ЕПФ

2020

 1. Актуальні проблеми конституційного та муніципального права : методичний посібник : для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 081 «Право» / Укл.: З. В. Кузнєцова, А. В. Левенець, С. В. Пілюк ; кафедра конституційного права та правосуддя ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2020. – 87 с.
 2. Навчально-методичний посібник до вивчення навчальної дисципліни “Системи обробки економічної інформації” : для студентів ден. (заоч.) від-ня ЕПФ : спец. 051 «Економіка» : рівень вищ. освіти: перший (бакалавр.) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ; уклад.: О. В. Тюрин, І. О. Залецька, Ю. О. Максимова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2020. – 100 с. : рис., табл.
 3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Конкурентна політика підприємства» для студентів денного (заочного) відділення економіко-правового факультету спеціальності: 073 «Менеджмент» : рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) / Одес. нац. ун-т, Економ.-прав. ф-т ; уклад.: В. В. Шмагіна, О. О. Селезньова. – Херсон : «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. – 28 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Історія, концепції та проблеми науки” : для студентів ден. та заоч. від-ня ЕПФ : спец.: 07 «Управління та адміністрування» : рівень вищ. освіти: PhD / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ, Каф. маркетингу та бізнес-адміністрування; уклад.: О. В. Садченко, К. О. Литвиненко. – Одеса : Інтерпрінт, 2020. – 46 с. : табл.
 5. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія систем у менеджменті та маркетингу» : для студентів ден. та заоч. від-ня ЕПФ : спец. 07 «Управління та адміністрування» : рівень вищ. освіти: бакалавр / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ, Каф. маркетингу та бізнес-адміністрування; уклад.: О. В. Садченко, М. П. Чайковська, Ю. В. Робул, Ю. Л. Грінченко, Л. М. Залюбінська, К. О. Литвиненко. – Одеса : Інтерпрінт, 2020. – 63 с. : табл., рис.
 6. Міжнародний захист прав людини : навчально-методичний посібник : для студентів денного (заочного) відділення економіко-правового факультету. Спеціальність: 081 «Право», рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) / Укл.: А. В. Левенець, З. В. Кузнєцова, С. В. Пілюк ; кафедра конституційного права та правосуддя ОНУ імені. І. І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2020. – 77 с.
 7. Нікола С. О. Фінанси підприємств : навч. посіб. / С. О. Нікола. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 206 с.
 8. Основы концепций современного естествознания : программа, краткое содерж. курса и метод. рек. : для студентов дневн. отд-ния ЭПФ : спец.: 081 “Право” второй (магистерский) уровень высшего образования / ОНУ им. И. И. Мечникова; авт.-сост. Д. М. Сытников. – Одесса : Астропринт, 2020. – 72 с.
 9. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Електронний маркетинг» для студентів денного і заочного відділення економіко-правового факультету : спеціальність: 073 «Менеджмент» : рівень вищої освіти: другий (магістерський) / Одес. нац. ун-т, Економ.-прав. ф-т ; уклад.: К. О. Литвиненко, Ю. В. Робул. – Одеса, 2020. – 66 с.
 10. Селезньова О.О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міжнародний маркетинг» : метод. реком. / уклад О. О. Селезньова. – Херсон : «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. – 28 с.
 11. Селезньова О.О., Робул Ю.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Маркетинг» : метод. реком. / уклад О. О. Селезньова, Ю.В. Робул. – Херсон : «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. – 32 с.
 12. Смітюх А. В. Корпоративне право : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни / А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2020. – 128 с.
 13. Смітюх А. В. Корпоративне управління : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни / А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2020. – 96 с.
 14. Смітюх А.В. Правові аспекти інвестування у будівництво житла: Практичний посібник. – К.: Істина, 2012. – 184 с.
 15. Смітюх А. В. Правові основи інвестиційної діяльності : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни / А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2020.– 76 с.

