Направленість особистості

Доступ до повного тексту лише на території НБ ОНУ імені І. І. Мечникова

Автор(и)
Назва методики / тренінгу
Джерело
Цілі та опис дослідження
PDF
1.
Алтухов В. В.
“Тест индивидуальной мотивации” (ТИМ): опыт разработки новой мотивационной методики
Психологическая диагностика. – 2006. –  № 2. – С. 24-40.
Методика ТИМ (Тест индивидуальной мотивации) направлена на диагностику трудовой мотивации личности.
Возрастная группа: 21-60 лет.
pdf
2.
Альпер Э. А., Семенова М. К.
Исследование экологического сознания: диагностическое интервью “Человек и природа”
Психологическая диагностика. – 2005. – № 2. – С. 21-44.
Диагностическое интервью «Человек и природа» разработано с целью определения сформированности экологического сознания у испытуемого. Экологическое сознание рассматривается как единство трех компонентов: мировоззренческого, когнитивно-аффективного и поведенческого.
Возрастная группа: взрослые люди (от 16 до 55 лет).
pdf
3.
Андреева А. Д.
Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних и старших классах школы
Психологическая диагностика. – 2006. – № 1. – С. 33-38.
Предлагаемый метод диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению основан на опроснике Ч. Д. Спилберга (State-Trait Personality Inventory), направленного на изучение уровня познавательной активности, тревожности и гнева как актуальных состояний и как свойств личности. Модификация опросника осуществлена А. Д. Андреевой.
Возрастная группа: средний и старший школьный возраст.
pdf
4.
Башук Л. П.
Психодіагностика мотиваційних чинників працевлаштування молоді
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 12. – С. 58-63.
Розроблена психодіагностична програма дослідження мотиваційних чинників працевлаштування.
Вікова група: студенти, молоді люди.
pdf
5.
Білоус Р. М.
Мій професійний вибір: тренінг старшокласників
Практ. психологія та соц. робота. – 2010. – № 10. – С. 1-11 ; № 11. – С. 29-39 ; № 12. – С. 34-38 ; 2011. – № 1. – С. 10-22.
Запропонована програма тренінгу старшокласників «Мій професійний вибір», який сприяє систематизації професійних знань, дослідженню реальної ситуації професійного вибору, конкретизації життєвих цілей з набуттям уміння визначати короткострокові та довгострокові цілі, приймати самостійні рішення, що забезпечує формування професійних намірів у процесі професійного самовизначення та позитивно корелює з особистісним зростанням кожного учасника тренінгу.
Вікова група: старший шкільний вік.
pdf

