Філологічний факультет

2022

 1. Бережна С. М. Навчальні завдання до початкового фонетико-лексико-граматичного курсу української мови (для слухачів підготовчих відділень) : метод. рекомендації / С. М. Бережна. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 61 с.(Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 2. Войцева О. А. Загальне мовознавство : навч.-метод. посіб. / О. А. Войцева, О. М. Новак, О. В. Яковлєва. – Одеса : Одес. нац. ун-, 2022. – 132 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 3. Казанова О. В. Історія української літератури другої половини ХХ століття: метод. вказівки до курсу «Історія української літератури другої половини ХХ століття» для студентів 4 курсу денного відділення філол. ф-ту першого (бакалавр.) рівня вищої освіти спец. 035 Філологія спеціалізації «Українська мова та література» / О. В. Казанова. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 57 с.
 4. Казанова О. В. Усна народна творчість : метод. вказівки до курсу «Усна народна творчість» для студентів І курсу денного відділення філол. ф-ту першого (бакалавр.) рівня вищої освіти спец. 035 Філологія спеціалізації «Українська мова та література» / О. В. Казанова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 49 c.

2021

 1. Варава С. В. Научный стиль речи: филологическое направление : метод. указания / С. В. Варава, С. Н. Ивлева. – Одесса : ОНУ, 2021. – 50 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 2. Література і синергетика : навч. посібник / Н.  Абабіна. – Одеса : Фенікс, 2021. – 152 с.
 3. Рева-Лєвшакова, Л. В. Розмовляємо українською (стартовий курс А1, А2) : навч. посіб. для іноземних студентів-слухачів ЗВО України / Л. В. Рева-Лєвшакова, Я. С. Гладир; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ін-т міжнар. освіти. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2021. – 382 с.
 4. Степанов Є. М. Функційні типи мови : методичні вказівки та рекомендації для слухачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії Ph.D.), спеціальності 035 Філологія. — Одеса : Астропринт, 2021. — 64 с.
 5. Чикур Л. Д. Історія української літератури ХІ—ХVІІІ ст. : методичні вказівки до курсу для студентів денного відділення філологічного факультету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізації «Українська мова та література» / Л. Д. Чикур ; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2021. — 56 с.
 6. Чикур Л. Д. Історія української та зарубіжної культури : методичні вказівки для студентів денного відділення філологічного факультету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізації «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша — російська» / Л. Д. Чикур ; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2021. — 44 с.
 7. Чикур Л. Д. Історія української літератури першої половини ХІХ ст. : методичні вказівки до курсу для студентів денного відділення філологічного факультету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізації «Українська мова та література» / Л. Д. Чикур ; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2021. — 56 с.

2020

 1. Кіщенко А. М. Українська мова за професійним спрямуванням : метод. вказівки / А. М. Кіщенко : Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, Філол. ф-т.  Одеса : «ПолиПринт», 2020. – 66 с.
 2. Сайковська О. Ю. Історія болгарської літератури (Відродження) : методичні вказівки / О. Ю. Сайковська. — Одеса : Астропринт, 2020. — 36 с.
 3. Сайковська О. Ю. Історія болгарської літератури (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) : методичні вказівки / О. Ю. Сайковська. — Одеса : Астропринт, 2020. — 32 с.
 4. Шевченко Т. М. Історія української літератури ( 70—90-ті рр. ХІХ ст.) : методичні вказівки до курсу для студентів 3-го курсу денного відділення філологічного факультету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша — російська» / Т. М. Шевченко ; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2020. — 32 с.
 5. Шевченко Т. М. Організація наукової роботи : методичні вказівки до курсу для студентів 1-го курсу денної форми навчання філологічного факультету другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 «Українська мова та література» / Т. М. Шевченко ; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2020. — 32 с.

