Поліорієнтовані методики (включають декілька предметів дослідження)

Доступ до повного тексту лише на території НБ ОНУ імені І. І. Мечникова

Автор(и)
Назва методики / тренінгу
Джерело
Цілі та опис дослідження
PDF
1.
Баженова Л. В.
Мотивация профессионального самосовершенствования учителя: программа личностно ориентированного тренинга
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 1. – С. 36-38.
Метою тренінгу є розвиток мотивації професійного саморозвитку, створення умов для професійного росту педагогу, розвиток методичної рефлексії. Основою тренінгу є вивчення мотиваційних характеристик особистості педагога із використанням методик «Удовлетворение своей профессией», «Самооценка профессионально значимых качеств личности», «Групповая оценка качеств личности», «Групповая оценка качеств личности педагога», а також анкетування, групові бесіди, атестація.
Вікова група: студенти, дорослі люди.

pdf

2.
Бартків О. С., Грицюк Л. К., Петрович В. С.
Соціально-педагогічна практика в школі-інтернаті (методичні матеріали для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка»)
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 1. – С. 58-67.
Подаються методичні матеріали, що стануть у нагоді при проходженні практики студентами, вони містять орієнтовну програму для вивчення учнів, орієнтувально-діагностичну анкету для вивчення інтересів школярів, вікторини, ігрові завдання.
Вікова група: середній, старший шкільний вік.

pdf

3.
Бєлоусова Р. В.,
Пономаренко Л. П.
Основи психології для старшокласників (навчальні програми)
Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 5. – С. 17-21 ; № 6. – С. 18-20 ; № 7. – С. 22-23 ; № 8. – С. 12-13 ; 2001. – № 4. – С. 26-29 ; № 5. – С. 20-27.
Запропонована програма і матеріали з основ психології і психології спілкування розроблена в Одеському інституті удосконалення вчителів. До кожної теми і уроку підібрані практичні заняття: вправи, завдання, тести, дискусії, рольові ігри, що дозволяє поліпшити засвоєння матеріалу та сформувати відповідні навички. Подаються розробки вправ на розвиток уваги, пам’яті, мислення, творчих здібностей, саморегуляції, позитивного мислення; визначення особливостей темпераменту, характеру особистості; контролювання емоцій та почуттів, стресових ситуацій; дискусійні обговорення теми любові та дружби.
Запропоновані тести:
«Насколько я левша?»,
«20 Я»,
«Тест для дослідження самооцінки»,
«Тест на самооцінку стресостійкості особистості»,
«Тест на вміння бути щасливим».
Вікова група: старший шкільний вік.

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

4.
Булка Н. І.
Ресурси соціального інтелекту: адаптивність, комунікативність, креативність
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 6. – С. 43-53.
Підібрані тести спрямовані на вивчення соціальних зв’язків особистості, їх залежності від певних особистісних якостей, самооцінки, адаптованості, рівня креативності. Додаються:
Тести самоакцептації для різних вікових груп;
Методика К. Роджерса і Р. Даймонда;
Опитувальник за шкалою соціально-психологічної адаптації Роджерса-Даймонда (дитячий варіант);
Опитувальник «Моє коло спілкування» за Т. Ю. Андрущенко (дитячий та дорослий варіанти).
Вікова група: діти, підлітки, дорослі люди.
 pdf
5.
Гобова Л. Ю.
Курс «Основи психологічної готовності до життя»: (конспекти уроків циклу «В тобі самому джерело сил» для учнів 3 (2) класу)
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 7. – С. 15-21 ; 2005. – № 4. – С. 43-47 ; № 5. – С. 45-51.
Метою запропонованих занять є формування у дітей навичок самостійної діяльності, соціальної відповідальності, здатності відчувати, розуміти себе та іншу людину. Програма розрахована на 17 занять, що складаються із ігор та вправ, що організують емоції та волю дитини, тренують її розум, розвивають уяву, сприйняття пам’ять, мислення.
Вікова група: діти 7-8 років.
 pdf
pdf
pdf
6.
Гобова Л. Ю.
Курс «Основи психологічної готовності до життя». Конспекти уроків циклу «З малої стежини твій шлях до вершини» для учнів 5 класу
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 8. – С. 49-65.
Мета курсу – полегшити соціально-психологічну та фізіологічну адаптацію дитини при переході від початкового до основного шкільного ступеня. Уроки спрямовані на розвиток координації рухів душі, душевної сили, гнучкості, навчають розуміти себе та інших, вчать дружити, любити, готують людину до повсякденного життя серед людей.