pdf

pdf

pdf

6.
Богатырева О. О.
Диагностика организационной социализации
Психологическая диагностика. – 2005. – № 3. – С. 45-56.
В работе использовалась адаптированная методика диагностики социализации Дж. Хойтера, Т. Хоф Макана и Дж. Винтера состоящая из 3 шкал, оценивающих успешность организационной, групповой и трудовой социализации индивида соответственно.
Возрастная группа: 21-55 лет.
pdf
7.
Буцкіна С. В.
Формування мотиваційної готовності дітей 6-7 років до навчання в школі
Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 5. – С. 16-19.
Представлена корекційно-розвивальна програма складається з 10 занять. Ця програма зможе допомогти дітям розвинути компоненти мотиваційної готовності і дасть змогу дитині в подальшому легко і швидко впоратись із труднощами у навчанні.
Вікова група: діти 6-7 років.
pdf
8.
Варбан М. Ю.
Диагностика профессиональных ожиданий в юношеском возрасте
Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 3. – С. 32-36.
Наведено приклад емпіричного дослідження особливостей професіональних очікувань у юнацькому віці. Використано рефлексивний прийом – проективний малюнок «Мій символ життєвого успіху», за допомогою якого стала можливою актуалізація несвідомої символіки та образності професійних очікувань. Деякі положення методики вже обговорювались автором у попередній статті (Див.: Варбан М. Ю. Рефлексія професійного становлення в юнацькому віці / М. Ю. Варбан // Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 6/7. – С. 80-83).
Вікова група: юнаки.
pdf
9.
Варбан М. Ю.
Рефлексія професійного становлення в юнацькому віці
Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 6/7. – С. 80-83.
Модель рефлексивної підтримки формування професіонала в умовах вузу. Як рефлексивний тренінг професійного становлення модель також придатна для психологічної роботи зі старшокласниками. Робота базується на засадах розвиваючої взаємодії. Модель передбачає люнгітюдне, поетапне консультування і поступове ускладнення рефлексивного «залучення» особистості до неперервного процесу професійного становлення. Модель включає рефлексивні експрес-техніки, спрямовані на опосередковане, звернене до пам’яті, уяви, системи цінностей і переконань моделювання старшокласниками (студентами) своєї професіоналізації.
У модель включені 8 основних прийомів рефлексивного входження у професіоналізацію:
мій шлях у професію (анкетне опитування, що визначить рівень сформованості професійних інтересів, планів); піраміда професійного росту (символічне зображення професійного життя у вигляді вписаної в «коло професій» піраміди); самостійна професіоналізація (опитувальник, спрямований на діагностику рівня зрілості й активності особистості у професійному становленні); цінності професійного життя (запропонованим 17 цінностям зі списку треба надати певний ранг за шкалами); метод експертних оцінок якостей майбутнього професіонала (передбачає ознайомлення з описами узагальнених професійно важливих якостей); мій символ життєвого успіху (завдання передбачає уявити себе у майбутньому); твір «Яким мені уявляється моє майбутнє життя»; мої результати, досягнення у навчанні та професіоналізації (передбачає опитування, що дає можливість усвідомити реальне просування у професійному становленні через реальні досягнення, результати).
Вікова група: старшокласники, студенти.
pdf
10.
Венгер Л. А.
Методика «Мотивационная готовность»
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45-46.
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 4: Діагностика особистісної готовності.
Мета: вивчення мотиваційної готовності навчання у школі.
Див. також: Аверина И. С. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего возраста / И. С. Аверина, Е. И. Щебланова, Е. Н. Задорина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 43-50 ; Баркан А. И. Методика «Рисунок школы» / А. И. Баркан // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 44-45 ; Вицлак Г. Методика «Способность к обучению в школе» / Г. Вицлак // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 59-65 ; Лисина М. И. Методика изучения типа общения ребенка со взрослым / М. И. Лисина, Х. Шерьязданова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Методика «Лабиринт» // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 66-69 ; Нежнова Т. А. Беседа об отношении к школе и учению / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 46 ; Нежнова Т. А. Модифицированный вариант методики «Беседа об отношении к школе и учению» / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 46-48 ; Павлова А. А. Диагностика особенностей речевого развития старших дошкольников / А. А. Павлова, Л. А. Шустова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 69-70 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения достижения цели в условиях помех / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения коммуникативных умений / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения умения сохранять цель в условиях затруднения успеха / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45.
Вікова група: 6-8 років.
pdf
11.
Вінник Н. Д.
Методика «Духовна культура особистості педагога»
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 10. – С. 36-41.
Запропоновано методику оцінки сили духовно-професійних устремлінь та ступеня їх реалізації у педагогічній діяльності.
Вікова група: молоді, дорослі люди.
pdf
12.
Вірна Ж. П.
Професійна ідентифікація: побудова і валідизація тесту кольорових відношень для діагностики усвідомлення професійного образу
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 3. – С. 21-24.
Представлено модифікований тест кольорових відношень Єткінда. Рівень усвідомлення людиною професійного образу дозволить спрогнозувати ймовірну ефективність  професійної ідентифікації особистості та пояснити виникнення тих чи інших проблемностей у професійній (навчально-професійній) діяльності.
Вікова група: студенти, дорослі люди.
pdf
13.
Гіббс Джон
Тренінг моральних міркувань
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 8. – С. 14-36.
Тренінг спрямовано на виховання моральних міркувань в особистості, що включає дотримання обіцянок, правдивість, готовність до взаємодопомоги, врятування життя, утримування себе від крадіжок і дотримання закону.
Вікова група:  старший шкільний вік.
pdf
14.
Данилова Т. Н.
Опросник диагностики типа направленности личности практического психолога
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 8. – С. 41-44.
Методика «Діагностика спрямованості особистості практичного психолога (ДСОПП)» має на меті виявити різні типи спрямованості у структурі особистості майбутніх практичних психологів; виявити основні типи професійної спрямованості особистості у студентів-психологів.
Вікова група: студенти, дорослі люди.
pdf
15.
Дмітрієва О. А.
Особливості потребнісно-мотиваційної сфери психосоціально зрілих і психосоціально незрілих особистостей
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 9. – С. 8-12.
Вивчаються показники потребнісно-мотиваційної сфери особистісно зрілих і особистісно незрілих учнів. Запропонована анкета вивчення потребнісно-мотиваційної сфери особистості.
Вікова група: старший шкільний вік.
pdf
16.
Жадан І. В.
Методика дослідження політичної толерантності: показники, критерії, інструментарій
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 6. – С. 33-35.
Пропонується методика дослідження толерантності за межами конкретної ситуації і політичної поведінки в цій ситуації, що зводиться до вимірювання установок людей по відношенню до соціальних об’єктів. Метою такого вимірювання є визначення особливостей політичної культури та прогнозування поведінки суб’єктів політики в тих або інших ситуаціях.
Вікова група: дорослі люди.
pdf
17.
Занюк С. С.
Мотиваційний тренінг. Формування мотивації учбової діяльності у студентів та старшокласників
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 8. – С. 31-42 ; № 9-10. – С. 74-83.
Розроблений мотиваційний тренінг може використовуватись для підвищення мотивації особистості. Запропоновані вправи («Успіхи в минулому», «Емоційне насичення», «Нове ім’я», «Схвалення», «Уникнення невдачі», «Придумай девіз», «Сформуй позитивний Я-образ») допоможуть у досягненні поставленої мети.
Вікова група: підлітки, студенти.
pdf

