ЭПФ

  1. Ахламов А. Г. Економіка та фінансування галузі охорони здоров’я: навч.-метод. посіб. / А. Г. Ахламов, Н. Л. Кусик. – Одеса: Вид-во Одеського регіонального ін-ту держ. управління при Нац. акад. держ. управління при Президентові України, 2011. – 111 с.
  2. Банківська система : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. І. Катан [та ін.]; за ред. І. М. Мазур. – Дніпро : Пороги, 2017. – 443 с. 
  3. Бичкова Н. В. Методичні рекомендації для підготовки до модульного контролю з дисципліни «Фінансова діяльність міжнародних корпорацій»: студ. IV курсу напряму підготовки 6.030203 «Міжнародні економічні відносини» / Н. В. Бичкова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. економічної теорії та історії економічної думки .– Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018 . – 21 с.
  4. Бідюк М. О. Адвокатура в Україні [Электронный ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. юрид. спец. денної та заочної форм навч. / М. О. Бідюк . – Одеса, 2013 . – 30 с.
  5. Борисов М. Ю. Международные экономические организации : методическое пособие / М. Ю. Борисов . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2012 . – 26 с.
  6. Бутенко, В. В. Бюджетна система : навч.-метод. посіб. / В. В. Бутенко; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Електрон. кн. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 341 с.  (Доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)
  7. Войнова Є. І. Валютно-фінансові умови світової торгівлі: навч.-метод. посіб. / Є. І. Войнова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017. – 278 с.  (Доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)
  8. Гончар Т. О. Кримінальне право України: програма навчального курсу / Т. О. Гончар [та ін.] . – Одеса : Ред.-видав. центр ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2011 . – 90 с.
  9. Гринь, О. Д. Методичні рекомендації (вказівки) до вивчення навчальної дисципліни «Правові основи діяльності менеджера » [Електронний ресурс] : для студ. ОКР «Бакалавр» за напрямком підготовки «Міжнародні відносини» / О. Д. Гринь, О. І. Донченко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. –  Одеса, 2016 . – 80 с.
  10. Гринь, О. Д. Правознавство [Електронний ресурс] : навч. посіб. [для студ. неюридичних спец. у вивченні курсу «Правознавство»] / О. Д. Гринь, О. І. Донченко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2016 . – 205 с.
  11. Грінченко Ю. Л. Методичний посібник з дисципліни “Методи прийняття управлінських рішень” освітньо-професійної програми спец. “Менеджмент організацій” / Ю. Л. Грінченко . – Одеса : Ред.-видав. центр ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010 . – 39 с.
  12. Дем’янчук, М. А. Казначейська справа : навч.-метод. посіб. / М. А. Дем’янчук; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Електрон. кн. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 145 с.
  13. Економіка природокористування: навч.-метод. посіб. для студ. екон. ф-ту за спец. “Менеджмент організацій” / О. В. Садченко [та ін.] . – Одеса : Астропринт, 2011 . – 183 с. – Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова.
  14. Економічна безпека і конкурентна розвідка  : конспект лекцій для магістрантів та аспірантів екон. спец. : пер. з рос. / В. І. Захарченко [та ін.]; за ред. В. І. Захарченка; Одеський нац. політехнічний ун-т [та ін.]. –  Одеса : БАХВА, 2018. – 497 с.
  15. Ефимова Г. А. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине “Методы оптимизации и исследование операций” (раздел “Логистические задачи экономики”) для студ. напр. подготовки «Прикладная математика» и «Экономическая кибернетика» / Г. А. Ефимова, О. Г. Рудык . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – 48 с.
  16. Єфимова Г. О. Методичні вказівки для самостійної роботи по дисципліні «Дослідження операцій» (розділ « Динамічне програмування») для студ. напрямів підготовки «Прикладна математика» і «Економічна кібернетика» / Г. О. Єфимова, О. Г. Рудик . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 37 с.
