Faculty of History

 1. Барвінська П. I.  Методичні рекомендації, тематика та план практичних занять  з курсу «Історія СРСР 1917-1991 рр.» для студ. іст. фак. / П.І. Барвінська; ОНУ ім. І. І. Мечникова; наук. ред. Ф.О. Самолов. — Одеса: Б.в., 2005. — 31 с. — Бібліогр. в кінці тем.
 2. Барвінська П. І. Історія СРСР : навч.-метод. посіб. / П. І. Барвінська; відп. ред. В. Г. Кушнір; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 133 с. : портр. (access is available only in electronic reading rooms of the library)
 3. Бевзюк Н. ПРеформация и европейский мир: метод. реком. / Н. П. Бевзюк . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2012 . – 30 с.
 4. Білянська О. Ю.  Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Методика викладання культурології у вищому навчальному закладі” для студ. спец. „Культурологія”/ О. Ю. Білянська. – Одеса, 2009. – 26 с.
 5. Білянська О. Ю. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “Культурологія” для студ. спец. “Політологія” згідно з вимогами кредитно-модульної системи / О. Ю. Білянська . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012 . – 27 с.
 6. Вінцковський Т. С. Новітня історія України : методичні рекомендації для студ. IV курсу історичного ф-ту (за вимогами кредитно-модульної системи) / Т. С. Вінцковський, Е. П. Петровський ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 66 с. (access is available only in electronic reading rooms of the library)
 7. Голубович И. В. Основы теоретической биографистики: уч. пособ. для студ. специальностей «Философия» и «Культурология» / И. В. Голубович. 2015.- 125 с.
 8. Голубович И. В. Проблемы современной антропологии. Ч. 1 Самоопределение антропологии. Структура антропологического знания : уч. пособ. для студ. филос. ф-та / И. В. Голубович, Е. С. Петриковская, Ф. А. Тихомирова ; Одесск. нац. ун.  – Одесса:  2015. – 160 с.
 9. Готинян-Журавльова В. В. Короткий словник з логіки до тем: «Поняття», «Судження», «Дедуктивні умовиводи» : навч.-метод. посіб. / В. В. Готинян-Журавльова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 57 с.  (access is available only in electronic reading rooms of the library)
 10. Готинян-Журавльова В. В. Методичні вказівки до рішення задач з логіки з прикладами і відповідями: для студ. заочного відділення філос. фак. та студ. нефілос. факультетів / В. В. Готинян-Журавльова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2011 . – 44 с.
 11. Діанова Н. М. Історія релігії та церкви в Україні. Навчальний посібник до спеціального курсу для студентів історичного факультету. Частина перша: ІХ–ХІХ ст. — Одеса: “Астропринт”, 2006. — 44 с. (access is available only in electronic reading rooms of the library)
 12. Діанова Н. М. Історія релігії та церкви в Україні в національному та європейському контекстах: навч. Посіб. Для студентів спец. 032 “Історія та археологія” спеціалізації “Історія України у світовому контексті”/ Н. М. Діанова. – Одеса: Одес. нац. Ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 252 с.
 13. Діанова Н. М. Методичні рекомендації до курсу «Християнство на півдні України»: методичні рекомендації / Н. М. Діанова. — Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2014. — 24 с.
 14. Діанова Н. М. Методичні рекомендації до спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні»: методичні рекомендації / Наталія Миколаївна Діанова. — Одеса, «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2014.- 24 с.
 15. Кушнір В. Г. Народне образотворче мистецтво українців Південно-Західної України : навч.-наоч. посіб. для студ. іст. ф-ту. Ч. 1 : Настінний розпис / В. Г. Кушнір . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 44 с. (access is available only in electronic reading rooms of the library)
 16. Кушнір, В’ячеслав Григорович. Народне образотворче мистецтво українців Південно-Західної України : навч.-наоч. посіб. для студ. іст. ф-ту / В. Г. Кушнір ; відп. ред.: О. В. Сминтина ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016
 17. Милевич С. В. Методическое пособие по изучению курса генеалогии. Для студентов ІІІ курса исторического факультета. —  Одесса, 2000. – 104 c.