pdf

18.
Захарова Е. И.,
Кукушкина Н. С.
Диагностика ценностной направленности матери
Психологическая диагностика. – 2005. – № 4. – С. 45-57.
Предложенная методика поможет осуществить диагностику ценностных ориентаций личности, что позволяет решать проблемы детско-родительских отношений.
Возрастная группа: молодые женщины.
pdf
19.
Зуев И. А.
Диагностический тест структуры интересов и склонностей (СИС-190)
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 7. – С. 24-28.
Дана тестова методика спрямована на виявлення у особистості інтересів і нахилів до різних сфер теоретичного знання і практичної діяльності. Окрім профорієнтаційних цілей тест може слугувати також засобом самопізнання та самодіагностики.
Вікова група: старший шкільний вік, підлітки, студенти.
pdf
20.
Иванова О. Н.,
Одинцова В. В.
Комплекс тестирования “Профориентатор”: психометрические и прагматические свойства теста
Психологическая диагностика. – 2006. –  № 2. – С. 41-69.
Приводится описание методики «Профориентатор», которая комплексно диагностирует интересы, способности и личностные качества человека, соотнося их с выбором профессии и учебного заведения.
Возрастная группа: старший школьный возраст (8-11 класс).
pdf
21.
Капацина А. О.
Структури соціально-психологічних установок мотиваційно-необхідної сфери особистості керівників-початківців з різними рівнями адаптованості
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 3. – С. 72-80.
Пропонується ряд методик діагностики соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-необхідній сфері О. Ф. Потьомкіної:
Методика виявлення соціально-психологічних установок, спрямованих на «альтруїзм-егоїзм», «процес-результат»;
Методика виявлення соціально-психологічних установок, спрямованих на «волю-владу», «працю-гроші».
А також багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» О. Г. Маклакова і С. В. Чермяніна.
Вікова група: дорослі люди.
pdf
22.
Киричук В. В.
Стимулювання духовно-катарсичної активності обдарованих підлітків
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 12. – С. 15-24.
Мета тренінгу: активізувати та стимулювати духовно-катарсичну активність підлітків (ДКАП) в умовах навчального закладу (емоційна експансивність, навчально-пізнавальна активність, жертовність).
Вікова група: підлітки.
pdf
23.
Климчук В. О.
Тренінг внутрішньої мотивації: результати апробації та структури
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 10. – С. 52-59.
В програмі розвитку внутрішньої мотивації використано систему тренінгів (бесіди, дискусії, ігри, розв’язування проблемних задач, рольове програвання ситуацій, метод особистісних конструктів Дж. Келлі, елементи терапії фіксованих ролей Дж. Келлі).
Вікова група: підлітки, студенти.
pdf
24.
Кормило О. М.
Програма формування позитивного ставлення молодших школярів до школи
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 8. – С. 4-21.
Представлена розвивально-корекційна програма оптимізації емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учіння, що дозволяє актуалізувати суб’єктний потенціал школярів, знизити рівень тривожності, узгодити ціннісні орієнтації у структурі Я-бажаного і Я-реального.
Вікова група: молодші школярі.
pdf
25.
Купрейченко А. Б.
Психология доверия и недоверия личности рекламе
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 10. – С. 1-8 ; № 11. – С. 5-15.
Запропоновані методики з оцінки відношення особистості до реклами:
Анкета відношення до реклами А. Н. Лебєдєва;
Авторська методика довіри/недовіри особистості світу, іншим людям, до себе;
Авторська методика оцінки психологічної ефективності рекламного повідомлення;
Методика довіри/недовіри особистості рекламним персонажам (модифікація методики привабливості/непривабливості рекламних персонажів А. Б. Купрейченко, Л. Мініна).
Вікова група: студенти, молоді, дорослі люди.
pdf