2019

 1. Баламуш М. А. Адміністративне право : методичні вказівки (рекомендації) для студентів денного відділення економіко-правового факультету. Спеціальність 081 «Право». Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) / М. А. Баламуш, В. В. Нижникова. – Одеса : Фенікс, 2019. – 170 с.
 2. Баламуш М. А. Адміністративне право : методичні вказівки (рекомендації) для студентів заочного відділення економіко-правового факультету. Спеціальність 081 «Право». Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) / М. А. Баламуш, В. В. Нижникова. – Одеса : Фенікс, 2019. – 162 с.
 3. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (модуль основи охорони праці) : метод. вказівки (рек.) до вивч. навч. дисципліни для студентів денної форми навч. ЕПФ : спец.: 073 “Менеджмент і адміністрування”, 071 “Облік і оподаткування”, 051 “Економіка”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” : рівень вищ. освіти: перший (бакалавр.) / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. цивільно-правових дисциплін ; розробники: О. В. Байло, О. М. Потопахіна. – Одеса : Фенікс, 2019. – 63 с. : табл.
 4. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (модуль основи охорони праці) : метод. вказів. (рекоменд.) до вивч. навч.дисципл. для підгот. бакалаврів (першого рівня вищої освіти) за спеціальністю 081 «Право» денного відділення / [О.В. Байло, О.М. Потопахіна]. – Одеса : Фенікс, 2019. – 66 с.
 5. Борисова Л. Є. Методичні рекомендації для вивчення навчальної дисципліни «Фондовий ринок» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / автор-уклад. Л.Є. Борисова – Одеса: ФОП Бондаренко, 2019. – 52 с.
 6. Бутенко В.В. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Фінансове забезпечення соціально-економічної сфери» [для студентів денної форми навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»] / автор-уклад. В.В. Бутенко. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2019. – 68 с.
 7. Горняк О.В. Сучасні економічні системи: метод. вказівки / О.В. Горняк – Одеса,2019. – 48 с.
 8. Горняк О. В. Сучасні економічні теорії та актуальні проблеми економічної політики: навч.-метод. Посіб. – Одеса, 2019. – 40 с.
 9. Ільєва, Н. В. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Нотаріат в Україні”: для студентів ден. та заоч. від-ня ЕПФ. Спец.: 081 «Право». Рівень вищої освіти: перший (бакалавр.) / Н. В. Ільєва; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. конституційного права та правосуддя. – Електрон. кн. – Одеса : Фенікс, 2019. – 43 с. 
 10. Кримінальне право України (особлива частина) : програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни / [укл.: Чуваков О.А., Павлова Т.О., Кучанський С.М.]. – Одеса, 2019. – 108 с.
 11. Кримінальний процес: Методичні рекомендації щодо написання і оформлення контрольних та курсових робіт з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» (для студентів денного/заочного відділення економіко-правового факультету) / О.М. Миколенко; Одеській національний університет імені І. І. Мечникова. – Одесса, 2019. – 36 с. 
 12. Кримінальний процес: Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни / О.М. Миколенко, О.С. Козерацька, О.В. Нарожна / Одеській національний університет імені І. І. Мечникова. – Одесса, 2019. – 93 с.
 13. Крючкова Н.М., Пічугіна Ю.В. Макроекономіка – практикум: Методичний посібник до підготовки к семінарським (практичним) заняттям для студентів економічних спеціальностей / Н.М. Крючкова, Ю.В. Пічугіна – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2019. – 55 с.
 14. Матюк Т.В. Методичні рекомендації для підготовки до модульного контролю з дисципліни «Економічна теорія» студентам 1 курсу спеціальність 051 Економіка. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти/ Т.В. Матюк. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2019. – 22 с.
 15. Матюк Т.В. Методичні рекомендації для підготовки до модульного контролю з дисципліни «Економіка праці та соціально – трудові відносини» студентам 4 курсу спеціальність 051 Економіка. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти/ Т.В. Матюк. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2019. – 34 с.
 16. Матюк Т.В. Методичні рекомендації для підготовки до модульного контролю з дисципліни «Макроекономіка» студентам 1 курсу спеціальність 051 Економіка. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти/ Т.В. Матюк. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2019. – 22 с.