  17. Єфимова Г. О. Методичні вказівки до спецкурсу “Математичні моделі макроекономіки” та по курсу “Моделі економічної динаміки” / Г. О. Єфимова, О. О. Осадча . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013 . – 67 с. :
  18. Залюбінська, Л. М. Управління персоналом : підруч. для студ. ВНЗ / Л. М. Залюбінська, М. Л. Скорик ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . — Ч. 1 : . – 2016 . – 250 с.  (Доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)
  19. Залюбінська, Л. М.Управління персоналом : підруч. для студ. ВНЗ / Л. М. Залюбінська, М. Л. Скорик ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . — 93 с. (Доступ только в электронных читальных залах библиотеки)
  20. Захарченко, Н. В. Інвестування / Н. В. Захарченко. – Електрон. кн. – Одеса : Атлант ВОІ СОІУ, 2018. – 183 с
  21. Звітність підприємств : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / С. В. Філиппова [та ін.] . – Одеса : Прес-кур’єр, 2015 . – 187 с. – Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова. (Доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)
  22. Зикін А. С. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальной дисципліни: “Історія політичних і правових вчень” : для студ. денного та заочного від-ня ЕПФ. Напрям підготовки “Правознавство”. Освітньо-кваліфікаційний рівень ” Бакалавр” / А. С. Зикін . – Одеса : Атлант, 2014 . – 81 с. – (Доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)
  23. Ільєва Н. В. Нотаріат в Україні: методичний посібник для студ. економіко-правового факультету: спец.”Правознавство”. Освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр” / Н. В. Ільєва . – Одеса : Ред.-видав. Центр ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2011 . – 114 с.
  24. Казначейська справа: навч.-метод. посіб. / М. А. Дем’янчук; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 145 с. 
  25. Кармазіна К. Ю. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів в Україні” та написання й оформлення курсових робіт : для студ. денного від-ня ЕПФ. Спец.: «Правознавство». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / К. Ю. Кармазіна . – Одеса, 2013 . – 49 с.
  26. Кириченко М. В. Економічна теорія : методичний посібник / М. В. Кириченко, Ю. О. Ніколаєв . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012 . – 59 с.
  27. Кичмаренко О. Д. Теория принятия решений. Раздел: Теория голосования : учебно-методическое пособие / О. Д. Кичмаренко, А. П. Огуленко . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2013 . – 50 с.
  28. Кіріліна М. А. Операційний менеджмент : метод. посіб. для студ. напряму підготовки “Менеджмент” / М. А. Кіріліна . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 36 с.
  29. Корчевна Л. О. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Порівняльне правознавство” : для студ. денного від-ня ЕПФ. Спец.: «Правознавство». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» / Л. О. Корчевна . – Одеса, 2013 . – 41 с.
  30. Левенець А. В. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Конституційне право України” : для студ. денного від-ня ЕПФ. Спец.: «Менеджмент ЗЕД». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / А. В. Левенець, З. В. Кузнецова . – Одеса, 2013 . – 51 с.
  31. Крижановський, С. В. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» [Книжные издания] : для студ. 3-го курсу денної форми навч. екон. спец. / С. В. Крижановський ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Електрон. кн. – Одеса, 2018 . – 35 с
  32. Ломачинська І. А. Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи бакалавра для студ. напряму підготовки: “Економічна теорія” / І. А. Ломачинська, О. А. Макеєва . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 26 с.
  33. Ломачинська І. А. Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи магістра для студ. спеціальностей: “Економічна теорія”, “Міжнародні економічні відносини” / І. А. Ломачинська, О. А. Макеєва. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 24 с.
  34. Ломачинська І. А. Фінанси : практикум / І. А. Ломачинська, Н. В. Бичкова . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2014 . – 65 с. (Доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)
  35. Масіна Л. О. Навчально-методичний комплекс до вивчення навчальної дисципліни “Правове регулювання бухгаhttp://opac.lib.onu/pdf/finan_prakt.pdfлтерського обліку та фінансової звітності” для студентів економіко-правового факультету спеціальності “Правознавство” освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” / Л. О. Масіна . – Одеса : Персей, 2015 . – 96 с.
  36. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Організація обліку” для студ. V курсу денної та VI курсу заочної форм навчання спец. “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” / Н. Л. Кусик [та ін.] . – Одеса : Персей, 2013 . – 50 с.
