ЭПФ

 1. Ахламов А. Г. Економіка та фінансування галузі охорони здоров’я: навч.-метод. посіб. / А. Г. Ахламов, Н. Л. Кусик. – Одеса: Вид-во Одеського регіонального ін-ту держ. управління при Нац. акад. держ. управління при Президентові України, 2011. – 111 с.

 2. Бідюк М. О. Адвокатура в Україні [Электронный ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. юрид. спец. денної та заочної форм навч. / М. О. Бідюк . – Одеса, 2013 . – 30 с.

 3. Гончар Т. О. Кримінальне право України: програма навчального курсу / Т. О. Гончар [та ін.] . – Одеса : Ред.-видав. центр ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2011 . – 90 с.

 4. Гринь, О. Д. Методичні рекомендації (вказівки) до вивчення навчальної дисципліни «Правові основи діяльності менеджера » [Електронний ресурс] : для студ. ОКР «Бакалавр» за напрямком підготовки «Міжнародні відносини» / О. Д. Гринь, О. І. Донченко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. –  Одеса, 2016 . – 80 с.

 5. Гринь, О. Д. Правознавство [Електронний ресурс] : навч. посіб. [для студ. неюридичних спец. у вивченні курсу «Правознавство»] / О. Д. Гринь, О. І. Донченко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2016 . – 205 с.

 6. Економіка природокористування: навч.-метод. посіб. для студ. екон. ф-ту за спец. «Менеджмент організацій» / О. В. Садченко [та ін.] . – Одеса : Астропринт, 2011 . – 183 с. — Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова.

 7. Звітність підприємств : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / С. В. Філиппова [та ін.] . – Одеса : Прес-кур’єр, 2015 . – 187 с. — Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова. (доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И.И.Мечникова)

 8. Зикін А. С. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальной дисципліни: «Історія політичних і правових вчень» : для студ. денного та заочного від-ня ЕПФ. Напрям підготовки «Правознавство». Освітньо-кваліфікаційний рівень » Бакалавр» / А. С. Зикін . – Одеса : Атлант, 2014 . – 81 с. -(доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И.И.Мечникова)

 9. Ільєва Н. В. Нотаріат в Україні: методичний посібник для студ. економіко-правового факультету: спец.»Правознавство». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / Н. В. Ільєва . – Одеса : Ред.-видав. Центр ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2011 . – 114 с.

 10. Кармазіна К. Ю. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів в Україні» та написання й оформлення курсових робіт : для студ. денного від-ня ЕПФ. Спец.: «Правознавство». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / К. Ю. Кармазіна . – Одеса, 2013 . – 49 с.

 11. Корчевна Л. О. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Порівняльне правознавство» : для студ. денного від-ня ЕПФ. Спец.: «Правознавство». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» / Л. О. Корчевна . – Одеса, 2013 . – 41 с.

 12. Левенець А. В. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України» : для студ. денного від-ня ЕПФ. Спец.: «Менеджмент ЗЕД». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / А. В. Левенець, З. В. Кузнецова . – Одеса, 2013 . – 51 с.

 13. Масіна Л. О. Навчально-методичний комплекс до вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності» для студентів економіко-правового факультету спеціальності «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» / Л. О. Масіна . – Одеса : Персей, 2015 . – 96 с.

 14. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація обліку» для студ. V курсу денної та VI курсу заочної форм навчання спец. «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» / Н. Л. Кусик [та ін.] . – Одеса : Персей, 2013 . – 50 с.

 15. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи зі спец. для студ. IV курсу денної та V курсу заочної форм навчання спец. «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Н. Л. Кусик [та ін.]. – Одеса : Персей, 2013 . – 44 с.

 16. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи зі спец. для студентів III курсу денної та IV курсу заочної форм навчання спец. «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Н. Л. Кусик[та ін.]. – Одеса : Персей, 2013 . – 37 с.

 17. Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи студентами V курсу денної та VI курсу заочної форм навчання спец. спец. «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» / Н. Л. Кусик[та ін.] . – Одеса : Персей, 2013 . – 72 с.

