Авторам

Электронное издание — электронный документ, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеет исходящие данные и предназначен для распространения в неизменном виде.

Электронные документы в электронных ресурсах НБ публикуются в течение 1-3 дней.

Любое электронное издание описывается в Электронном каталоге, ему присваивается виртуальный штрих-код и классификационные рубрики (обязательная рубрика Электронный ресурс).

Получение электронного документа библиотекой закрепляется документально — составляется Акт передачи документа, где указывается: дата поступления документа в НБ, источник поступления, библиографическое описание, ссылка, виртуальный штрих-код, дата окончания работы с документом. Акты хранятся в Отделе комплектования и Отделе информационных технологий.

В течение недели документ обрабатывается Google и начинаниях индексироваться в Академия  Google (англ. Google Scholar).

Нормативные документы, регламентирующие издание, сохранение и обеспечение доступа к електронным ресурсам

 1. Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : Закон України від 23 груд. 1993 р., редакція від 26 квіт. 2017 р. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 (дата звернення: 26.06.2017). – Загл. з екрана.
 2. Про бібліотеки і бібліотечну справу [Електронний ресурс] : Закон України від 27 січ. 1995 р., редакція від 1 січ. 2017 р.). – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/32/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 26.06.2017). – Загл. з екрана.
 3. Про обов’язковий примірник документів [Електронний ресурс] : Закон України від 09 квіт. 1999 р., редакція від 13 січ. 2016 р.). – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/595-14 (дата звернення: 26.06.2017). – Загл. з екрана.
 4. Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 608 від 10 трав. 2002 р., редакція від 04 листоп. 2015 р.). – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/608-2002-%D0%BF (дата звернення: 26.06.2017). – Загл. з екрана.
 5. ДСТУ ISO 2789:2006. Информация и документация. Международная библиотечная статистика [Електронний ресурс]. – Введений 2016.09.01. – Режим доступу: http://studopedia.ru/12_146764_mezhdunarodniy-standart-ISO—informatsiya-i-dokumentatsiya—mezhdunarodnaya-bibliotechnaya-statistika.html (дата звернення: 26.06.2017). – Загл. з екрана.
 6. Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси № 1060 від 01 жовт. 2012 р. [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства освіти і науки України : із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1061 від 01 верес. 2016 р. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12 (дата звернення: 26.06.2017). – Загл. з екрана.
 7. Положення про електронні наукові фахові видання, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України від 30 верес. 2004 р. № 768/431/547 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1329-04 (дата звернення: 26.06.2017). – Загл. з екрана.
 8. Порядок формування Переліку наукових фахових видань України [Електронний ресурс] : затвердж. Наказом Міністерства освіти і науки України від 17 жовт. 2012 р. № 1111 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України», зареєстр. в Міністерстві юстиції України 2 листоп. 2012 р. за № 1850/22162. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1850-12 (дата звернення: 26.06.2017). – Загл. з екрана.
 9. Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 608 від 10 трав. 2002 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/608-2002-%D0%BF (дата звернення: 26.06.2017). – Загл. з екрана.
 10. ДСТУ 7157:2010. Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості [Електронний ресурс]. – Введений 2010.07.01. – Режим доступу: http://ntb.pstu.edu/images/N-rabotniku/DSTU_7157_2010.pdf (дата звернення: 26.06.2017). – Загл. з екрана.
 11. Інструкція про порядок надання Міжнародного стандартного номера книги (ISBN) в Україні [Електронний ресурс] : схвалено Вченою радою, протокол № 8 від 27.08.2015 / Держ. наук. установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова». – Київ, 2015. – 21 с. – Режим доступу: http://www.adverta.com.ua/publications/Instruktsiya-pro-poryadok-nadannya-mIzhnarodnogo-standartnogo-nomera-knigi-ISBN-v-Ukraini.pdf (дата звернення: 26.06.2017). – Загл. з екрана.

.

Извлечения из нормативно-правовых документовв

Витяг з Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (від 27.01.1995, редакція від 01.01.2017)

«Державна політика в галузі бібліотечної справ забезпечує запровадження та функціонування дієвої системи електронного книгокористування та обігу електронних книг через бібліотеки; розвиває вітчизняний напрям з формування та впорядкування електронних книг, каталогів, баз даних; створює умови та координує діяльність з функціонування електронних бібліотек, у тому числі у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією» (розд. 2, ст. 4, розд. 8, ст. 24).

Витяг з Постанови КМУ «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» (від 10.05.2002, редакція від 04.11.2015)

«Примітка. Під поняттям «усі видання» слід розуміти обов’язкові примірники всіх видів видань: текстових, нотних, картографічних, образотворчих, електронних, крім видань для сліпих, виготовлених шрифтом Брайля, збільшеним шрифтом для слабозорих, способом теплографіки, видань нормативно-правових актів у сфері стандартизації, метрології та сертифікації».