  37. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи зі спец. для студ. IV курсу денної та V курсу заочної форм навчання спец. “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / Н. Л. Кусик [та ін.]. – Одеса : Персей, 2013 . – 44 с.
  38. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи зі спец. для студентів III курсу денної та IV курсу заочної форм навчання спец. “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / Н. Л. Кусик[та ін.]. – Одеса : Персей, 2013 . – 37 с.
  39. Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи студентами V курсу денної та VI курсу заочної форм навчання спец. спец. “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” / Н. Л. Кусик[та ін.] . – Одеса : Персей, 2013 . – 72 с.
  40. Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи студентами IV курсу денної та V курсу заочної форм навчання спец. “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / Н. Л. Кусик[та ін.] . – Одеса : Персей, 2013 . – 64 с.
  41. Методичні рекомендації проходження виробничої практики студ. III курсу денної та IV курсу заочної форм навчання спец. “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / Н. Л. Кусик[та ін.] . – Одеса : Персей, 2013 . – 45 с.
  42. Методичні рекомендації проходження навчально-оглядової практики студ. II курсу денної та III курсу заочної форм навчання спец. “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / Н. Л. Кусик[та ін.] . – Одеса : Персей, 2013 . – 46 с.
  43. Методичні рекомендації проходження переддипломної практики студентами V курсу денної та VI курсу заочної форм навчання спец. “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” / Н. Л. Кусик[та ін.] . – Одеса : Персей, 2013 . – 68 с.
  44. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / Є. І. Войнова [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 304 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
  45. Нікола, С. О. Історія економіки та економічної думки : навчально-метод. посіб. / С. О. Нікола, Ю. О. Ніколаєв; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 131 с.
  46. Нікола, С. О. Економіка соціальних служб : методичний посібник / С. О. Нікола, Ю. О. Ніколаєв ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014 . – 137 с.  (доступ только в электронных читальных залах библиотеки)
  47. Нікола, С. О. Економічна теорія : навч.-метод. посіб. / С. О. Нікола ; за ред. Ю. О. Ніколаєва ; ОНУ ім. І. І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 382 с. (доступ только в электронных читальных залах библиотеки)
  48. Пічугіна Ю. В. Методична розробка для підготовки до семінарських занять з курсу “Логістика”: для студ. IV курсу напряму підготовки 6.030501 “Економічна теорія” / Ю. В. Пічугіна ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. економічної теорії та історії економічної думки . –Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018 . – 43 с.
  49. Пічугіна Ю. В. Страхування : конспект лекцій : для студ. екон. спец. / Ю. В. Пічугіна ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. економічної теорії та історії економічної думки . –Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018 . – 67 с.
  50. Прієшкіна О. В.Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Муніципальне право України” : для студ. денного від-ня ЕПФ. Спец.: “Правознавство”. Освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр” / О. В. Прієшкіна . – Одеса, 2010 . – 47 с.
  51. Роженко Н. О. Модель індивідуальних ризиків: методичний посібник для студ. IV курсу фак. математики спец. “Математична економіка” / Н. О. Роженко. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012 . – 33 с.Чайковська, Марина Петрівна.
  52. Пугачова, Н. М. Економіка України у глобальному середовищі [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. екон. спец. / Н. М. Пугачова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. економічної теорії та історії економічної думки . – Електрон. кн. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018 . – 135 с. — Бібліогр.: с. 133-135 . (Доступ только в электронных читальных залах библиотеки)
  53. Ромашкін С. В.Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Прокурорський нагляд в Україні”: для студ. денного від-ня ЕПФ. Спец.: «Правознавство». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» / С. В. Ромашкін, К. Ю. Кармазіна . – Одеса, 2013 . – 56 с.
  54. Садовська О. М.Програма курсу та методичні рекомендації з вивчення навчальної дисципліни “Конституційне (державне) право зарубіжних країн” : для студ. заочноговід-ня ЕПФ. Спец.: «Правознавство». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / О. М. Садовська, С. В. Пілюк . – Одеса, 2013 . – 34 с.
  55. Садовська О. М.Програма курсу та методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Конституційне (державне) право зарубіжних країн” [Электронный ресурс] : для студ. заочного від-ня ЕПФ. Спец.: “Правознавство”. Освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр” / О. М. Садовська, С. В. Пілюк. – Одеса, 2014 . – 34 с.
