(Українська) Авторам

АВТОРАМ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ ТА ЕЛЕКТРОННИХ АНАЛОГІВ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ

Електронне видання – електронний документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості та призначений для розповсюджування в незмінному вигляді (ДСТУ 7157:2010. Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості. П. 3.5).

Електронний аналог друкованого видання  – електронне видання, що в основному відтворює відповідне друковане видання, зберігаючи розташування на сторінці тексту, ілюстрацій, посилань, приміток тощо (ДСТУ 7157:2010. Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості. П. 3.7).

Електронні видання/публікації:

 • розміщуються на відкритих ресурсах НБ при наявності Авторського договору;
 • публікуються протягом 1-3 днів.

Супровідні документи для електронного видання:

 • заявка на видання, що зареєстрована в навчальному відділі ОНУ імені І. І. Мечникова.

Електронна копія друкованого документа повинна надходити тільки з друкованим документом, який надається до відділу комплектування НБ ОНУ у 2-х – 5-ти примірниках (Розпорядження ректора № 27 від 11.06.2020 р.).

Супровідні документи для електронного аналогу друкованого видання:

 • навчальна література: навчальні посібники, навчально-методичні матеріали, методичні вказівки, курси лекцій тощо – заявка на видання, що зареєстрована в навчальному відділі ОНУ імені І. І. Мечникова;
 • монографії, збірки статей супровідних документів не потребують.

Електронні видання, що розміщуються на сайті НБ без супровідної документації:

 • документ, що передається в НБ від видавництва ОНУ;
 • періодичне видання ОНУ.

Отримання електронного документа бібліотекою закріплюється документально – складається Акт передачі документа, де вказується: дата надходження документа в НБ, джерело надходження, бібліографічний опис, електронна адреса, віртуальний штрих-код, дата закінчення роботи з документом. Акти зберігаються у відділі комплектування та відділі інформаційних технологій.

Протягом тижня документ опрацьовується Google та починає індексуватися в Google Академія (англ. Google Scholar).

Електронне видання/публікація (самостійне чи аналог друкованого видання) розміщується на відкритих ресурсах НБ у розділах:

 • Репозитарій ОНУ;
 • Електронна бібліотека, розділи «Навчальні та методичні матеріали», «Періодичні видання та видання ОНУ, що продовжуються»;
 • Електронний каталог.

Нормативні документи, що регламентують видання, збереження та забезпечення доступу до електронних ресурсів

 1. Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : Закон України № 2811-IX від 01.12.2022 // Законодавство України: інформ.-пошук. система / Верховна Рада України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text (дата звернення: 14.07.2023). – Назва з екрана.
 2. Про бібліотеки і бібліотечну справу [Електронний ресурс] : Закон України № 33/95-ВР від 27.01.95 : зі змінами від 27.04.2021 // Законодавство України: інформ.-пошук. система / Верховна Рада України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/32/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 17.07.2023). – Назва з екрана.
 1. Про обов’язковий примірник документів [Електронний ресурс] : Закон України від 09.04.1999 : зі змінами від 20.09.2019 // Законодавство України: інформ.-пошук. система / Верховна Рада України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-14#Text (дата звернення: 17.07.2023). – Назва з екрана.
 2. Положення про електронні освітні ресурси : Наказ МОН України № 1060 від 01.10.2012 : зі змінами від 29.05.2019 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#Text (дата звернення: 17.07.2023). – Назва з екрана.
 3. Порядок формування Переліку наукових фахових видань України : Наказ МОН України № 32 від 15.01.2018 : зі змінами від 18.11.2020 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18#Text (дата звернення: 17.07.2023). – Назва з екрана.
 4. Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 трав. 2002 р. № 608 : зі змінами від 30.06.2023 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/608-2002-%D0%BF#Text (дата звернення: 18.07.2023). – Назва з екрана.
 5. ДСТУ 7157:2010. Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості. – Введений 01 лип. 2010. – Режим доступу: http://www.ksv.biz.ua/GOST/DSTY_ALL/DSTY1/dsty_7157-2010.pdf (дата звернення: 18.07.2023). – Назва з екрана.
 6. Інструкція про порядок надання Міжнародного стандартного номера книги (ISBN) в Україні / Держ. наук. установа «Книжкова палата України ім. Івана Федорова» ; [уклад. І. О. Погореловська]. – 4-е вид., зі змін. і допов. – Київ : Книжк. палата України, 2016. – 24 с. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/zakony/instr_isbn.pdf (дата звернення: 18.07.2023). – Назва з екрана.

