацевт. вузів і фак. / В. П. Черних, Б. С. Зименковський, І. С. Гриценко ; ред. В. П. Черних. – Київ : Основа, 1993–.

Кн. 1 : Основи будови органічних сполук. – 1993. – 143 с. 126-б/4305

Кн. 2 : Вуглеводні та їх функціональні похідні. – 1996. – 480 с. 126-б/4305

Кн. 3 : Гетероциклічні та природні сполуки. – 1997. – 254 с. 26-б/3405

 

Швайка О. П. Основи синтезу лікарських речовин та їх проміжних продуктів : навч. посіб. для студ. хім. спец. вищ. навч. закладів / О. П. Швайка. – 2-ге вид., випр. й допов. – Донецьк : [б. в.], 2004. – 551 с.

149/6564

 

Шевченко О. В. Лабораторний практикум з органічної хімії : для студентів, що навч. за спец. 226 «Фармація, промислова фармація» / О. В. Шевченко, К. В. Буренкова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації. – Одеса : ОНУ, 2021. – 175 с. – Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33365 (дата звернення: 26.01.2024).

126-б/4427

 

Шевченко О. В. Органічна хімія : контр. завдання та метод. вказ. до лаборат. практикуму для студ. хім. та біол. фак. заоч. форми навч. / О. В. Шевченко. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2010. – 37 с. – Доступна електрон. версія вид.: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30170 (дата звернення: 20.01.2024).

126-б/1583

 

Шевченко О. В. Органічна хімія : контр. завдання та метод. вказівки до лабор. практикуму для студ. III курсу хім. та біол. фак. (заоч. від.) / О. В. Шевченко ; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт,…

Ч. 1 : Вуглеводні. Галогенопохідні. Спирти та феноли. – 2002. – 37 с.

126-б/4312

Ч. 2 : Карбонільні та азотовмісні сполуки. – 2003. – 42 с.

126-б/4312

 

Шкапова О. М. Тексти для читання з хімії : метод. вказівки з дисципліни «Російська мова як іноземна» для практ. занять та самост. роботи інозем. магістр. 2 р. навч. спец. «Хімія» та «Фармація» / О. М. Шкапова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т міжнар. освіти. – Одеса : ОНУ, 2021. – 42 с.

28/12083

 

Шлопов В. Г. Патологічна анатомія : підручник / В. Г. Шлопов. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 758 с.

224/7541

 

Ярошенко О. Г. Органічна хімія : компакт-підручник / О. Г. Ярошенко. – Харьков : Станіца-Київ, 1999. – 6 л.

126-б/4307


Пошук по сайту

Календар

Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031