 17. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія систем у менеджменті та маркетингу» за темою “Аналіз систем та умови реалізації властивостей моделей у маркетингу” : для студентів ден. та заоч. від-ня ЕПФ : галузь знань: 07 “Управління та адміністрування” : рівень вищ. освіти: бакалавр / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ, Каф. маркетингу та бізнес-адміністрування; уклад.: О. В. Садченко, М. П. Чайковська, Ю. В. Робул, Ю. Л. Грінченко, І. М. Нєнно, Л. М. Залюбінська, К. О. Литвиненко. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 27 с.
 18. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія систем у менеджменті та маркетингу» за темою “Еволюція розвитку теорії систем і класифікація систем в маркетингу” : для студентів ден. та заоч. від-ня ЕПФ : галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» : рівень вищ. освіти: бакалавр / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ, Каф. маркетингу та бізнес-адміністрування; уклад.: О. В. Садченко, М. П. Чайковська, Ю. В. Робул, Ю. Л. Грінченко, І. М. Нєнно. – Одеса : Інтерпрінт, 2019. – 31 с.
 19. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Управління природокористуванням” за темою “Екологічний маркетинг” : для студентів ден. та заоч. від-ня ЕПФ : галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» : рівень вищ. освіти: бакалавр / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ, Каф. маркетингу та бізнес-адміністрування; уклад.: О. В. Садченко, М. П. Чайковська, Ю. В. Робул, Ю. Л. Грінченко, І. М. Нєнно, Л. М. Залюбінська, К. О. Литвиненко. – Одеса : Інтерпрінт, 2019. – 55 с.
 20. Методичні рекомендації проходження навчальної практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 071 “Облік і оподаткування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Н. Л. Кусик, Д. О. Гузь, Д. А. Ільченко; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ, Каф. обліку і оподаткування. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 52 с. : табл.
 21. Пічугіна, Ю. В. Віртуальна економіка : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи студентів спец. “Економіка” / Ю. В. Пічугіна, Ю. О. Максимова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. екон. та підприємства [тобто підприємництва]. – Одеса : Друк Південь, 2019. – 39 с.
 22. Порівняльне кримінальне процесуальне право: програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни / О.М. Миколенко, І.А. Дришлюк, Т.В. Родіонова / Одеській національний університет імені І. І. Мечникова. – Одесса, 2019. – 48 с.
 23. Право інтелектуальної власності : метод. рек. для студентів ден. від-ня екон.-прав. ф-ту, спец. 081 “Право”, рівень вищої освіти: другий (магістер.) / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. цивільно-правових дисциплін; уклад.: С. М. Клейменова [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – 55 с.
 24. Рудик О.Г. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять та самостійної роботи по дисципліні « ЕКОНОМЕТРИКА» для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування» / О. Г. Рудик . – Одеса: ОНУ, 2019. – 96 с.
 25. Савастєєва О.М. Фінансові системи зарубіжних країн : навчальний посібник. / Савастєєва О.М. К.: ФОП Гуляєва В. М., 2019. – 177 с.
 26. Степанова, Т. В. Господарське процесуальне право : метод. рек. до вивч. навч. дисципліни : для студентів ден. (заоч.) від-ня ЕПФ : спец.: 081 «Право» рівень вищ. освіти: перший (бакалавр.) / Т. В. Степанова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. адміністративного та господарського права. – Електрон. кн. – Одеса : Фенікс, 2019. – 138 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 27. Степанова Т. В. Страхове право : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни / Т. В. Степанова. – Одеса : Фенікс, 2019. – 88 с.
 28. Тюрин О. В. , Ахмеров О. Ю. Теорія систем і системний аналіз в економіці: навчальний посібник.  – Одеса: «Одеський національний університет імені І.І.Мечникова», 2019. – 170 с.
 29. Чуваков О.А., Дришлюк І.А., Павлова Т.О. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології: програма курсу та метод. рекоменд. до вивч. навч. дисципл.  для здобув. ден. та вечірн.ї форми навч. економ.-прав.о факультету Спеціальність: 081 «Право» Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий). – ОНУ ім. І. І Мечникова. – 2019.