Витяги з нормативно-правових документів

Витяг з Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (від 27.01.1995, редакція від 01.01.2017)

«Державна політика в галузі бібліотечної справ забезпечує запровадження та функціонування дієвої системи електронного книгокористування та обігу електронних книг через бібліотеки; розвиває вітчизняний напрям з формування та впорядкування електронних книг, каталогів, баз даних; створює умови та координує діяльність з функціонування електронних бібліотек, у тому числі у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією» (розд. 2, ст. 4, розд. 8, ст. 24).

Витяг з Постанови КМУ «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» (від 10.05.2002, редакція від 04.11.2015)

«Примітка. Під поняттям “усі видання” слід розуміти обов’язкові примірники всіх видів видань: текстових, нотних, картографічних, образотворчих, електронних, крім видань для сліпих, виготовлених шрифтом Брайля, збільшеним шрифтом для слабозорих, способом теплографіки, видань нормативно-правових актів у сфері стандартизації, метрології та сертифікації».

За ДСТУ ISO 2789:2006. Информация и документация. Международная библиотечная статистика [Електронний ресурс]. Введений 2016.09.01.

«Библиотечный фонд (library Collection) – это все документы, которые библиотека предоставляет пользователям. К ним отнесены документы, хранящиеся локально, а также удаленные ресурсы, право доступа к которым приобретено на постоянной или временной основе».

За ГОСТом 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»

3.5 електронне видання
Електронний документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості та призначений для розповсюджування в незмінному вигляді.

3.10 локальне електронне видання
Електронне видання, випущене визначеним тиражем на переносному електронному носієві та призначене для персонального використовування на комп’ютері

3.11 мережне електронне видання
Електронне видання, доступне користувачам через мережні засоби

3.6 електронне видання комбінованого використовування
Електронне видання, призначене як для локального, так і для мережного використовування

Витяг з «Наказу МОН України «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси» № 1060 от 01.10.2012 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1061 от 01.09.2016)».

ІІ. Основні види та функціональна класифікація ЕОР

2.1. До основних видів ЕОР належать:

електронний документ – документ, інформація в якому подана у формі електронних даних і для використання якого потрібні технічні засоби;

електронне видання – електронний документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості й призначений для розповсюдження в незмінному вигляді;

електронний аналог друкованого видання – електронне видання, що в основному відтворює відповідне друковане видання, зберігаючи розташування на сторінці тексту, ілюстрацій, посилань, приміток тощо;

електронні дидактичні демонстраційні матеріали – електронні матеріали (презентації, схеми, відео- й аудіозаписи тощо), призначені для супроводу навчально-виховного процесу;

інформаційна система – організаційно впорядкована сукупність документів (масивів документів) та інформаційних технологій, в тому числі з використанням технічних засобів, що реалізують інформаційні процеси та призначені для зберігання, обробки, пошуку, розповсюдження, передачі та надання інформації;

депозитарій електронних ресурсів – інформаційна система, що забезпечує зосередження в одному місці сучасних ЕОР з можливістю надання доступу до них через технічні засоби, у тому числі в інформаційних мережах (як локальних, так і глобальних);

