Інше

Доступ до повного тексту лише на території НБ ОНУ імені І. І. Мечникова

Автор(и)
Назва методики / тренінгу
Джерело
Цілі та опис дослідження
PDF
1.
Барко В. І.,
Панок В. Г.,
Ваврик Т. Ю.
Використання методу портретних виборів для психологічного відбору кадрів в органах внутрішніх справ
Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 6. – С. 32-39.
Дається докладна характеристика проективного методу Сонді. Теоретичною базою методу є психодинамічна теорія З. Фрейда. Тест було задумано як методику дослідження індивідуально варіабельних механізмів ваблень і механізмів Я. Його основний принцип – інтерпретація простих імпульсивних виборів: з шести серій по вісім фотографій обстежуваний обирає ті, які йому здаються симпатичними і несимпатичними.
Вікова група: дорослі люди.
 pdf
2.
Болтівець С. І.
Якість психічного здоров’я: педагогічні критерії, прогнозування
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 5. – С. 62-67.
Запропонована методика дозволяє виявити якість психічного здоров’я, що становить собою індивідуальну властивість особистості забезпечувати власну процесуальну цілісність, адекватну внутрішній природі, у взаємодії з самим собою і довкіллям.
Вікова група: підлітки.
 pdf
3.
Василькевич Я. З.
Експериментальне дослідження процесуальної динаміки пошукової активності особистості
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 10. – С. 34-39.
Апробовано модифікований варіант методики системно-впорядкованих крапок, спрямований на дослідження орієнтувально-пошукової діяльності абстрактно-модельованого характеру.
Вікова група: студенти.
 pdf
4.
Гордеева А. В.
Методика исследования образа компьютера
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 2. – С. 36-41.
Розроблені психодіагностичні методики, призначені для дослідження в області психології комп’ютеризації. Перша методика – на основі методу контент-аналізу, інша – стандартизований варіант опитувальника, що має назву Методика дослідження образу комп’ютера.
Вікова група: дорослі люди.
 pdf
5.
Грабовська С. Л., Кліманська М. Б.
Методика дослідження схильності до «вимагаючої» поведінки
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 5. – С. 1-5.
Пропонується методика дослідження схильності до «вимагаючої» поведінки (соціального утриманства).
Вікова група: від 16 років.
 pdf
6.
Губенко А. В.
Рекомендации по психогигиене педагогической деятельности
Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 5. – С. 31-34.
Рекомендовані види спеціалізованих психофізіологічних вправ, спрямованих на зняття позотонічної втоми, комплекси нервово-м’язової релаксації, а також деякі інші гімнастики, спрямовані на зняття психологічних, розумових, а також  фізіологічних навантажень.
Вікова група: студенти, дорослі люди.
 pdf
7.
Губенко О. О., Мельничук Л. В.
Інтерактивні форми роботи з батьками шестирічних першокласників
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 10. – С. 36-52.
Програма розроблена з метою допомогти дітям адаптуватися до школи, зробити процес навчання радісним. Інтерактивні форми і методи виховної роботи залучають батьків до співпраці з вчителем, що дає можливість батькам побачити проблему очима дитини.
Вікова група: діти 6 років.
 pdf
8.
Домнич Т. М.
Опитувальник на визначення механізмів захисту
Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 6. – С. 18-21.
Представлений тест виявлення власних захисних механізмів LSI Р. Плутчика. Опитувальник продовжує теорію Р. Плутчика, яка розглядає захисні механізми в контексті еволюційної структури та вважає їх похідними від емоцій. За опитувальником визначається 8 механізмів захисту: регресія, заміщення, заперечення, витіснення, проекція, компенсація, реактивне утворення, раціоналізація.
Вікова група: підлітки, дорослі люди.
 pdf
9.
Духневич В. Н.
Опросник стратегий и атрибуций (SAQ): описание, адаптация, применение
Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 1. – С. 15-21.
Опитувальник спрямовано на вивчення специфіки поведінкового репертуару особистості у різних ситуаціях: у ситуації досягнення, при вирішенні професійних та учбових задач, та у ситуації афіліації, тобто у міжособистісних стосунках. Також опитувальник можна застосовувати з метою діагностики психологічних проблем, які відбулися у минулому у зв’язку зі схильністю особистості до невдач у різних ситуаціях. До таких проблем можна віднести тривожність, невпевненість, сором’язливість.
