Articles

 1. Алєксєєнко М. В. Книжковий дар славіста В. І. Григоровича Рішельєвському ліцею – Новоросійському (Одеському) університету // Матеріали Міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності і культури «Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 24 травня 2016 р. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – С. 299-302 (0,2 друк. арк.)
 2. Алексеенко М. В. Дарственные надписи на книгах – свидетельства профессионального круга владельца (на примере славистической учебной библиотеки В. И. Григоровича) // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IІІ Міжнародних книгознавчих читань (м. Одеса, 15-17 верес. 2015 р.) : зб. ст. / упоряд. : М. В. Алєксєєнко, О. В. Суровцева ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2016. – C. 93-108 (0,6 друк. арк.)
 3. Бережок Е. В. Альбом карикатур Майё (Les Mayeux) из библиотеки графа А.Г. Строганова // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IІІ Міжнародних книгознавчих читань (м. Одеса, 15-17 верес. 2015 р.) : зб. ст. / упоряд. : М. В. Алєксєєнко, О. В. Суровцева ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2016. – C. 109-120 (0,4 друк. арк.)
 4. Бережок Е. В. Французская карикатура первой трети XIX ст. в фондах Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова // Сохранение и охрана культурных и научных ценностей : сб. материалов XVIII Международной научно-практической конференции (2015 г.) / под ред. Н. Е. Петренко ; Одес. Дом-Музей им. Н. К. Рериха. – Одесса : Астропринт, 2016.– С. 9-18 (0,6 друк. арк.)
 5. Бикова Т. М. Специфіка редагування бібліографічних записів в електронному каталозі: з досвіду НБ ОНУ імені І.І.Мечникова // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (15). – С.137 – 157.
 6. Бургеля Д. І. Від невідомого студента до відомого випускника Новоросійського університету // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство. – 2016. – Т. 21, вип. 1 (15). – С.19-30. (0,8 друк.арк.).
 7. Великодна Г. В. Колекція прекмурських книг у фондах університетської бібліотеки // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IІІ Міжнародних книгознавчих читань (м. Одеса, 15-17 верес. 2015 р.) : зб. ст. / упоряд. : М. В. Алєксєєнко, О. В. Суровцева ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2016. – C. 121-145 (1,33 друк. арк.)
 8. Великодна Г. В. Складний життєвий шлях Артемія Григоровича Готалова-Готліба : до 150-річчя з дня народження // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (15). – С. 30-49 (1,2 друк. арк.)
 9. Данилюк Н. Е. Описательная каталогизация в Научной библиотеке Одесского национального университета имени И. И. Мечникова: вопросы теории и истории // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (16 ). – С.9 – 35.
 10. Кобельський Д. В. Історична проза на тему «козацтва» у зібраннях університетської бібліотеки та її роль у подіях української революції 1917 -1921 рр. // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2016. – Том. 21, вип. 2 (16). – С. (0,62 друк. арк.).
 11. Ложешник А. С. Діалог з історією дослідника античності Новоросійського університету – Струве Федора Аристовича (1816-1885) // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2016. – Т. 21, вип. 1(15). – С. 30 – 50. (0,99  друк. арк.)
 12. Мельниченко О. О. Румынские издания в именном фонде В. И. Григоровича Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – у друку (0,6 друк. арк.)
 13. Подрезова М.О. Громадське звучання науково-просвітницької діяльності М.Я. Грота / М.О. Подрезова// Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога професора Миколи Яковича Грота (1883-1886). – Одеса, 2016. – Ч.1: Монографічна, розд. 2. – С.47-61.
 14. Подрезова М.О. Публіцистика. Статті М.Я. Грота в газеті « Одесский вестник» (1883-1886) / авт. комент.: М.О. Подрезова // Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога професора Миколи Яковича Грота (1883-1886). – Одеса, 2016. – Ч.2: Археографічна, розд. 3. – С. 226-251
 15. Подрезова М.О.Наративи. М.Я. Грот очима сучасників /авт. комент.: М.О. Подрезова // Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога професора Миколи Яковича Грота (1883-1886). – Одеса, 2016 – Ч.2: Археографічна, розд. 4. – С. 252-288
 16. Подрезова М. А., Самодурова В.В. Роль архивных документов в реконструкции истории студенческого отдела библиотеки Новороссийского университета // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2016. – Том. 21, вип. 1(15). – С. І-УІ( 1 друк. арк.)
 17. Полевщикова Е. В. Детская книга в библиотеке одесского дворца Воронцовых / Biblio-Колегіум – (0,7)
 18. Полевщикова Е. В. Книги по военному делу в библиотеке боевого генерала М. С. Воронцова // Воронцовский сборник : сб. науч. ст. – Вып.7 : 100-летию начала Первой мировой войны посвящается. – Одесса : «Апрель», 2016. – С. 137-145 (0,5 друк. арк.)
 19. Полевщикова Е. В. Масонская литература в библиотеках Воронцовых (книги и журналы на русском языке) // Е. Р. Дашкова и её время в культурном пространстве России и Европы : сб. науч. ст. / отв. ред. Л. В. Тычинина. – М. : МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2016. – С. 159-174 (0,7 друк. арк.)
 20. Полевщикова О. Стародруки з астрономії у бібліотеці Одеського математика і астронома Івана Тимченка // Українське небо 2. Студії над історією астрономії в Україні : збірник наукових праць / заг. ред. О. Петрука. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2016. – С. 592-607 (1,1 друк. арк.)
 21. Полевщикова Е. В. Художественное наследие Б.Пикара в коллекциях Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IІІ Міжнародних книгознавчих читань (м. Одеса, 15-17 верес. 2015 р.) : зб. ст. / упоряд. : М. В. Алєксєєнко, О. В. Суровцева ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2016. – C. 188-227 (1,7 друк. арк.)
 22. Polevchtchikova E. Espoirs et déceptions d’Odessa dans le premier quart du XIXe siècle // Сahiers Slaves. –Paris : Université Paris-Sorbonne, 2016. – N°14 : Les Chemins d’Odessa / Textes réunis par Francis Conte et Françoise Gréciet ; publiés avec le concours du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM). – P. 91-104 (0,6 печ. арк.).
 23. Polevshchykova E. V. «Little library» : english children’s book in the Vorontsov book collection// Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (15). – С. 96-113 (0,9 друк. арк.).
 24. Пружина В.П. Вчимося впродовж життя: система розвитку персоналу в Науковій бібліотеці Одеського національного універсиету імені І.І.Мечникова // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (15). – С.150–158.
 25. Ревенко Д. В. Видання Українського наукового інституту книгознавства у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – у друку (0,6 друк. арк.)
 26. Ревенко Д. В. Власницькі ознаки у виданнях Українського наукового інституту книгознавства у фондах університетської бібліотеки / Biblio-Колегіум» – (0, 42 друк. арк.)

Search

Calendar

October 2018
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031