комп’ютерний тест – стандартизовані завдання, представлені в електронній формі, призначені для вхідного, проміжного і підсумкового контролю рівня навчальних досягнень, а також самоконтролю та/або такі, що забезпечують вимірювання психофізіологічних і особистісних характеристик випробовуваного, обробка результатів яких здійснюється за допомогою відповідних програм;

електронний словник – електронне довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними;

електронний довідник – електронне довідкове видання прикладного характеру, в якому назви статей розташовані за абеткою або в систематичному порядку;

електронна бібліотека цифрових об’єктів – набір ЕОР різних форматів, в якому передбачено можливості для їх автоматизованого створення, пошуку і використання;

електронний навчальний посібник – навчальне електронне видання, використання якого доповнює або частково замінює підручник;

електронний підручник – електронне навчальне видання із систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі, може містити цифрові об’єкти різних форматів та забезпечувати інтерактивні режими взаємодії з усіма учасниками навчально-виховного процесу;

{Абзац тринадцятий пункту 2.1 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1061 від 01.09.2016}

електронні методичні матеріали – електронне навчальне або виробничо-практичне видання роз’яснень з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни з викладом методики виконання окремих завдань, певного виду робіт;

курс дистанційного навчання – інформаційна система, яка є достатньою для навчання окремим навчальним дисциплінам за допомогою опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;

електронний лабораторний практикум – інформаційна система, що є інтерактивною демонстраційною моделлю природних і штучних об’єктів, процесів та їх властивостей із застосуванням засобів комп’ютерної візуалізації.

2.2. За функціональною ознакою, що визначає значення і місце ЕОР в навчальному процесі, їх можна класифікувати як:

навчально-методичні ЕОР (навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін, розроблені відповідно до навчальних планів);

методичні ЕОР (методичні вказівки, методичні посібники, методичні рекомендації для вивчення окремого курсу та керівництва з виконання проектних робіт, тематичні плани);

навчальні ЕОР (електронні підручники та навчальні посібники);

допоміжні ЕОР (збірники документів і матеріалів, довідники, покажчики наукової та навчальної літератури, наукові публікації педагогів, матеріали конференцій, електронні довідники, словники, енциклопедії);

контролюючі ЕОР (тестуючі програми, банки контрольних питань і завдань з навчальних дисциплін та інші ЕОР, що забезпечують контроль якості знань).

Електронний документ в Науковій бібліотеці в відкритому доступі

література навчально-методичного спрямування (навчальні посібники, навчально-методичні посібники, методичні вказіки, курси та конспекти лекцій, практикуми, збірники задач і вправ за професійним спрямуванням тощо) розміщується в електронному каталозі, електронній бібліотеці та в репозитарії ОНУ*.

періодичні видання та видання що продовжуються розміщуються в електронному каталозі, в електронній бібліотеці та постатейно в репозитарії ОНУ*.

монографії розміщуються в електронному каталозі, в електронній бібліотеці та в репозитарії ОНУ.

матеріали конференцій та збірники наукових праць розміщуються в електронному каталозі, в електронній бібліотеці та постатейно в репозитарії ОНУ*.

фрагменти з видань (стаття, частина монографії, розділ збірки) розміщуються в електронному каталозі, в електронній бібліотеці та постатейно в репозитарії ОНУ*.

*Електронний каталог (http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/). Містить біблографічні описи. Поєднує функції генерального алфавітного, систематичного і топографічного каталогів, систематичної картотеки статей, забезпечуючи при цьому оперативність і гнучкість інформаційного пошуку документів за різними пошуковими елементами.

*Репозитарій являє собою зібрання повних текстів, розміщених у відкритом доступі (http://dspace.onu.edu.ua:8080/). В репозитарії можуть бути розміщені академічні тексти студентів, аспірантів та науковців ОНУ (за умови підписання Авторської угоди).

*Репозитарій –тільки наукові праці співробітників ОНУ в відкритому доступі

**При згоді всіх авторів

***Авторські розділи книг, статті з періодичних видань та збірників видані в інших установах.


Search

Calendar

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031