Емоційно-вольова сфера

Доступ до повного тексту лише на території НБ ОНУ імені І. І. Мечникова

Автор(и)
Назва методики / тренінгу
Джерело
Цілі та опис дослідження
PDF
1.
Баркан А. И.
Методика «Рисунок школы»
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 44-45.
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 3: Діагностика емоційно-вольової готовності.
Мета: вивчення емоційного відношення дитини до школи.
Див. також: Аверина И. С. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего возраста / И. С. Аверина, Е. И. Щебланова, Е. Н. Задорина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 43-50 ; Венгер Л. А. Методика «Мотивационная готовность» / Л. А. Венгер // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45-46 ; Вицлак Г. Методика «Способность к обучению в школе» / Г. Вицлак // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 59-65 ; Лисина М. И. Методика изучения типа общения ребенка со взрослым / М. И. Лисина, Х. Шерьязданова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Методика «Лабиринт» // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 66-69 ; Нежнова Т. А. Беседа об отношении к школе и учению / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 46 ; Нежнова Т. А. Модифицированный вариант методики «Беседа об отношении к школе и учению» / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 46-48 ; Павлова А. А. Диагностика особенностей речевого развития старших дошкольников / А. А. Павлова, Л. А. Шустова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 69-70 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения достижения цели в условиях помех / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения коммуникативных умений / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения умения сохранять цель в условиях затруднения успеха / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45.
Вікова група: 6-8 років.
pdf
2.
Барна М. В.
Програма соціально-психологічного тренінгу з розвитку емпатійності майбутніх практичних психологів
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 12. – С. 50-66.
Пропонується програма соціально-психологічного тренінгу з розвитку емпатії майбутніх практичних психологів.
Вікова група: студенти.
 pdf
3.
Василишина Т. В.
Емпатійні здібності вчителів: психологічний аспект
Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 4. – С. 37-38 ; № 5. – С. 16-21.
Пропонуються приклади занять психологічного тренінгу, спрямованого на розвиток та вдосконалення емпатійних здібностей педагогів. Метою даних занять є розвиток емоційної відкритості, здібності регулювати свої почуття, уміння знімати психологічне напруження та втому після тяжкого робочого дня.
Вікова група: студенти, дорослі люди.
 pdf
pdf
4.
Єсип М. З.
Апробація методики «Людина – Бог: типологія переживань» (ЛБТП)
Практ. психологія та соц. робота. – 2010. – № 2. – С. 47-56.
Апробовано методику для визначення емоцій та почуттів, які в людині викликає Бог «Людина – Бог: типологія переживань» (ЛБТП).
Вікова група: 21-35 років.
 pdf
5.
Заика Е. В., Лотоцкая М. Ю.
Методики исследования эмоций в клинической психологии
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 5. – С. 35-53; № 6. – С. 62-68.
Запропоновано методики дослідження емоцій:
Опитувальник Ольшанникової-Рабинович (дозволяє виявити стійкий нахил людини до переживання трьох базових емоцій: страху, гніву та радості);
Методика «Когнітивна самооцінка емоцій» (показує, наскільки та чи інша емоція відчувається дослідним);
Методика «Емотивна самооцінка емоцій» (виявляє привабливість різного роду емоцій для дослідного, їх інтенсивність, активуючий вплив);
Шкала особистісної тривожності Спілберга-Ханіна (визначає схильність суб’єкта до тривоги);
Методика САН (оцінка самопочуття, активності, настрою у дослідного).
Вікова група: студенти, дорослі люди.
 pdf
pdf
6.
Калошин В. Ф., Безносюк О. О., Лемешко Ю. П.
Вплив емоцій на ефективність навчального процесу (теорія та практика)
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 1. – С. 70-74.
Пропонується методика оцінки рівня розвитку емпатії, а також вправи для її розвитку.
Вікова група: підлітки, дорослі люди.
 pdf
7.
Калошин В. Ф.
Емоційний інтелект – головний показник ефективності використання людських ресурсів
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 4. – С. 54-63.
Наводиться тест «Емоційна стійкість» для виміру емоційного коефіцієнту (EQ).
Вікова група: студенти, дорослі люди.
 pdf
8.
Клібайс Т. В.
Методика визначення адаптивних можливостей атрибутивного стилю особистості: експериментальне обгрунтування
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 2. – С. 64-67.
Подається методика діагностики адаптивності атрибутивного стилю особистості. Додається анкета, спрямована на вивчення емоційного стану.
Вікова група: 16-37 років.
 pdf
9.
Коваленко О. Г.
Емоційні аспекти педагогічного спілкування. Програма спецкурсу для підготовки студентів педагогічних спеціальностей
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 10. – С. 25-36 ; № 11. – С. 38-41.
