Факультет хімїї та фармації

2020

  1. Аналітична хімія. Кількісний аналіз : практикум для студентів ф-ту хімії та фармації / О. М. Чеботарьов, С. В. Топоров, О. М. Гузенко, Р. Є. Хома, Д. В. Снігур. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 80 с.
  2. Аналітична хімія. Якісний аналіз : практикум для студентів ф- ту хімії та фармації першого (бакалаврського) рівня освіти. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 118 с.
  3. Аналитическая химия. Ч. 1. Качественный и количественный химический анализ : метод. пособие для самостоятельной работы иностранных студентов ІІ курса ф-та химии и фармации специальности 226 «Фармация, промышленная фармация» / А. Н. Чеботарев, Т. М. Щербакова, Е. М. Гузенко, Д. В. Снигур. – Одесса : Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, 2020. – 116 с.
  4. Броматологія : методичні вказівки для студентів ф-ту хімії та фармації / О. М. Чеботарьов, Т. М. Щербакова, О. М. Гузенко, О. М. Рахлицька. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 44 с.
  5. Елективні курси та їх роль в профільному навчанні : метод. вказівки для студентів ІІІ курсу ф-ту хімії та фармації спеціальності 014 «Середня освіта (Хімія)» / О. М. Чеботарьов, О. М. Гузенко, О. М. Рахлицька. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 42 с.
  6. Методика та техніка  шкільного хімічного експерименту. Організація безпечного експерименту в школі : : методичні вказівки для студентів ф-ту хімії та фармації першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Хімія)» / Чеботарьов О.М., Снігур Д.В. – Одеса : Друк-Південь, 2020. – 68 с.
  7. Основи сертифікації та організації роботи випробувальної лабораторії : методичні вказівки для студентів третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) вищої освіти спеціальності 102 «Хімія» / О. М. Чеботарьов, Д. В. Снігур, О. М. Гузенко. – Одеса : Видавництво «Друк Південь», 2020. – 36 с.
  8. Позакласна робота з хімії : метод. посіб. для студентів факультету хімії та фармації спеціальності «Середня освіта (Хімія)» / О. М. Чеботарьов, О. М. Рахлицька, О. М. Гузенко, Т. М. Щербакова. – Одеса: Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, 2020. – 98 с.
  9. Сучасні методи пробопідготовки речовин та матеріалів до аналізу : методичні вказівки для студентів третього (освітньо- наукового) рівня (PhD) вищої освіти спеціальності 102 «Хімія» / О. М. Чеботарьов, О. М. Гузенко, Д. В. Снігур. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 40 с. : табл., рис.