Вікова група: 11-12 років.
 pdf
7.
Гобова Л. Ю.
Психологічний супровід школяра за допомогою курсу «Психологічна готовність до життя» для школярів 1-7 кл.
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 3. – С. 40-52.
Основна мета методики – розвиток емоційного інтелекту дітей, їх соціальної компетентності, адаптованості до життя, профілактика асоціальної, протиправної поведінки, засвоєння достатньо повного репертуару соціальних навичок. Має допомогти у психологічній адаптації до шкільного життя, попередити життєві складності у дитини, допомогти у екстремальних та стресових станах, життєвих перевантаженнях, глибоких переживаннях.
Вікова група: від 6 до 17 років.
 pdf
8.
Гончаренко С. А., Манылова Л. М.
Комплексная диагностика интеллектуального развития учащихся 7-11 кл.
Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 4. – С. 24-28 ; № 5. – С. 14-18 ; № 6/7. – С. 49-51.
Містить тести з докладним їх описом:
Субтест з класифікації понять.
Субтест вибору синонімів.
Субтест загальної обізнаності та пасивного словника.
Субтест просторового мислення та уяви («Кубики»).
Субтест зі знаходження закономірностей у розташуванні фігур (треба розпізнати принцип, згідно з яким розташовуються фігури у першій частині тесту та обрати правильну відповідь з другої частини тесту);
Субтест просторової уяви (у субтесті «Вырезы» треба уявити, як буде виглядати аркуш із запропонованими вирізами після його розвороту у повний розмір);
Субтест на просторове сприйняття та розвиток уяви (завдання до субтесту «Развертки» складаються із розгорнутих креслень геометричних фігур. Треба обрати правильну розгортку до запропонованої фігури);
Субтест на розуміння науково-популярного тексту (до запропонованого тексту наводиться 10 питань і 5 готових відповідей. Треба обрати найбільш правильну відповідь).
Субтест умовиводів (завдання складається із однієї чи декількох посилок та п’яти готових висновків, з яких треба обрати один правильний).
До всіх тестів подаються ключі-відповіді.
Вікова група: середній та старший шкільний вік.
 pdf
pdf
9.
Дідківська Н. Г.
Сприяння своєму зростанню (матеріали для занять з корекції агресивних тенденцій та негативних емоційних станів)
Практ. психологія та соц. робота. – 2009. – № 9. – С. 48-53.
Подані матеріали для занять з корекції агресивних тенденцій та негативних емоційних станів (корекція ставлення до  свого «Я», об’єктивна самооцінка, досягнення самостійності, корекція ставлення до інших, корекція агресивних тенденцій, негативних емоційних станів).
Вікова група: молоді, дорослі люди.
 pdf
10.
Ерофеев А. К.,  Маслов Е. В.
Профессиональная компетентность руководителей банка: подходы к диагностике
Психологическая диагностика. – 2005. – № 1. – С. 71-85.
Для исследования профессиональной компетентности использовалась батарея тестов:
Тест-опросник «Шестнадцать личностных факторов» Р. Кеттела (16 ЛФ, Форма А);
Личностная шкала проявления тревоги Дж. Тейлор – MAS;
Опросник Стирса-Браунштейна – ОСБ;
Уровень субъективного контроля – УСК.
Возрастная группа: взрослые люди.
 pdf
11.
Зубаль Н. Г.
Матеріали діагностичного дослідження розвитку учнів та учнівських колективів
Практ. психологія та соц. робота. – 2010. – № 4. – С. 58-62 ; № 6. – С. 73-80.
Представлено матеріали діагностичного дослідження розвитку учнів та учнівських колективів, які містять: дослідження «Атмосфера в класі», методику «Оцінка психічної активації, інтересу, емоційного тонусу, напруження і комфортності», методику «Незакінчені смислові установки», анкету для дослідження ставлення до домашніх завдань, опитувальник з діагностики вад особистісного розвитку, тест на самооцінку організованості, тест на визначення соціальної спрямованості особистості школяра, методику «Ціннісно-орієнтаційна єдність»; методики діагностики педагогів: «Моделі педагогічного спілкування» (І. М. Юсупов), тест самооцінки комунікативних здібностей, дослідження шляхів саморозвитку вчителів, тест «Типологія мотивації» (О. П. Єлісєєв).