 18. Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи студентами IV курсу денної та V курсу заочної форм навчання спец. «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Н. Л. Кусик[та ін.] . – Одеса : Персей, 2013 . – 64 с.

 19. Методичні рекомендації проходження виробничої практики студ. III курсу денної та IV курсу заочної форм навчання спец. «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Н. Л. Кусик[та ін.] . – Одеса : Персей, 2013 . – 45 с.

 20. Методичні рекомендації проходження навчально-оглядової практики студ. II курсу денної та III курсу заочної форм навчання спец. «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Н. Л. Кусик[та ін.] . – Одеса : Персей, 2013 . – 46 с.

 21. Методичні рекомендації проходження переддипломної практики студентами V курсу денної та VI курсу заочної форм навчання спец. «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» / Н. Л. Кусик[та ін.] . – Одеса : Персей, 2013 . – 68 с.

 22. Прієшкіна О. В.Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Муніципальне право України» : для студ. денного від-ня ЕПФ. Спец.: «Правознавство». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / О. В. Прієшкіна . – Одеса, 2010 . – 47 с.

 23. Ромашкін С. В.Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд в Україні»: для студ. денного від-ня ЕПФ. Спец.: «Правознавство». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» / С. В. Ромашкін, К. Ю. Кармазіна . – Одеса, 2013 . – 56 с.

 24. Садовська О. М.Програма курсу та методичні рекомендації з вивчення навчальної дисципліни “Конституційне (державне) право зарубіжних країн» : для студ. заочноговід-ня ЕПФ. Спец.: «Правознавство». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / О. М. Садовська, С. В. Пілюк . – Одеса, 2013 . – 34 с.

 25. Садовська О. М.Програма курсу та методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Конституційне (державне) право зарубіжних країн» [Электронный ресурс] : для студ. заочного від-ня ЕПФ. Спец.: «Правознавство». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / О. М. Садовська, С. В. Пілюк. – Одеса, 2014 . – 34 с.

 26. Садченко О. В. Контроллінг : навч.-метод. посіб. / О. В. Садченко, Н. С. Нічітайлова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013 . – 171 с.

 27. Саракуца М. О. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Основи європейського права» : для студ. денного та заочного від-ня ЕПФ. Напрям підготовки: «Правознавство». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / М. О. Саракуца. – Одеса, 2013 . – 22 с.

 28. Саракуца М. О. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Європейське право» : для студ. спец. «Правознавство» . Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» денної форми навчання / М. О. Саракуца, С. В. Пілюк . – Одеса, 2013 . – 27 с.

 29. Смітюх А. В. Правові аспекти інвестування у будівництво житла : практ. посіб. / А. В. Смітюх . – Київ : Істина, 2012 . – 180 с.

 30. Смітюх А. В. Правові основи інвестиційної діяльності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. В. Смітюх . – Київ : Істина, 2013 . – 418 с.

 31. Смітюх А. В. Корпоративне право у схемах : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. В. Смітюх . – Вид. 2-ге, змін. і доп . – Київ : Істина, 2012 . – 272 с.

 32. Смітюх А. В. Корпоративне право у схемах : навч. посіб. / А. В. Смітюх ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ. – Вид. 5-ге, змін. та доп. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017. – 321 с.

 33. Степанова Т. В. Страховое право Украины: конспект лекций. – 3-є изд., перераб. и доп. – Одесса: Студия “Негоциант”, 2007. – 82 с.

 34. Степанова Т. В. Страховое право Украины : учеб. пособ. / Т. В. Степанова . – Одесса : Атлант, 2014 . – 182 с.

 35. Степанова Т. В. Хозяйственное процессуальное право в схемах : учеб. пособ./ Т. В. Степанова – Одесса : Фенікс, 2016. – 210 с.

 36. Степанова Т. В. Хозяйственный процесс в схемах / Т. В. Степанова . – Одесса : Негоциант, 2008 . – 67 с.