2019

   1. Буренкова К.В., Сучасні методи та засоби активного навчання органічної хімії : курс лекцій / К. В. Буренкова – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч- никова, 2019. – 140 с.
   2. Елементи ІІІВ, ІVB, VB груп. Задачі та питання : метод. вказівки для студентів ф-ту хім. та фарм. за спец. 102 “Хімія” / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т хімії та фармації, Каф. неорган. хімії та хім. екології; уклад. Т. В. Кокшарова. – Одеса : Астропринт, 2019. – 28 с.
   3. Кожемяк М.А. Екологія людини: методичні вказівки до практичних робіт для студентів ІІІ курсу факультету хімії та фармації «Спеціальність 014 Середня Освіта (Хімія)». – Одеса, 2019. – 43c.
   4. Координаційні сполуки Co(II), Ni(II), Cu(II), Mn(II), Zn(II), Sn(IV) з 2-(7-бромо-2-оксо-5-феніл-3Н-1,4-бенздіазепін-1-1Л) ацетогідразидом та продуктами його конденсації / І. Й. Сейфулліна, Л. С. Скороход, О. Е. Марцинко, А. В. Пуля. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 127 с. : рис., табл. 
   5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фармакологія» / Г.І.Сівко, І.М.Радаєва, А.О.Кобернік – Одеса: видавництво «Удача», 2019 – 40 с.
   6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фармацевтичної хімії / І.М.Радаєва, – Одеса: видавництво «Удача», 2019 – 34 с.
   7. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з фармацевтичної хімії призначені для студентів денної та заочної форми навчання, що навчаються за першим (бакалаврським) рівнем освіти, спеціальності 102«Хімія» / Кобернік А.О., Радаєва І.М. – О.: 2019.- 41 с. (електронне видання).
   8. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з фармацевтичної хімії призначені для студентів денної та заочної форми навчання, що навчаються за першим (бакалаврським) рівнем освіти, спеціальності 102«Хімія» / Кобернік А.О. – О.: 2019.- 58 с. (електронне видання)
   9. Основи неорганічного синтезу: навч.-метод. посіб. для студентів ф-ту хімії та фармації за спец. 102 «Хімія» та 014 «Середня освіта (Хімія)» / Т. О. Кіосе, Л. А. Раскола, за ред. д. х. н., проф. Т. Л. Ракитської – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 134 с.; іл.; табл.
   10. Перлова О. В. Органолептичні показники якості води : методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни “Хімія природних і стічних вод” для студентів факультету хімії та фармації / О. В. Перлова, Н. О. Перлова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова», 2019. – 42 c.
   11. Практикум з органічної хімії : метод. вказівки з органічної хімії для студентів ІІ, ІІІ курсів ф-ту хімії та фармації (денного та заочного відділень) / В. В. Ведута, Н. Ф. Федько, О. В. Шевченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 80 с.
   12. Раскола Л. А., Загальна хімія. Теорія та практика: навчальний посібник / Л. А. Раскола, Т. О. Кіосе. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 212 с. табл., рис.
   13. Хитрич М. В., Марцинко О. Е. Методика розв’язування розрахункових задач з хімії в основній школі : методичні вказівки / М. В. Хитрич, О. Е. Марцинко. – Одеса: Удача, 2019. – 32 с.
   14. Хитрич М. В., Марцинко О. Е. Організаційні форми навчання хімії в закладах загальної середньої освіти : методичний посібник / М. В. Хитрич, О. Е. Марцинко. – Одеса: Удача, 2019. – 67 с.
   15. Чеботарьов О. М. Аналітична токсикологія : практикум для студентів ф-ту хімії та фармації / О. М. Чеботарьов, Т. М. Щербакова, О. М. Гузенко, О. М. Рахлицька. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 110 с. (доступ тільки з електронних читальних залів бібліотеки)
   16. Чеботарьов О.М., Снігур Д.В. Метрологічні основи хімічного аналізу : підручник. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 229 с. (доступ тільки з електронних читальних залів бібліотеки)
   17. Чеботарьов О. М. Теоретичні основи аналітичної хімії. Розрахунки хімічної рівноваги : навч.-метод. посіб. для студентів II курсу ф-ту хімії та фармації спеціальності «102 Хімія» рівня вищої освіти першого (бакалаврського) / О. М. Чеботарьов, С. В. Топоров, О. М. Гузенко, О. М. Рахлицька. – Вид. 2-ге, доповнене. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова», 2019. – 112 с. (доступ тільки з електронних читальних залів бібліотеки)
   18. Шматкова Н.В., Сейфуллина И.И. Образование координационных соединений в растворе, их состав, устойчивость, реакционная способность: уч. пособие. – ОНУ им. Мечникова И. И. – Одесса, 2014. – 129 с.

2017

   1. Аналітична хімія. Фізико-хімічні методи аналізу : метод. посіб. для самостійної роботи студ. хім. ф-ту / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Хім. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – Ч. 2 : Оптичні методи аналізу / О. М. Чеботарьов, С. В. Топоров. – 2017. – 84 с. : рис., табл. (доступ тільки з електронних читальних залів бібліотеки)
   2. Калінчак, В. В. Хімічна кінетика та масообмін : навч. посіб. / В. В. Калінчак, О. С. Черненко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 184 с.
   3. Сазонова В. Ф. Конспект лекцій з фізичної хімії : для самостійної роботи студ. хім. та біол. спец. ВНЗ / В. Ф. Сазонова, В. В. Менчук ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 27 с. (доступ тільки з електронних читальних залів бібліотеки)
   4. Солдаткіна, Л. М. Основи електрохімії. Теорія та задачі : навч. посіб. / Л. М. Солдаткіна ; наук. ред. О. В. Перлова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 199 с. (доступ тільки з електронних читальних залів бібліотеки)
   5. Стрельцова О. О. Колоїдна хімія. Лабораторний практикум : навч.-метод. посіб. / О. О. Стрельцова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . Ч. 2 : . – 2017 . – 100 с (доступ тільки з електронних читальних залів бібліотеки)

2016

   1. Ведута В. В. Гетероциклические соединения : метод. указ. к лаб. практикуму для студ. V курса дневного отд. и VI курса заочного отд. хим. фак. спец. “Химия” / В. В. Ведута . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2016 . – 43 с.  (доступ тільки з електронних читальних залів бібліотеки)
   2. Кокшарова. Т. В. Лекції з неорганічної хімії (хімія елементів) : для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Хімія» та сумісними спеціальностями(1 курс, 2 семестр) / Т. В.Кокшарова. – Одеса, 2016. – 298с.
   3. Топоров С. В. Аналітична хімія. Фізико-хімічні методи аналізу : метод. посіб. для самостійної роботи студ. хім. ф-ту напряму підготовки “Хімія”. Ч. 1 : Електрохімічні методи аналізу / С. В. Топоров, Р. Є. Хома; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Хім. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 76 с.  (доступ тільки з електронних читальних залів бібліотеки)

