Геолого-географический факультет

  1. Медінець С. В. Грунтово-екологічний моніторинг. Технологія вимірювань емісії окремих парникових газів (CO2 та H2O) за допомогою автоматичної системи Едді Коваріанс : метод. посіб. / С. В. Медінець, В. І. Медінець, Я. М. Біланчин ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Геолого-геогр. ф-т. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2016. – 36 с. : рис., табл. (Доступ только в электронных читальных залах библиотеки)

  2. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисциплін «Основи землеробства та рослинництва» (для студ. III курсу) та «Раціональне використання земельних ресурсів» (для студ. IV-V курсів) спец. «Фізична географія та геоекологія». Ч.3 / ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – 29 с.

  3. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Основи землеробства та рослинництва» (теоретична частина) для студ. III курсу ГГФ спец. «Фізична географія та геоекологія». – Одеса, 2005. – 21 с.

  4. Педан Г. С. Геоморфологія з основами четвертинної геології : методичні вказівки до практичних занять для студ. III курсу денної форми навчання (напрям «Геологія») / Г. С. Педан. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. – 40 с.

  5. П’яткова А. В. Меліоративна географія: метод. вказівки для виконання лаб. робіт для студ. 4-го курсу напрямку підготовки 6.040104 «Географія» / А. В. П’яткова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Геолого-геогр. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 33 с. : рис., табл. (Доступ только в электронных читальных залах библиотеки)

  6. Світличний О. О. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни «ГІС-технології в географії і природокористуванні» / О. О. Світличний, А. В. П’яткова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2009. – 58 с.

  7. Топчієв О. Г. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики : навч. посіб. для студ. геогр. та екон. спец. ВНЗ / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська. – Херсон : Олді-Плюс, 2015. – 370 с.

  8. Федорончук Н. О. Навчально-методичний посібник з навчальної літологічної практики : для студ. напряму підготовки «Геологія» / Н. О. Федорончук, І. О. Сучков, Н. В. Тюлєнєва. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 27 с.

  9. Шуйський Ю. Д. Географія корисних копалин Світового Океану: походження, формування, поширення : текст лекцій / Ю. Д. Шуйський, О. О. Стоян. – Одеса : Фенікс, 2014. – 146 с.