Наукометрична діяльність

Наукометр

                                        

«Що не можна виміряти, то не можливо поліпшити»
©  Уільям Томсон

Наукометрія – дисципліна, що вивчає еволюцію науки через численні вимірювання і статистичну обробку наукової інформації (кількість наукових статей, опублікованих в даний період часу, цитованість і т. д.)

Створення авторського профілю

Для чого це потрібно?

Основною метою авторського профіля є вирішення проблеми ідентифікації вчених з однаковими іменами та прізвищами. Крім цього дані платформи дають змогу відслідковувати бібліометричні метрики та є майданчиком для пошуку співаторів для спільної наукової роботи.
В свою чергу науково-дослідні установи, спонсорські фонди, наукові співтовариства і бібліотеки за допомогою авторських ідентифікаторів автора можуть швидко і точно отримати актуальну інформацію наукової діяльність вченого.

Як зареєструватись?

Для науковця

Де опублікувати роботу?

Згідно Наказу № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17.10.2012 р. «……за темою дисертації на здобуття наукового ступеня ……. необхідна наявність не менше ….. публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України……»

«…..не менше …… публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До таких публікацій можуть прирівнюватися публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз.»

Наукова періодика України в наукометричних базах даних

Одеський національний університет є видавцем наукових періодичних видань за різними напрямками.

Науковці Одеського національного університету в наукометричних базах даних

Університет у національних та світових рейтингах

Webometrics Ranking Of World’s Universities – один з рейтингів університетів світу, за яким аналізують ступінь представлення діяльності університетів в Інтернет-просторі. Рейтинг Webometrics складається на основі аналізу 4 критеріїв: PRESENCE (присутність університету: ваговий коефіцієнт – 20%), IMPACT (вплив, цитованість сторінок веб-сайту – 50%), OPENNESS (відкритість ресурсів – 15%), EXCELLENCE (якість, науковий рівень публікацій – 15%).

Рейтинг вищих навчальних закладів України Scopus. Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом та його співробітниками.

Рейтинг університетів України III, IV рівнів акредитації ТОП-200 УКРАЇНА. Методика даного рейтингу побудована відповідно до міжнародних принципів ранжирування університетів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вишів різних типів на основі низки універсальних критеріїв, зокрема якості науково-педагогічного потенціалу, якості навчання та  міжнародне визнання.

 Консолідований рейтинг вишів України складається інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua». У якості вихідних даних для складання даного рейтингу використовуються найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги вузів України: “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Webometrics “.

Назва рейтингу Рейтингова позиція ОНУ за роками
2013 2014 2015 2016 2017
1 Webometrics Ranking Of World’s Universities
в Україні 16 14 10 10 6
в світі 3074 2844 2101 2365 2510
2 Рейтинг вищих навчальних закладів України Scopus 4 4 4 4  5
кількість публікацій 2305 2457 2508 2670  2780
кількість цитувань 8251 9732 10490 12091  14029
h-індекс 38 42 44 46  50
3 Консолідований рейтинг вишів України
серед вузів Одеси 1 1 1  1
серед класичних університетів України 4 4 4 5
в загальному рейтингу вузів України 7 7 7  8
4 ТОП-200 УКРАЇНА 20 19 18 17  17

Корисні матеріали

Семінар «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень» (Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 07.06.16), проведено канд. біол. наук Тихонковою Іриною (фахівець з навчання, Інтелектуальна власність та наукові дослідження Thomson Reuters).

Тренінг «Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях» (Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 04.04.16), відбувся за підтримки Міністерства освіти і науки України та офісу Програми імені Фулбрайта в Україні.