2015

   1. Марцинко О. Е. Методика викладання хімії : метод. вказівки та завдання для самостійної роботи / О. Е. Марцинко  – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 59 c. 
   2. Чеботарьов О. М. Аналітична хімія. Якісний і кількісний аналіз : метод. вказівки до лабораторних робіт для студ. І-ІІ курсів заочного від-ня хім. та біол. ф-тів напряму підготовки: “Хімія”, “Біологія” / О. М. Чеботарьов, Т. М. Щербакова, О. М. Гузенко . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 83 с.

2014

   1. Сорбційно-спектроскопічні та тест-методи в хімічному аналізі: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів V курсу (денного відділення) та VI курсу (заочного відділення) хімічного факультету / Чеботарьов О. М., Гузенко О. М. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2014. – 55 с.
   2. Шматкова Н.В., Сейфуллина И.И. Образование координационных соединений в растворе, их состав, устойчивость, реакционная способность:  уч. пособие. – ОНУ им. Мечникова И. И. – Одесса, 2014. – 129 с.   

2013

   1. Аналітична хімія навколишнього середовища : методичні вказівки до лабораторних робіт для студ. III курсу (денного віділення) та V курсу (заочного віділення) хімічного ф-ту напряму підготовки “Хімія” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / О. М. Чеботарьов [та ін.] . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013 . – 57 с.
   2. Іванченко П. О. Організація педагогічної практики та її роль у системі підготовки вчителів хімії : метод. посіб. (напрям-хімія, ОКР “бакалавр”) / П. О. Іванченко, А. В. Грекова. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2013 . – 48 с.
   3. Іванченко П. О. Організація педагогічної практики та її роль у системі підготовки вчителів хімії : метод. посіб. / П. О. Іванченко, А. В. Грекова. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2013 . – 48 с.
   4. Чеботарьов О. М. Методи виявлення та ідентифікації іонів : метод. вказівки до курсу “Аналітична хімія” (для студ. 2-го курсу хім. ф-тів) напряму підготовки -Хімія освітньо-кваліфік. рівня бакалавр / О. М. Чеботарьов, С. В. Топоров, Н. М. Малахова.– Одеса : Одесский нац. ун-т, 2013 . – 33 с.

2012

   1. Колянковский А. А. Задачи и упражнения по органической химии : метод. пособ. для студ. биол. фак. Ч. 1 / А. А. Колянковский. – Одесса, 2012 . – 52 с.
   2. Колянковский А. А. Задачи и упражнения по органической химии : метод. пособ. для студ. биол. фак. Ч. 1 / А. А. Колянковский. – Одесса, 2012 . – 52 с.
   3. Колянковский А. А. Задачи и упражнения по органической химии: метод. пособ. для студ. биол. фак. Ч. 2 / А. А. Колянковский. – Одесса, 2012 . – 62 с.
   4. Колянковский А. А. Практикум по органической химии: метод. пособ. для студ. биол. и хим. фак. / А. А. Колянковский . –– Одесса, 2012 . – 99 с. 
   5. Колянковский А.А Задачи и упражнения…
   6. Колянковський О. О. Кредитно-модульна система організації навчального процесу “Органічна хімія”: робоча програма навчальної дисципліни напряму підготовки “Біологія” для спец. “Біологія” / О. О. Колянковський . – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2012 . – 22 с.

2011

   1. Виконання та оформлення кваліфікаційних робіт: методичні вказівки для студентів хімічного факультету / І. А. Кравченко [та ін.]. – Одеса : Ред.-видав. Центр ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2011 . – 41 с.

2009

   1. Кириченко І. М. Наскрізна програма виробничих і переддипломних практик студентів, що спеціалізуються на кафедрі фармацевтичної хімії, та методичні вказівки з її виконання / І. М. Кириченко, Г. І. Сівко . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2009 . – 33 с.

2007

   1. Турянська Г. М. Навчально-методичний посібник до лабораторних занять з курсу “Технологія лікарських форм промислового виробництва. Стерильні та асептично приготовлювальні лікарські форми” для студ., що навч. за фахом “Фармацевтична хімія” / Г. М. Турянська, Л. В. Грищук . – Одеса, 2007 . – 77 с.

2006

  1. Кириченко І. М. Збірник задач, вправ та завдань з організації і економіки фармації: учбово- метод. посібник для студ. хім. фак.”Фармацевтична хімія” / І. М. Кириченко, Г. І. Сівко . – Одеса, 2006 . – 68 с.

Пошук по сайту

Календар

Березень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лют    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031