Вікова група: середній, старший шкільний вік, дорослі люди.
 pdf
pdf
12.
Ковальчишин Н. І., Литвинова Г. О.
Гра «Лабіринт»
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 36-37.
Пропонується перероблена та адаптована ігрова методика «Лабіринт». Основна мета: навчити керівників аналізувати помилки в процесі керування, делегувати відповідальність, планувати стратегії стиля керівництва, контролювати свої емоції, фіксувати стресові стани підлеглих, бачити переваги кооперації над конкуренцією, нестандартного мислення, розвити ефективні техніки невербальної комунікації.
Вікова група: дорослі люди (керівники середньої та вищої ланки, менеджери).
 pdf
13.
Коробова О. Г.
Програма психологічної підтримки молодого вчителя
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 2. – С. 8-18.
Мета програми: допомогти молодому спеціалісту усвідомити динаміку зростання власної професійності.
Додані опитувальники: Здатність учителя до саморозвитку;
Діагностика моделей спілкування педагога з учнями  (методика І. М. Юсупова «Моделі лекторського спілкування»);
Тест «Визначення психологічного клімату в колективі»;
Опитувальник творчого потенціалу;
Методика «Стилі педагогічного спілкування».
Вікова група: молоді люди.
 pdf
14.
Красновський В. М.
Як залучити школяра до шкільного життя?
(гуманістичний підхід в організації шкільного виховного процесу)
Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 3. – С. 14-16.
Основне завдання запропонованих методик – активізувати учнів у міру їх особистих можливостей та інтересів, спонукати до самостійності і творчої ініціативи.
Пропонуються методики: «Сократівська розмова» (виявлення та розвиток умінь творчо вибудовувати свою позицію при аналізі певної проблеми);
Методика музейного експонату (дає змогу виявити інтелектуальні і творчі здібності дітей, вчить колективному розв’язанню поставленої проблеми);
Методика конструювання діяльності (мета – навчити проектувати свою діяльність);
Декомпозиційне конструювання виховного заходу школи (методика спрямована на допомогу кожному учневі знайти своє місце в загальній шкільній справі).
Вікова група: середній та старший шкільний вік.
 pdf
15.
Крюкова Т. Л.,   Куфтяк Е. В.
Опросник способов совладания: адаптация методики WCQ
Психологическая диагностика. – 2005. – № 3. – С. 57-76.
Предлагается адаптированный опросник способов совладания (Ways of Coping Questionnaire – WCQ) Р. Лазаруса и С. Фолкман. Методика является первой стандартной методикой в области измерения копинга.
Возрастная группа: средний возраст испытуемых – 25,9 лет.
 pdf
16.
Крюкова Т. Л.
Методология исследования и адаптация опросника диагностики совладающего (копинг) поведения
Психологическая диагностика. – 2005. – № 2. – С. 65-75.
Предлагается методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях», которая является адаптированным вариантом методики Н. С. Эндлера, Д. А. Паркера «Coping Inventory for Stressful Situations».
Возрастная группа: студенты, взрослые люди 27-50 лет.
 pdf
17.
Лисенко І. П.
Сімейні проблеми хворих на наркоманію та алкоголізм. Робота психолога
Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 6. – С. 28-31.
Запропонована програма психокорекційної роботи поєднується з програмою «12 кроків» (Див.: Лисенко І. П. Програма «12 кроків». Модель подолання залежності від алкоголю та наркотичних речовин / І. П. Лисенко // Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 3. – С. 13-19 ; № 4. – С. 27-30).  Більша частина занять побудована як бесіда з пацієнтами, протягом якої вони аналізують вплив наркотиків (алкоголю) на спілкування та взаємовідносини зрізними людьми, на виконання своїх сімейних обов’язків, професійних справ.
Вікова група: юнаки, дорослі люди.
 pdf
18.
Ломова Т. О.
Психологічна програма навчально-розвивального тренінгу активізації розумової діяльності як засобу корекції агресивної поведінки
Практ. психологія та соц. робота. – 2010. – № 1. – С. 7-16.
Запропонована психологічна програма навчально-розвивального тренінгу активізації розумової діяльності як засобу корекції агресивної поведінки.
Вікова група: середній шкільний вік.
 pdf
19.
Максименко С. Д., Болтівець С. І., Губенко О. В.
Матеріали до програми «Психологія. 11 клас. Профільний рівень»
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 11. – С. 31-63 ; № 12. – С. 35-38.