pdf

26.
Лантушко Г. Н
Развитие личностного целеполагания старшеклассников (методические рекомендации для психологов, воспитателей, классных руководителей, родителей)
Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 1. – С. 18-23 ; № 2. – С. 14-19.
Проблема знаходження смислу життя, внутрішніх та зовнішніх ресурсів для досягнення поставлених цілей особливо актуальна для старшокласників. Тому необхідно сформувати в них такий рівень особистісної зрілості, коли, по закінченню школи, випускники будуть готові до усвідомленого самовизначення, враховуючи як свої нахили, так і потреби суспільства. Отже, цілями запропонованих занять є розвиток вміння визначати цілі та діяти відповідно до них.
Вікова група: старший шкільний вік, підлітки.
pdf

pdf

27.
Леонтьев Д. А.,
Ильченко А. Н.
Уровни мировоззренческой активности и их диагностика
Психологическая диагностика. – 2007. –  № 3. – С. 3-21.
Предложена диагностика типов мировоззренческой активности личности. Авторы выделяют три показателя, позволяющих диагностировать три уровня мировоззренческой активности (мировоззренческая одномерность, мировоззренческая инициатива, мировоззренческая многомерность).
Возрастная группа: 18-65 лет.
pdf
28.
Листопад М. П.
Професійне самовизначення старшокласників: програма тренінг-курсу з психології
Практ. психологія та соц. робота. – 2009. – № 5. – С. 25-38.
Тренінгові програма створюватиме сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності.
Вікова група: старший шкільний вік.
pdf
29.
Лінніческо В. М.
Програма розвивальних заходів для учнів 9-10-х класів щодо формування самовизначення та життєвої перспективи
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 1. – С. 52-60.
Програма спрямована на розвиток соціально-психологічної компетентності учнів; розвиток адекватного ставлення до себе та довіри до власних можливостей; корекцію невпевненості, імпульсивності, екстернальності підлітків; розвиток уявлень про самоцінність і унікальність самого себе та навколишніх; усвідомлення конструктивних життєвих цінностей і пріоритетів суспільного життя.
Вікова група:  старший шкільний вік, підлітки.
pdf
30.
Лях В. В.,
Лях Т. Л.
Моделювання та впровадження програм щодо формування здорового способу життя (робочі матеріали для тренера)
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 5. – С. 24-35.
Модуль-семінар містить програми тренінгів, що допоможуть у сфері профілактики негативних явищ, реалізації програм з формування здорового способу життя та соціальної допомоги представникам соціально-дезадаптованих, вразливих і незахищених верств населення.
Вікова група: підлітки, молодь, дорослі люди.
pdf
31.
Максименко С. Д., Болтівець С. І., Губенко О. В.,
Кравченко О. П.
Методичний інструментарій для ознайомлення старшокласників із психологічними аспектами вибору професій (Матеріали до програми «Психологія. 11 клас. Профільний рівень»)
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 4. – С. 70-80.
Пропонуються теоретичні та практичні матеріали з розвитку знань, навичок та вмінь у галузі психології професійного вибору та профорієнтації, а також професійно важливих психологічних якостей (інтересів, здібностей), необхідних для професійного становлення особистості. Додається анкета мотивів вибору професії, тест «Встановлення закономірностей», Методика визначення формули професії (за М. С. Пряжніковим).
Див. також: Максименко С. Д. Матеріали до програми «Психологія. 11 клас. Профільний рівень» / С. Д. Максименко, С. І. Болтівець, О. В. Губенко // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 11. – С. 31-63 ; № 12. – С. 35-38 ; Мусатов С. О. Матеріали до програми «Психологія. 11 клас. Профільний рівень» / С. О. Мусатов  // Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 2. – С. 69-80.
Вікова група: підлітки 16-17 років.
pdf
32.
Мамешина О. С.
Методики экопсихологического исследования
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 2. – С. 21-27 ; № 3. – С. 62-73.
Запропонований комплекс методик екологічної психодіагностики суб’єктивного відношення до природи та до свого здоров’я. До матеріалів включено: Тест-опитувальник «Натурафил»;
Текст «Альтернативной шкалы поведения по охране окружающей среды»;
Методика «Экотест».
Вікова група: старший шкільний вік.
pdf

