Історик, славіст, археограф: до 155-річчя з дня народження І. А. Линниченка

  • 0

Історик, славіст, археограф: до 155-річчя з дня народження І. А. Линниченка

 

Книжкова виставка присвячена відомому історику, славісту, археографу, професору Новоросійського університету – Івану Андрійовичу Линниченко. Експозиція складається із праць вченого з різних галузей його наукових інтересів. На виставці представлені видання, в яких розглядається викладацька та суспільна діяльність, а також дослідження сучасників про вченого. І. А. Линниченко вивчав актуальні проблеми історії та історіографії України. Завдяки науково-методичній роботі вченого Новоросійський університет став одним із центрів джерелознавчих досліджень в Російській імперії.

 Линниченко И. Взаимые отношения Руси и Польши до половины XIV столетия. Ч. 1 : Русь и Польша до конца XII века / Иван Линниченко. – К. : унив. тип. И. И. Завадзкого, 1884. – 216, [24] с.  78/13511

 Магістерська дисертація вченого, яка складається з чотирьох глав, що висвітлюють русько-польські відносини з кінця Х до кінця ХІІ ст. Вченим зібране та проаналізоване  широке коло джерел. В книзі багато уваги приділяється розгляду шлюбних союзів,  політичних, соціальних, економічні та культурних зв’язків між Руссю та Польщею.

Цей примірник викликає інтерес тим, що на титульній сторінці міститься дарчий напис автора: «Многоуважаемому Алексею Ивановичу Маркевичу».

Линниченко И. А. Черты из истории сословий в Юго-Западной Руси XIV-XV в. / И. А. Линниченко. – М. тип. Э. Лисснер и Ю. Роман, 1894. – 240 с.  79-а/260

«Черты из истории сословий…» докторська дисертація, захищена у Московському університеті, в якій І. А. Линниченко звертає увагу на середньовічну історію Південно-західних земель. У трьох главах він аналізує питання з історії трьох станів – дворянського, селянського та міщанського. Зібравши широкий для того часу масив даних з історії західних слов’ян, неупереджено проаналізував основні факти та простежив історію кожного з трьох станів.

На титульній сторінці міститься штамп «Ucrainісa», що означає приналежність до Українського відділу Одеської центральної наукової бібліотеки у 1920-30 рр.

Линниченко И. А. Малорусский вопрос и автономия Малороссии : открытое письмо проф. М. А. Грушевскому / И. А. Линниченко. – Одесса, 1917. – 40 с.  79-а/719
 Линниченко И. А. Малорусская культура / И. А. Линниченко. – Одесса : тип. Южно-Рус. просвет.  о-ва, 1919. – 17 с. 56/1306

 Одним з напрямків наукових інтересів І. А. Линниченко було дослідження східного слов’янства. У полемічній роботі «Малорусский вопрос и автономия Малороссии» І. Линниченко аналізує основні положення концепції історії України, що були сформовані М. Грушевським. Автор виступає з критикою теорії М. Грушевського про різні історичні шляхи України та Великоросії. У памфлеті «Малорусская культура» вчений продовжує свою думку про нерозривність української та російської історії та спільність культури.

Линниченко И. А. Высшее образование : вступительная лекция на Женских педагогических курсах в Одессе / И. А. Линниченко. – Одесса : тип. А. Шульце, 1903. – 16 с. 15-е/433

 У книзі представлено вступну лекцію професора І. А. Линниченка про організацію вищої освіти на Жіночих курсах в Одесі, яка знайомить з навчальними темами, цікавить своєю неоднозначністю, проблематичністю. Автор висвітлює мету та важливість вищої освіти, а також різницю чоловічої та жіночої властивостей розуму. Ця робота становить інтерес для викладачів та студентів, що вивчають педагогіку та історію її викладання в Одесі.

Линниченко И. А. Общество любителей российской словесности (страничка из прошлого) / И. А. Линниченко. – Одесса : тип. Одес. новостей, 1911. – 16 с.  29/1523
 Линниченко И. А. Книга и слово : [по поводу 40-летия Одесского Славянского Благотворительного общества]. / И. А. Линниченко. – Одесса : Одес. новости, 1910. – 16 с. 29/1524

У творчості І. Линниченко простежується інтерес до історії наукових товариств та установ. Він активно брав учать у багатьох з них. Праця «Общество любителей российской…» є спогадами І. А. Линниченко про діяльність та організацію цього товариства при Московському університеті до 1896 р., членом якого він був.

У 1903-1910 рр. він працював на посту голови Одеського слов’янського благодійного товариства імені святих Кирила та Мефодія. До 40-річчя товариства вийшла праця «Книга і слово», в якій І. Линниченко описує історію та діяльність товариства. Цікавими є спогади вченого про інших його членів. На титульній сторінці міститься штамп «Ucrainісa», тобто приналежність до Українського відділу Одеської центральної наукової бібліотеки у 1920-30 рр.