Вікова група: підлітки, дорослі люди.
 pdf
10.
Дьяков С. І.
Техніка застосування репертуарних решіток Дж. Келлі у дослідженні суб’єктності особистості (на матеріалі дослідження респондентів педагогічного фаху)
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 3. – С. 39-53.
Методика розкриває психосемантичну технологію дослідження суб’єктності педагога на матеріалі вивчення характеристик його власного досвіду рольових стосунків. Методом вивчення семантичної сфери особистості виступила психосемантична методика Дж. Келлі «Репертуарний тест рольових конструктів («Реп-тест»)», яку було адаптовано до педагогічного середовища.
Вікова група: студенти, педагоги-практики.
 pdf
11.
Дьяченко Э. В.
Тренинговое занятие адаптации к состоянию материнства
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 4. – С. 27-28.
Тренінгове заняття для адаптації до стану материнства направлено на активізацію у вагітних жінок материнського почуття. До тренінгу увійшли деякі вправи Н. Боровикової, основою яких є елементи арттерапії та артпедагогіки.
Вікова група: молоді, дорослі люди.
 pdf
12.
Жуков В. В.
Ти і твої права (тренінг для підлітків 13-17 років): методична розробка
Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 9. – С. 28-31.
Мета тренінгу: ознайомлення підлітків з їх правами в сім’ї та суспільній діяльності.
Вікова група: підлітки 13-17 років.
 pdf
13.
Заброцький М. М.
Технологія розвитку комунікативної компетентності вчителя
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 1. – С. 28-32.
Пропонуються різні методи розвитку комунікативної компетентності вчителя. Підібрані вправи з розвитку рефлексії та емпатії, вправи з поглиблення рівня само прийняття, вправи з розвитку виразності поведінки в публічній обстановці.
Вікова група: дорослі люди.
 pdf
14.
Задіранова Г. В.
Тренінг формування професійної успішності майбутніх педагогів
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 4. – С. 21-32.
В основу концепції  тренінгу формування професійної успішності майбутніх педагогів покладено уявлення про те, що тренінг повинен сформувати професійну успішність майбутніх педагогів.
Вікова група: студенти, молоді люди.
 pdf
15.
Заика Е. В., Быстров К. А.
Игры и упражнения для развития микромоторики школьников
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 4. – С. 39-46.
Представлений ряд ігор та вправ, спрямованих на розвиток у школярів мікромоторики руки (здатність здійснювати точні дрібні рухи пальцями та кистю руки, дозуючи відстань, напрямок руху та їх зусилля).
Вікова група: 7-13 років.
 pdf
16.
Кобикова Ю. В., Харченко С. В.
Программа тренинга оценки связи индивидуальной программы кандидата на должность менеджера высшего и среднего звена с целями фирмы
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 5. – С. 8-15.
Представлено програму тренінгу, що стане у нагоді при підборі персоналу. Основна мета: розгледіти комунікативні та професійні навички особистості, виявити рівень стресостійкості,  виявити слабкі та сильні сторони особистості, оцінити спроможність людини приймати обґрунтовані рішення.
Вікова група: молоді, дорослі люди.
 pdf
17.
Коваленко М. В.,
Улыбина Е. В.
Диагностика различий семантики полоролевых стереотипов у девушек и юношей с разным уровнем фемининности-маскулинности
Психологическая диагностика. – 2007. – № 6. – С. 91-109.
Для анализа различий семантических пространств полоролевых стереотипов у девушек и юношей с разным уровнем феминности-маскулинности использован метод психосемантики – метод множественных идентификаций (В. Ф. Петренко). Уровень феминности-маскулинности испытуемых оценивался при помощи адаптированной методики «Фрайбургский личностный опросник» (FPI) И. Фаренберга, Х. Зарга, У. Гампела.
Возрастная группа: средний возраст – 22,5 лет.
 pdf
18.
Краєва О. А.
Програма тренінгового курсу «Подолання кризи ідентичності підлітків» 7-8 класів (13-14 років)
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 4. – С. 46-50 ; № 5. – С. 38-61 ; № 6. – С. 7-14.
Пропонується програма соціально-психологічного тренінгу «Подолання кризи ідентичності» в підлітковому віці.
Вікова група: підлітки 13-14 років.
 pdf

