III-я Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи»

Бакуменко Лариса Григорівна (Bakumenko Larysa), директор Наукової бібліотеки Харківського державного університету харчування та торгівлі (Україна, Харків)
Аналіз дисертаційного фонду Наукової бібліотеки університету: бібліо- та наукометричний підхід

Білоус Валентина Степанівна (Bilous Valentyna), директор Бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Україна, Вінниця)
Аспекти наукової діяльності бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Борисова Тетяна Олександрівна (Borysova Tetiana), заступник директора Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Україна, Київ)
Аналіз бібліографічних посилань у публікаціях дослідників НаУКМА (за даними Scopus)   

Влодарчик Рената (Wlodarczyk Renata), менеджер Інформаційної служби EBSCO у Польщі, Латвії, Литві, Україні
Розширення спектру джерел як передумова розвитку науково-дослідної діяльності сучасних бібліотек      

Голиш Григорій Михайлович (Holysh Hryhorii), канд. іст. наук, доцент, директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича ЧНУ ім. Б. Хмельницького (Україна, Черкаси)
Презентація книги «2300 вибраних мудрих думок про книгу і читання» (Черкаси, 2018)

 Друченко Марина Леонідівна (Druchenko Maryna), заступник директора Науково-технічної бiблiотеки ім. Г. І. Денисенка НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна, Київ)
На шляху до процесно-орієнтованої бібліотеки

Задерей Софія Іванівна (Zaderei Sofiia), провідний бібліотекар Інформаційно-бібліографічного відділу з сектором інформаційного обслуговування Бібліотеки ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» (Україна, Чернівці)
Діяльність Наукової бібліотеки Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» у підвищенні якості наукових робіт

Іовчева Дар’я Михайлівна (Iovcheva Daria), представник та старший менеджер з ліцензування видавництва Springer Nature (Росія, Москва)
Огляд українського наукового потенціалу на основі звернень до ресурсів Springer Nature

Кобець Олена Іванівна (Kobets Olena), завідувач відділу Науково-технічної бiблiотеки ім. Г. І. Денисенка НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Барабаш Світлана Іванівна (Barabash Svitlana), канд. наук із соц.комунікацій, вчений секретар Науково-технічної бiблiотеки ім. Г. І. Денисенка НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна, Київ)
Партнери університетської бібліотеки: створюємо цінність разом

Колесникова Тетяна Олександрівна (Kolesnykova Tetiana), директор Науково-технічної бібліотеки Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (Україна, Дніпро)
Концентруючись на неочевидному: Бібліотеки ЗВО України 2018          

Костирко Тамара Миколаївна (Kostyrko Tamara), директор Бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (Україна, Миколаїв)
Досвід роботи Наукової бібліотеки з підвищення публікаційної активності та результативності наукової діяльності науково-педагогічних працівників Національного університету імені адмірала Макарова    

Кулаженко Володимир Геннадійович (Kulazhenko Volodymyr), директор Фундаментальної бібліотеки Білоруського державного університету (Беларусь, Мінськ)
Інтеграція університетської бібліотеки у навчальний процес як стратегія інновацій

Кулик Євгенія Володимирівна (Kulyk Yevheniia), завідувач відділу інформаційної підтримки освіти та досліджень Науково-технічної бiблiотеки ім. Г. І. Денисенка НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Відділ (Україна, Київ); Сербін Олег Олегович (Serbin Oleh), д-р наук із соц. комунікацій, директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченко (Україна, Київ)
Неперервна освіта бібліотекарів упродовж життя: сучасні реалії та детермінанти розвитку

 
Левченко Наталія Петрівна (Levchenko Nataliia), директор Науково-технічної бібліотеки Національного університету харчових технологій (Україна, Київ)
Бібліотека як інструмент у роботі з бібліометричними показниками ЗВО

Лукін Дмитро Всеволодович (Lukin Dmytro), провідний бібліотекар Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна, Київ)
Історія формування фондів Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка за провенієнціями стародруків XVI – XVII ст.          