Запропонована програма містить практично орієнтовані матеріали, вправи, тренінгові заняття з розвитку навчально-пізнавальних здібностей та творчого мислення учнів. Програма складається з тематичних блоків: психологія пізнання й навчання, психологія творчості, психологія особистості, емоційно-почуттєвий світ людини, основи психології спілкування, психологія вибору професій, основи ділового та публічного спілкування.
Див. також: Максименко С. Д. Методичний інструментарій для ознайомлення старшокласників із психологічними аспектами вибору професій (Матеріали до програми «Психологія. 11 клас. Профільний рівень») / С. Д. Максименко, С. І. Болтівець, О. В. Губенко, О. П. Кравченко // Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 4. – С. 70-80 ; Мусатов С. О. Матеріали до програми «Психологія. 11 клас. Профільний рівень» / С. О. Мусатов  // Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 2. – С. 69-80.
Вікова група: 16-17 років.
 pdf
pdf
20.
Мусатов С. О.
Матеріали до програми «Психологія. 11 клас. Профільний рівень»
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 2. – С. 69-80.
Подаються практичні вправи на розвиток комунікабельності, вправи на оволодіння видами спілкування, на розвиток уміння безконфліктної поведінки, на розвиток емоційного інтелекту та емпатії, на розвиток соціально-перцептивних вмінь. Підібрані вправи з діагностики комунікативних здібностей: методика діагностики стратегій розв’язання конфліктних ситуацій Д. Джонсона і Ф. Джонсона.
Див. також: Максименко С. Д. Матеріали до програми «Психологія. 11 клас. Профільний рівень» / С. Д. Максименко, С. І. Болтівець, О. В. Губенко // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 11. – С. 31-63 ; № 12. – С. 35-38 ; Максименко С. Д. Методичний інструментарій для ознайомлення старшокласників із психологічними аспектами вибору професій (Матеріали до програми «Психологія. 11 клас. Профільний рівень») / С. Д. Максименко, С. І. Болтівець, О. В. Губенко, О. П. Кравченко // Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 4. – С. 70-80.
Вікова група: 16-17 років.
 pdf
21.
Подтикан І. В.
З досвіду роботи психологічного клубу «Віч-на-віч»
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 5. – С. 61-69.
Подаються деякі матеріали, що стануть у нагоді практикуючому психологу. Додаються: тест на самовизначення особистості, тест на визначення комунікативних навичок, тест на впевненість у собі, приклади ігрових методик.
Вікова група: студенти.
 pdf
22.
Розов В. І.
Адаптивні антистресові психотехнології
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 5. – С. 32-38 ; № 6. – С. 26-34.
Пропонуються різні методи оцінки та самооцінки стресових станів:
Метод Холмса-Раге;
Тест самовідчуття (Вісман, Рікс);
Тест здоров’я (Голдберг);
Тест САН (Самопочуття. Активність. Настрій);
Тест «Самооцінка психічних станів» (Г. Айзенк);
Шкала реактивної та особистісної тривожності (Спілбергер-Ханін, включає: Шкалу ситуативної тривожності (СТ), Шкалу особистісної тривожності (ОТ));
Опитувальник нервово-психічної напруги (Немчін Т. А.);
Шкала депресії (Т. І. Балашова);
Методика експрес-діагностики неврозу (К. Хека і Х. Хеса);
Тест «Уміння раціонально використовувати час»;
Діагностика стану здоров’я за почерком (Польський ін-т національного здоров’я);
Діагностика станів за тестом М. Люшера;
Методика діагностики рівня соціальної фрустрованості (В. В. Бойко);
Методика діагностики рівня суб’єктивного відчуття самотності Д. Расела і М. Фергюсона;
Тест стресостійкості;
Тест нервово-психічної адаптації;
Методика «Рівень суб’єктивного контролю».
Див. також: Розов В. І. Психотехнології адаптивної саморегуляції стресу / В. І. Розов //  Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 8. – С. 24-28 ; № 10. – С. 14-19 ; № 11. – С. 17-22 ; Розов В. І. Методи оцінки та самооцінки стресових станів / В. І. Розов // Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 5. – С. 41-52.
Вікова група: студенти, дорослі люди.
 pdf
pdf
23.
Розов В. І.
Методики оцінки і самооцінки адаптивних індивідуально-психологічних властивостей особистості
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 6. – С. 30-48 ; № 7. – С. 14-17.