pdf

pdf

19.
Лактионова Г., Зверева И., Старикова Л.
Лидер будущего: новое видение стратегии и практика
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 3. – С. 35-55.
Запропонована серія тренінгів для лідерів молодіжних неурядових  організацій. До модуля входить п’ять тем: «Философия лидерства», «Лидер будущего», «Лидер – организатор волонтеров», «Лидер – общество – право», «Осознанное лидерство в гражданском обществе». До кожної теми підібрані інтерактивні методики.
Вікова група: підлітки, студенти.
 pdf
20.
Леонтьев Д. А.,  Мандрикова Е. Ю., Фам А. Х.
Разработка методики диагностики процессуальной стороны выбора
Психологическая диагностика. – 2007. – № 6. – С. 4-25.
Предлагается исследовательская методика «Субъективное качество выбора», построенная по образцу классического семантического дифференциала Ч. Осгуда. Методика направлена на диагностику процесса выбора, его процессуальной стороны, или отношения к собственному выбору.
Возрастная группа: средний возраст – 20 лет.
 pdf
21.
Луценко М. Ю.
Обгрунтування та опис авторської методики «Фрустрація потреби у власності»
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 9. – С. 15-23.
Представлено авторську методику «Фрустрація потреби у власності», яка дозволяє дослідити глибину й інтенсивність фрустрації потреби у власності на різні об’єкти власності.
Вікова група: молоді, дорослі люди.
 pdf
22.
Максименко С. Д., Кокун О. М., Тополов Є. В.
Адаптація психодіагностичних методик: шкала пошукової активності іншої роботи та шкала негативного впливу роботи
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 10. – С. 34-38.
Дослідження спрямоване на вивчення особливостей розвитку та проявів людської особистості у професійній сфері.
Проводиться адаптація методик: Шкала пошукової активності іншої роботи (Job Search Behaviors Scale) Г. Блау та Шкала негативного впливу роботи (Negative Affect at Work Scale) Д. Ватсон.
Див. також: Максименко С. Д. Адаптація психодіагностичних методик: шкала професійного саботування та шкала конструктивного опору / С. Д. Максименко, О. М. Кокун, Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 9. – С. 29-34 ; Максименко С. Д. Адаптація психодіагностичних методик: шкала професійної стресованості та шкала професійної завантаженості / С. Д. Максименко, О. М. Кокун, Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 5. – С. 34-37 ; Максименко С. Д. Адаптація психодіагностичних методик: шкала уникання та шкала професійно-сімейного конфлікту / С. Д. Максименко, О. М. Кокун, Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 50-55.
Вікова група: молоді, дорослі люди.
 pdf
23.
Максименко С. Д., Кокун О. М., Тополов Є. В.
Адаптація психодіагностичних методик: шкала професійного саботування та шкала конструктивного опору
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 9. – С. 29-34.
Дослідження спрямоване на вивчення особливостей розвитку та проявів людської особистості у професійній сфері.
Додані: Шкала професійного саботування (Counterproductive Work Behaviors Scale) Р. Беннетт и С. Робинсон (модифікація Дж. Равер);
Шкала конструктивного опору (Constructive Resistance Scale) Б. Теппер (модифікація М. Мітчелл).
Див. також: Максименко С. Д. Адаптація психодіагностичних методик: шкала пошукової активності іншої роботи та шкала негативного впливу роботи / С. Д. Максименко, О. М. Кокун, Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 10. – С. 34-38 ; Максименко С. Д. Адаптація психодіагностичних методик: шкала професійної стресованості та шкала професійної завантаженості / С. Д. Максименко, О. М. Кокун, Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 5. – С. 34-37 ; Максименко С. Д. Адаптація психодіагностичних методик: шкала уникання та шкала професійно-сімейного конфлікту / С. Д. Максименко, О. М. Кокун, Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 50-55.
Вікова група: молоді, дорослі люди.
 pdf
24.
Максименко С. Д., Кокун О. М., Тополов Є. В.
Адаптація психодіагностичних методик: шкала професійної стресованості та шкала професійної завантаженості
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 5. – С. 34-37.
Дослідження спрямоване на вивчення особливостей розвитку та проявів людської особистості у професійній сфері.
Представлена адаптація методик Шкала професійної спресованості (Organizational Stressors Scale) та Шкала професійної завантаженості (Quantitative Workload Scale) П. Спектор та С. Джекс.
Див. також: Максименко С. Д. Адаптація психодіагностичних методик: шкала пошукової активності іншої роботи та шкала негативного впливу роботи / С. Д. Максименко, О. М. Кокун, Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 10. – С. 34-38 ; Максименко С. Д. Адаптація психодіагностичних методик: шкала професійного саботування та шкала конструктивного опору / С. Д. Максименко, О. М. Кокун, Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 9. – С. 29-34 ; Максименко С. Д. Адаптація психодіагностичних методик: шкала уникання та шкала професійно-сімейного конфлікту / С. Д. Максименко, О. М. Кокун, Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 50-55.
Вікова група: молоді, дорослі люди.
 pdf
25.
Максименко С. Д., Кокун О. М., Тополов Є. В.
Адаптація психодіагностичних методик: шкала уникання та шкала професійно-сімейного конфлікту
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 50-55.
Дослідження спрямоване на вивчення особливостей розвитку та проявів людської особистості у професійній сфері.
Представлені адаптовані англомовні психодіагностичні методики: Шкала уникання (Withdrawal Scale) М. Мітчел та М. Амброз, розроблена з метою визначення ступеню уникання фахівця щодо вирішення його робочих завдань та Шкала професійно-сімейного конфлікту (Work-Family Conflict Scale) Р. Нетемейер.
Див. також: Максименко С. Д. Адаптація психодіагностичних методик: шкала пошукової активності іншої роботи та шкала негативного впливу роботи / С. Д. Максименко, О. М. Кокун, Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 10. – С. 34-38 ; Максименко С. Д. Адаптація психодіагностичних методик: шкала професійного саботування та шкала конструктивного опору / С. Д. Максименко, О. М. Кокун, Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 9. – С. 29-34 ; Максименко С. Д. Адаптація психодіагностичних методик: шкала професійної стресованості та шкала професійної завантаженості / С. Д. Максименко, О. М. Кокун, Є. В. Тополов // Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 5. – С. 34-37.
Вікова група: молоді, дорослі люди.
 pdf
26.
Манцевич В. Ф.,
Козенчук Н. А.
Практичні поради вчителю з розвитку педагогічної інтуїції
Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 3. – С. 8-11.
Запропоновані спеціальні психотехнічні вправи з розвитку педагогічної інтуїції, які допоможуть правильно побудувати бесіду, а також розвинути і зміцнити в собі такі якості, як інтуїція, комунікабельність, емпатія (психотехнічні вправи: «Фотографія», «Супутник», «Телевізор», «Перша фраза», «Голос по телефону»).
Вікова група: студенти, молодь, групи середнього віку.
 pdf
27.
Мартинюк І. А.
Психологічна допомога  людям похилого віку, або практикум з геронтопсихології
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 1. – С. 32-38 ; № 2. – С. 15-17.
Запропоновані деякі види роботи та вправи (техніки), які доцільно використовувати при наданні психологічної допомоги людям похилого віку.
Вікова група: люди похилого віку.
 pdf