 18. Левченко, Г. С. Історія преси в Україні (кінець XVIII – початок XXI ст.) : метод. рек. до спец. курсу для студентів спец. 032 “Історія та археологія” першого (бакалавр.) рівня вищої освіти / Г. С. Левченко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 40 c.  (access is available only in electronic reading rooms of the library)
 19. Мисечко А.І.  Методичні рекомендації та програма спеціального курсу «Історія українського війська» для студентів III курсу денного відділення історичного факультету / Анатолій Іванович Мисечко. — Одеса:«Одеський національнийуніверситет», 2011.- 26 с.
 20. Нємченко, І. В. Історія країн Західної Європи доби пізнього середньовіччя : навч.-метод. посіб. : (для студентів ф-ту історії та філософії) / І. В. Нємченко, В. В. Чепіженко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – Ч. 2 : . – 2018. – 200 с. (access is available only in electronic reading rooms of the library)
 21. Підготовка та захист курсових і дипломних робіт : Методичний посібник / відпов. ред. В. Г. Кушнір; упоряд. С. В. Ковальський, О. М. Луговий, Л. В. Новікова, Н. О. Петрова, О. О. Синявська. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 56 с.  (access is available only in electronic reading rooms of the library)
 22. Прігарін, Олександр Анатолійович. Теорія й методи соціокультурної антропології: метод. рек. для студентів першого рівня вищ. освіти (бакалавр.) спец. 032 «Історія та археологія» освіт. програми «Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини» / О. А. Прігарін; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 26 с. (access is available only in electronic reading rooms of the library)
 23. Райхерт, К. В. Базові знання з мови тернарного опису : метод. вказівки до семінар. занять з курсу “Основи системних досліджень” для студентів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти спец. 033 “Філософія” / К. В. Райхерт; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 38 с.  (access is available only in electronic reading rooms of the library)
 24. Русяєва М. В. Методичні вказівки до курсу «Історія музики» для студентів-культурологів філософського факультету / М. В. Русяєва . – Одеса, 2006 . – 37 с.
 25. Савченко В. В. Методичні вказівки з курсу «Музеологія» : для студ. спец. «Культурологія» (згідно з вимогами кредитно-модульної системи) / В. В. Савченко . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013 . – 43 с.
 26. Савченко В. В.  Робоча програма i методичнi вказiвки до курсу “Iсторiя образотворчого мистецтва” для студ. культурологiчного вiддiлення фiлос. фак. (згiдно з вимогами кредитно-модульної системи) / В. В. Савченко .-Одеса : Одеський нац. ун-т, 2010. – 21 с.
 27. Синявська О. О. Методичні вказівки до складання робочих навчальних програм спеціальних та загальних курсів на історичному факультеті. / Синявська Олена Олександрівна. — Одеса: «Одеський національнийуніверситет», 2011. — 46 с.
 28. Соболевская Е. К. Культура серебряного века : метод. указ. для студ.-культурологов / Е. К. Соболевская . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – 35 с.
 29. Стоянова, Г. М. Стать та вік в традиційній культурі : метод. рек. для студентів 2 курсу першого (бакалаврський) рівня вищої освіти спец. 032 “Історія та археологія” / Г. М. Стоянова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 29 с.
 30. Терентьева Л. Н. Природа философского и логического знания : метод. пособ. для студ. и аспирантов фолос. и нефилос. спец. : памяти А. И. Уёмова посвящ. / Л. Н. Терентьева . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2016 . – 81 с. (access is available only in electronic reading rooms of the library)
 31. Терентьева Л. Н. Лекции и задачи по логике для тех, кто любит философию : учебно-метод. пособие / Л. Н. Терентьева ; ОНУ им. И.И. Мечникова, Филос. фак. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2017 . – 255 с.  (access is available only in electronic reading rooms of the library)
 32. Уварова Т. И. Предпринимательство и шоу-бизнес : метод. реком. к спецкурсу для студ. напр. «Культурология» филос. фак. дневной и заоч. форм обуч. / Т. И. Уварова. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – 54 с.
 33. Ушакова К. В. Введение в историю зарубежной культуры: учебно-методическое пособие / К. В. Ушакова, Ю. А. Ушакова. – Одесса: Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2015. – 176 c. (access is available only in electronic reading rooms of the library)
 34. Худенко, А. В. Вопрос Хайдеггера ” Что такое метафизика ?” Семинар на философском факультете ОНУ имени И. И. Мечникова, осенний семестр 2013 г. А. В. Худенко [Электронный ресурс] / А. В. Худенко. – Электрон. кн. – Одесса : Удача, 2014. – 147 с.