За ДСТУ ISO 2789:2006. Информация и документация. Международная библиотечная статистика [Електронний ресурс]. Введений 2016.09.01.

«Библиотечный фонд (library Collection) – это все документы, которые библиотека предоставляет пользователям. К ним отнесены документы, хранящиеся локально, а также удаленные ресурсы, право доступа к которым приобретено на постоянной или временной основе».

За ГОСТом 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»

3.5 електронне видання
Електронний документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості та призначений для розповсюджування в незмінному вигляді.

3.10 локальне електронне видання
Електронне видання, випущене визначеним тиражем на переносному електронному носієві та призначене для персонального використовування на комп’ютері

3.11 мережне електронне видання
Електронне видання, доступне користувачам через мережні засоби

3.6 електронне видання комбінованого використовування
Електронне видання, призначене як для локального, так і для мережного використовування

Витяг з «Наказу МОН України «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси» № 1060 от 01.10.2012 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1061 от 01.09.2016)».

ІІ. Основні види та функціональна класифікація ЕОР

2.1. До основних видів ЕОР належать:

електронний документ — документ, інформація в якому подана у формі електронних даних і для використання якого потрібні технічні засоби;

електронне видання — електронний документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості й призначений для розповсюдження в незмінному вигляді;

електронний аналог друкованого видання — електронне видання, що в основному відтворює відповідне друковане видання, зберігаючи розташування на сторінці тексту, ілюстрацій, посилань, приміток тощо;

електронні дидактичні демонстраційні матеріали — електронні матеріали (презентації, схеми, відео- й аудіозаписи тощо), призначені для супроводу навчально-виховного процесу;

інформаційна система — організаційно впорядкована сукупність документів (масивів документів) та інформаційних технологій, в тому числі з використанням технічних засобів, що реалізують інформаційні процеси та призначені для зберігання, обробки, пошуку, розповсюдження, передачі та надання інформації;

депозитарій електронних ресурсів — інформаційна система, що забезпечує зосередження в одному місці сучасних ЕОР з можливістю надання доступу до них через технічні засоби, у тому числі в інформаційних мережах (як локальних, так і глобальних);

комп’ютерний тест — стандартизовані завдання, представлені в електронній формі, призначені для вхідного, проміжного і підсумкового контролю рівня навчальних досягнень, а також самоконтролю та/або такі, що забезпечують вимірювання психофізіологічних і особистісних характеристик випробовуваного, обробка результатів яких здійснюється за допомогою відповідних програм;

електронний словник — електронне довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними;

електронний довідник — електронне довідкове видання прикладного характеру, в якому назви статей розташовані за абеткою або в систематичному порядку;

електронна бібліотека цифрових об’єктів — набір ЕОР різних форматів, в якому передбачено можливості для їх автоматизованого створення, пошуку і використання;

електронний навчальний посібник — навчальне електронне видання, використання якого доповнює або частково замінює підручник;

електронний підручник — електронне навчальне видання із систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі, може містити цифрові об’єкти різних форматів та забезпечувати інтерактивні режими взаємодії з усіма учасниками навчально-виховного процесу;

{Абзац тринадцятий пункту 2.1 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1061 від 01.09.2016}

електронні методичні матеріали – електронне навчальне або виробничо-практичне видання роз’яснень з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни з викладом методики виконання окремих завдань, певного виду робіт;

курс дистанційного навчання — інформаційна система, яка є достатньою для навчання окремим навчальним дисциплінам за допомогою опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;

електронний лабораторний практикум — інформаційна система, що є інтерактивною демонстраційною моделлю природних і штучних об’єктів, процесів та їх властивостей із застосуванням засобів комп’ютерної візуалізації.

2.2. За функціональною ознакою, що визначає значення і місце ЕОР в навчальному процесі, їх можна класифікувати як:

навчально-методичні ЕОР (навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін, розроблені відповідно до навчальних планів);

методичні ЕОР (методичні вказівки, методичні посібники, методичні рекомендації для вивчення окремого курсу та керівництва з виконання проектних робіт, тематичні плани);

навчальні ЕОР (електронні підручники та навчальні посібники);

допоміжні ЕОР (збірники документів і матеріалів, довідники, покажчики наукової та навчальної літератури, наукові публікації педагогів, матеріали конференцій, електронні довідники, словники, енциклопедії);

контролюючі ЕОР (тестуючі програми, банки контрольних питань і завдань з навчальних дисциплін та інші ЕОР, що забезпечують контроль якості знань).

Електронний документ в Науковій бібліотеці в відкритому доступі

1

*Репозитарий –только научные труды сотрудников ОНУ в открытом доступе

**При согласии всех авторов

***Авторские разделы книг, статьи из периодических изданий и сборников изданные в других учреждениях.


Поиск

Календарь

Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031