II Міжнародна науково-практична конференція 2017

Пленарне засідання

 1. Подрезова  М.,   дир.   НБ   Одеського   національного   університету   імені   І.І.   Мечникова, Заслужений працівник культури України.

Погляд крізь століття до 200-річчя Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова.

 1. Лапо П., заст. дир. Бібліотеки Назарбаїв університету.

Оцінка діяльності бібліотек: тенденції, пріоритети, показники.

 1. Бухтоярова Д., координатор та експерт з використання ресурсів Clarivate Analytics.

Кращі світови практики бібліотек у інформаційному забазпеченні науковців

 1. Христова Т., регіональний менеджер з маркетингу в CAS.

Шляхи    вдосконалення    пошуку    науково-технічної    інформації    як    запорука підвищення    якості    дослідної    діяльності    вчених    (на    прикладі    ресурсної     бази CAS)

 1. Журавльова І., директор ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна, Лискова К., провідний бібліотекар ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Творча тетрада академічної доброчесності університету: погляд бібліотекаря.

 1. Ткаченко С., керівник відділу ТОВ «Антиплагіат».

Програмні засоби перевірки наукових та академічних робіт – панацея від плагіату чи ланка складної процедури?

 1. Тимочко Т., координатор проекту сприяння академічної доброчесності в Україні (SAIUP).

Academic Integrity: Library Challenge

 1. Бруй О., дир. НТБ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Стратегічне управління в українських бібліотеках: хто для чого і як?

 1. Колесникова Т., дир. НТБ Дніпропетровського нац. університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, канд. наук із соціальних комунікацій.

Танці крапель на воді з елементами айкідо або розвиток «Library Publishing» у ВНЗ України 

 1. Бачинська О., зав. каф. історії України ОНУ імені І.І. Мечникова, докт. іст. наук, проф.

Географічні карти та атласи ХVІІІ – початку ХІХ ст. з колекції НБ ОНУ, як історичне джерело для вивчення історії України.

 1. Назаровець С.,  дир.  НБ  НУ  «Києво-Могилянська  академія»,  канд.  наук  із  соціальних комунікацій.

Вибір журналу для публікації:чим керуються бібліотекарі?

 1. Сябренко О., дир. з розвитку бізнесу, координатор стратегічних проектів Clarivate Analytics.

Роль інформаційних  ресурсів  у  розробці  стратегії  наукового  та  інноваційного  розвитку університетів України

 1. Левченко Н., дир. НТБ Нац. університету харчових технологій (м. Київ).

Стратегічні напрями розвитку Науково-технічної бібліотеки Національного університету харчових технологій в умовах інформаційного впливу.

 1. Пасмор Н., дир. НБ Нац. юридичного університету імені Ярослава Мудрого, канд. пед. наук.

Імпакт-фактор як наукометричний  індикатор значимості наукового журналу.

 1. Хрістова Т. представник Chemical Abstracts Service

Шляхи вдосконалення пошуку науковотехнічної інформації, як запорука підвищення якості дослідної діяльності вчених (наприкладі ресурсної бази CAS)

 1. Якуніна Н. В., зав. науково-методичного відділу НБ ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка

Мережа бібліотек ВНЗ України державної форми власності

 1. Шліхта Н., Шліхта І.

“Основи академічного письма” Методичні рекомендації та програма курсу

 

Секційні засідання

 Секція І

Доступ до інформаційних ресурсів бібліотек ВНЗ: створення, збереження, використання

Модератор Якуніна Наталія Вікторівна, зав. науково-методичного відділу НБ ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка, Журавльова Ірина Казимирівна, директор ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна,

 1. Лапо П., заст. дир. Бібліотеки Назарбаїв університету.

Електронні інформаційні ресурси у діяльності бібліотеки Назарбаїв університету.

 1. Потернак  Ю.,   зав.   сектором   НБ   Київського   нац.   університету   культури   і   мистецтв.

Електронні технології формування фондів бібліотек вищих навчальних закладів.

 1. Пестрецова О.,  мол.  наук.  співр.  Національної  юридичної  бібліотеки  України  імені  В.І. Вернадського.

Правові фонди та колекції сучасних бібліотек: формування, розвиток

 1. Климчук Л., дир. бібліотеки Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка.

Видання та публікації бібліотеки Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка (2012-2017 рр.) 

 1. Чернявська А., зав. відділом НБ Київського нац. університету культури та мистецтв.

Процес обробки документного фонду бібліотеки КНУКіМ.

 1. Подкупко Т, доц. каф. суспільних наук Одеського нац. медичного університету, канд. іст. наук.

Роль бібліотек у патріотично-виховній роботі зі студентами ОНМедУ.

 1. Голиш Г., дир. НБ ім. М. Максимовича Черкаського нац. університету ім. Б. Хмельницького, канд. іст. наук.

Авторська презентація книги «Спокою  в житті не знав: книга – спогад про освітянина Володимира Клименка».

 1. Каліберда Н., дир. бібліотеки Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського.

Нові перспективи розвитку музичних бібліотек.

 1. Скаченко О., зав. сектором НБ Київського нац. університету культури і мистецтв, Степко В, зав. відділом НБ Київського нац. університету культури і мистецтв.

Використання     інформаційних     ресурсів     НБ     КНУКіМ       в     бібліотечно-інформаційному обслуговуванні користувачів.

 1. Романюк О., зав. відділом бібліотеки Одеського національного медичного університету.

Участь бібліотеки ОНМедУ в межрегіональній корпорації медичних бібліотек України: 10- річний досвід. 

