Біологічний факультет

2020

 1. Бурденюк Р. В. Медицина катастроф та медико-санітарна підготовка : практикум для студентів природничих спеціальностей денної та заочної форм навчання / Р. В. Бурденюк, С. П. Гвоздій. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 104с.
 2. Гвоздій С. П. Теорія і практика оздоровлення людини : курс лекцій для здобувачів
  вищої освіти немедичного напряму / С. П. Гвоздій, І. В. Іванова, Р. В. Бурденюк. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 372 с.

2019

 

 1. Гвоздій С. П. Домедична допомога у надзвичайних ситуаціях: поранення, переломи, вивихи: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Медико-санітарна підготовка», «Основи медичних знань», «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання / С. П. Гвоздій, Л. М. Поліщук. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 48 с.
 2. Гвоздій С. П. Г Збірник ситуаційних завдань з охорони праці: практикум для студентів гуманітарних і природничих спеціальностей закладів вищої освіти України / С. П. Гвоздій, Г. І. Стенпковська. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 180 с.
 3. Гвоздій С. П. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Частина 1. Санітарно-гігієнічні вимоги до показників шуму. Дія шуму на організм і здоров’я людини: метод. вказівки до практи. занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для студе. усіх спеціальностей та форм навчання / С. П. Гвоздій, О. В. Устянська – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 32 с.
 4. Гвоздій С. П. Профілактика захворювань, що набули соціального значення, у закладах освіти: методичні рекомендації до практичних занять із дисциплін «Інноваційні технології навчання біології, основ здоров’я та природознавства», «Культура здоров’я та безпеки», самостійної та позааудиторної роботи студентів педагогічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. П. Гвоздій, Л. М. Поліщук. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 54 с.
 5. Гвоздій С. П. Раціональне та здорове харчування: методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Валеологія», «Основи медичних знань» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. – Одеса : Одес. нац. ун-т. ім. І. І. Мечникова, 2019. – 36 с.
 6. Гвоздій С. П. Формування вмінь визначення ступеня ризику у надзвичайних ситуаціях : методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 32 с.
 7. Олійник Ю. М. Теріологія з основами популяційної морфології. Розділ Популяційна морфологія : метод. вказівки для студентів 4-го курсу біол. ф-ту денної форми навчання спеціальності 091 «Біологія». – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 46 с.
 8. Основи медичних знань: практикум для студентів педагогічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. О. Баштан, С. П. Гвоздій, В. В. Пєнов – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 88 с.

2018

 1. Алєксєєва Т. Г. Політенні хромосоми Drosophila melanogaster : метод. вказівки до великого спец. практикуму / Т. Г. Алєксєєва, С. В. Білоконь / Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 58 с.
 2. Загальна вірусологія : метод. вказівки до проведення лаб. занять з курсу / Т. В. Гудзенко, Т. В. Іваниця, М. Б. Галкін, Г. І. Жумінська, О. Ю. Зінченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 74 с.
 3. Серологічні методи діагностики бактеріальних та вірусних інфекцій : метод. вказівки до проведення лаб. занять з курсу «Імунологія» / Т. В. Гудзенко, О. Ю. Зінченко, М. Б. Галкін, Г. І. Жумінська, Т. В. Іваниця. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 42 с.
 4. Ямборко Г. В. Мікробіологія з основами вірусології : метод. вказівки до лаб. занять для студентів хім. ф-ту / Г. В. Ямборко, Н. О. Єлинська, О. Ю. Зінченко, Н. Ю. Васильєва. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім І. І. Мечникова, 2018. – 52 с.
 5. Ямборко Г. В. Мікроекологія людини : курс лекцій / Г. В. Ямборко, Н. О. Єлинська, Т. В. Гудзенко. – Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 44 с.

2017

 1. Білоконь С. В. Основи біоетики та біобезпеки : навч. посіб. / С. В. Білоконь ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 154 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 2. Ботаніка. Морфологія рослин: метод. вказівки до лабораторних робіт для студ. І курсу біол. ф-ту спец. 091 «Біологія», які поглиблено вивчають англ. мову / С. Г. Коваленко [та ін.]; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. ботаніки. – Одеса, 2017. – 46 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 3. Генетико-біохімічні дослідження адаптивності тварин та їх угруповань : навч.-метод. посіб. / В. А. Топтіков [та ін.] ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 139 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 4. Задерей, Н. С. Збірник задач з генетики та молекулярної біології [Электронный ресурс] / Н. С. Задерей . – 2017 (Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 5. Робочий зошит з курсу “Анатомія людини” : для самостійної роботи студентів / Т. В. Гладкій [та ін.] ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . Розд. 1 : Опорно-руховий апарат . – 2017 . – 46 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 6. Ружицька О. М. Екофізіологія рослин : метод. рек. для самостійної роботи студ. / О. М. Ружицька, О. Б. Паузер, І. П. Якуба ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 31 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 7. Січняк О. Л. Генетика популяцій та еволюція : навч. посібник / О. Л. Січняк ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 210 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)

