ИИСТ

 1. Бойцова І. А. Курс лекцій з дисципліни “Чисельні методи” : для студ. коледжу економіки та соціальної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” спец. “Прикладна математика” / І. А. Бойцова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 126 с.

 2. Бойцова І. А. Методичні рекомендації до виконання самостійної   роботи з дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі” (розділ ’’Моделі задач лінійного та нелінійного програмування, методи розв’язування та аналізу»): для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спец. «Економічна кібернетика» / І. А. Бойцова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 61 с.

 3. Бойцова І. А. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни “Процесний аналіз економічних систем” : для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки “Економічна кібернетика” / І. А. Бойцова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 90 с. 

 4. Гладченко С. В. Історія України : метод. вказівки для самостійної роботи студ. напряму підготовки спеціальності «Соціальна робота» / С. В. Гладченко. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014 . – 49 с. (доступ только в электронных читальных залах библиотеки)

 5. Дем’янчук, М. А. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Фінанси»: для підгот. бакалаврів денної та заоч. форм навч., напрям підгот. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» / М. А. Дем’янчук, Н. Д. Маслій; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 31 с.

 6. Довідник з соціальної роботи : навч. посіб. : присвяч. 150-річчю ОНУ ім. І. І. Мечникова / Л. М. Дунаєва [та ін.] . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 400 с. 

 7. Долгов О. В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Соціальна робота з сім’ями та дітьми» для студ. спец. «Соціальна робота» / О. В. Долгов, Т. П. Хлівнюк. –  Одеса, 2013. – 39с. 

 8. Дунаєва Л. М. Рекомендації для підготовки до фахового випробування для вступу за напрямом «Соціальна робота» на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спец. :  метод. посіб. / Л. М. Дунаєва, У. В. Варнава.  – Одеса, 2015. – 20 с.(доступ только в электронных читальных залах библиотеки)

 9. Ефимова Г. А. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Методы оптимизации и исследование операций» (раздел «Логистические задачи экономики») для студ. напр. подготовки «Прикладная математика» и «Экономическая кибернетика» / Г. А. Ефимова, О. Г. Рудык. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – 48 с.

 10. Єфимова Г. О. Методичні вказівки для самостійної роботи по дисципліни «Дослідження операцій» (розділ « Динамічне програмування») для студ. напрямів підготовки «Прикладна математика» і «Економічна кібернетика» / Г. О. Єфимова, О. Г. Рудик. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 37 с.

 11. Журавльова Т. О. Страхування: навч. посіб. / Т. О. Журавльова, М. А. Дем’янчук ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – 295 с.
 12. Кантарьова Н. В. Диференціальна психологія : методичні рекомендації і завдання з курсу «Диференціальна психологія» (для студ. Ін-ту інноваційної та післядипломної освіти денної та заочної форм навчання) / Н. В. Кантарьова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013 . – 36 с. (доступ только в электронных читальных залах библиотеки)

 13. Кантарьова Н. В.  Методичні вказівки “Психофізіологія”: для студ. денної та заочної форм навчання спеціальність “Психологія” /Н.В. Кантарьова. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2011. – 37 с.

 14. Кантарьова Н. В.  Методичні вказівки “Психофізіологія”: для студ. денної та заочної форм навчання спец. “Психологія” / Н.В. Кантарьова. – Одеса: ОНУ , 2010. – 37 с.

 15. Кантарьова Н. В.  Методичні вказівки “Спецiальна психологiя та дефектологiя” для студ. денної та заочної форм навчання спец. “Психологiя” / Н. В. Кантарьова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2010. – 35с.

 16. Кантарьова Н. В. Методичні вказівки «Спеціальна психологія та дефектологія»: для студ. денної та заочної форм навчання спец. «Психологія» / Н. В. Кантарьова. – Одеса : Ред.-видав. Центр ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2011 . – 35 с.

 17. Коробіцина М. Б. Психологічна корекція у практиці клінічного психолога: метод. рекомендації для студ. ППО з курсу «Патопсихологія» / М. Б. Коробіцина, У. В. Варнава.– Одеса, 2008 . – 22 с.

 18. Кременчуцька М. К. Методичні рекомендації до курсу «Eкономічна психологія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр” зі спец. “Психологія” / М. К. Кременчуцька. – Одеса, 2015 . – 44 с.

 19. Кременчуцька М. К. Методичні рекомендації до курсу «Геронтопсихологія та психологічна допомога особам похилого віку» за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” зі спец. “Психологія” / М. К. Кременчуцька. – Одеса, 2015 . – 22 с.

 20. Кременчуцька М. К. Методичні рекомендації до написання курсових та дипломних робіт (ОКР: бакалавр, спеціаліст, магістр) в ІІПО / М. К. Кременчуцька. – Одеса, 2015 . – 27 с.

 21. Кременчуцька М. К. Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт студ., які навч. за напрямом «Психологія»; спец. «Психологія» / М. К. Кременчуцька. – Одеса, 2015 . – 40 с.

 22. Маслій, Н. Д. Бухгалтерський облік : навч.-метод. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / Н. Д. Маслій ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2017 . – 270 с. 

 23. Маслій, Н. Д. Маркетинг : навч.-метод. посіб. для студ. екон. ВНЗ / Н. Д. Маслій; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2017. – 180 с.
 24. Методичні рекомендації з організації й проведенння практики студентів, що навч. за напрямом «Соціальна робота» / Л. М. Дунаєва [та ін.]. – Одеса, 2013 . – 60 с.

 25. Нікола, С. О. Економіка соціальних служб : методичний посібник / С. О. Нікола, Ю. О. Ніколаєв ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014 . – 137 с.  (доступ только в электронных читальных залах библиотеки)

 26. Нікола, С. О. Економічна теорія : навч.-метод. посіб. / С. О. Нікола ; за ред. Ю. О. Ніколаєва ; ОНУ ім. І. І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 382 с. (доступ только в электронных читальных залах библиотеки)

 27. Нікола С. О. Історія економіки та економічної думки : навчально-метод. посіб. / С. О. Нікола, Ю. О. Ніколаєв. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 131 с.

 28. Проведення психологічного тестування працівників МНС: методичні вказівки для студ. денної та заочної форми навчання з напряму підготовки «Психологія» та практичних психол. МНС України / В. А. Розанов [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012 . – 39 с. 

 29. Экономический анализ [Электронный ресурс] : конспект лекций для иностр. студ. по дисциплине «Экономический анализ» по напр. подготовки 6.030504 – «Экономика предприятия» / Одесская нац. акад. связи им. А.С. Попова ; сост.: В. Н. Орлов [и др.] . – Электрон. кн. – Одесса : ОНАС им. А.С. Попова, 2014 . – 58 с. (доступ только в электронных читальных залах библиотеки)

 30. Юнг Н. В. Методичні рекомендації до курсу «Юридична психологія» для студ. денної та заочної форми навчання / Н. В. Юнг. – Одеса, 2008 . – 28 с.