2018

 1. Бичкова Н. В. Методичні рекомендації для підготовки до модульного контролю з дисципліни «Фінансова діяльність міжнародних корпорацій»: студ. IV курсу напряму підготовки 6.030203 «Міжнародні економічні відносини» / Н. В. Бичкова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. економічної теорії та історії економічної думки .– Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018 . – 21 с.
 2. Бутенко, В. В. Бюджетна система : навч.-метод. посіб. / В. В. Бутенко; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Електрон. кн. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 341 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 3. Дем’янчук, М. А. Казначейська справа : навч.-метод. посіб. / М. А. Дем’янчук; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Електрон. кн. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 145 с.
 4. Економічна безпека і конкурентна розвідка  : конспект лекцій для магістрантів та аспірантів екон. спец. : пер. з рос. / В. І. Захарченко [та ін.]; за ред. В. І. Захарченка; Одеський нац. політехнічний ун-т [та ін.]. –  Одеса : БАХВА, 2018. – 497 с.
 5. Захарченко, Н. В. Інвестування / Н. В. Захарченко. – Електрон. кн. – Одеса : Атлант ВОІ СОІУ, 2018. – 183 с
 6. Ільєва, Н. В. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Нотаріат в Україні” : для студентів ден. від-ня ЕПФ. Спец.: 081 «Право». Рівень вищої освіти: перший (бакалавр.) / Н. В. Ільєва; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. конституційного права та правосуддя. – Одеса : Фенікс, 2018. – 43 с.
 7. Казначейська справа: навч.-метод. посіб. / М. А. Дем’янчук; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 145 с. 
 8. Крижановський, С. В. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» [Книжные издания] : для студ. 3-го курсу денної форми навч. екон. спец. / С. В. Крижановський ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Електрон. кн. – Одеса, 2018 . – 35 с.
 9. Крючкова Н.М. Бізнес-статистика: Робочий зошит до підготовки к семінарським (практичним) заняттям для студентів економічних спеціальностей / Н.М. Крючкова – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2018. – 35 с.
 10. Пічугіна Ю. В. Методична розробка для підготовки до семінарських занять з курсу “Логістика”: для студ. IV курсу напряму підготовки 6.030501 “Економічна теорія” / Ю. В. Пічугіна ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. економічної теорії та історії економічної думки . –Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018 . – 43 с.
 11. Пічугіна Ю. В. Страхування : конспект лекцій : для студ. екон. спец. / Ю. В. Пічугіна ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. економічної теорії та історії економічної думки . –Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018 . – 67 с.
 12. Пугачова, Н. М. Економіка України у глобальному середовищі [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. екон. спец. / Н. М. Пугачова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. економічної теорії та історії економічної думки . – Електрон. кн. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018 . – 135 с. — Бібліогр.: с. 133-135 . (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 13. Савастєєва, О. М. Методичні рекомендації для вивчення навчальної дисципліни «Корпорації на фінансовому ринку» : для студентів денної форми навч. зі спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / О. М. Савастєєва; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин. – Одеса : Бондаренко М.О., 2018. – 49 с.  (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 14. Савастєєва, О. М. Методичні рекомендації для вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний фінансовий ринок» : для студентів денної форми навч. зі спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / О. М. Савастєєва; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин. – Одеса : Бондаренко М.О., 2018. – 34 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 15. Степанова Т. В. Господарське процесуальне право: Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт / Т. В. Степанова. – Одеса: Фенікс, 2018. – 30 с.