pdf

28.
Мартинюк І. А.
Тренінгова програма розвитку професійних якостей психолога, визначальних для роботи в початковій школі
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 11. – С. 56-59 ; № 12. – С. 18-33.
Тренінг спрямовано на вузівську підготовку психолога. Подається зміст апробованої автором програми розвитку у майбутніх психологів професійно важливих якостей, визначальних для успішної роботи з молодшими школярами.
Вікова група: студенти.
 pdf

pdf

29.
Матвійчук О. С., Саханюк С. А.
Скарбничка тренера. На допомогу психологу-початківцю
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 9. – С. 19-23 ;  № 11. – С. 18-21.
Розглядаються особливості тренінгової практики психолога. Подаються методичні рекомендації по проведенню тренінгів (розмір групи, тривалість, правила, схеми занять, методи та вправи для проведення тренінгу).
Вікова група: студенти.
 pdf

pdf

30.
Маценко В. Ф.
Технология создания имиджа
Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 1. – С. 37-40 ; № 2. – С. 25-28 ; № 3. – С. 28-31 ; № 4. – С. 37-42 ; № 5. – С. 38-41.
Тренінг спрямовано на створення позитивного ділового іміджу. Містить методику з розвитку необхідних якостей особистості, до якої включені тести: Чи цілеспрямована ви людина?
Чи ви рішучі?
Евристичність мислення (тест на здатність людини оригінально мислити). Чи вольова ви людина?
Чи готові ви до ризику?
Чи впевнені ви у собі?
Який рівень вашої конкурентоспроможності як менеджера?
Чи ви енергійні?
Чи прагнете ви успіху?
Чи вмієте ви спілкуватися?
Чи ви капітан свого життя?
Чи  подобаєтеся ви оточуючим?
Усі тести містять ключі до розв’язання.
Вікова група: старший шкільний вік, студенти.
 pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

31.
Мерзлякова Е. Л.
Профилактика психологической манипуляции и контроля сознания
Практ. психологія та соц. робота. – 2009. – № 9. – С. 19-27 ; № 10. – С. 26-38 ; № 11. – С. 64-72 ; № 12. – С. 29-37 ; 2010. – № 1. – С. 38-52 ; № 2. – С. 32-38.
Запропоновано програму з профілактики психологічної маніпуляції та контролю свідомості. Пропонуються різноманітні вправи та методики (вивчення мотивації схвалення – скорочений варіант методики Д. Крауна та Д. Марлоу).
Вікова група: студенти, дорослі люди.
 pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

32.
Мерзлякова Е. Л., Петухов В. Э.
Социально-психологическая коррекционно-развивающая программа: профилактика психологической манипуляции и контроля сознания
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 5. – С. 66-70 ; № 6. – С. 70-72 ; № 7. – С. 50-56 ; № 8. – С. 63-71 ; № 9. – С. 59-62.
Пропонується корекційна програма з профілактики психологічної маніпуляції та контролю свідомості. Пропонуються тести: на визначення рівня асертивності, тест «Чи знаєте ви себе?», техніка постановки цілей (Дж. Скотт).
Вікова група: студенти, дорослі люди.
 pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