2016

 1. Буренкова Е. В. Органическая химия : метод. указания к лабораторному практикуму для студ. II курса биол. фак. (дневного и заочного отд-ния) направление подготовки “Биотехнология” образовательно-квалификационный уровень – бакалавр / Е. В. Буренкова ; ОНУ им. И.И. Мечникова, Хим. фак. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2016 . – 51 с. : табл.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 2. Майкова Г. В. Фізіологічна фармакологія : конспект лекцій / Г. В. Майкова, Л. М. Карпов; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – Ч. 1 : Надходження, транспорт і розподіл речовин в організмі, механізм дії. – 2016. – 89 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 3. Мікроскопічні і гістохімічні методи дослідження водоростей, грибів та лишайників: метод. вказівки (до Великого спецпрактикуму для студ. біол. ф-ту усіх форм навч.) / Ф. П. Ткаченко [та ін.]; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 58 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 4. Попова О. М. Морфологія рослин : метод. вказівки (тестові і контрольні завдання з курсу “Ботаніка”, напрям “Біологія”) / О. М. Попова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 58 с. : рис.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 5. Ружицька О. М. Фотосинтез : метод. рек. для самостійної роботи студ. / О. М. Ружицька . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 43 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 6. Січняк О. Л. Медична генетика: конспект лекцій / О. Л. Січняк; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2016. – 122 с. (Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 7. Теоретичні та практичні підходи до безпечної життєдіяльності: метод. рек. /за заг. ред. С. П. Гвоздій. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2016. – 390 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 8. Хаустова Н. Д. Постановка і аналіз циклічних схрещувань Drosophila melanogaster : метод. вказівки / Н. Д. Хаустова, Н. А. Стрельцова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 .(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)

2015

 1. Задерей Н. С. Біотехнологія рослин : навч.-метод. посіб. / Н. С. Задерей. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 82 с.
 2. Задерей Н. С. Фармакогенетика : навч.-метод. посіб. / Н. С. Задерей. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 83 с.
 3. Заморов В. В. Риби родини коропових (Cyprinidae) водойм України : довідник / В. В. Заморов, Ю. В. Караванський, І. Л. Рижко. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 120 с.
 4. Олейник Ю. Н. Методические указания для проведения практических занятий по курсу “Популяционная морфология” : (для студ. 3-го курса биол. ф-та дневной формы обучения) / Ю. Н. Олейник. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015. – 30 с.
 5. Панченко М. М. Вірусологія : навч. посіб. для студ. біол. та біотехнологів / М. М. Панченко, Ж. Ю. Сергєєва, Т. В. Іваниця ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 227 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 6. Попова О. М. Рослинні ресурси : метод. рекомендації з організації самостійної роботи для студ. заочної форми навч. спец. “Біологія” / О. М. Попова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 41 с.
 7. Риби придунайських озер України : довідник / В. В. Заморов [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 263 с.

2014

 1. Васильева Н. Ю. Биоинформатика. Множественное выравнивание. Филогенетические деревья : метод. пособие / Н. Ю. Васильева. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2014. – 69 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 2. Методичний посібник з підготовки та захисту дипломних робіт студ. біол. фак-ту / В. М. Тоцький [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 47 с.
 3. Методичний посібник з підготовки та захисту курсових робіт студентами біол. фак. / В. М. Тоцький [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 34 с.
 4. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Цивільний захист” : для студ. усіх спец. та форм навчання ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. – Ч. 2 : Прогнозування, оцінка та планування заходів захисту в зонах радіоактивного хімічного та біологічного зараження / В. Л. Доброва. – 2014. – 31 с.
 5. Методичні рекомендації щодо підготовки до складання тестового Державного іспиту з «Біології» для студ. біол. ф-ту, які отримують ОКР “Бакалавр” / С. В. Чеботар [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 164 с.
 6. Топтіков В. А. Морфологія та фізіологія черевоногого молюска Rapana venosa : навч.-метод. посіб. / В. А. Топтіков, О. О. Ковтун, Т. Г. Алексєєв. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 67 с.