2017

 1. Банківська система : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. І. Катан [та ін.]; за ред. І. М. Мазур. – Дніпро : Пороги, 2017. – 443 с. 
 2. Взаимодействие общества и природы : программа курса и методические рекомендации / сост. Д. М. Сытников ; МОН Украины ; ОНУ им. И. И. Мечникова ; эконом.-прав. ф-т. – Одесса : Астропринт, 2017. – 72 с.
 3. Войнова Є. І. Валютно-фінансові умови світової торгівлі: навч.-метод. посіб. / Є. І. Войнова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017. – 278 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 4. Маслій, Н. Д. Бухгалтерський облік : навч.-метод. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / Н. Д. Маслій ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2017 . – 270 с.
 5. Маслій, Н. Д. Маркетинг : навч.-метод. посіб. для студ. екон. ВНЗ / Н. Д. Маслій ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2017 . – 180 с.
 6. Скороход І. П. Історія економіки та історія економічної думки: курс лекцій з навч. дисципліни для студ. екон. спец. / І. П. Скороход; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. економічної теорії та історії економічної думки. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2017. – 161 с.
 7. Смітюх А. В. Корпоративне право у схемах : навч. посіб. / А. В. Смітюх ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ. – Вид. 5-ге, змін. та доп. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017. – 321 с.
 8. Шабанов, М. О. Політична антропологія : навч.-метод. посіб. / М. О. Шабанов ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 129 с.(Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 1. Гринь, О. Д. Методичні рекомендації (вказівки) до вивчення навчальної дисципліни «Правові основи діяльності менеджера » [Електронний ресурс] : для студ. ОКР «Бакалавр» за напрямком підготовки «Міжнародні відносини» / О. Д. Гринь, О. І. Донченко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. –  Одеса, 2016 . – 80 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 2. Гринь, О. Д. Правознавство [Електронний ресурс] : навч. посіб. [для студ. неюридичних спец. у вивченні курсу «Правознавство»] / О. Д. Гринь, О. І. Донченко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2016 . – 205 с.
 3. Дем’янчук, М. А. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Фінанси” : для підгот. бакалаврів денної та заоч. форм навч., напрям підгот. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, галузь знань 07 “Управління та адміністрування” / М. А. Дем’янчук, Н. Д. Маслій ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 31 с.
 4. Залюбінська, Л. М. Управління персоналом : підруч. для студ. ВНЗ / Л. М. Залюбінська, М. Л. Скорик ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . — Ч. 1 : . – 2016 . – 250 с.  (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 5. Залюбінська, Л. М. Управління персоналом : підруч. для студ. ВНЗ / Л. М. Залюбінська, М. Л. Скорик ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . — 93 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 6. Нікола, С. О. Економічна теорія : навч.-метод. посіб. / С. О. Нікола ; за ред. Ю. О. Ніколаєва ; ОНУ ім. І. І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 382 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 7. Степанова Т. В. Хозяйственное процессуальное право в схемах : учеб. пособ./ Т. В. Степанова – Одесса : Фенікс, 2016. – 210 с.
 8. Сокиринська, І. Г. Страховий менеджмент : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. Г. Сокиринська, Т. О. Журавльова, І. Г. Аберніхіна. – Дніпро : Пороги, 2016. – 298 с.
 9. Чайковська М. П. Інвестування : підруч. для студ. ВНЗ / М. П. Чайковська ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 320 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 10. Экологическое право с основами экологии : в 2 ч. Ч. 1 : программа курса и методические рекомендации / сост. Д. М. Сытников ; МОН Украины ; ОНУ им. И. И. Мечникова ; эконом.-прав. ф-т. – Одесса : Астропринт, 2016. – 48 с.