33.
Михеева Н. Д.
Методика незаконченных ситуаций (МНС) для диагностики родительской компетентности
Практ. психологія та соц. робота. – 2010. – № 9. – С. 49-56.
Для діагностики батьківської компетенції використовується Методика незакінчених ситуацій (МНС). Методика розрахована на три форми: робота із батьками дошкільників, школярів та підлітків.
Вікова група: дорослі люди.
 pdf
34.
Міненко О. О.
Тренінг формування особистісних новоутворень у студентів-психологів
Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 9. – С. 24-28.
На основі теорій та практичних розробок, запропонованих П. В. Лушиним, представлено тренінг формування особистісних та професійних змін у майбутніх практичних психологів.
Вікова група: студенти.
 pdf
35.
Морозова О. І.
Методика «Blacky pictures» для дослідження особливостей психосексуального розвитку дітей і дорослих
Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 6. – С. 11-16 ; № 7. – С. 14-21.
Дана методика є проективною і була розроблена Геральдом С. Блумом у 1949 р. головною метою є оцінка особливостей психосексуального розвитку людини. Розвиток пояснюється з позицій психоаналізу, що зумовлює і зміст 12 малюнків (основний стимульний матеріал методики).
Проведення дослідження вимагає 45 хвилин на кожного обстежуваного.
Вікова група: діти від 6-16 років / дорослі люди.
 pdf

pdf

36.
Назаренко В. В.
Сопоставление методик диагностики мотивационной готовности детей к обучению в школе
Психологическая диагностика. – 2009. – № 2. – С. 65-80.
Приведены сравнительные результаты диагностики мотивационной сферы учащихся с точки зрения психологической готовности к школе, полученные с помощью методик  Н. И. Гуткиной «Сказка» и «Внутренняя позиция школьника», а также Д. В. Солдатова «Мотивационные предпочтения».
См. также: Солдатов Д. В. Методика «Мотивационные предпочтения»: разработка и опыт применения / Д. В. Солдатов // Психологическая диагностика. – 2009. – № 2. – С. 4-64.
Возрастная группа: 5-9 лет.
 pdf
37.
Невах Є. Г., Панченко В. М.
Конструювання психодіагностичного інструментарію у емпіричних дослідженнях
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 5. – С. 17-22.
Зроблено науковий аналіз підходів до конструювання діагностичного інструментарію. На основі поглядів вчених (А. Маслоу, М. Рокіч, С. Бем, К. Юнг) представлено трансформацію методики особистісного зростання.
Вікова група: молоді, дорослі люди.
 pdf
38.
Олексюк В. Р.
Тренінг педагогічної рефлексії
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 5. – С. 53-58.
Представлені програма та зміст занять з розвитку педагогічної рефлексії особистості вчителя.
Вікова група: молоді, дорослі люди.
 pdf
39.
Орлов И. К.
Методология и некоторые методики экспериментального исследования интуитивного процесса решения задач
Психологическая диагностика. – 2005. – № 1. – С. 22-50.
Рассматриваются некоторые экспериментальные методики исследования интуитивного процесса (использовались: задача Личностного взаимодействия Д. Бродбента с неявным типом связи, а также задача Личностного взаимодействия Д. Бродбента с явными связями переменных; КОТ (Краткий отборочный тест), опросник MBTI (индикатор типов Майерс-Бриггс)).
Возрастная группа: студенты.
 pdf
40.
Осин Е. Н.
Чувство связности как показатель психологического здоровья и его диагностика
Психологическая диагностика. – 2007. – № 3. – С. 22-40.
Предлагается диагностика психологического здоровья личности по Шкале чувства связности А. Антоновского (русский вариант – М. Н. Дымшица). Конструкт чувства связности А. Антоновского тесно взаимосвязан с конструктами жизнестойкости и осмысленности жизни и вписывается в понятийный круг позитивной психологии.
Возрастная группа: от 25 до 40 лет.
 pdf
41.
Павлюк Т. М.
Психологія обходження з хворими: діагностика професійного типу медичних сестер
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 2. – С. 75-78.
Запропонована анкета «Професійний тип медичної сестри» допоможе із  визначенням професійного типу медичного працівника. Див. також: Павлюк Т. М. Психологія обходження з хворими: діагностика професійного типу медичних сестер / Т. М. Павлюк // Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 5. – С. 38-41.
Вікова група: молоді, дорослі люди.
 pdf
42.
Панченко В. М.
Психокорекційна програма підвищення ефективності використання активних копінг-стратегій як чинників соціальної зрілості студентів-випускників
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 10. – С. 22-31.
Представлена психокорекційна програма з підвищення ефективності використання активних копінг-стратегій як чинників соціальної зрілості студентів. Пограма розрахована на 14 групових занять.
Вікова група: студенти.
 pdf
43.
Петрович В. С., Закусило О. Ю., Шульган Ф. П., Федорчук І. В., Никитюк Л. М.
Тренінг з впровадження програм профілактики ВІЛ/СНІДу та пропаганди здорового способу життя
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 10. – С. 30-45 ; № 11. – С. 7-37.
Особлива увага приділяється вправам на формування активної життєвої позиції щодо власного здоров’я, оволодіння навичками прийняття правильного рішення, відмови та протистояння тиску з боку тих, хто не дотримується здорового способу життя.
Вікова група: підлітки, молоді люди.
 pdf

