РГФ

2020

 1. Матузкова, О. П. Стратегії та аналіз в усному та письмовому перекладі [Електронний ресурс] : метод. посібник / О. П. Матузкова, О. С. Гринько, Н. О. Горбатюк; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т РГФ. – Електрон. кн. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2020. – 66 с.
 2. Степанюк Н.В, Терехова Л.В., Реконвальд Н.В. Особливості сучасної англомовної преси: методичні вказівки до курсу “Друга іноземна мова (англійська)” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.043 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька» / укл.: Н.В. Степанюк, Л.В. Терехова, Н.В. Реконвальд; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Факультет романо-германської філології. – Одеса: ТОВ Удача, 2020. – 26 с.
 3. Степанюк Н.В, Терехова Л.В., Реконвальд Н.В. Реферування англомовного публіцистичного тексту: методичні вказівки до курсу “Основна іноземна мова (англійська)” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» / укл.: Н.В. Степанюк, Л.В. Терехова, Н.В. Реконвальд; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Факультет романо-германської філології. – Одеса: ТОВ Удача, 2020. – 26 с.

2019

 1. Голубенко, Л. М. Асистентська практика здобувачів вищої освіти ступеня магістра : навч.-метод. посіб. для студентів спец. 035 “Філологія”, спец. 035.04 “Германські мови та літератури (пер. включно)”, 035.05 “Романські мови та літератури (пер. включно)” / Л. М. Голубенко, Н. Ю. Колесниченко, М. Д. Марінашвілі; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 82 с. (Електронна копія видання доступна лише в електронних читальних залах бібліотеки)
 2. Калінюк О.О, Поздняков Д.О. Метамова лінгвістичних досліджень.Методичні вказівкидо написання курсових, бакалаврських, і магістерських робіт з лексикології та стилістики англійської мови для студентів ІІІ – IV курсів та магістрів англійського відділення факультету романо-германської філології // Одеський національний університет ім.. І.І.Мечникова. – О.: КП “Одеська міська друкарня”, 2019. – 32с.
 3. Мойсеєнко Н. Г. Ділова мова : навч.-метод. посіб. / Н. Г. Мойсеєнко, Л. В. Сізова. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І.Мечникова, 2019. – 124 с.
 4. Поздняков Д. О., Нетреба К. С. Домашнє читання. Методичні вказівки до курсу «Домашнє читання» (на матеріалі романів N. Hornby “AboutaBoy”, V.Woolf “Mrs. Dalloway, Y.Martel “LifeofPi”) для студ. III-IV курсів ден. та IV-V курсів заоч. форм навч. відділ.англі.йської філол. – О.: КП “Одеська міська друкарня”, 2019. – 37 с.
 5. Шаглі Г. І. Турецька мова. Ч. ІІ : навч.-метод. посіб. / Г. І. Шаглі. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 182 с.

2018

 1. Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи магістра спец. 011 «Освітні, педагогічні науки» / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т РГФ, Каф. педагогіки; упоряд. О. С. Цокур. – Одеса, 2018. – 34 с. 

2017

 1. Ніцевич А. А. О. Методичний посібник з аспекту «Домашнє читання» : для студ. ісп. та англ. відділ. ф-ту РГФ / А. А. О. Ніцевич. – Одеса, 2017. – 116 с.

2015

 1. Коккіна Л. Р. Le monde du travail : навч. посіб. / Л. Р. Коккіна. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 105 с.
 2. Румянцева О. А. Англійська мова для математиків (інтенсивний курс для студентів математичних спеціальностей Інституту математики, економіки і механіки) / О. А. Румянцева . –Одеса, 2015 . – 145 с.
 3. Румянцева О. А. Термінологічний словник мови програмування C++ : для студентів І та ІІ курсів Інституту математики, економіки і механіки, що навчаються за фахом «Інформаційні технології», «Механіка» та «Прикладна математика» / О. А. Румянцева. – Одеса, 2015 . – 31 с.
 4. Румянцева О. А.  Словник комп’ютерної термінології: для студентів Інституту математики, економіки і механіки, що навчаються за фахом «Прикладна математика» та «Інформаційні технології» / О. А. Румянцева. – Одеса, 2015 . – 60 с.