  56. Садченко О. В. Контроллінг : навч.-метод. посіб. / О. В. Садченко, Н. С. Нічітайлова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013 . – 171 с.
  57. Саракуца М. О. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Основи європейського права” : для студ. денного та заочного від-ня ЕПФ. Напрям підготовки: «Правознавство». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / М. О. Саракуца. – Одеса, 2013 . – 22 с.
  58. Саракуца М. О. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Європейське право” : для студ. спец. «Правознавство» . Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» денної форми навчання / М. О. Саракуца, С. В. Пілюк . – Одеса, 2013 . – 27 с.
  59. Скороход І. П. Інвестування : метод. посіб. з навч. дисципліни для студ. напряму “Економічна теорія” / І. П. Скороход . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014 . – 65 с.
  60. Скороход І. П. Історія економіки та історія економічної думки: курс лекцій з навч. дисципліни для студ. екон. спец. / І. П. Скороход; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. економічної теорії та історії економічної думки. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2017. – 161 с.
  61. Смітюх А. В. Корпоративне право у схемах : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. В. Смітюх . – Вид. 2-ге, змін. і доп . – Київ : Істина, 2012 . – 272 с.
  62. Смітюх А. В. Правові аспекти інвестування у будівництво житла : практ. посіб. / А. В. Смітюх . – Київ : Істина, 2012 . – 180 с.
  63. Смітюх А. В. Правові основи інвестиційної діяльності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. В. Смітюх . – Київ : Істина, 2013 . – 418 с.
  64. Смітюх А. В. Корпоративне право у схемах : навч. посіб. / А. В. Смітюх ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ. – Вид. 5-ге, змін. та доп. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017. – 321 с.
  65. Степанова Т. В. Страховое право Украины : учеб. пособ. / Т. В. Степанова . – Одесса : Атлант, 2014 . – 182 с.
  66. Степанова Т. В. Страховое право Украины: конспект лекций. – 3-є изд., перераб. и доп. – Одесса: Студия “Негоциант”, 2007. – 82 с.
  67. Степанова Т. В. Хозяйственное процессуальное право в схемах : учеб. пособ./ Т. В. Степанова – Одесса : Фенікс, 2016. – 210 с.
  68. Степанова Т. В. Хозяйственный процесс в схемах / Т. В. Степанова . – Одесса : Негоциант, 2008 . – 67 с.
  69. Чайковська М. П. Інвестиційний менеджмент: навчально-методичний посібник для студ. факультету економіки: в 2 частинах / М. П. Чайковська . – Одеса : Астропринт, 2010 . – Ч. 2 : Модуль 2 . – 2011 . – 96 с. (Доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)
  70. Чайковська М. П. Інвестування : підруч. для студ. ВНЗ / М. П. Чайковська ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 320 с. (Доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)
  71. Чайковська М. П. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. для студ. екон. спец. за напрямком підготовки “Менеджмент організацій” / М. П. Чайковська . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 380 с.
  72. Экономический анализ : конспект лекций для иностр. студ. по дисциплине «Экономический анализ» по напр. подготовки 6.030504 – «Экономика предприятия» / Одесская нац. акад. связи им. А.С. Попова ; сост.: В. Н. Орлов [и др.] . – Электрон. кн. – Одесса : ОНАС им. А.С. Попова, 2014 . – 58 с. (доступ только в электронных читальных залах библиотеки)
  73. Шабанов, М. О. Політична антропологія : навч.-метод. посіб. / М. О. Шабанов ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 129 с. (Доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)
  74. Экономический анализ [Электронный ресурс] : конспект лекций для иностр. студ. по дисциплине «Экономический анализ» по напр. подготовки 6.030504 – «Экономика предприятия» / Одесская нац. акад. связи им. А.С. Попова ; сост.: В. Н. Орлов [и др.] . – Электрон. кн. – Одесса : ОНАС им. А.С. Попова, 2014 . – 58 с. (доступ только в электронных читальных залах библиотеки)

Поиск

Календарь

Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31