2015

 1. Ефимова Г. А. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине “Методы оптимизации и исследование операций” (раздел “Логистические задачи экономики”) для студ. напр. подготовки «Прикладная математика» и «Экономическая кибернетика» / Г. А. Ефимова, О. Г. Рудык . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – 48 с.
 2. Єфимова Г. О. Методичні вказівки для самостійної роботи по дисципліні «Дослідження операцій» (розділ « Динамічне програмування») для студ. напрямів підготовки «Прикладна математика» і «Економічна кібернетика» / Г. О. Єфимова, О. Г. Рудик . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 37 с.
 3. Звітність підприємств : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / С. В. Філиппова [та ін.] . – Одеса : Прес-кур’єр, 2015 . – 187 с. – Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 4. Кіріліна М. А. Операційний менеджмент : метод. посіб. для студ. напряму підготовки “Менеджмент” / М. А. Кіріліна . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 36 с.
 5. Ломачинська І. А. Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи бакалавра для студ. напряму підготовки: “Економічна теорія” / І. А. Ломачинська, О. А. Макеєва . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 26 с.
 6. Ломачинська І. А. Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи магістра для студ. спеціальностей: “Економічна теорія”, “Міжнародні економічні відносини” / І. А. Ломачинська, О. А. Макеєва. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 24 с.
 7. Масіна Л. О. Навчально-методичний комплекс до вивчення навчальної дисципліни “Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності” для студентів економіко-правового факультету спеціальності “Правознавство” освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” / Л. О. Масіна . – Одеса : Персей, 2015 . – 96 с.
 8. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / Є. І. Войнова [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 304 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 9. Нікола, С. О. Історія економіки та економічної думки : навчально-метод. посіб. / С. О. Нікола, Ю. О. Ніколаєв; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 131 с.
 10. Чайковська М. П. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. для студ. екон. спец. за напрямком підготовки “Менеджмент організацій” / М. П. Чайковська . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 380 с.
 11. Экономический анализ : конспект лекций для иностр. студ. по дисциплине «Экономический анализ» по напр. подготовки 6.030504 – «Экономика предприятия» / Одесская нац. акад. связи им. А.С. Попова ; сост.: В. Н. Орлов [и др.] . – Одесса : ОНАС им. А.С. Попова, 2015 . – 60 с.

2014

 1. Зикін А. С. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальной дисципліни: “Історія політичних і правових вчень” : для студ. денного та заочного від-ня ЕПФ. Напрям підготовки “Правознавство”. Освітньо-кваліфікаційний рівень ” Бакалавр” / А. С. Зикін . – Одеса : Атлант, 2014 . – 81 с. – (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 2. Ломачинська І. А. Фінанси : практикум / І. А. Ломачинська, Н. В. Бичкова . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2014 . – 65 с.
 3. Нікола, С. О. Економіка соціальних служб : методичний посібник / С. О. Нікола, Ю. О. Ніколаєв ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014 . – 137 с.  (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 4. Садовська О. М.Програма курсу та методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Конституційне (державне) право зарубіжних країн” [Электронный ресурс] : для студ. заочного від-ня ЕПФ. Спец.: “Правознавство”. Освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр” / О. М. Садовська, С. В. Пілюк. – Одеса, 2014 . – 56 с.
 5. Скороход І. П. Інвестування : метод. посіб. з навч. дисципліни для студ. напряму “Економічна теорія” / І. П. Скороход . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014 . – 65 с.
 6. Степанова Т. В. Страховое право Украины : учеб. пособ. / Т. В. Степанова . – Одесса : Атлант, 2014 . – 182 с.
 7. Экономический анализ : конспект лекций для иностр. студ. по дисциплине «Экономический анализ» по напр. подготовки 6.030504 – «Экономика предприятия» / Одесская нац. акад. связи им. А.С. Попова ; сост.: В. Н. Орлов [и др.] . – Электрон. кн. – Одесса : ОНАС им. А.С. Попова, 2014 . – 58 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 8. Экономический анализ [Электронный ресурс] : конспект лекций для иностр. студ. по дисциплине «Экономический анализ» по напр. подготовки 6.030504 – «Экономика предприятия» / Одесская нац. акад. связи им. А.С. Попова ; сост.: В. Н. Орлов [и др.] . – Электрон. кн. – Одесса : ОНАС им. А.С. Попова, 2014 . – 58 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)

