Исторический факультет

 1. Барвінська П. І. Історія СРСР : навч.-метод. посіб. / П. І. Барвінська; відп. ред. В. Г. Кушнір; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 133 с. : портр. (доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И.И. Мечникова)

 2. Барвінська П. I.  Методичні рекомендації, тематика та план практичних занять  з курсу «Історія СРСР 1917-1991 рр.» для студ. іст. фак. / П.І. Барвінська; ОНУ ім. І. І. Мечникова; наук. ред. Ф.О. Самолов. — Одеса: Б.в., 2005. — 31 с. — Бібліогр. в кінці тем.

 3. Вінцковський Т. С. Новітня історія України : методичні рекомендації для студ. IV курсу історичного ф-ту (за вимогами кредитно-модульної системи) / Т. С. Вінцковський, Е. П. Петровський ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 66 с. (доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И.И. Мечникова)

 4. Діанова Н. М. Історія релігії та церкви в Україні. Навчальний посібник до спеціального курсу для студентів історичного факультету. Частина перша: ІХ–ХІХ ст. — Одеса: “Астропринт”, 2006. — 44 с.(доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И.И. Мечникова)

 5. Діанова Н. М. Методичні рекомендації до курсу «Християнство на півдні України»: методичні рекомендації / Н. М. Діанова. — Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2014. — 24 с.

 6. Діанова Н. М. Методичні рекомендації до спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні»: методичні рекомендації / Наталія Миколаївна Діанова. — Одеса, «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2014.- 24 с.

 7. Кушнір В. Г. Народне образотворче мистецтво українців Південно-Західної України : навч.-наоч. посіб. для студ. іст. ф-ту. Ч. 1 : Настінний розпис / В. Г. Кушнір . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 44 с. (доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И.И. Мечникова)

 8. Кушнір, В’ячеслав Григорович. Народне образотворче мистецтво українців Південно-Західної України : навч.-наоч. посіб. для студ. іст. ф-ту / В. Г. Кушнір ; відп. ред.: О. В. Сминтина ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016

 9. Милевич С. В. Методическое пособие по изучению курса генеалогии. Для студентов ІІІ курса исторического факультета. —  Одесса, 2000. – 104 c.

 10. Мисечко А.І.  Методичні рекомендації та програма спеціального курсу «Історія українського війська» для студентів III курсу денного відділення історичного факультету / Анатолій Іванович Мисечко. — Одеса:«Одеський національнийуніверситет», 2011.- 26 с.

 11. Підготовка та захист курсових і дипломних робіт : Методичний посібник / відпов. ред. В. Г. Кушнір; упоряд. С. В. Ковальський, О. М. Луговий, Л. В. Новікова, Н. О. Петрова, О. О. Синявська. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 56 с.  (доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И.И. Мечникова)

 12. Синявська О. О. Методичні вказівки до складання робочих навчальних програм спеціальних та загальних курсів на історичному факультеті. / Синявська Олена Олександрівна. — Одеса: «Одеський національнийуніверситет», 2011. — 46 с.

 13. Ушакова К. В. Введение в историю зарубежной культуры: учебно-методическое пособие / К. В. Ушакова, Ю. А. Ушакова. – Одесса: Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2015. – 176 c. (доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И.И. Мечникова)