2014

 1. Жаборюк  О.  А. Проблеми морфології та синтаксису : посіб. з теоретичної граматики сучасної англ. мови / О. А. Жаборюк, І. А. Жаборюк . – Одеса : Освіта України, 2014 . – 104 с. 
 2. Карпенко О. Ю. Sentence Analysis : метод. вказівки до курсу практ. граматики  для студ. 5 курсу від-ня англійської філології / О. Ю. Карпенко. – Одеса, 2014. – 45 с.
 3. Мойсеєнко Н. Г. Модульні тести з граматики англійської мови для студентів 3 курсу відділення іспанської філології денної форми навчання факультету РГФ : методичні вказівки / Н. Г. Мойсеєнко. – Одеса, 2014. – 21 с.
 4. Румянцева Е. А. Приложение 3: Англо-русский словарь биржевых терминов … к дис … канд. филол. наук. Коммуникативный симбиоз вербальных и невербальных знаков в англоязычном биржевом дискурсе: лингвосемиотический аспект.  / Е. А. Румянцева . – Одесса, 2014 . – 272 с.
 5. Савкова, Л. С.  Перші наукові роботи з зарубіжної літератури : метод. рекомендації до написання курсових та дипломних робіт для студ. ф-ту романо-германської філології напряму підготовки «Філологія» спец. «Мова і література (англійська, німецька, французька, іспанська)» / Л. С. Савкова. – Одеса, 2014 . – : 44 с.

2013

 1. Лимаренко О. А. Методичні вказівки з практичної граматики англійської мови : для студ. 1-го курсу денної та заочної форм навчання факультету РГФ на тему: «The adjective. The adverb» / О. А. Лимаренко, Н. Г. Мойсеєнко, Н. В. Яцишина . – Одеса, 2013 . – 54 с.
 2. Мойсеєнко Н. Г.   Модульні тести з граматики англійської мови для студентів 3 курсу іспанського відділення денної форми навчання / Н. Г. Мойсеєнко . – Одеса, 2013.– 18 c.
 3. Яцишина Н. В. Методичні вказівки: «Модульні тести з домашнього читання для студентів 3 курсу іспанського відділення денної форми навчання факультету РГФ» / Н. В. Яцишина . – Одеса, 2013 . – 48 с.
 4. Яцишина Н. В. Модульні тести з домашнього читання для студентів 3 курсу іспанського відділення денної форми навчання / Н. В. Яцишина . – Одеса, 2013 . – 4 с.

2012

 1. Рябенко, М. І. Профілактика корупції у навчально-виховному процесі ВНЗ : методичні рекомендації / М. І. Рябенко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т РГФ, Каф. педагогіки. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. – 76 с.(Електронна копія видання доступна лише в електронних читальних залах бібліотеки)
 2. Рябенко, М. І. Студент — суб’єкт навчально-виховного процесу (студенту-першокурснику щодо попереджень правопорушень та проявів корупції у ВНЗ) : методичні рекомендації / М. І. Рябенко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т РГФ, Каф. педагогіки. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. – 57 с.(Електронна копія видання доступна лише в електронних читальних залах бібліотеки)

2008

 1. Мойсєєнок Л. О. Методичні вказівки до англомовних текстів для студентів першого курсу Інституту математики, економіки і механіки. Спец. «Міжнародні економічні відносини» / Л. О. Мойсєєнок, Н. В. Степанюк, М. Д. Кірілова . – Одеса : Удача, 2008 . – 40 с.

2007

 1. Жаборюк І. А. Мовний та мовленнєвий аспекти англійської структури be+ -ed: Посібник з граматики сучасної англійської мови / І. А. Жаборюк, О. А. Жаборюк ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Б.м. Астропринт, 2007 . – 164 с.

2005

 1. Жаборюк І. А. Категорія стану. Функціональна модель : посіб. з граматики англійської мови дл студ. вузів / І. А. Жаборюк, О. А. Жаборюк ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2005 . – 67 с.
 2. Яцій М. З. [ENGLISH, GERMAN, SPANISH, RUSSIAN and UKRAINIAN SAYINGS IN LATIN ORIGIN] Латинські приказки та прислів’я з англійськими, німецькими, іспанськими, російськими та українськими відповідниками / М. З. Яцій, А. О. Ніцевич . – Одеса , 2005 . – 21 с.

 


Пошук по сайту

Календар

Березень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лют    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031