Матон Доминик (Maton Dominik), комерційний директор Acmis Group (Бельгія)
Найкращі практики створення електронного архіву          

Морозов Олександр Сергійович (Morozov Oleksandr), директор Бібліотеки імені академіка М. О. Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя  (Україна, Ніжин)
Колекції – книжкові пам’ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: «Бібліотека Ніжинського грецького Олександрівського училища»   

Назаровець Марина Анатоліївна (Nazarovets Maryna), керівник Служби інформаційного моніторингу            Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна, Київ)
Реєстрація DOI: що може запропонувати бібліотека?

Павловська Марія (Pawlowska Maria), керівник Бібліотеки факультету фізикі, астрономії і прикладної інформатики Ягеллонського університету (Польща, Краків)
Бібліотека як простір для освіти та культурних реалій
Бібліотека ХХІ століття. Виклики, перспективи, загрози   

Парамонов Сергій (Paramonov Serhii), канд. хім. наук, ст. менеджер Видавництва John Wiley & Sons, Inc.
Нові можливості наукових бібліотек з інформаційними ресурсами світового рівня

Подрезова Марина Олексіївна (Podrezova Maryna), Заслужений працівник культури України, директор Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Україна, Одеса)
Інформаційний центр сучасності: нова реальність – нові погляди           

Пружина Валентина Павлівна (Pruzhyna Valentyna), заступник директора з наукової роботи Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Україна, Одеса)
Презентація монографії «Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017» (Одеса, 2017)

Пшевозник Беата (Przewoźnik Beata), доктор Інституту бібліотекознавства і наукової інформації Сілезького університету (Польща, Катовіце)
Сфера культури в науковій бібліотеці – приклади діяльності       

Сошинська Ярослава Євгенівна (Soshynska Yaroslava), доцент НТУ України «КПІ імені Ігоря Сікорського», виконавчий директор ВГО «Українська бібліотечна асоціація» (Україна, Київ)
Культура академічної доброчесності: як сформувати компетентності бібліотекаря?

Тихонкова Ірина Олександрівна (Tykhonkova Iryna), експерт з інформаційно аналітичних ресурсів та навчання Clarivate Analytics (Україна, Київ)
Роль бібліотеки у розбудові та втіленні публікаційної стратегії установи

Харгелія Олена Володимирівна (Kharheliia Olena), заступник директора Науково-технічної бібліотеки НУ «Львівська політехніка», (Україна, Львів); Мосієнко Наталя Іванівна (Mosiienko Natalia), завідувач сектору Науково-технічної бібліотеки НУ «Львівська політехніка», (Україна, Львів)
НТБ НУ «Львівська політехніка»: трансформацію розпочато

Христова Тетяна Михайлівна (Khrystova Tetiana), менеджер з маркетингу CAS – Україна, Молдова, Грузія та Вірменія
Нові тенденції у пошуку науково-технічної інформації на прикладі нового продукту у сімействі SciFinder       (Відеообзор)
           

Чала Ніна Миколаївна (Chala Nina), директор Наукової бібліотеки Запорізького національного університету (Україна, Запоріжжя)
Проектна діяльність – стратегічний напрямок розвитку наукової бібліотеки Запорізького національного університету

Чорна Тетяна Володимирівна (Chorna Tetiana), директор Наукової бібліотеки Національного університету «Києво Могилянська академія» (Україна, Київ)
Цифровізація традиційного інформаційного середовища «бібліотека–музей–архів» у глобальний цифровий простір : з досвіду роботи наукової бібліотеки НаУКМА        

Ширєнкова Аліна Олександрівна (Shyrienkova Alina), завідувач Інформаційно-бібліографічний відділ з сектором інформаційного обслуговування Бібліотеки ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» (Україна,Чернівці)
Роль бібліотеки у науковій комунікації

Штангей Ольга Миколаївна (Shtanhei Olha), начальник відділу Бібліотеки Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова (Україна, Харків)
Збереження культурно-історичної спадщини Університету як функція наукової бібліотеки в   контексті  побудови суспільства знань
 

Юрик Инна Викторовна (Yuryk Inna), директор Наукової бібліотеки Білоруського національного технічного університету (Білорусь, Мінск)
Формирование и развитие комфортной информационной среды науки университете. Вклад библиотеки  

ЦЕНТР МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО