IIST

 1. Budiyanskiy, Nikolai Fedorovich. The course of lectures of general psychology / N. F. Budiyanskiy, E. D. Vishtalenko, N. V. Yung . – Odessa : Bukaev V. V., 2016 . – P. 1 : . – 2016 .  103 p.
 2. Budiyanskiy, Nikolai Fedorovich. The course of lectures of general psychology / N. F. Budiyanskiy, E. D. Vishtalenko, N. V. Yung . – Odessa : Bukaev V. V., 2016 . – P. 2 : . – 2017 . – 99 p.
 3. Акимова Л. Н. Диагностика индивидуального профиля латеральной организации индивида : метод. рекомендации / Л. Н. Акимова. – Одесса, 2015 . – 61 с.
 4. Акимова Л. Н. Основы психометрии : методическое пособие к курсу / Л. Н. Акимова. – Одесса : Негоциант, 2012. – 81 с.
 5. Акимова Л. Н. Психодиагностика индивидуально-типологических особенностей личности : учебно-методическое пособие / Л. Н. Акимова, Т. Д. Мостовая. – Одесса, 2013. – 69 с.
 6. Акимова Л. Н. Психология сексуальности / Л. Н. Акимова. – Одесса, 2013. – 74 с. 
 7. Акимова Л. Н. Психология спорта : курс лекций / Л. Н. Акимова. – Одесса : Негоциант, 2004. – 126 с.
 8. Акимова Л. Н. Психологическая диагностика. Мануалы методик : метод. рек. к практ. занятиям по курсу “Психодиагностика” / Л. Н. Акимова ; ОНУ им. И.И. Мечникова, ИМЭМ, Каф. общей психологии и психологии развития личности. – Одесса, 2017. – 45 с.
 9. Акімова Л. Н. Діагностика індивідуального профілю латеральної організації індивіда: метод. вказівки / Л. Н. Акімова. – Одеса, 2015. – 58 с.
 10. Акімова Л. Н. Організаційне консультування : методичні рекомендації з проведення практичних занять / Л. Н. Акімова. – Одеса : Негоціант, 2007. – 73 с. 
 11. Акімова Л. Н. Психологія : методичні рекомендації з підготовки, оформлення, захисту курсових та кваліфікаційних робіт (ОКР: бакалавр, спеціаліст, магістр) / Л. Н. Акімова, В. І. Подшивалкіна. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. – 74 с.
 12. Артюхина Н. В. Методические рекомендации по основам историко-психологических исследований к курсу “История психологии” : для студ. психол. фак. / Н. В. Артюхина. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2012. – 28 с. 
 13. Артюхина Н. В. Методическое пособие к курсу «Психологическое сопровождение развития личности средствами арт-терапии» для студентов дневной и заочной форм обучения отделения психологии, направление подготовки “Психология”, специализация: психология развития личности / Н. В. Артюхина. – Одесса, 2015 . – 138 с.
 14. Артюхина Н. В. Методические рекомендации по работе с повествованиями в мультимодальной арт-терапии к курсу «Психологическое сопровождение развития личности средствами арт- терапии» : для студ. дневной и заочной форм обучения отд-ния психологии, направление подготовки: 04.01-психология, специальность: 6.04030101 – бакалавр психологии, специализация: психология развития личности / Н. В. Артюхина ; ОНУ им. И.И. Мечникова, ИМЭМ, Каф. общей психологии и психологии развития личности . –  Одесса : Одесский нац. ун-т, 2016 . – 72 с. : рис., табл.  (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова).
 15. Артюхіна Н. В. Загальна психологія: методичні рекомендації для студ. денної та заочної форми навчання філологічного факультету спец. “Журналістика”, “Видавнича справа та редагування” / Н. В. Артюхіна. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 60 с.
 16. Артюхіна Н. В. Методичні рекомендації до курсу “Основи психології” для студ. І курсу філос. фак. спец. “Філософія” та “Культурологія” Ч. 1 / Н. В. Артюхіна. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. – 24 с.
 17. Артюхіна Н. В. Методичні рекомендації до курсу “Основи психології” для студ. І курсу філос. фак. спец. “Філософія” та “Культурологія”. Ч. 2 / Н. В. Артюхіна. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. – 28 с.
 18. Барінова Л. Я. Психологічна компетентність психолога : методичні вказівки для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030102 Психологія / Л. Я. Барінова – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018.– 44 с.
 19. Білова М. Е. Методичнi рекомендацiї з проведення практичних занять з курсу “Психологiя” для студ. непсихол. фак. Ч. 1 / М. Е. Білова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2010. – 37 с.
 20. Білова М. Е. Методичні рекомендації до курсу “Психологія сім’ї” для студентів напряму підготовки “Психологія” / М. Е. Білова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 27 с.
 21. Білова М. Е. Методичні рекомендації до курсу “Психологія спорту” для студентів напряму підготовки “Психологія” / М. Е. Білова . – Одеса, 2015. – 25 с.
 22. Білова М. Е. Методичні рекомендації з проведення практичних занять з курсу “Психологія” для студ. непсихол. фак. Ч.2 / М. Е. Білова. – Одеса : Ред.-видав. Центр ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2011. – 32 с. 
 23. Білова М. Е. Навчально-методичний посібник з спецкурсу «Соціально-психологічний тренінг» / М. Е. Білова. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2015. – 111 с.   
 24. Білова, Маргарита Едуардівна. Соціально-психологічний тренінг : навч.-метод. посіб. / М. Е. Білова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 113 с. (доступ тільки з електронних читальних залів)
 25. Бойцова І. А. Курс лекцій з дисципліни “Чисельні методи” : для студ. коледжу економіки та соціальної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” спец. “Прикладна математика” / І. А. Бойцова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 126 с.
 26. Бойцова І. А. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни “Процесний аналіз економічних систем” : для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки “Економічна кібернетика” / І. А. Бойцова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 90 с. 
 27. Бойцова І. А. Методичні рекомендації до виконання самостійної   роботи з дисципліни “Оптимізаційні методи та моделі” (розділ ’’Моделі задач лінійного та нелінійного програмування, методи розв’язування та аналізу”): для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спец. “Економічна кібернетика” / І. А. Бойцова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 61 с.
 28. Буганова В. Н. Mетодические рекомендации по общей психологии за 1 семестр [Электронный ресурс] / В. Н. Буганова ; ОНУ им. И.И. Мечникова, ИМЭМ, Каф. общей психологии и психологии развития личности . – Электрон. кн. – Одесса : Персей, 2017 . – 54 с.(Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова).
 29. Буганова В. Н. Психология жизненного пути [Электронный ресурс] : метод. указ. / В. Н. Буганова ; ОНУ им. И.И. Мечникова, ИМЭМ, Каф. общей психологии и психологии развития личности . – Электрон. кн. – Одесса : Персей, 2017 . – 78 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова).
 30. Буганова, В. Н. Методические рекомендации по курсу “Тренинговые технологии личностного роста” / В. Н. Буганова ; ОНУ им. И.И. Мечникова, ИМЭМ, Каф. общей психологии и психологии развития личности . – Одесса : Персей, 2017 . – 60 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова).
 31. Буганова, В. Н. Методические рекомендации по спецкурсу для магистров “Экологическая фасилитация личностного роста”  / В. Н. Буганова ; ОНУ им. И.И. Мечникова, ИМЭМ, Каф. общей психологии и психологии развития личности . – Одесса : Персей, 2017 . – 59 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова).
 32. Будиянский Н. Ф. Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной работы студентов в условиях модульного обучения / Н. Ф. Будиянский, Е. Д. Томас. – Одеса : Атлант, 2012. – 82 с.
 33. Будіянський М. Ф. Юридична психологія : метод. рекомендації / М. Ф. Будіянський, Г. Ш. Коваль. – Одеса, 2016 . – 51 с.
 34. Гладченко, С. В. Гендерний аспект діяльності соціального працівника : метод. вказівки з курсу для самостійної роботи студентів очної форми навч. напр. підгот. 231 “Соціальна робота” / С. В. Гладченко; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи (ФПРС). – Одеса, 2018. – 23 с
 35. Гладченко, С. ВІсторія соціальної роботи : метод. вказівки з курсу для самостійної роботи студентів заочної форми навч. напр. підгот. 231 “Соціальна робота” / С. В. Гладченко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. соціальної роботи. – Одеса, 2017. – 29 с.
 36. Гладченко, С. В. Історія соціальної роботи в Україні та за кордоном : метод. вказівки з курсу для самостійної роботи студентів очної форми навч. напр. підгот. 231 “Соціальна робота” / С. В. Гладченко; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи (ФПРС). – Одеса, 2018. – 19 с.
 37. Гладченко, С. ВІсторія соціальної роботи в Україні та за кордоном : метод. вказівки з курсу для самостійної роботи студентів очної форми навч. напр. підгот. 5.130102 “Соціальна робота” / С. В. Гладченко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Коледж економіки та соціальної роботи. – Одеса, 2017. – 21 с.
 38. Гладченко, С. В. Історія України : метод. вказівки для самостійної роботи студентів напр. підготовки 231 «Соціальна робота» / С. В. Гладченко; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи (ФПРС). – Електрон. кн. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 40 с
 39. Гладченко С. В. Історія України : метод. вказівки для самостійної роботи студ. напряму підготовки спеціальності “Соціальна робота” / С. В. Гладченко. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014 . – 49 с. (доступ только в электронных читальных залах библиотеки)
 40. Гладченко, С. В. Соціальна робота з жінками : метод. вказівки з курсу для самостійної роботи студентів очної форми навч. напр. підгот. 5.130102 “Соціальна робота” / С. В. Гладченко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Коледж економіки та соціальної роботи. – Одеса, 2017. – 17 с.
 41. Гладченко, С. В. Теорія і практика управління навчальним закладом : метод. вказівки з курсу для самостійної роботи студентів спец. 231 “Соціальна робота” / С. В. Гладченко; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи (ФПРС). – Одеса, 2018. – 38 с.
 42. Гусакова М. П. Основы психологического консультирования: метод. указания для студ. 4 курса спец. «Психология» по подготовке к практ. занятиям / М. П. Гусакова, ОНУ им. И.И. Мечникова, ИМЭМ, Каф. социальной и прикладной психологиии. – Одесса, 2016. – 33 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 43. Дем’янчук, М. А. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Фінанси”: для підгот. бакалаврів денної та заоч. форм навч., напрям підгот. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, галузь знань 07 “Управління та адміністрування” / М. А. Дем’янчук, Н. Д. Маслій; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 31 с.
 44. Довідник з соціальної роботи : навч. посіб. : присвяч. 150-річчю ОНУ ім. І. І. Мечникова / Л. М. Дунаєва [та ін.] . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 400 с. 
 45. Долгов О. В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Соціальна робота з сім’ями та дітьми» для студ. спец. «Соціальна робота» / О. В. Долгов, Т. П. Хлівнюк. –  Одеса, 2013. – 39с. 
 46. Дубініна Я. П.Система організації соціальних служб : методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» / Я. П. Дубініна. – Одеса : Видавництво «Друк Південь», 2018. – 58 с.
 47. Дунаєва Л. М. Рекомендації для підготовки до фахового випробування для вступу за напрямом «Соціальна робота» на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спец. :  метод. посіб. / Л. М. Дунаєва, У. В. Варнава.  – Одеса, 2015. – 20 с.(доступ только в электронных читальных залах библиотеки)
 48. Ефимова Г. А. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине “Методы оптимизации и исследование операций” (раздел “Логистические задачи экономики”) для студ. напр. подготовки «Прикладная математика» и «Экономическая кибернетика» / Г. А. Ефимова, О. Г. Рудык. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – 48 с.
 49. Єфимова Г. О. Методичні вказівки для самостійної роботи по дисципліни «Дослідження операцій» (розділ « Динамічне програмування») для студ. напрямів підготовки «Прикладна математика» і «Економічна кібернетика» / Г. О. Єфимова, О. Г. Рудик. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 37 с.
 50. Журавльова Т. О. Страхування: навч. посіб. / Т. О. Журавльова, М. А. Дем’янчук ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – 295 с.
 51. Кантарьова Н. В.  Методичні вказівки “Психофізіологія”: для студ. денної та заочної форм навчання спеціальність “Психологія” /Н.В. Кантарьова. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2011. – 37 с.
 52. Кантарьова Н. В. Диференціальна психологія : методичні рекомендації і завдання з курсу “Диференціальна психологія” (для студ. Ін-ту інноваційної та післядипломної освіти денної та заочної форм навчання) / Н. В. Кантарьова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013 . – 36 с. (доступ только в электронных читальных залах библиотеки)
 53. Кантарьова Н. В. Методичні вказівки “Спеціальна психологія та дефектологія”: для студ. денної та заочної форм навчання спец. “Психологія” / Н. В. Кантарьова. – Одеса : Ред.-видав. Центр ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2011 . – 35 с.
 54. Кантарьова Н. В.  Методичні вказівки “Психофізіологія”: для студ. денної та заочної форм навчання спец. “Психологія” / Н.В. Кантарьова. – Одеса: ОНУ , 2010. – 37 с.
 55. Кантарьова Н. В.  Методичні вказівки “Спецiальна психологiя та дефектологiя” для студ. денної та заочної форм навчання спец. “Психологiя” / Н. В. Кантарьова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2010. – 35с.
 56. Киреева З. А. Экспериментальная психология: учебно-методическое пособие Ч. 1 / З. А. Киреева. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2011. – 59 с. 
 57. Кириченко О. Н. Методические рекомендации по активизации учебно-творческой деятельности студентов при преподавании психологии / О. Н. Кириченко, Л. И. Шрагина. – Одесса, 2015. – 66 с.
 58. Кіреєва З. О. Сімейні детермінанти формування особистості дитини: навчально-методичний посібник / З. О. Кіреєва. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. – 40 с. 
 59. Кононенко О. І. Написання та оформлення курсових та дипломних робіт для здобувачів ступенів вищої освіти “Бакалавр” та “Магістр” спеціальності 053 “Психологія” : метод. вказівки / О. І. Кононенко, М. П. Гусакова, Г. Ш. Коваль; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 31 с.
 60. Коробіцина М. Б. Психологічна корекція у практиці клінічного психолога: метод. рекомендації для студ. ППО з курсу “Патопсихологія” / М. Б. Коробіцина, У. В. Варнава.– Одеса, 2008 . – 22 с.
 61. Кременчуцька М. К. Методичні рекомендації до курсу «Eкономічна психологія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” зі спец. “Психологія” / М. К. Кременчуцька. – Одеса, 2015 . – 44 с.
 62. Кременчуцька М. К. Методичні рекомендації до курсу «Геронтопсихологія та психологічна допомога особам похилого віку» за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” зі спец. “Психологія” / М. К. Кременчуцька. – Одеса, 2015 . – 22 с.
 63. Кременчуцька М. К. Методичні рекомендації до написання курсових та дипломних робіт (ОКР: бакалавр, спеціаліст, магістр) в ІІПО / М. К. Кременчуцька. – Одеса, 2015 . – 27 с.
 64. Кременчуцька М. К. Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт студ., які навч. за напрямом “Психологія”; спец. “Психологія” / М. К. Кременчуцька. – Одеса, 2015 . – 40 с.
 65. Лобасюк Б.А. Практикум по психофизиологии / Б.А. Лобасюк , О.Н. Карпинская , М. С. Ружицкая. – Одесса : , 2016. – 69 с.
 66. Лобасюк Б.А. Практикум по электроэнцефалографии : учеб.-метод. пособ. : для студ. психологических спец. / Б.А. Лобасюк, О.Н. Карпинская, М. С. Ружицкая. – Одесса, 2016. 59 с.
 67. Маслій, Н. Д. Бухгалтерський облік : навч.-метод. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / Н. Д. Маслій ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2017 . – 270 с. 
 68. Маслій, Н. Д. Маркетинг : навч.-метод. посіб. для студ. екон. ВНЗ / Н. Д. Маслій; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2017. – 180 с.
 69. Методичні вказівки до написання та оформлення курсових та дипломних робіт для здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр», спеціальність 053 «Психологія» / З. О. Кіреєва [та ін.] ; ОНУ ім. І.І. Мечникова.– Одеса, 2017. – 32 с.
 70. Методичні рекомендації з організації й проведенння практики студентів, що навч. за напрямом “Соціальна робота” / Л. М. Дунаєва [та ін.]. – Одеса, 2013 . – 60 с.
 71. Проведення психологічного тестування працівників МНС: методичні вказівки для студ. денної та заочної форми навчання з напряму підготовки “Психологія” та практичних психол. МНС України / В. А. Розанов [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012 . – 39 с. 
 72. Родіна Н.В. Навчально-методичні рекомендації до курсу ” Клінічна психологія ” Спеціальність: 053 – Психологія Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки / Н.В. Родіна – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017.– 55 с.  
 73. Родіна Н.В.Навчально-методичні рекомендації з дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” Спеціальність: 053 – Психологія Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки  / Н.В. Родіна – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018.– 34 с.
 74. Тепляков Н.Н. Психология самосознания личности (онтогенез самосознания у слепоглухонемых детей) : учеб. пособ. / Н. Н. Тепляков. – Одесса, 2016. – 87 с.
 75. Чачко С. Л. Особистість і травма : метод. рек. до курсу : для студентів, що навч. за спец. «Психологія» / С. Л. Чачко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості . – Одеса, 2017 . – 42 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова).
 76. Чернявская Т. П. Коммуникация в бизнесе: психологическая теория и практика: учебно-методическое пособие / Т. П. Чернявская, Т. П. Висковатова . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2013. – 257 с.
 77. Шрагіна, Л. І. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів при вивченні курсу “Психологія професійної діяльності ” / Л. І. Шрагіна; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. соціальної та прикладної психології. – Одеса, 2015. – 31 с.
 78. Шрагіна Л. І. Основи організаційної психології: методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів. Ч. 1 / Л. І. Шрагіна . – Одеса : Бартєнєв, 2014 . – 40 с. 
 79. Шрагіна Л. І. Основи організаційної психології: методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів. Ч. 2 / Л. І. Шрагіна . – Одеса : Бартєнєв, 2014 . – 40 с.
 80. Экономический анализ [Электронный ресурс] : конспект лекций для иностр. студ. по дисциплине «Экономический анализ» по напр. подготовки 6.030504 – «Экономика предприятия» / Одесская нац. акад. связи им. А.С. Попова ; сост.: В. Н. Орлов [и др.] . – Электрон. кн. – Одесса : ОНАС им. А.С. Попова, 2014 . – 58 с. (доступ только в электронных читальных залах библиотеки)
 81. Юнг Н. В. Методичні рекомендації до курсу “Юридична психологія” для студ. денної та заочної форми навчання / Н. В. Юнг. – Одеса, 2008 . – 28 с.
 82. Яремчук О. В. Інновації в соціальній роботі: навч.-метод. посіб. / О. В. Яремчук. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 261 с.