Запропоновані:
Фрайбурзький особистісний опитувальник (FPI, форма В);
Опитувальник упевненості в собі (Рейзас);
Тест Айзенка;
Опитувальник структури темпераменту (ОСТ) В. М. Русалова;
Шкала «Загальна погана пристосованість»;
Самооцінка екстравертності, ригідності і тривожності;
Опитувальник Келермана-Плутчіка;
Методика «Рівень суб’єктивного контролю»;
Характерологічний опитувальник Леонгарда-Шмішека;
Опитувальник способів реагування на конфліктні ситуації К. Томаса;
Опитувальник агресії Баса-Даркі;
Тест «Оцінка агресивності у відносинах» (А. Асінгер);
Опитувальник потреби в досягненнях Ю. Б. Орлова;
Оцінка мотиваційної саморегуляції (А. А. Файзулаєв);
Методика вивчення самооцінки особистості;
Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» (А. Г. Маклаков).
Вікова група: студенти, дорослі люди.
 pdf
pdf
24.
Розов В. І.
Методи оцінки та самооцінки стресових станів
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 5. – С. 41-52.
Запропоновані:
Метод Холмса-Раге;
Тест самовідчуття (Вісман, Рікс);
Тест здоров’я (Голдберг); 
Тест САН (Самопочуття, Активність, Настрій);
Тест «Самооцінка психічних станів» (Г. Айзенк);
Шкала реактивної та особистісної тривожності (Спілбергер-Ханін);
Опитувальник нервово-психічної напруги (Т. А. Немчін);
Шкала депресії (Т. І. Балашова);
Диференціальна шкала емоцій (К. Ізард);
Методика експрес-діагностики неврозу (К. Хека і Х. Хеса);
Тест «Уміння раціонально використовувати час»;
Діагностика стану здоров’я за почерком (Польський ін-т національного здоров’я);
Діагностика станів за тестом М. Люшера;
Методика діагностики рівня соціальної фрустрованості (В. В. Бойко);
Методика діагностики рівня суб’єктивного відчуття самотності Д. Расела і М. Фергюсона;
Тест стресостійкості;
Тест нервово-психічної адаптації.
Див. також: Розов В. І. Психотехнології адаптивної саморегуляції стресу / В. І. Розов //  Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 8. – С. 24-28 ; № 10. – С. 14-19 ; № 11. – С. 17-22 ; Розов В. І. Адаптивні антистресові психотехнології / В. І. Розов // Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 5. – С. 32-38 ; № 6. – С. 26-34.
Вікова група: студенти, дорослі люди.
 pdf
25.
Свіденська Г. М.
Психологічний тренінг як засіб розвитку самосвідомості та зниження рівня тривожності в період підліткової кризи
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 9. – С. 34-46.
Запропонований психологічний тренінг постає як засіб розвитку самосвідомості та зниження рівня тривожності підлітків (навчання ефективній роботі у групі, тренування впевненості в собі, зниження тривожності, гармонізація зовнішнього та внутрішнього «Я», тренування особистісного зростання).
Вікова група: підлітки.
 pdf
26.
Серкин В. П.
Алгоритм метода семантических универсалий
Психологическая диагностика. – 2007. – № 5. – С. 5-10.
Описан алгоритм метода семантических универсалий, разработанный Е. Ю. Артемьевой. Данный психосемантический подход применим для диагностики личности: ее черт, мотивов, потребностей, установок, самосознания.
Возрастная группа: студенты.
 pdf
27.
Серкин В. П.
Бланк семантического дифференциала для оценки представлений о времени (переживания времени)
Психологическая диагностика. – 2007. – № 5. – С. 30-35.
Предложенный бланк семантического дифференциала наиболее адекватен для оценки представлений о времени, а именно: для оценки испытуемыми таких понятий (переживаний), как «(мое) время», «время жизни», «настоящее (прошедшее, будущее) время», «время деятельности (работы, учебы)», «период времени жизни», «период решения проблемы (принятия решения)», «исторический период», и аналогичных перечисленным.
Возрастная группа: студенты.
 pdf
28.
Сіліонова Н. В.
Вправи для курсантів, спрямовані на запобігання конфліктам та шкідливим звичкам
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 40-41.
Запропоновані вправи «Виріши конфлікт» та «Заборонене та дозволене» спрямовані на розвиток вміння обирати ефективні стилі поведінки в залежності від конфліктних ситуацій, а також на профілактику зловживання наркотичними речовинами, формування у учасників тренінгу бажання та здатності дотримуватися моральних норм.