11. Білоус В.,  дир. бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Метричні методи дослідження у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

 Секція ІІ

Книжкова спадщина бібліотек ВНЗ: визначення та збереження

Модератор Лукін Дмитро Всеволодович, пров. бібліотекар НБ ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка

 1. Ковальчук Г., дир. Інституту книгознавства НБУ імені В.І. Вернадського, д-р іст. наук, проф.

Бібліотечні документи з регламентації процесів безпеки використання книжкових пам’яток.

 1. Мазуліс В., керівник проектів оцифровки Академічної бібліотеки Латвійського університету

Збереженість і доступність фонду рукописів і рідкісних видань Академічної бібліотеки Латвійського університету.

 1. Морозов О., дир. бібліотеки імені академіка М. Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Наукове   опрацювання   книжкових   пам’яток   та   фондових   колекцій   (з   досвіду   роботи бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя).

 1. Крива А., дир. НБ Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне).

Історія та шляхи створення фонду цінної та рідкісної літератури

 1. Лукін Д., провідний бібліотекар НБ ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка.

Кириличні стародруки у фонді Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка: нові дослідження.

 1. Зомбор І., зав. Музею рукописів та стародруків НБ Ужгород. нац. ун-ту.

Колекція інкунабул Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету. Історія та сучасність. 

 1. Гребцова І., проф. каф. історії України ОНУ імені І.І. Мечникова, докт. іст. наук.

Образ читача в образотворчому мистецтві ХVІІІ – перша пол. ХІХ ст.

 1. Алєксєєнко М., зав. відділом НБ Одеського нац. університету імені І.І. Мечникова.

Розвиток бібліотечної справи на півні України: на прикладі бібліотеки Рішельєвського ліцею (1817-1865).

 1. Сидун І., доц. каф. видавничої справи та редагування ОНУ імені І.І. Мечникова, канд. іст. наук.

Книжкова спадщина бібліотеки ОНУ як документ історії соціальних комунікацій.

 1. Зушман М., дир. бібліотеки Чернівецького національного ун-ту ім. Ю. Федьковича.

«Колекція  Буковинезія»  як  одна  з  перлин  наукової  бібліотеки  Чернівецького  національного університету.

 1. Великодна Г.,  гол.  бібліотекар  НБ  Одеського  нац.   університету  імені   І.І. Мечникова.

Книжкові знаки європейських бібліофілів: з досвіду підготовки каталогу-альбому.

 1. Полевщикова О., гол. бібліограф НБ Одеського нац. університету імені І.І. Мечникова, канд. іст. наук.

«Королівський альманах» у книжковому зібранні М. С. Воронцова

 1. Левченко В., доц. Одеського нац. морського університету, канд. іст. наук.

Роль одеських вчених істориків у розвитку інфраструктури Наукової бібліотеки Одеського (Новоросійського) університету у першій половині ХХ століття

 1. Синявська О., доц. каф. історії України ОНУ імені І. Мечникова, канд. іст. наук.

Бібліотека і бібліотекарі Одеського Рішельєвського ліцею у спогадах сучасників

 1. Шершун Т., зав. сектором НБ Одеського нац. університету імені І.І. Мечникова.

Формування  та  розвиток  архівного  фонду  Наукової  бібліотеки  Одеського  національного університету імені І. І. Мечникова.

 Секція ІІІ

Маркетингові комунікації в практичній діяльності бібліотек

Модератор  Петрушина  Марина  Вікторівна,  зав.  відділом  НБ  ім.  М.  Максимовича  КНУ  імені Тараса Шевченка

 1. Нурахим А., Карлов університет, Чехія (м. Прага).

Искусство публичных выступлений для библиотечных работников.    Мастер – класс.

 1. Гужва А., зав. відділом ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна, Журавльова І., директор ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна

Nihil desperari: практика використання комплексного методу маркетингових комунікацій на прикладі університетської бібліотеки.

 1. Ткаченко С., керівник відділом ТОВ «Антиплагіат».

Системи  перевірки  академічних  та  наукових  робіт  на  ознаки  плагіату.  Можливості украінського сервісу Unplag у боротьбі із плагіатом

 1. Ніколаєнко Н., дир. НБ Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків).

Інноваційні технології управління бібліотекою ВНЗ.

 1. Віняр Г., дир. бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету, канд. філол. наук.

Маркетингові     комунікації     в      бібліотеці      Криворізького     державного                              педагогічного університету.

 1. Костирко Т., дир. НБ НУК імені адмірала Макарова, кандидат наук із  соціальних комунікацій, Мігунова Т., заступник директора НБ НУК імені адмірала Макарова.

Компетентності бібліотечного фахівця нового покоління у контексті розвитку маркетингових комунікацій

 1. Іванійчук Т., заступник дир. з наукової роботи НБ Національного університету «Одеська юридична академія» канд. біол. наук.

Проблеми модернізації політики у сфері інтелектуальної власності  та політики формування цифрового контенту сучасної бібліотеки ВНЗ.

 1. Назаровець М., керівник Служби інформаційного моніторингу НБ ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка.

Використання офіційної назви установи для репрезентації університету в системі Google Академія.

 1. Борисова Т., зав. відділом НБ НУ «Києво-Могилянська академія».

Data  Sharing  як  елемент  сервісів  із  управління  даними  досліджень  в  університетській бібліотеці.

 1. Боровик О., дир.  бібліотеки Української  медичної  стоматологічної  академії  (м.  Полтава).

Маркетингові комунікації в практичній діяльності бібліотеки «УМСА».

 1. Айвазян О., дир. бібліотеги Хмельницького національного університету.

Бібліотека як складова духовного потенціалу вишу.


Пошук по сайту

Календар

Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031