pdf

44.
Пергаменщик Л. А., Лепешинский Н. Н.
Опросник “Шкалы психологического благополучия» К. Рифф: процесс и результаты адаптации
Психологическая диагностика. – 2007. – № 3. – С. 73-96.
Предлагается адаптированный вариант методики К. Рифф «Шкалы психологического благополучия» (ШПБ) («Ryff’s Psychological Well-Being Scale») – предназначенной для измерения выраженности основных составляющих психологического благополучия.
См. также: Шевеленкова Т. Д. Психологическое благополучие личности: обзор основных концепций и методика исследования / Т. Д. Шевеленкова, П. П. Фесенко // Психологическая диагностика. – 2005. – № 3. – С. 95-129.
Возрастная группа: от 18 до 59 лет.
 pdf
45.
Пергаменщик Л. А., Лепешинский Н. Н.
Социальная поддержка и ее измерение
Психологическая диагностика. – 2009. – № 1. – С. 45-61.
Авторами разработан инструмент для измерения функционального компонента социальной поддержки – модифицированная карта-схема изучения психологического климата коллектива А. Н. Лутошкина.
Возрастная группа: молодые, взрослые люди.
 pdf
46.
Подгорний В. Е.
Тренінгова програма «Основи психологічної готовності до життя» (для 5-6 класів)
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 8. – С. 35-41 ; № 9. – С. 32-38.
Тренінгова програма «Основи психологічної готовності до життя» спрямована на розвиток координації рухів душі, душевної сили, гнучкості, навчають розуміти себе та інших, дружити, любити. Вони готують людину до повсякденного життя з його проблемами, до життя серед людей, та навчають бути щасливими.
Вікова група: 10-13 років.
 pdf

pdf

47.
Поліщук В. А., Матвійчук Н. С.
Сценарії, ігри, вікторини, тести до літнього відпочинку молоді
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 5. – С. 4-12.
Підібраний різноманітний матеріал, який стане у нагоді під час літнього відпочинку молоді. Ігри, конкурси, тестові завдання спрямовані на ігровий розвиток якостей особистості. Завдання можуть бути модифіковані також для розвитку дітей середнього шкільного віку.
Вікова група: підлітки, студенти.
 pdf
48.
Рептух Н. О.
Корекція та профілактика становища дитини в сім’ї як спосіб зниження її агресивності
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 8. – С. 37-46.
Методика спрямована на корекцію становлення дитини в сім’ї, визначення характеру дитячо-батьківських відносин. Основна мета: підвищити батьківську ефективність учасників виховних стосунків із дітьми, корекція соціального положення дитини в сім’ї як спосіб зниження її агресивності.
Вікова група:  дошкільний вік.
 pdf
49.
Семенова Е. М.
Развитие культуры педагогического общения
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 8. – С. 45-54.
Підібрано ряд вправ для розвитку культури педагогічного спілкування: вправи з розвитку навичок слухання, вправи та завдання на оволодіння навичками ведення спорів, діалогу та дискусії, вправи на регуляцію емоційного напруження у процесі діалогу, ігрові вправи на усвідомлення бар’єру педагогічного спілкування.
Вікова група: молоді, дорослі люди.
 pdf
50.
Семенова Е. М.
Развитие навыков невербального взаимодействия в педагогическом процессе
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 7. – С. 27-32.
Представлені вправи з розвитку усвідомлення та вдосконалення жестикуляції у педагогічному спілкуванні, вправи з розвитку особливостей оформлення мови,  з розвитку просторової організації спілкування, вправи та ігри на усвідомлення важливості візуального контакту.
Вікова група: молоді, дорослі люди.
 pdf
51.
Семенова Е. М.
Развитие эмоциональной культуры педагога
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 6. – С. 20-27.
Підібрані вправи допоможуть у розвитку емоційної культури педагогів (подаються вправи з розвитку емпатії, усвідомлення особливостей експресії, мімічної експресивності, з розвитку емоційної виразності).
Вікова група: студенти, молоді люди.
 pdf
52.
Семенова Е. М.
Тренинг навыков преодоления напряженных ситуаций педагогической деятельности
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 3. – С. 54-59.
Запропонований тренінг навичок подолання напружених ситуацій у педагогічній діяльності (ситуації взаємодії учителя з учениками, ситуації взаємодії з колегами та адміністрацією школи, взаємодія із батьками).
Вікова група: молоді, дорослі люди.
 pdf
53.
Сербіна Р. Г.
«Групи зустрічей» для батьків проблемних учнів: з досвіду проведення шкільним психологом групових занять для батьків підлітків з девіантною поведінкою
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 1. – С. 22-25.
Пропонується групова робота для допомоги батькам проблемних учнів. Запропонована програма – серія зустрічей із батьками тих підлітків, які мають проблеми з поведінкою чи навчанням, скоїли правопорушення, почали вживати наркотичні речовини.
Вікова група: дорослі люди.
 pdf
54.
Серкин В. П.
Алгоритм разработки и бланки специализированных семантических дифференциалов для оценки работы, профессии и профессионала
Психологическая диагностика. – 2007. – № 5. – С. 11-29.
В рамках психосемантического метода разработаны бланки специализированных семантических дифференциалов, которые могут использоваться как для описания представлений о работе, профессии или профессионале, так и для оценки реальных работ, профессий и профессионалов.
Возрастная группа: студенты, взрослые люди.
 pdf
55.
Сидоров В. Н.
Теория и практика групповой социальной работы. Деятельность социального работника в групповом контексте: учебно-методические материалы для тренинга
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 4. – С. 44-50 ; № 6. – С. 7-21.
У матеріалах  подається аналіз діяльності соціального працівника у якості групового ведучого (або, лідера групи). До матеріалів додається тест на визначення властивих Вам (ведучому) стилів навчання.
Вікова група: дорослі люди.
 pdf

pdf

56.
Скуловатова О. В.
Методика аналізу зумовленості життєвого шляху особистості
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 4. – С. 53-58.
Пропонується авторська методика індивідуальної психокорекційної роботи «Карта аналізу зумовленості життєвого шляху особистості», спрямована на роботу з клієнтами, що переживають проблему пошуку закономірностей власного життя, переусвідомлення подій минулого, їхніх наслідків та побудови оптимальної життєвої стратегії.
Вікова група: молоді, дорослі люди.
 pdf
57.
Смирнова О., Рамазанова А.
Супружеский курс взаимопонимания (тренинг по семейной психотерапии)
Практ. психологія та соц. робота. – 2009. – № 8. – С. 26-37 ; № 9. – С. 33-42.
Підібрані вправи, які допоможуть сімейним парам налагодити стосунки. Додані сценарії вправ «Состояние брака», «Знать тебя, знать себя», «Насколько качественно ваше общение», «Мы ценим друг друга», «Определение неразрешенных конфликтов», «Исцеление от обид».
Вікова група: дорослі люди.
 pdf

pdf

58.
Соколова Е. В.
Многоуровневый системный анализ психологического развития личности в дизонтогенезе
Психологическая диагностика. – 2006. – № 4. – С. 53-67.
Предлагается карта-схема изучения социально-психологического и медицинского статуса ребенка по Е. В. Соколовой.
Возрастная группа: дошкольный возраст, младший школьный возраст.
 pdf
59.
Станіславський С. В.
Діагностика захисних механізмів особистості на основі тесту вибору кольору М. Люшера
Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 8. – С. 14-18.
Запропонований тест може стати основою для діагностики особливостей захисних механізмів особистості при обстеженні деяких контингентів дітей та дорослих. Впровадження даної схеми може збільшити можливості розкриття особливостей реакції особистості на хворобливі стани чи  травмуючи події.
Вікова група: старший шкільний вік – дорослі люди.
 pdf
60.
Сулицкий В. В.
Программа развивающих игр «Я выбираю профессию»
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 66-67.
Запропонований ігровий варіант тренінгу, що допоможе у виборі професії.
Вікова група: підлітки.
 pdf
61.
Торохтий В. С.
Методика диагностики психологического здоровья семьи
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 7. – С. 35-38 ; № 8. – С. 51-65 ; № 9. – С. 30-36.
Запропоновані методики допоможуть у вирішенні багатьох проблем, що виникають у молодих сім’ях. Серед матеріалів подаються власні авторські методики «Эмоциональная удовлетворенность», «Функционально-ролевая согласованность», «Социально-ролевая адекватность», «Адаптивность в микросоциальных отношениях», «Нацеленность на семейное долголетие».
Вікова група: молоді, дорослі люди.
 pdf

