ІV Міжнародні книгознавчі читання

Інформаційне повідомлення

Наукова бібліотека
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Інформаційний лист

Запрошуємо прийняти участь у ІV Міжнародних книгознавчих читаннях «Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці».
До участі у ІV Міжнародних книгознавчих читаннях запрошуються співробітники відділів рідкісних книг наукових бібліотек закладів вищої освіти, а також бібліотек різних форм власності, книгознавці, та всі, хто цікавиться історією української та світової книжкової культури.
Термін проведення: 2-3 жовтня 2019 р.
Місце проведення: Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (м. Одеса, вул. Преображенська, 24).
Робочі мови читань: українська, російська

Передбачається обговорення наступних питань:

  • Науково-дослідницька робота відділів рідкісних книг бібліотек: основні напрямки, проблеми та перспективи
  • Історія створення відділів рідкісних книг у наукових бібліотеках закладів вищої освіти, а також у бібліотеках різних форм власності
  • Роль бібліотек у збереженні національної книжкової спадщини
  • Державний реєстр книжкових пам’яток: сучасний стан, проблеми, шляхи вирішення
  • Книжкові пам’ятки на сайтах бібліотек
  • Колекції та бібліофільські зібрання
  • Вивчення та реконструкція «розпорошених» книжкових зібрань
  • Книжкові знаки: виявлення, опис, вивчення
  • Культура читання: історія та сучасність

Програма конференції буде формуватися на підставі прийнятих заявок учасників.
Форми участі:
доповідь (10 хвилин),
повідомлення (5 хвилин),
вільний слухач.
Для участі в Читаннях необхідно подати в Оргкомітет: заявку на участь (зразок додається), тексти повідомлень і доповідей (згідно з вимогами) і сплатити оргвнесок у розмірі 250 грн. Оргвнесок включає витрати на організацію і проведення конференції та публікацію матеріалів. Внесення оргвнеску необхідно здійснити до початку конференції.

Вимоги до оформлення доповідей та повідомлень:
Повідомлення та доповіді повинні містити: постановку проблеми в загальному вигляді, аналіз останніх публікацій з проблеми, відокремлення невирішених аспектів, формування задач, виклад основного матеріалу, висновки і перспективи подальшого дослідження проблеми, список літератури.
Структура наукової публікації:
1) класифікаційний індекс УДК (розміщують у лівому верхньому куті перед відомостями про автора);
2) відомості про автора (ім’я, вч. звання, вч. ступінь, посада чи професія, місце роботи, назву установи чи організації, адреса, назву країни (кегль 12);
3) назва публікації (шрифт Times New Roman Cyr жирний (кегль 14) з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині);
4) анотація мовою тексту публікації (близько 50 слів )
5) ключові слова мовою тексту публікації (словарне слово або словосполучення)
Після тексту наукової публікації вказують:
6) кінцеві примітки, додатки;
7) список використаних джерел (Список використаних джерел подається в кінці тексту і має назву «Список літератури» або «Список використаної літератури (або джерел)»
8) анотація, резюме, що відрізняється від мови публікації (від 100 до 250 слів)
Посилання на джерела в тексті оформляються в квадратних дужках. Перша цифра – номер джерела, кома (,) друга цифра – номер сторінки. Номер посилання на одне і те ж джерело дублюється.
Обсяг: доповідь до 12 повних сторінок; повідомлення – 5-7 сторінок
Формат аркуша паперу – А4, орієнтація – книжкова
Поля: верхнє – 20 мм, нижнє-25 мм, ліве -25 мм, праве -15 мм.
Шрифт: Times New Roman Cyr-14.
Інтервал: 1,5
Розміщення тексту: прізвище і ініціали автора (авторів) жирним кеглем; заголовок великими літерами жирним кеглем симетрично тексту; через 1 інтервал; через 2 інтервали – текст
Тези і доповіді, які будуть оформлені з порушенням вимог, не розглядаються.

Заявки на участь та доповіді надсилати до 01.09.19р. координаторам конференції за адресою:
Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова,
вул. Преображенска, 24, Одеса, 65082, Україна
Тел.: +38(048)722-12-10
e-mail: library@onu.edu.ua
Дорога та розміщення – за рахунок учасників конференції.
Інформація про ІV Міжнародні книгознавчі читання та програма будуть розміщені на сайті Наукової бібліотеки ОНУ: http://lib.onu.edu.ua
З усіх питань звертатися до Організаційного комітету:
Координатори:
Подрезова Марина Олексіївна – директор Наукової бібліотеки (048) 722-12-70
Пружина Валентина Павлівна – заст. директора НБ (048) 722-12-10
Суровцева Олена Володимирівна – заст. директора НБ (048) 722-12-10
Алєксєєнко Майя Володимирівна – зав. відділом рідкісних книг та рукописів (048) 722-12-10
Полевщикова Олена Вікторівна – головний бібліограф відділу рідкісних книг та рукописів

Програма