2013

 1. Бідюк М. О. Адвокатура в Україні [Электронный ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. юрид. спец. денної та заочної форм навч. / М. О. Бідюк . – Одеса, 2013 . – 30 с.
 2. Єфимова Г. О. Методичні вказівки до спецкурсу “Математичні моделі макроекономіки” та по курсу “Моделі економічної динаміки” / Г. О. Єфимова, О. О. Осадча . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013 . – 67 с.
 3. Кармазіна К. Ю. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів в Україні” та написання й оформлення курсових робіт : для студ. денного від-ня ЕПФ. Спец.: «Правознавство». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / К. Ю. Кармазіна . – Одеса, 2013 . – 49 с.
 4. Кичмаренко О. Д. Теория принятия решений. Раздел: Теория голосования : учебно-методическое пособие / О. Д. Кичмаренко, А. П. Огуленко . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2013 . – 50 с.
 5. Корчевна Л. О. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Порівняльне правознавство” : для студ. денного від-ня ЕПФ. Спец.: «Правознавство». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» / Л. О. Корчевна . – Одеса, 2013 . – 41 с.
 6. Левенець А. В. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Конституційне право України” : для студ. денного від-ня ЕПФ. Спец.: «Менеджмент ЗЕД». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / А. В. Левенець, З. В. Кузнецова . – Одеса, 2013 . – 51 с.
 7. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Організація обліку” для студ. V курсу денної та VI курсу заочної форм навчання спец. “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” / Н. Л. Кусик [та ін.] . – Одеса : Персей, 2013 . – 50 с.
 8. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи зі спец. для студ. IV курсу денної та V курсу заочної форм навчання спец. “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / Н. Л. Кусик [та ін.]. – Одеса : Персей, 2013 . – 44 с.
 9. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи зі спец. для студентів III курсу денної та IV курсу заочної форм навчання спец. “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / Н. Л. Кусик[та ін.]. – Одеса : Персей, 2013 . – 37 с.
 10. Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи студентами V курсу денної та VI курсу заочної форм навчання спец. спец. “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” / Н. Л. Кусик[та ін.] . – Одеса : Персей, 2013 . – 72 с.
 11. Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи студентами IV курсу денної та V курсу заочної форм навчання спец. “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / Н. Л. Кусик[та ін.] . – Одеса : Персей, 2013 . – 64 с.
 12. Методичні рекомендації проходження виробничої практики студ. III курсу денної та IV курсу заочної форм навчання спец. “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / Н. Л. Кусик[та ін.] . – Одеса : Персей, 2013 . – 45 с.
 13. Методичні рекомендації проходження навчально-оглядової практики студ. II курсу денної та III курсу заочної форм навчання спец. “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / Н. Л. Кусик[та ін.] . – Одеса : Персей, 2013 . – 46 с.
 14. Методичні рекомендації проходження переддипломної практики студентами V курсу денної та VI курсу заочної форм навчання спец. “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” / Н. Л. Кусик[та ін.] . – Одеса : Персей, 2013 . – 68 с.
 15. Ромашкін С. В.Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Прокурорський нагляд в Україні”: для студ. денного від-ня ЕПФ. Спец.: «Правознавство». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» / С. В. Ромашкін, К. Ю. Кармазіна . – Одеса, 2013 . – 56 с.
 16. Садовська О. М.Програма курсу та методичні рекомендації з вивчення навчальної дисципліни “Конституційне (державне) право зарубіжних країн” : для студ. заочноговід-ня ЕПФ. Спец.: «Правознавство». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / О. М. Садовська, С. В. Пілюк . – Одеса, 2013 . – 34 с.
 17. Садченко О. В. Контроллінг : навч.-метод. посіб. / О. В. Садченко, Н. С. Нічітайлова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013 . – 171 с.
 18. Саракуца М. О. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Основи європейського права” : для студ. денного та заочного від-ня ЕПФ. Напрям підготовки: «Правознавство». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / М. О. Саракуца. – Одеса, 2013 . – 22 с.
 19. Саракуца М. О. Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Європейське право” : для студ. спец. «Правознавство» . Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» денної форми навчання / М. О. Саракуца, С. В. Пілюк . – Одеса, 2013 . – 27 с.
 20. Смітюх А. В. Правові основи інвестиційної діяльності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. В. Смітюх . – Київ : Істина, 2013 . – 418 с.