2013

 1. Зінченко О. Ю. Тестові завдання до спеціального курсу “Антимікробні препарати” / О. Ю. Зінченко. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. – 18 с.
 2. Іваниця В. О. Тестові завдання до загального курсу “Мікробіологія” : навчальний посібник / В. О. Іваниця, Г. В. Ямборко, Н. О. Єлинська. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. – 131 с.
 3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Цивільний захист” : для студ. усіх спец. та форм навчання ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. – Ч. 1 : Основи організації проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях / С. П. Гвоздій, Л. М. Поліщук. – 2013. – 31 с.
 4. Laboratory workshop on molecular miсrobiology, virology, biotechnology andbioinformatics / Z. Y. Sergieieva, N. V. Limanska, V. O. Ivanytsia ; ed.: V. O. Ivanytsia ; Odessa І.І. Mechnikov National Univ. – Odessa, 2013 . – 38 p. (Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)

2012

 1. Алєксєєва Т. Г. Методичні вказівки до великого спеціального практикуму. Розділ “Визначення життєздатності пилку та зародкового мішка” для студ. спец. “біологія” спец. “генетика і молекулярна біологія” усіх форм навчання / Т. Г. Алєксєєва. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. – 17 с.
 2. Ковтун О. О. Методичні рекомендації з вивчення фітомікробентосу та фітоперифітону / О. О. Ковтун, А. О. Снігірьова, О. П. Білоус. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. –  36 с.

2011

 1. Заморов В. В. Методичні вказівки до лабораторних та практичних занять з дисциплін «Систематика риб та їх різноманітність» і «Великий спеціальний практикум. Визначення риб і круглоротих» для студентів біологічного факультету. Розділ: “Родина коропових (Cyprinidae)”. Частина 3. «Риби родів Chalcalburnus, Alburnus, Alburnoides, Blicca, Abramis, Vimba, Pelecus, Rhodeus, Carassius, Cyprinus, Hypophthalmichthys, Aristichthys» / В.В. Заморов, І.Л. Рижко, Ю.В. Караванський. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2011. – 57 с.
 2. Игнатова, С. А. Клеточные технологии в растениеводстве, генетике и селекции возделываемых растений: задачи, возможности, разработки систем in vitro / С. А. Игнатова . – Одесса : Астропринт, 2011 . – 223 с.
 3. Копійка, К. М. Курс загальної фізики для біологів : у 3 ч. : навч. посіб. для студ. біол. спец. ВНЗ / К. М. Копійка, О. К. Копійка. Ч. 2 : Електрика і магнетизм.– Одеса : Астропринт, 2011.
 4. Копійка, О. К. Курс загальної фізики для біологів : у 3 ч. : навч. посіб. для студ. біол. спец. ВНЗ / К. М. Копійка, О. К. Копійка. Ч. 3 : Основи оптики, атомної та ядерної фізики.– Одеса : Астропринт, 2011.

2010

 1. Копійка, К. М. Курс загальної фізики для біологів : у 3 ч. : навч. посіб. для студ. біол. спец. ВНЗ / К. М. Копійка, О. К. Копійка. Ч. 1 : Механіка і молекулярна фізика.– Одеса : Астропринт, 2010.
 2. Методичні вказівки до проведення V літньої школи “Молекулярна мікробіологія і біотехнологія” / А. І. Кушкіна [та ін.] – Одеса, 2010. – 30 с.
 3. Методичні вказівки з курсу “Інфекційні та тропічні захворювання” для студ. хім. та біол. ф-тів денної та заочної форм навчання / І. В. Іванова [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2010. – 35 с.

2009

 1. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студ. усіх спеціальностей та форм навчання / І. В. Іванова [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2009. – 32 с.

2008

 1. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з охорони праці для студ. усіх спец. / уклад. : І. В. Іванова [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2008. – 23 с.

2007

 1. Навчально-контролюючі завдання до поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни ” Основи медичних знань”: методичні рекомендації для студ. пед. спец. / І. В. Іванова [та ін.]. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2007. – 31 с.
 2. Тестові завдання для модульного та підсумкового контролю знань з дисциплін “Основи охорони праці” та “Охорона праці в галузі”: для студ. усіх спец. та форм навчання / І. В. Іванова [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2007. – 31 с.

Пошук по сайту

Календар

Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Сер    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031