pdf

33.
Мамешина О. С.
Эколого-психологический тренинг для старшеклассников
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 8. – С. 17-38.
Тренінг направлено на корекцію, формування та розвиток екологічних установок особистості; подолання антропоцентричного прагматичного відношення до природних об’єктів, корекція цілей взаємодії особистості із природними об’єктами, розвиток перцептивних можливостей суб’єкта при його контактах із  природними об’єктами, розширення індивідуального екологічного простору.
Вікова група: старший шкільний вік.
pdf
34.
Нежнова Т. А.
Беседа об отношении к школе и учению
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 46.
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 4: Діагностика особистісної готовності.
Мета: діагностика мотиваційної готовності до шкільного навчання.
Див. також: Аверина И. С. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего возраста / И. С. Аверина, Е. И. Щебланова, Е. Н. Задорина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 43-50 ; Баркан А. И. Методика «Рисунок школы» / А. И. Баркан // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 44-45 ; Венгер Л. А. Методика «Мотивационная готовность» / Л. А. Венгер // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45-46 ; Вицлак Г. Методика «Способность к обучению в школе» / Г. Вицлак // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 59-65 ; Лисина М. И. Методика изучения типа общения ребенка со взрослым / М. И. Лисина, Х. Шерьязданова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Методика «Лабиринт» // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 66-69 ; Нежнова Т. А. Модифицированный вариант методики «Беседа об отношении к школе и учению» / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 46-48 ; Павлова А. А. Диагностика особенностей речевого развития старших дошкольников / А. А. Павлова, Л. А. Шустова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 69-70 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения достижения цели в условиях помех / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения коммуникативных умений / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения умения сохранять цель в условиях затруднения успеха / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45.
Вікова група: 6-8 років.
pdf
35.
Нежнова Т. А.
Модифицированный вариант методики «Беседа об отношении к школе и учению»
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 46-48.
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 4: Діагностика особистісної готовності.
Мета: виявити присутність або відсутність у дітей основних компонентів внутрішньої позиції школяра.
Див. також: Аверина И. С. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего возраста / И. С. Аверина, Е. И. Щебланова, Е. Н. Задорина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 43-50 ; Баркан А. И. Методика «Рисунок школы» / А. И. Баркан // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 44-45 ; Венгер Л. А. Методика «Мотивационная готовность» / Л. А. Венгер // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45-46 ; Вицлак Г. Методика «Способность к обучению в школе» / Г. Вицлак // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 59-65 ; Лисина М. И. Методика изучения типа общения ребенка со взрослым / М. И. Лисина, Х. Шерьязданова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Методика «Лабиринт» // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 66-69 ; Нежнова Т. А. Беседа об отношении к школе и учению / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 46 ; Павлова А. А. Диагностика особенностей речевого развития старших дошкольников / А. А. Павлова, Л. А. Шустова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 69-70 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения достижения цели в условиях помех / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения коммуникативных умений / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения умения сохранять цель в условиях затруднения успеха / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45.
Вікова група: дошкільний, молодший шкільний вік.
pdf
36.
Оверченко А. І.
Методика дослідження психологічних особливостей правосвідомості підлітків
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 5. – С. 21-30.
Представлена методика дослідження правосвідомості дітей раннього підліткового віку. Додані: Протоколи дослідження структурних компонентів правосвідомості, методики «Діагностика знань про правову дійсність», «Діагностика ставлення до правової дійсності», «Діагностика правових переконань».
Вікова група: ранній підлітковий вік.
pdf
37.
Пеньковська Н. М.
Групова психокорекція у роботі з молодшими школярами (психологічний супровід особистісного ставлення молодших школярів)
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 9. – С. 72-74 ; № 10. – С. 60-72 ; № 11. – С. 72-80 ; № 12. – С. 39-50.
Зміст програми – надати методичну допомогу студентам – майбутнім практичним психологам – в оволодінні ними вміннями і навичками здійснення групової психокорекційної роботи зі школярами. У програмі виділено наступні тематичні розділи: мій внутрішній світ; мій життєвий шлях; мої стосунки з іншими; основи життєвого співробітництва.
Вікова група: молодший шкільний вік.
pdf

pdf

pdf

pdf