Див. також: Конуп О. Ф. Допоміжні тренінгові вправи / О. Ф. Конуп // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 38-39 ; Левенець О. А. Тренінгові вправи для розвитку окремих психічних функцій / О. А. Левенець // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 39-40 ; Цільмак О. М. Комплекс вправ «Пізнай себе та інших» / О. М. Цільмак // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 41-42.
Цільова група: курсанти ВНЗ МВС, працівники ОВС.
 pdf
29.
Сіткар В. І.
Психологічний практикум для школярів
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 8. – С. 13-25 ; № 9. – С. 43-53.
Підібрані вправи допоможуть краще зрозуміти індивідуальні особливості психічних процесів; опанувати прийоми розвитку та покращити пам’ять й мислення, увагу і спостережливість, кмітливість і просторову уяву; визначити напрямок самовдосконалення.
Вікова група: середній, старший шкільний вік.
 pdf
pdf
30.
Тіунова О. В.
Розвиток психологічної готовності до материнства у старшокласниць засобами просвітницького тренінгу
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 4. – С. 34-44 ; № 5. – С. 14-21 ; № 6. – С. 57-64.
Пропонується просвітницький тренінг «Я – майбутня мама», що допомагає учасникам у пізнанні свого внутрішнього світу, характеру, особистісних проявів, своїх цінностей, розумінні соціальних ролей, свого місця у міжособистісному просторі поступово здійснювати цілеспрямоване проектування себе як сім’янина та майбутнього батька чи матері.
Вікова група: дівчата старшого шкільного віку.
 pdf
pdf
pdf
31.
Цільмак О. М.
Комплекс вправ «Пізнай себе та інших»
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 41-42.
Запропоновані вправи «Герої мультиплікації», «Білосніжка та сім гномів», «Вгадай образ» спрямовані на закріплення навичок пізнання психології особистості (акцентуація характеру, темперамент, мотивація, спрямованість).
Див. також: Конуп О. Ф. Допоміжні тренінгові вправи / О. Ф. Конуп // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 38-39 ; Левенець О. А. Тренінгові вправи для розвитку окремих психічних функцій / О. А. Левенець // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 39-40 ; Сіліонова Н. В. Вправи для курсантів, спрямовані на запобігання конфліктам та шкідливим звичкам / Н. В. Сіліонова // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 40-41.
Цільова група: курсанти ВНЗ МВС, працівники ОВС.
 pdf
32.
Шебанова С. Г.
Практичний курс «Сприяння своєму зростанню» (програма корекції агресивної поведінки у підлітків, студентів та молоді. Модифікований варіант соціально-психологічного тренінгу (СПТ) спілкування)
Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 2. – С. 20-22 ; № 3. – С. 21-28 ; № 4. – С. 14-17.
Метою програми є корекція ставлення до «Я». Досягнення здатності до усвідомлення і ліквідації деструктивних виявів психологічного захисту. Досягнення здатності до об’єктивної самооцінки. Корекція ставлення до інших. Досягнення здатності до доброзичливого сприйняття вад та специфіки інших. Корекція агресивних тенденцій, негативних емоційних станів. Розвиток навичок самоконтролю. Пропонуються розробки методичних занять «Як ми бачимо одне одного?, Образа. Конфлікт. Альтернатива насильству та жорстокості. Уміння володіти собою. Культура спілкування. Внутрішня сила. Істерика. Ревнощі – це кохання чи маленьке самогубство? Фантазія характерів».
Запропонована програма корекції агресивної поведінки розрахована на  вікову групу підлітків, студентів та молоді. Оптимальна кількість осіб у групі – 10-15. Тренінг проводиться один раз на тиждень тривалістю 2-4 години.
 pdf
pdf
pdf
33.
Шевченко Н. Ф., Сурякова М. В.
Практикум з розвитку професійної кар’єри майбутнього фахівця
Практ. психологія та соц. робота. – 2010. – № 6. – С. 49-62 ; № 7. – С. 25-34.
Практикум передбачає застосування розвивальної програми, яка спрямована на перетворення кар’єрних очікувань майбутніх фахівців на різних рівнях організації: когнітивному (знання), емоційно-оціночному (значимість), поведінковому (наміри).
Додаються: Методика діагностики рівня суб’єктивного контролю Дж. Роттера, Методика визначення загальної і соціальної  само ефективності (М. Шеєр, Дж. Маддукс).
Вікова група: студенти.
 pdf
pdf