Метою спецкурсу є збагачення знань майбутніх педагогів з питань педагогічного спілкування, атракції та емпатії, формування вмінь оптимально застосовувати отримані знання у взаємодії з оточуючими людьми, вмінь ефективного й оптимального спілкування, вибирати і застосовувати оптимальні способи прояву та формування атракції в педагогічних ситуаціях, розуміти емоційний стан інших людей.
Вікова група: студенти.
 pdf
pdf
10.
Люсин Д. В.
Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник ЭмИн
Психологическая диагностика. – 2006. – № 4. – С. 3-22.
Предлагается методика для измерения эмоционального интеллекта (Опросник ЭмИн). В основу опросника положена трактовка эмоционального интеллекта как способности к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими.
Возрастная группа: студенты (средний возраст – 21,8 года).
 pdf
11.
Малімон Л. Я.
До проблеми діагностики емоційності як властивості особистості
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 7. – С. 59-65.
Дослідження спрямоване на виявлення взаємозв’язку між якісними та динамічними характеристиками емоційності. Для діагностики якісних характеристик емоційності застосовувалась методика, що ґрунтується на методі самоспостереження (Чотиримодальнісний тест-опитувальник Л. А. Рабинович, адаптований О. П. Санниковою), для дослідження динамічних характеристик емоційності (збудливості, інтенсивності, стійкості, тривалості емоційного переживання) використовувався тест «Характеристика емоційності» Є. П. Ільїна.
Вікова група: студенти, дорослі люди.
 pdf
12.
Матвійчук В. Є.
Іскорки доброти: програма корекційно-розвиваючої роботи по розвитку емоційно-особистісної сфери та попередженню афективних проявів поведінки дошкільника
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 2-3. – С. 41-57.
Даний соціально-психологічний тренінг призначений сприяти активізації внутрішніх психічних ресурсів дитини та забезпечити їй умови емоційно-соціального розвитку і психічного здоров’я. Комплекс занять сприяє формуванню емоційної зрілості дітей, так як у процесі роботи у них зменшується кількість імпульсивних, тривожних і агресивних реакцій у поведінці.
Вікова група: дошкільний вік.
 pdf
13.
Мешко Г. М.,
Мешко О. І.
Емоційне благополуччя учнів у сучасній школі: бажане і реальне
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 4. – С. 11-16.
На основі спеціально розробленої анкети здійснено аналіз причин емоційного дискомфорту дитини у школі і визначено шляхи забезпечення емоційного благополуччя учня і формування його емоційного здоров’я.
Вікова група: старший шкільний вік.
 pdf
14.
Міщенко Т. А.
Соціально-психологічний тренінг з формування вмінь саморегуляції емоцій у старшокласників
Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 7. – С. 10-14 ; № 8. – С. 9-11.
Запропонований соціально-психологічний тренінг виступає як засіб навчання, який дозволяє реалізувати потреби учнів в активній діяльності і спілкуванні. Ефективність тренінгу підвищується, якщо він носить груповий характер із позитивним емоційним фоном. Програмою тренінгу є: одержання нової інформації про себе, свою емоційну сферу; переосмислення уявлень про свій образ Я та свої емоції; побудова нового типу емоційних реакцій; закріплення позитивного досвіду емоційного реагування й вивільнення від неконструктивних способів реагування. Мета тренінгової програми є: навчити дітей усвідомленню самого себе, свого Я; навчити дітей саморегуляції власних емоцій, сформувати в них відповідальність за власні емоційні прояви та поведінку.
Вікова група: старший шкільний вік.
 pdf
pdf
15.
Поуль В. С.
Особливості взаємозв’язку мовленнєвої діяльності та вольової поведінки дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 9. – С. 51-59.
Для вивчення особливостей вольової поведінки дітей використовується методика «Палички» (У. В. Ульєнкова), методика «Опис передбачуваної діяльності» (І. Б. Дауніс), методика «Управління чужими діями» (М. Н. Діков).
Вікова група: дошкільний вік, молодший шкільний вік.
 pdf
16.
Проект Ю. Л.
Возможности психосемантических методов в исследовании понимания и переживания стихотворных текстов
Психологическая диагностика. – 2007. –  № 6. – С. 71-90.
Для исследования особенностей переживания читателями художественных произведений были рассмотрены конотативные значения стихотворных текстов. Данное исследование проводилось при помощи метода семантического дифференциала.
Возрастная группа: 18-25 лет.
 pdf
17.
Рєпнова Т. П.
Тренінг емоційної зрілості
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 19-31 ; № 4. – С. 46-59.
Програма тренінгу емоційної зрілості спрямована на дітей, у яких спостерігаються ознаки дезадаптації; на подолання високого ступеня конфліктності дітей, а також на усунення різних причин проблем у спілкуванні (низького рівня емоційної зрілості, невпевненості у собі, низької самооцінки, тривожності, агресії). Тренінг складається з 8 занять, по 80 хв. Оптимальна кількість учасників у групі – 8-12 осіб.
