Факультет истории и флософии

 1. Барвінська П. I.  Методичні рекомендації, тематика та план практичних занять  з курсу «Історія СРСР 1917-1991 рр.» для студ. іст. фак. / П.І. Барвінська; ОНУ ім. І. І. Мечникова; наук. ред. Ф.О. Самолов. — Одеса: Б.в., 2005. — 31 с. — Бібліогр. в кінці тем.
 2. Барвінська П. І. Історія СРСР : навч.-метод. посіб. / П. І. Барвінська; відп. ред. В. Г. Кушнір; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 133 с. : портр. (доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И.И. Мечникова)
 3. Бевзюк Н. ПРеформация и европейский мир: метод. реком. / Н. П. Бевзюк . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2012 . – 30 с.
 4. Білянська О. Ю.  Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Методика викладання культурології у вищому навчальному закладі” для студ. спец. „Культурологія”/ О. Ю. Білянська. – Одеса, 2009. – 26 с.
 5. Білянська О. Ю. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “Культурологія” для студ. спец. “Політологія” згідно з вимогами кредитно-модульної системи / О. Ю. Білянська . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012 . – 27 с.
 6. Вінцковський Т. С. Новітня історія України : методичні рекомендації для студ. IV курсу історичного ф-ту (за вимогами кредитно-модульної системи) / Т. С. Вінцковський, Е. П. Петровський ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 66 с. (доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И.И. Мечникова)
 7. Голубович И. В. Основы теоретической биографистики: уч. пособ. для студ. специальностей «Философия» и «Культурология» / И. В. Голубович. 2015.- 125 с.
 8. Голубович И. В. Проблемы современной антропологии. Ч. 1 Самоопределение антропологии. Структура антропологического знания : уч. пособ. для студ. филос. ф-та / И. В. Голубович, Е. С. Петриковская, Ф. А. Тихомирова ; Одесск. нац. ун.  – Одесса:  2015. – 160 с.
 9. Готинян-Журавльова В. В. Короткий словник з логіки до тем: «Поняття», «Судження», «Дедуктивні умовиводи» : навч.-метод. посіб. / В. В. Готинян-Журавльова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 57 с.  (доступ только в электронных читальных залах библиотеки)
 10. Готинян-Журавльова В. В. Методичні вказівки до рішення задач з логіки з прикладами і відповідями: для студ. заочного відділення філос. фак. та студ. нефілос. факультетів / В. В. Готинян-Журавльова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2011 . – 44 с.
 11. Діанова Н. М. Історія релігії та церкви в Україні. Навчальний посібник до спеціального курсу для студентів історичного факультету. Частина перша: ІХ–ХІХ ст. — Одеса: “Астропринт”, 2006. — 44 с.(доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И.И. Мечникова)
 12. Діанова Н. М. Методичні рекомендації до курсу «Християнство на півдні України»: методичні рекомендації / Н. М. Діанова. — Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2014. — 24 с.
 13. Діанова Н. М. Методичні рекомендації до спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні»: методичні рекомендації / Наталія Миколаївна Діанова. — Одеса, «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2014.- 24 с.
 14. Кушнір В. Г. Народне образотворче мистецтво українців Південно-Західної України : навч.-наоч. посіб. для студ. іст. ф-ту. Ч. 1 : Настінний розпис / В. Г. Кушнір . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 44 с. (доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И.И. Мечникова)
 15. Кушнір, В’ячеслав Григорович. Народне образотворче мистецтво українців Південно-Західної України : навч.-наоч. посіб. для студ. іст. ф-ту / В. Г. Кушнір ; відп. ред.: О. В. Сминтина ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016
 16. Милевич С. В. Методическое пособие по изучению курса генеалогии. Для студентов ІІІ курса исторического факультета. —  Одесса, 2000. – 104 c.
 17. Мисечко А.І.  Методичні рекомендації та програма спеціального курсу «Історія українського війська» для студентів III курсу денного відділення історичного факультету / Анатолій Іванович Мисечко. — Одеса:«Одеський національнийуніверситет», 2011.- 26 с.
 18. Нємченко, І. В. Історія країн Західної Європи доби пізнього середньовіччя : навч.-метод. посіб. : (для студентів ф-ту історії та філософії) / І. В. Нємченко, В. В. Чепіженко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. — Ч. 2 : . – 2018. – 200 с. (доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И.И. Мечникова)
 19. Підготовка та захист курсових і дипломних робіт : Методичний посібник / відпов. ред. В. Г. Кушнір; упоряд. С. В. Ковальський, О. М. Луговий, Л. В. Новікова, Н. О. Петрова, О. О. Синявська. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 56 с.  (доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И.И. Мечникова)
 20. Русяєва М. В. Методичні вказівки до курсу «Історія музики» для студентів-культурологів філософського факультету / М. В. Русяєва . – Одеса, 2006 . – 37 с.
 21. Савченко В. В. Методичні вказівки з курсу «Музеологія» : для студ. спец. «Культурологія» (згідно з вимогами кредитно-модульної системи) / В. В. Савченко . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013 . – 43 с.
 22. Савченко В. В.  Робоча програма i методичнi вказiвки до курсу “Iсторiя образотворчого мистецтва” для студ. культурологiчного вiддiлення фiлос. фак. (згiдно з вимогами кредитно-модульної системи) / В. В. Савченко .-Одеса : Одеський нац. ун-т, 2010. – 21 с.
 23. Синявська О. О. Методичні вказівки до складання робочих навчальних програм спеціальних та загальних курсів на історичному факультеті. / Синявська Олена Олександрівна. — Одеса: «Одеський національнийуніверситет», 2011. — 46 с.
 24. Соболевская Е. К. Культура серебряного века : метод. указ. для студ.-культурологов / Е. К. Соболевская . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – 35 с.
 25. Стоянова, Г. М. Стать та вік в традиційній культурі : метод. рек. для студентів 2 курсу першого (бакалаврський) рівня вищої освіти спец. 032 «Історія та археологія» / Г. М. Стоянова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 29 с.
 26. Терентьева Л. Н. Природа философского и логического знания : метод. пособ. для студ. и аспирантов фолос. и нефилос. спец. : памяти А. И. Уёмова посвящ. / Л. Н. Терентьева . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2016 . – 81 с. (доступ только в электронных читальных залах библиотеки)
 27. Терентьева Л. Н. Лекции и задачи по логике для тех, кто любит философию : учебно-метод. пособие / Л. Н. Терентьева ; ОНУ им. И.И. Мечникова, Филос. фак. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2017 . – 255 с.  (доступ только в электронных читальных залах библиотеки)
 28. Уварова Т. И. Предпринимательство и шоу-бизнес : метод. реком. к спецкурсу для студ. напр. «Культурология» филос. фак. дневной и заоч. форм обуч. / Т. И. Уварова. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – 54 с.
 29. Ушакова К. В. Введение в историю зарубежной культуры: учебно-методическое пособие / К. В. Ушакова, Ю. А. Ушакова. – Одесса: Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2015. – 176 c. (доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И.И. Мечникова)
 30. Худенко, А. В. Вопрос Хайдеггера » Что такое метафизика ?» Семинар на философском факультете ОНУ имени И. И. Мечникова, осенний семестр 2013 г. А. В. Худенко [Электронный ресурс] / А. В. Худенко. – Электрон. кн. – Одесса : Удача, 2014. – 147 с.