pdf

pdf

62.
Трауэ Х.,
Рабаль В.,
Козарц П.,
Семенова Н. Д.
Опросник повседневных нагрузок: внутренняя консистентность, валидизация и диагностика стресса с помощью немецкой версии опросника повседневного стресса
Психологическая диагностика. – 2007. – № 3. – С. 97-122.
Предложенный Опросник повседневных нагрузок ABF (П. Козарц, В. Рабаль, Х. Трауэ) является адаптированным вариантом Опросника повседневного стресса (Daily Stress Inventory – DSI), разработанного Ф. Брентли, С. Вэгонером, Г. Джонсом, Н. Раппапортом и предназначенного для измерения повседневного стресса и подверженности заболеваниям.
Возрастная группа: средний возраст – 45,3 года.
 pdf
63.
Троценко Н. Є.
Соціальна робота в літніх таборах (сценарії)
Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 4. – С. 15-24; № 5. – С. 21-23.
Матеріал призначений для педагогічних працівників літніх оздоровчих таборів і містить сценарії свят, вечорів, конкурсів та інших колективних творчих справ, ігор. Також пропонуються методи роботи з дітьми-сиротами, а також дітьми, що залишились без піклування батьків.
Вікова група: середній, старший шкільний вік.
 pdf

pdf

64.
Федоренко Р. П.
Тренінг консультативних навичок
Практ. психологія та соц. робота. – 2009. – № 6. – С. 26-45.
Розміщені вправи, призначені для використання в рамках тренінгу розвитку навичок консультування. Окрім вправ доданий опитувальник для оцінки навичок консультування (за Ф. Бурнардом).
Вікова група:  дорослі люди.
 pdf
65.
Черников А. В.
Тренинг по семейной диагностике
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 8. – С. 1-12 ; № 9. – С. 37-42.
Ціллю навчання є оволодіння учасниками концептуальним апаратом інтегративної моделі системної сімейної діагностики, розвиток навичок сприйняття внутрішньосімейних взаємодій.
Вікова група: дорослі люди.
 pdf

pdf

66.
Шаллан И. В.
Шкала оценки тяжести воздействия травматического события ГОРОВИЦА (IOES)
Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 8. – С. 25.
Шкала спрямована на аналіз симптомів і поведінкових характеристик особистості для пошуку стратегій індивідуального лікування в залежності від різних стресорів, таких як хвороба, нещасний випадок, втрата коханої людини. Опитувальник IES (Impact of Event Scale) складається з 15 пунктів, заснований на самозвіті і виявляє переважання тенденції уникнення або вторгнення (нав’язливого відтворення) травматичної події.
Вікова група: підлітки, дорослі люди.
 pdf
67.
Шведовская А. А.
Использование методики «Родительское сочинение» в диагностике детско-родительских отношений в дошкольном возрасте
Психологическая диагностика. – 2005. – № 4. – С. 70-103.
Методика «Родительское сочинение» используется при диагностике детско-родительских отношений. По результатам методики становится возможным выявление родительской позиции в семьях дошкольников, сложившегося образа ребенка у родителя, особенностей восприятия и переживания родителем характера отношений и взаимодействия с ребенком. Методика также позволяет получить данные об индивидуально-личностных особенностях родителя.
Возрастная группа: взрослые люди.
 pdf
68.
Шебанова В. І.
Техніки роботи з механізмами психологічного захисту у гештальт-терапії
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 1. – С. 32-36.
Розглянуто основні техніки роботи з механізмами захисту з позицій гештальт-терапії.
Вікова група: молоді, дорослі люди.
 pdf
69.
Шевеленкова Т. Д.,  Фесенко П. П.
Психологическое благополучие личности: обзор основных концепций и методика исследования
Психологическая диагностика. – 2005. – № 3. – С. 95-129.
Рассматриваемая методика «Шкалы психологического благополучия» (ШПБ) – адаптированный русскоязычный вариант опросника «The scales of psychological well-being», предложенного К. Рифф, измеряет уровень психологического благополучия личности. Перевод текста методики осуществлен А. М. Абдразяковой.
См. также: Пергаменщик Л. А. Опросник «Шкалы психологического благополучия» К. Рифф: процесс и результаты адаптации / Л. А. Пергаменщик, Н. Н. Лепешинский // Психологическая диагностика. – 2007. –  № 3. – С. 73-96.
Возрастная группа: от 18 до 59 лет.
 pdf
70.
Штриголь Д. В.
Шлюбно-рольові настанови у юнацькому віці
Практ. психологія та соц. робота. – 2010. – № 5. – С. 35-45.
Для вивчення шлюбно-рольових уявлень використовується методика «Рольові очікування і домагання в шлюбі» А. Н. Волкової та спеціально розроблена методика «Шлюбний контракт» у двох варіантах: проективний твір і незавершені речення.
Вікова група: юнаки.
pdf
71.
Щербина Л. Ф.
Програма розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 7. – С. 5-26.
Представлено програму розвитку мета теоретичного мислення психотерапевта. Мислення «над теоріями» – мета теоретичне мислення – дає можливість психотерапевту бути самостійним у своїх міркуваннях та допомагати клієнту у в актуальному особистісному контексті. Додаються: Опитувальник «Стилі мислення» (Р. Бремсон, А. Харрісон); Тест «Епістомологічні стилі» (Л. Ф. Щербина).
Вікова група: молоді, дорослі люди.
 pdf