Вікова група: розрахований на дітей у перехідному періоді від середнього дитинства до підліткового віку (12-13 років).
 pdf
pdf
18.
Рєпнова Т. П.
Феномен емоційної зрілості і кризи розвитку
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 4. – С. 41-52 ; № 5. – С. 77-79 ; № 6. – С. 54-64.
Основні компоненти емоційної зрілості, на які спрямована розвиваюча робота – експресія, емпатія і саморегуляція. Комплекс вправ може бути спрямований на підкріплення позитивного почуття «Я» підлітка, активізацію його власних зусиль у саморозвитку. Тренінг складається із 8 занять (по 80 хвилин).
Вікова група: молодший та старший підлітковий вік.
 pdf
pdf
19.
Удовенко М. В.
Методы диагностики эмпатии
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 7. – С. 55-58.
Представлені різні методи з діагностики емпатії: як вже відомі, так і авторські.
Вікова група: підлітки.
 pdf
20.
Удовенко М. В.
Развитие эмпатии у подростков (программа игрового социально-психологического тренинга)
Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 4. – С. 6-13 ; № 5. – С. 12-15.
Цілями даної програми є розвиток емпатії. Тренінг складено з використанням різноманітних ігор (основу склали рольові та сценічні ігри). Тренінг задуманий як серія занять-репетицій, кінцева мета яких – постановка уривку чи спектаклю учасниками на загальношкільному заході.
Вікова група:  підлітки.
 pdf
pdf
21.
Урунтаева Г. А.,
Афонькина Ю. А.
Методика изучения достижения цели в условиях помех
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45.
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 3: Діагностика емоційно-вольової готовності.
Мета: вивчення досягнення цілі за умов перешкод.
Див. також: Аверина И. С. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего возраста / И. С. Аверина, Е. И. Щебланова, Е. Н. Задорина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 43-50 ; Баркан А. И. Методика «Рисунок школы» / А. И. Баркан // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 44-45 ; Венгер Л. А. Методика «Мотивационная готовность» / Л. А. Венгер // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45-46 ; Вицлак Г. Методика «Способность к обучению в школе» / Г. Вицлак // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 59-65 ; Лисина М. И. Методика изучения типа общения ребенка со взрослым / М. И. Лисина, Х. Шерьязданова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Методика «Лабиринт» // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 66-69 ; Нежнова Т. А. Беседа об отношении к школе и учению / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 46 ; Нежнова Т. А. Модифицированный вариант методики «Беседа об отношении к школе и учению» / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 46-48 ; Павлова А. А. Диагностика особенностей речевого развития старших дошкольников / А. А. Павлова, Л. А. Шустова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 69-70 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения коммуникативных умений / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения умения сохранять цель в условиях затруднения успеха / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45.
Вікова група: 6-8 років.
 pdf
22.
Урунтаева Г. А.,
Афонькина Ю. А.
Методика изучения умения сохранять цель в условиях затруднения успеха
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45.
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 3: Діагностика емоційно-вольової готовності.
Мета: вивчення вміння зберігати ціль за умов ускладнення успіху.
Див. також: Аверина И. С. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего возраста / И. С. Аверина, Е. И. Щебланова, Е. Н. Задорина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 43-50 ; Баркан А. И. Методика «Рисунок школы» / А. И. Баркан // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 44-45 ; Венгер Л. А. Методика «Мотивационная готовность» / Л. А. Венгер // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45-46 ; Вицлак Г. Методика «Способность к обучению в школе» / Г. Вицлак // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 59-65 ; Лисина М. И. Методика изучения типа общения ребенка со взрослым / М. И. Лисина, Х. Шерьязданова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Методика «Лабиринт» // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 66-69 ; Нежнова Т. А. Беседа об отношении к школе и учению / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 46 ; Нежнова Т. А. Модифицированный вариант методики «Беседа об отношении к школе и учению» / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 46-48 ; Павлова А. А. Диагностика особенностей речевого развития старших дошкольников / А. А. Павлова, Л. А. Шустова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 69-70 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения достижения цели в условиях помех / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения коммуникативных умений / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48.
Вікова група: 6-8 років.
 pdf
23.
Цыбур Е. Н.
Интегративная модель психологической коррекции инфантильной эмоциональной зависимости
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 10. – С. 46-50 ; № 11. – С. 41-46 ; № 12. – С. 1-18.
Тренінг спрямовано на психологічну допомогу людям, схильних до емоційної залежності.
Вікова група: молоді, дорослі люди.
 pdf
pdf
pdf
24.
Юдіна О. М.
Програма тренінгу сенситивності студентів-медиків
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 2. – С. 18-26.
Запропоновані тренінгові вправи спрямовані на актуалізацію емоційної сфери особистості.
Вікова група: студенти.
 pdf