2019

 1. Аспекты лингвистического анализа: схемы разбора : методические указания по русскому языку для студентов специальности 035 Филология / Л. Ф. Баранник, В. В. Горбань, Л. Н. Гукова, И. В. Мурадян, Е. Н. Степанов, Т. Ф. Шумарина ; под ред. Е. Н. Степанова. — Одесса : Астропринт, 2019. — 84 с.
 2. Пащенко М. В., Теорія літератури : навчально-методичний посібник / М. В. Пащенко. — Одеса : Астропринт, 2019. — 92 с.

2018

 1. Мальцева, О. В. Историческая грамматика русского языка : метод. указ. и задания для подгот. к практ. занятиям студ. 2 курса дневной формы обуч. спец. 035.03 “Славянские языки и литература” (перевод включительно): рус. яз. и лит. / О. В. Мальцева ; ОНУ им. И.И. Мечникова . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2018 . – 64 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 2. Шумарина, Т. Ф. Современный русский язык. Лексикология : метод. указ. и задания : для студентов I курса филол. фак. спец. 035.03 «Славянские языки и литературы (перевод включительно): русский язык и литература» / Т. Ф. Шумарина, И. В. Мурадян; отв. ред. Е. Н. Степанов; ОНУ им. И.И. Мечникова, Филол. фак. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2018. – 57 с.  (доступ тільки з електронних читальних залів бібліотеки)

2017

 1. Башкирова, Н. П. Русский язык : тексты для чтения / Н. П. Башкирова, Ю. Г. Шахина ; ОНУ им. И.И. Мечникова, Ин-т междунар. образования . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2017 . – 78 с.  (Доступ тільки з електронного читального залу бібліотеки)
 2. Труба  Г. М. Методика викладання іноземних мов : метод. матеріали та навч. завдання до курсу : зб. признач. для студ. спец. «Прикладна лінгвістика», що вивчають курс “Методика викладання іноземних мов” / Г. М. Труба; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. прикладної лінгвістики.  – Одеса, 2017. –22с.
 3. Труба, Г.  М. Українська мова за професійним спрямуванням : зб. признач. для студ. спец. «Право», що вивч. курс «Українська мова за пофесійним спрямуванням» / Г. М. Труба; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. прикладної лінгвістики. – Одеса, 2017.  Ч. 1. – 23 с.
 4. Труба, Г.  М. Українська мова за професійним спрямуванням : зб. признач. для студ. спец. «Право», що вивч. курс «Українська мова за пофесійним спрямуванням» / Г. М. Труба; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. прикладної лінгвістики. – Одеса, 2017.  Ч. 2. – 39 с.
 5. Черновалюк, И. В. Собеседование по русскому языку : метод. рек. для иностр. поступивших в аспирантуру / И. В. Черновалюк ; ОНУ им. И.И. Мечникова, Учеб.-науч. ин-т междунар. образования . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2017 . – 66 с. (Доступ тільки з електронних читальних залів бібліотеки)

2016

 1. Подлісецька О. О. Вступ до літературознавства : метод. рек. до курсу для студ. I курсу денної форми навч. філол. ф-ту напряму підгот. «Філологія», спец. “Болгарська мова та література” / О. О. Подлісецька . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 73 с. (доступ тільки з електроннх читальних залів бібліотеки)
 2. Подлісецька О. О. Історія українського літературознавства : метод. рек. для студ. IV курсу денної форми навч. філол. ф-ту напряму підгот. “Філологія”, спец. “Українська мова та література” / О. О. Подлісецька . – Вид. 2-ге, доп . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 59 с.  (доступ тільки з електроннх читальних залів бібліотеки)
 3. Шумарина Т. Ф. Орфографический и орфоэпический практикум : метод. указания и задания по дисциплине для студ. направления 6.020303 филология спец. “Язык и литература (русская)” / Т. Ф. Шумарина, И. В. Мурадян ; ОНУ им. И.И. Мечникова, Филол. фак. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2016. – 29 с. (Доступ тільки з електронних читальних залів бібліотеки)
 4. Яковенко, Л. І. Дидактичні матеріали до лабораторних занять (іменник, прикметник) з дисципліни “Польська мова” для студ. 2 курсу спец.”Українська мова і література зі спеціалізацією “Польська мова”, “Мова і література: російська зі спеціалізацією “Польська мова” : метод. вказівки / Л. І. Яковенко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 58 с. : табл. (доступ тільки з електронних читальних залів бібліотеки)

2015

 1. Баранник Л. Ф. Лексика русских переселенческих говоров Одесской области, функционирующих в разноязычном окружении : учеб. пособ. / Л. Ф. Баранник. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015. – 177 с.
 2. Жаборюк  А. А. Бароко (доба, людина, стиль, художній світ) : посіб. з іст. світової худ. культ. / А. А. Жаборюк ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. теорії літератури та компаративістики . – Одесса : Астропринт, 2015 . – 204 с.
 3. Марінашвілі М. Д. Науково-дослідна робота студента-філолога : навч. посіб. для студ. напряму підготовки “Філологія”, спец. “Мова і література (французька)” / М. Д. Марінашвілі. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 147 c. – Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова.(Доступ тільки з електронного читального залу бібліотеки)

2014

 1. Башкирова Н. П. Русский язык. Научный стиль речи и язык специальности “Химия” : [для говорящих на турецком языке] / Н. П. Башкирова. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2014. – 60 с.
 2. Башкирова Н. П. Русский язык : сборник заданий для текущих и итоговых контролей. Нефилологический профиль / Н. П. Башкирова. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2014. – 85 с.
 3. Башкирова Н. П. Русский язык : сборник заданий для текущих и итоговых контролей. Филологический профиль / Н. П. Башкирова. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2014. – 101 с.
 4. Мазурок И. Л. Тексты для аудирования [для говорящих на турецком языке]. Ч. 1 : Новый друг  / И. Л. Мазурок. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2014. – 49 с.
 5. Мазурок И. Л. Тексты для аудирования [для говорящих на турецком языке]. Ч. 2 : Думая о будущем / И. Л. Мазурок. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2014. – 69 с.
 6. Саєнко, В. П. Сучасна українська література : компендіум : 150-літтю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова і 75-літтю каф. укр. літ.-присвяч. / В. П. Саєнко; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2014. – 349 с. 
 7. Схемы лингвистического разбора : методические указания по русскому языку для студ. напр. “Филология” спец. “Русский язык и литература” / Л. Ф. Баранник [и др.]. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2014. – 83 с.
 8. Шумарина Т. Ф. Русский язык как иностранный. Фонетика : методические указания и задания для студ. напр. “Филология” спец. “Язык и литература (русская)” и “Прикладная лингвистика” филол. факультета / Т. Ф. Шумарина, И. В. Мурадян. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2014. – 45 с.

2013

 1. Мурадян И. В. Стилистика русского языка. Культура речи : методические указания и задания для студ. 4 курса филол. фак. по спец. “Язык и литература (русская)” / И. В. Мурадян. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2013. – 30 с.
 2. Фокина С. А. Зарубежная литература второй половины XX века : методические указания / С. А. Фокина. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2013. – 27 с.
 3. Фокина С. А. Эстетическая парадигма литературы русского постмодернизма : методические указания / С. А. Фокина. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2013. – 24 с.
 4. Фоміна Л. Ф. Порівняльна граматика української та російської мов. Морфологія : конспект лекцій : програма практичних занять / Л. Ф. Фоміна. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. – 84 с.
 5. Черновалюк И. В. Методические указания по русскому языку для иностранных аспирантов. Программа кандидатского экзамена / И. В. Черновалюк. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2013. – 40 с.

2012

 1. Горбань В. В. Методические указания и задания по словообразованию современного русского языка для студ. II курса филол. фак. спец. “Укр. язык и литература” / В. В. Горбань. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2012. – 29 с.
 2. Иванова Н. Г. Методические указания и задания по курсу “Современный русский язык. Фонетика. Лексикология” : для студ. I курса филол. фак. спец. “Укр. язык и литература” / Н. Г. Иванова. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2012. – 66 с. 

2011

 1. Мусий В. Б. Зарубежная литература XIX века: метод. пособие / В. Б. Мусий. – Одесса : Ред.-издат. Центр ОНУ им. И. И. Мечникова, 2011. – 66 с.
 2. Мусий В. Б. История русской литературы ХІХ века: учеб. пособие для студ.-иностранцев, обуч. на втором курсе филол. фак. / В. Б. Мусий. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2011. – 52 с. 
 3. Пеха М. П. Історія української літературної критики: метод. рекомендації до проведення практичних занять для студ. денного відділення філол. фак. cпец. “Українська мова та література”) / М. П. Пеха. – Одеса : Одеський нац. ун-т, – 19 с.
 4. Пеха М. П. Історія українського літературознавства: метод. рекомендації до проведення практичних занять для студ. денного відділення філол. фак. cпец. “Українська мова та література” / М. П. Пеха. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2011. – 15 с.
 5. Романченко, А. П. Методичні вказівки з історії української мови : для студ. III курсу (заочна форма навчання) / А. П. Романченко; відп. ред. О. І. Бондар; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – 23 с.
 6. Черновалюк И. В. Реферирование научного текста: методические рекомендации по русскому языку для иностр. студ. и аспирантов / И. В. Черновалюк. – Одесса : Ред.-издат. Центр ОНУ им. И.И. Мечникова, 2011. – Ч. 2. – – 46 с.

2010

 1. Жаборюк  А. А. Художній світ доби Відродження (ідеї, образи, стиль) : посіб. з іст. світової художньої культури / А. А. Жаборюк ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. теорії літератури та компаративістики . – Одеса : Астропринт, 2010 . – 191 с.
 2. Мусий В. Б. Русская литература 1801 – 1855 гг.: учебное пособие / В. Б. Мусий. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2010. – 141 с.
 3. Програми лекційних курсів кафедри світової літератури. Ч. 2 / уклад. : Г. Д. Беньковська [та ін.] . – Одеса : Ред.-видав. Центр ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2010. – 111 с.
 4. Словник українських говорів Одещини. Близько 5000 слів / за ред. : О. І. Бондар. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2010. – 232 с. 

2009

 1. Баранник Л. Ф. Диалектологическая практика: методические указания и программа-вопросник для студ. русского отделения филол. факультета / Л. Ф. Баранник. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2009. – 79 с.
 2. Баранник Л. Ф. Методические указания и задания по фонетике современного русского языка для студ. І курса филол. факультета / Л. Ф. Баранник. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2009. – 54 с.
 3. Саєнко В. П. Роман-містифікація Валентина Тарнавського “Матріополь”: лекція / В. П. Саєнко; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Друкарський дім, 2009. – 55 с. – (Сучасна українська література).

2008

 1. Жаборюк  А. А. Про літературу, малярство і українську національну ідею: (статті й есе різних років) / А. А. Жаборюк . – Одеса : Астропринт, 2008 . – 166 с.

2007

 1. Жаборюк  А. А. Історичні художні стилі доби Середньовіччя (візантійський, романський, готика): Посібник зі спецкурсу / А. А. Жаборюк ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2007 .

2005

 1. Жаборюк  А.  А. Історичні європейські художні стилі: Деталізована програма спецкурсу / А. А. Жаборюк . – Одеса : Астропринт, 2005 . – 29 с.
 2. Саєнко, В. П. Матеріали до курсу “Історія української літератури ХХ ст.” : практ. заняття : наук.-метод. посіб. / В. П. Саєнко; відп. ред. В. В. Фащенко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. укр. літ. – 3-е вид., доп. й удосконалене. – Одеса : Астропринт, 2005. – 211 с.

2004

 1. Саєнко, В. П. Українська модерна поезія 20-х років ХХ століття: Ренесансні параметри : наук.-навч. посіб. для студентів філол. спец. вузів : до 140-річчя ОНУ ім. І.І. Мечникова : компедиум / В. П. Саєнко; відп. ред. В. Г. Дончик; заст. відп. ред. М. О. Подрезова; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2004. – 251 с.

Пошук по сайту

Календар

Жовтень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Вер    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31