Articles

 1. Алєксєєнко М. В. Книжковий дар славіста В. І. Григоровича Рішельєвському ліцею – Новоросійському (Одеському) університету // Матеріали Міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності і культури «Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 24 травня 2016 р. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – С. 299-302 (0,2 друк. арк.)
 2. Алексеенко М. В. Дарственные надписи на книгах – свидетельства профессионального круга владельца (на примере славистической учебной библиотеки В. И. Григоровича) // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IІІ Міжнародних книгознавчих читань (м. Одеса, 15-17 верес. 2015 р.) : зб. ст. / упоряд. : М. В. Алєксєєнко, О. В. Суровцева ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2016. – C. 93-108 (0,6 друк. арк.)
 3. Алексєєнко М. В. Бібліотека Рішельєвського ліцею (1817-1865) /М.В.Алексєєнко // Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817­2017: [монографія]. – Одеса : ОНУ , 2017. – С. 12-36.
 4. Алексеенко М. В. Организация каталогов в библиотеке одесского Ришельевского лицея (1817-1865) // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. акад. наук Украины, Нац. б-ка Украины имени В. И. Вернадского, Межд. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров. – Киев : НБУВ, 2017. – Вып. 15. – С. 98-107 (0,6друк. арк.)
 5. Алексеенко М. В. Развитие библиотечного дела на юге Украины в 30-40-е гг. ХІХ века : деятельность библиотечных комитетов в одесском Ришельевском лицее // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство.– Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1(17). – С. 29-37 (0,6 друк. арк.)
 6. Алєксєєнко М. В. Структура бібліотеки Рішельєвського ліцею (1817-1865) в Одесі // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2(18). – С. 42-55 (1,1 друк. арк.)
 7. Бережок Е. В. Альбом карикатур Майё (Les Mayeux) из библиотеки графа А.Г. Строганова // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IІІ Міжнародних книгознавчих читань (м. Одеса, 15-17 верес. 2015 р.) : зб. ст. / упоряд. : М. В. Алєксєєнко, О. В. Суровцева ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2016. – C. 109-120 (0,4 друк. арк.)
 8. Бережок Е. В. Французская карикатура первой трети XIX ст. в фондах Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова // Сохранение и охрана культурных и научных ценностей : сб. материалов XVIII Международной научно-практической конференции (2015 г.) / под ред. Н. Е. Петренко ; Одес. Дом-Музей им. Н. К. Рериха. – Одесса : Астропринт, 2016.– С. 9-18 (0,6 друк. арк.)
 9. Бикова Т. М. Специфіка редагування бібліографічних записів в електронному каталозі: з досвіду НБ ОНУ імені І.І.Мечникова // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (15). – С.137 – 157.
 10. Бикова Т.М. Відділ наукової обробки документів та організації каталогів НБ ОНУ імені І. І. Мечникова: історія та досягнення Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1(17). – С. С.38 – 54.
 11. Бургеля Д. І. Від невідомого студента до відомого випускника Новоросійського університету // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство. – 2016. – Т. 21, вип. 1 (15). – С.19-30. (0,8 друк.арк.).
 12. Великодна Г. В. Колекція прекмурських книг у фондах університетської бібліотеки // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IІІ Міжнародних книгознавчих читань (м. Одеса, 15-17 верес. 2015 р.) : зб. ст. / упоряд. : М. В. Алєксєєнко, О. В. Суровцева ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2016. – C. 121-145 (1,33 друк. арк.)
 13. Великодна Г. В. Складний життєвий шлях Артемія Григоровича Готалова-Готліба : до 150-річчя з дня народження // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (15). – С. 30-49 (1,2 друк. арк.)
 14. ВеликоднаяА. В. Дарственные надписи в книжном фонде А. Г. Готалова-Готлиба (на материале одесских изданий) // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1(17). – С. 127-145 (1,1 друк. арк.)
 15. ВеликоднаГ. В. Книжкові знакі європейських бібліофілів : з досвіду підготовки альбому-каталогу // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2(18). – С. 143-151 (0,61 друк. арк.)
 16. Великодная А. В. Особенности подготовки каталога книжных знаков университетской библиотеки // Biblio-Колегіум. – 2017. – Вип. 11 (0,4 друк. арк.)
 17. Данилюк Н. Е. Описательная каталогизация в Научной библиотеке Одесского национального университета имени И. И. Мечникова: вопросы теории и истории // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (16 ). – С.9 – 35.
 18. Кара Т. С. Система персонажів княжої доби української історичної повісті першої половини ХХ століття / Т. С. Кара // Проблеми сучасного літературознавства. – 2018. – Вип. 26. – С. 129-137. (0,49 друк. арк.)
 19. Кобельський Д. В. Історична проза на тему «козацтва» у зібраннях університетської бібліотеки та її роль у подіях української революції 1917 -1921 рр. // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2016. – Том. 21, вип. 2 (16). – С. (0,62 друк. арк.).
 20. Ложешник А. С. Діалог з історією дослідника античності Новоросійського університету – Струве Федора Аристовича (1816-1885) // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2016. – Т. 21, вип. 1(15). – С. 30 – 50. (0,99  друк. арк.)
 21. Ложешник А. С. Старшина Бузького козацького війська за 1793 р. / А. С. Ложешник // Південний захід. Одесика : іст.-краєзнав. наук. альм. / гол. ред. В. А. Савченко. – Одеса : Друк. дім, 2017. – Вип. – С. 43–53. (1,5 друк. арк.)
 22. Ложешник А. С. Роль козацько-старшинського роду Іловайських (Катеринославське військо) в культурному та духовному розвитку регіону / А. С. Ложешник // Інтелектуальна історія та духовна спадщина України ХІХ ст. : зб. наук. пр. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, іст. ф-т, каф. історії України ; відп. ред. О. А. Бачинська. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2017. – С. 134–140. (2,4 др. арк.)
 23. Мельниченко О. О. Румынские издания в именном фонде В. И. Григоровича Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – у друку (0,6 друк. арк.)
 24. Мерзлякова С.А. Становление каталогов библиотеки Новороссийского университета // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1(17). – С.54 – 64.
 25. Мурашко О. С. Запискам імп. Новоросійського університету – 150 / О. С. Мурашко // Biblio-Колегіум : електрон. вид. – 2017. – № 11. – Режим доступу:http://minilib.onu.edu.ua/index.php/main/article/view/43/40 (дата обращения: 27.12.2017)
 26. Подрезова М.О. Громадське звучання науково-просвітницької діяльності М.Я. Грота / М.О. Подрезова// Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога професора Миколи Яковича Грота (1883-1886). – Одеса, 2016. – Ч.1: Монографічна, розд. 2. – С.47-61.
 27. Подрезова М.О. Публіцистика. Статті М.Я. Грота в газеті « Одесский вестник» (1883-1886) / авт. комент.: М.О. Подрезова // Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога професора Миколи Яковича Грота (1883-1886). – Одеса, 2016. – Ч.2: Археографічна, розд. 3. – С. 226-251
 28. Подрезова М.О.Наративи. М.Я. Грот очима сучасників /авт. комент.: М.О. Подрезова // Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога професора Миколи Яковича Грота (1883-1886). – Одеса, 2016 – Ч.2: Археографічна, розд. 4. – С. 252-288
 29. Подрезова М. А., Самодурова В.В. Роль архивных документов в реконструкции истории студенческого отдела библиотеки Новороссийского университета // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2016. – Том. 21, вип. 1(15). – С. І-УІ( 1 друк. арк.)
 30. Подрезова М. О. Вузівська бібліотека в Проекті сприяння академічної доброчесності : досвід роботи // Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікативних технологій : матеріали Всеукраїнської наук.-прак. конф. (Миколаїв, 27-28 квіт. 2017 р.) / Укр. бібл. асоц., Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, Наук. б-ка. – Миколаїв : НУК, 2017. – С. 107-14 (0,49 друк. арк.)
 31. Подрезова М. О. Погляд крізь століття: Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. [Ч. 1] // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1. – С. 9-28 (2,51 друк. арк.)
 32. Подрезова М. О. Погляд крізь століття : Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. [Ч. 2] // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2. – С. Т. 22, вип. 2. – С. 13-34 (1,44 друк. арк.)
 33. Подрезова М.О. Університетська бібліотека в період незалежної України (1991-2017) / М.О.Подрезова // Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 : [монографія]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 205-224.
 34. Полевщикова Е. В. Детская книга в библиотеке одесского дворца Воронцовых / Biblio-Колегіум – (0,7)
 35. Полевщикова Е. В. Книги по военному делу в библиотеке боевого генерала М. С. Воронцова // Воронцовский сборник : сб. науч. ст. – Вып.7 : 100-летию начала Первой мировой войны посвящается. – Одесса : «Апрель», 2016. – С. 137-145 (0,5 друк. арк.)