2012

 1. Борисов М. Ю. Международные экономические организации : методическое пособие / М. Ю. Борисов . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2012 . – 26 с.
 2. Кириченко М. В. Економічна теорія : методичний посібник / М. В. Кириченко, Ю. О. Ніколаєв . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012 . – 59 с.
 3. Роженко Н. О. Модель індивідуальних ризиків: методичний посібник для студ. IV курсу фак. математики спец. “Математична економіка” / Н. О. Роженко. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012 . – 33 с.Чайковська, Марина Петрівна.
 4. Роженко Н. О. Модель індивідуальних ризиків: методичний посібник для студ. IV курсу фак. математики спец. “Математична економіка” / Н. О. Роженко. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012 . – 33 с.Чайковська, Марина Петрівна.
 5. Смітюх А. В. Корпоративне право у схемах : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. В. Смітюх . – Вид. 2-ге, змін. і доп . – Київ : Істина, 2012 . – 272 с.
 6. Смітюх А. В. Правові аспекти інвестування у будівництво житла : практ. посіб. / А. В. Смітюх . – Київ : Істина, 2012 . – 180 с.

2011

 1. Ахламов А. Г. Економіка та фінансування галузі охорони здоров’я: навч.-метод. посіб. / А. Г. Ахламов, Н. Л. Кусик. – Одеса: Вид-во Одеського регіонального ін-ту держ. управління при Нац. акад. держ. управління при Президентові України, 2011. – 111 с.
 2. Гончар Т. О. Кримінальне право України: програма навчального курсу / Т. О. Гончар [та ін.] . – Одеса : Ред.-видав. центр ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2011 . – 90 с.
 3. Економіка природокористування: навч.-метод. посіб. для студ. екон. ф-ту за спец. “Менеджмент організацій” / О. В. Садченко [та ін.] . – Одеса : Астропринт, 2011 . – 183 с. – Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова.
 4. Ільєва Н. В. Нотаріат в Україні: методичний посібник для студ. економіко-правового факультету: спец.”Правознавство”. Освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр” / Н. В. Ільєва . – Одеса : Ред.-видав. Центр ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2011 . – 114 с.

2010

 1. Грінченко Ю. Л. Методичний посібник з дисципліни “Методи прийняття управлінських рішень” освітньо-професійної програми спец. “Менеджмент організацій” / Ю. Л. Грінченко . – Одеса : Ред.-видав. центр ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010 . – 39 с.
 2. Прієшкіна О. В.Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Муніципальне право України” : для студ. денного від-ня ЕПФ. Спец.: “Правознавство”. Освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр” / О. В. Прієшкіна . – Одеса, 2010 . – 47 с.
 3. Чайковська М. П. Інвестиційний менеджмент: навчально-методичний посібник для студ. факультету економіки: в 2 частинах / М. П. Чайковська . – Одеса : Астропринт, 2010 . – Ч. 2 : Модуль 2 . – 2011 . – 96 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)

2008

 1. Степанова Т. В. Хозяйственный процесс в схемах / Т. В. Степанова . – Одесса : Негоциант, 2008 . – 67 с.

2007

 1. Степанова Т. В. Страховое право Украины: конспект лекций. – 3-є изд., перераб. и доп. – Одесса: Студия “Негоциант”, 2007. – 82 с.

Пошук по сайту

Календар

Березень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лют    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031