Линниченко И. А. Задачи библиографии : речь на собрании Одес. библиогр. о-ва при Новорос. ун-та / И. А. Линниченко. – Одесса : тип. Центральная, 1911. – 12 с.  230/2614
 Известия Одесского библиографического общества при Императорском Новороссийском университете. – Одесса : Центральная тип. С. Розенштрауха и Н. Лемберга, 1914. – 60 с.  41/35

 І. А. Линниченко приймав активну участь у діяльності Одеського бібліографічного товариства, був головою у 1910-1912 рр. та головним редактором його видання «Известия библиографического общества». Велике значення для розвитку теорії бібліографії мала робота «Задачи библиографии», де пояснюється суть науки, здійснюється порівняльний аналіз західної та вітчизняної бібліографії. Розкриваються основні завдання та цілі діяльності товариства, у тому числі й створення Музею міста Одеси.

 Одним з напрямків у творчості І. А. Линниченко була біографістика. Він залишив спогади і біографічні данні про життя і наукову роботу відомих вчених, зокрема – Новоросійського університету. Наприклад, про Георгія Івановича Перетятковича – історика, що викладав російську історію; про Володимира Олексійовича Яковлєва – історика російської літератури, професора Варшавського університету, директора Одеської публічної бібліотеки та професора Новоросійського університету; про Кочубинського Олександра Олександровича – філолога-славіста та історика та ін.

 Линниченко И. А. Владимир Алексеевич Яковлев : воспоминания / И. А. Линниченко. – [Б. м., б. г.]. – 17 с. 80/607
 Линниченко И. А. Александр Александрович Кочубинский (1845-1907) / И. А. Линниченко. – Одесса : тип. Техник, 1916. – 39 с. 75/791
Линниченко И. А. Батенька Георгий Иванович [Перетяткович] / И. А. Линниченко. – Одесса : тип. Техник, 1916. – 14 с. 75/792
Линниченко И. А. А. И. Маркевич : биографические воспоминания и список трудов / И. А. Линниченко. – Одесса :  тип. Эконом., 1904. – 48 с., 1 портр. 80/1137

 Олексій Іванович Маркевич – автор понад 400 праць з російської історії XV-XVIII ст., історії Південної України XVIII-XIX ст., історії слов’янства, загальної історії, історіографії, джерелознавства, історії літератури та етнографії. Представлена книга містить спогади І. Линниченка про вченого. У праці вперше опубліковано список праць О. Маркевича, який сам автор склав незадовго до смерті, з його систематизацією та певними зауваженнями. Ця книга орієнтована на славістів та істориків.

Линниченко И. А. Профессор Виктор Иванович Григорович: к столетию со дня рождения / И. А. Линниченко. – Одесса, 1915. – Отд. отт. из газ. «Одесские новости» (1915, № 9693). 80/490

 Робота І. Линниченка приурочена до сторіччя з дня народження професора Віктора Григоровича – російського славіста українського походження, одного з основоположників слов’янської філології в Росії, історика, етнографа. У книзі, крім біографічних даних, автор  висвітлює становлення наукової діяльності В. Григоровича, його вклад у слов’янознавство. У праці містяться матеріали, зібрані І. Линниченком, про вченого зі спогадів його учнів.

Мирошниченко В. А. Деятельность И. А. Линниченко в Одесском библиографическом обществе : материалы к биографии / В. А. Мирошниченко // Зап. іст. ф-ту. – Одеса, 1999. – Вип. 9. – С. 179-284.  81/1252
Музичко О. Є. Джерелознавчі студії професора І. А. Линниченка та його учнів наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. : напрямки, особливості та значення / О. Є. Музичко // Південний архів : історичні науки. – Херсон, 2007. – Вип. 25. – С. 65-77.  79-а/6818
 Музичко О. Є. Діяльність професора Новоросійського університету І. Линниченка у наукових і громадських товариствах у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О. Є. Музичко // Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України. – Одеса, 2007. – Вип. 2. – С. 120-129.  79-а/7133
 Музичко О. Є. Справа заснування “Музею міста Одеси” на початку ХХ ст.: ініціатори, задуми та реалії / Олександр Євгенович Музичко, Віра Владленівна Солодова // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею . – 2008 . – № 5. – С. 31-37.  81/1318

Відродження інтересу до багатогранної наукової діяльності І. А. Линниченка відбувається в стінах Одеського національного університету (раніше Новоросійського). Час від часу відкриваються нові архівні матеріали, які дають змогу для більш якісного, цілісного вивчення біографічної та наукової діяльності. Результати дослідницької роботи публікуються у періодичних та продовжуючих виданнях, які зберігаються у Науковій бібліотеці. У працях аналізуються відомі та нещодавно відкриті архівні документи, на підставі яких характеризується процес становлення особистості вченого, його наукова та суспільна діяльність.

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Пошук по сайту

Календар

Серпень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031