 36. Полевщикова Е. В. Масонская литература в библиотеках Воронцовых (книги и журналы на русском языке) // Е. Р. Дашкова и её время в культурном пространстве России и Европы : сб. науч. ст. / отв. ред. Л. В. Тычинина. – М. : МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2016. – С. 159-174 (0,7 друк. арк.)
 37. Полевщикова О. Стародруки з астрономії у бібліотеці Одеського математика і астронома Івана Тимченка // Українське небо 2. Студії над історією астрономії в Україні : збірник наукових праць / заг. ред. О. Петрука. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2016. – С. 592-607 (1,1 друк. арк.)
 38. Полевщикова Е. В. Художественное наследие Б.Пикара в коллекциях Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IІІ Міжнародних книгознавчих читань (м. Одеса, 15-17 верес. 2015 р.) : зб. ст. / упоряд. : М. В. Алєксєєнко, О. В. Суровцева ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2016. – C. 188-227 (1,7 друк. арк.)
 39. Polevchtchikova E. Espoirs et déceptions d’Odessa dans le premier quart du XIXe siècle // Сahiers Slaves. –Paris : Université Paris-Sorbonne, 2016. – N°14 : Les Chemins d’Odessa / Textes réunis par Francis Conte et Françoise Gréciet ; publiés avec le concours du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM). – P. 91-104 (0,6 печ. арк.).
 40. Polevshchykova E. V. «Little library» : english children’s book in the Vorontsov book collection// Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (15). – С. 96-113 (0,9 друк. арк.).
 41. Полевщикова О. В. Мистецтво переплету : форзаци у колекції «Королівського альманаху» з Воронцовського фонду Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова [Електронний ресурс] // Biblio-Колегіум. – 2017. – Вип. 11 (0,6 друк. арк.)
 42. Полевщикова Е. В. «Королевский альманах» в книжном собрании М. С. Воронцова // Вісник Одеського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2. – С. 187-209 (1,4 друк. арк.)
 43. Пружина В.П. Вчимося впродовж життя: система розвитку персоналу в Науковій бібліотеці Одеського національного універсиету імені І.І.Мечникова // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (15). – С.150–158.
 44. Пружина В. П. Бібліотека в період реформування вищої освіти (1920–1933) /  О.  В. Полевщикова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова // Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817­2017. – Одеса : ОНУ , 2017. – С. 131–166.
 45. Пружина В. П. Бібліотека Одеського державного університету в період 1933-­1991 рр. /В. П. Пружина, В. В. Самодурова // Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817­2017. – Одеса : ОНУ , 2017. – С.  179 – 187.
 46. Пружина В.П. Заради пам”яті, заради майбутнього // Biblio­Колегіум : електрон. вид. ­2017 ­ Вип. 11. – Режим доступу: http://minilib.onu.edu.ua/index.php/main/issue/archive. (дата звернення 10.12.2017).
 47. Ревенко Д. В. Видання Українського наукового інституту книгознавства у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – у друку (0,6 друк. арк.)
 48. Ревенко Д. В. Власницькі ознаки у виданнях Українського наукового інституту книгознавства у фондах університетської бібліотеки / Biblio-Колегіум» – (0, 42 друк. арк.)
 49. Ревенко Д. В. Фонд «Ucrainica» в Одеській Центральній науковій бібліотеці [Електронний ресурс] // Biblio-Колегіум. – 2017. – Вип. 11 (0,48 друк. арк.)
 50. Самодурова В. В. Бібліотека в період реформування вищої освіти / В. В. Самодурова, О. В. Полевщикова, В. П. Пружина // Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 : [монографія]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 131–178. (1,29 друк. арк.)
 51. Самодурова В. В. Бібліотека Новоросійського університету / В. В. Самодурова, О. В. Полевщикова // Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 : [монографія]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 55–130. (4,82 друк. арк.)
 52. Самодурова В. В. Бібліотека Одеського державного університету в період 1933–1991 рр. / В. В. Самодурова, В. П. Пружина // Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 : [монографія]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 179–204. (0,52 друк. арк.)
 53. Самодурова В. В. Два века издательской деятельности Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (1817–2017) / В. В. Самодурова // Biblio-Колегіум : електрон. вид. – 2017. – № 11. – Режим доступу: http://minilib.onu.edu.ua/index.php/main/article/view/43/40 (дата обращения: 27.12.2017). (0,74 друк. арк.)
 54. Шершун Т. М. Особові архівні фонди в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1. – С. 146-159 (1,1 друк. арк.)
 55. Шершун Т. М. Формування архівного фонду Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : питання історії, теорії та методики // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2. – С. 210-222 (0,9 друк. арк.)

Search

Calendar

April 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930